Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésében és a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 9. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 12. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 14. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában és 74. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 16. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény 6. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 17. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. § A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 4/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának további feltétele - ide nem értve az (1a) és (1b) bekezdésben felsorolt szervek és személyek járműveit - M1 és N1 járműkategóriába tartozó, 1999. december 31. után nyilvántartásba vett járművek esetében a járműgyártó EK típusjóváhagyásnak való megfelelőséget igazoló okmányának (a továbbiakban: COC okmány) benyújtása."

2. § Az ER. 10. § (4) bekezdésében hatályát veszti az "(a továbbiakban: COC okmány)" szövegrész.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

3. § A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 97. § (3) bekezdésében a "27., 67. és 103. §-okban említetteket, továbbá a veszélyes áruk" szövegrész helyébe a "27., 67. és 103. §-okban említetteket, a közúti ellenőrzést végző hatósági járművek feliratait és jelöléseit, továbbá a veszélyes áruk" szöveg lép.

3. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

4. § A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tenni. A vizsgák részletes szabályait és feltételeit, valamint a vizsgabizottság működési rendjét a hajózási hatóság által jóváhagyott vizsgaszabályzat állapítja meg. A hajózási hatóság e rendelet keretein belül meghatározza a vizsgakövetelményekre vagy a képesítés megszerzésére vonatkozó előírások alapján a számonkérhető ismeretanyagot, a vizsgafeladatokat és a vizsgatárgyak számonkérésének módját."

5. § (1) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eredményes vizsga vagy jogosultág alapján megszerzett képesítést a vizsgaközpont a hajózási hatóság nyilvántartásába bejegyzi. Kérelemre, a hajózási hatóság nyilvántartásában szereplő képesítés igazolására a vizsgaközpont képesítő okmányt ad ki. A képesítő okmányok felsorolását az 1. számú melléklet, tartalmi elemeit a 6. számú melléklet határozza meg. A tengerész képesítéseket az STCW Egyezményben meghatározott követelmények szerint, az ADN szabályzatban meghatározott képesítéseket az ADN szabályzat szerint adja ki a vizsgaközpont."

(2) Az R1. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány igénylésekor a vizsgaközpont által a kérelmező számára kiadott és egyedi azonosítóval ellátott adatlap Magyarország területén a kiállítástól számított 60 napig helyettesíti a kérelmezett képesítő okmányt."

6. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "magyar hatóság" szövegrész helyébe a "magyar hatóság vagy vizsgaközpont" szöveg,

b) 2. § b) pontjában az "olyan okirat, amelyet az arra illetékes hajózási hatóság oklevél, bizonyítvány, igazolvány, vizsga alapján adott ki, illetve ismert el" szövegrész helyébe az "olyan okirat, amely oklevél, bizonyítvány, vizsga vagy jogosultság alapján lett kiállítva vagy elismerve" szöveg,

c) 5. § (8) bekezdésében a "hatósági részvizsgára" szövegrész helyébe a "részvizsgára" szöveg,

d) 8. § (4) bekezdésében a "hajózási hatóságnál történő" szövegrész helyébe a "vizsgaközpontnál" szöveg,

e) 9. § (3) és (4) bekezdésében az "azonosnak a hazai képesítő okmány kiállítására illetékes hajózási hatóság nyilvánítja," szövegrész helyébe az "azonosnak a hajózási hatóság nyilvánítja (ismeri el)" szöveg,

f) 10. § (1) bekezdésében a "hajózási hatóság az általa kiadott képesítő" szövegrész helyébe a "hajózási hatóság a képesítő" szöveg,

g) 12. § (1)-(3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 12. § (7)-(9) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, 13. § (6) és (7) bekezdésében a "hajózási hatóság" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg

lép.

7. § (1) Az R1.

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete a 2. melléklet,

c) 3. számú melléklete a 3. melléklet

szerint módosul.

(2) Az R1. 6. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § Hatályát veszti az R1. 7. számú melléklete.

4. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása

9. § A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöVIM rendelet 2. § (1a) bekezdésében az "Az I. 2. a) és b) pontjai szerint beszedett díjakat a vizsgaközpont havi elszámolással, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig átutalja az okmánykiállító Innovációs és Technológiai Minisztérium részére, a jelen bekezdés szerint beszedett további díjak a vizsgaközpont bevételét képezik." szövegrész helyébe az "A jelen bekezdés szerint beszedett további díjak a vizsgaközpont bevételét képezik." szöveg lép.

5. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

10. § A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §(1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az 1. számú melléklet)

"e) V. fejezete a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági tevékenységek, valamint a vizsgálóállomások auditálásról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakértői eljárás"

(igazgatási szolgáltatási díjait tartalmazza.)

11. § Az R2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti eljárásban a közlekedési hatóság eljárásáért fizetendő díjat - az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, az auditáló szervet megillető díj, valamint a (2) bekezdésben és a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a vizsgáló állomást megillető díjrész kivételével - az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben befizetni. A vizsgáló állomást megillető díjrészt a vizsgáló állomás részére kell megfizetni"

12. § Az R2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló kormányrendelet alapján engedélyezett szervezet által végzett vizsgálatok esetében az 1. számú melléklet I. fejezet

a) 3.1.1., 3.6-3.7. pontjában, 4.1-4.2. pontjában, 4.3. pont b) alpontjában, 4.4. pont b) alpontjában, 4.5. pont

b) alpontjában, valamint 4.6-5.9. pontjában meghatározott díjak, továbbá

b) 4.3. pont a) alpontjában, 4.4. pont a) alpontjában és 4.5. pont a) alpontjában meghatározott díjak műszaki és közlekedésbiztonsági vizsgálatra vonatkozó díjrészeinek 80%-a az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, 20%-a a szervezetet illeti meg.

(1a) Az 1. számú melléklet I. fejezet 4.3. pont a) alpontjában, 4.4. pont a) alpontjában és 4.5. pont a) alpontjában meghatározott díj műszaki és közlekedésbiztonsági vizsgálatra vonatkozó díjrészének mértéke azonos ugyanezen pontok b) alpontjában meghatározott díjak mértékével."

13. § Az R2.

a) 2. § (3) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében és 5. § (1) és (2) bekezdésében az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

b) 5. § (3) és (4) bekezdésében az "A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "Az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés b) pontjában az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztériumot" szöveg

lép.

14. § Az R2. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

15. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)

"g) a meglévő vezetői engedélyét - figyelembe véve a (3) bekezdésben foglaltakat - (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja."

16. § Az R3. 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki)

"g) a meglévő vezetői engedélyét - figyelembe véve a (6) bekezdésben foglaltakat - (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja."

17. § Az R3. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Nem kell a (6) bekezdésben megfogalmazott körülményt feltüntetni azon kombinált kategóriára vonatkozó vizsgaigazoláson, amellyel kapcsolatos vonó járműre a vizsgázónak korlátozás nélküli (mechanikus váltós) vezetői engedélye van. Nem kell a (6) bekezdésben megfogalmazott körülményt feltüntetni akkor sem, ha a vizsgázó már rendelkezik kézi sebességváltóval rendelkező jármű vezetésére jogosító engedéllyel a következő kategóriák legalább egyikében: "B", "BE", "C", "CE", "C1", "C1E","D","DE","D1", "D1E""

18. § Az R3. 17. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési hatóság kérelemre a szakoktatói tevékenységét engedélyezi és névjegyzékbe veszi)

"a) azt a szakoktatói vagy a 3. melléklet 2.5. pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező jelentkezőt, aki az engedélyezés időpontjában megfelel az (5) bekezdésben és a 18. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában, valamint a 18. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek;"

19. § (1) Az R3. 18. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:)

"bc)"D" kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes "C" kategóriás és legalább két éve érvényes "D" kategóriás vezetői engedély,"

(2) Az R3. 18. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:)

"be) Trolibusz kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes "D" kategóriás és legalább két éve érvényes "Tr" kategóriás vezetői engedély,"

(3) Az R3. 18. § (3) bekezdése a következő c)-d) ponttal egészül ki:

(A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:)

"c) 2. alkalmassági csoportra vonatkozó egészségi alkalmassági kategória megléte,

d) az alapképzésre vagy kiegészítő képzésre jelentkező rendelkezik valamely - közúti járművezető képzésre vonatkozó érvényes képzési engedéllyel rendelkező - képző szerv által kiadott "Befogadó nyilatkozattal", amelyben a képző szerv vállalja a szakoktatói képzésre jelentkező tekintetében a szakoktatóik szaktanfolyam "Hospitálási és tanítási gyakorlat - HOSP" tantárgyában nevesített követelmények teljesítésére vonatkozó lehetőség biztosítását."

20. § Az R3. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakoktató oktatás, valamint járműkezelési, rutin és forgalmi vizsgáztatás közben köteles magánál tartani)

"a) a vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül), és a szakoktatói igazolványát, ez utóbbit köteles jól láthatóan magán viselni,"

21. § Az R3. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgabiztos vizsgáztatás közben köteles magánál tartani a vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) és a vizsgabiztosi igazolványát, ez utóbbit köteles jól láthatóan magán viselni."

22. § Az R3. 33/F. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nyilvántartásból azonosítható "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" tulajdonosának kérelme alapján a vizsgaközpont - a (3) bekezdésben meghatározott esetben - az érvényes vezetői engedély (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) felmutatása mellett, a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a korábban kiadott "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" helyett új "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-t ad ki. A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a korábban kiadott "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-t bevonja."

23. § Az R3. 33/F. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-ba bejegyzett adatok megváltoztak, a nyilvántartásból azonosítható "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" tulajdonosának a 33/D. § (6) bekezdése alapján benyújtott kérelmére a vizsgaközpont - az érvényes vezetői engedély (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) és az adatváltozást tanúsító okmány felmutatása mellett - a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a korábban kiadott "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" egyidejű bevonása mellett új "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-t ad ki."

24. § Az R3. 42. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"l) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2020. május 4-i (EU) 2020/612 bizottsági irányelv Melléklet b) pontjában foglalt rendelkezésnek való megfelelést szolgálja"

25. § Az R3. 33/D. § (2) bekezdésében az "A sikeresen vizsgázók részére - érvényes vezetői engedély megléte esetén - a közlekedési hatóság" szövegrész helyébe az "A sikeres vizsgázók részére - érvényes vezetői engedély megléte esetén - a vizsgaközpont" szöveg lép.

26. § Az R3. 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

7. A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosítása

27. § A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 5/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A bejelentés tudomásulvételével egyidejűleg a vasúti igazgatási szerv a bejelentőt és a bejelentett tevékenységet nyilvántartásba veszi."

28. § Az R4. 5/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vasúti igazgatási szerv a bejelentő kérelmére a közhiteles nyilvántartásból a vasúti társaságot és a bejelentett tevékenységet törli. A bejelentő törlés iránti kérelmét a vasúti igazgatási szerv által rendszeresített formanyomtatványon nyújtja be a vasúti igazgatási szerv részére."

29. § Hatályát veszti az R4.

a) 5/B. § (5) bekezdésében az "A bejelentési kérelemhez mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását" szövegrész,

b) 8. § (1) bekezdésében az "A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a külön jogszabályban előírt igazgatás-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett." szövegrész,

c) 9. § (9) bekezdése.

8. A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

30. § A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vasúti igazgatási szerv kérelemre indult eljárásáért a kérelmező a mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet. Ha a kérelem a mellékletben megjelölt eljárások közül többet is érint, valamennyi díjtételt meg kell fizetni."

31. § Az R5. 1. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg lép.

32. § Hatályát veszti az R5.

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. § (5) bekezdése.

9. A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása

33. § A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 4. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

10. A polgári repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejéről szóló 44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet módosítása

34. § A polgári repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejéről szóló 44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya azon Magyarországon székhellyel rendelkező üzembentartókra terjed ki, amelyek olyan célból tartanak üzemben légijárművet, melyekre nézve a 965/2012/EU bizottsági rendelet 8. cikke szerint a repülési idő korlátozások vonatkozásában az adott tagállam nemzeti joga alkalmazandó."

35. § Az R6. 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendelet a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

11. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása

36. § Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján a határozatok határokon átnyúló végrehajtásából származó pénzösszeget az 1. melléklet 4. pont 17. sorában meghatározott számlára kell megfizetni."

37. § Az R7. 8/A. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírságról - a helyszíni intézkedéssel egyidejűleg -a gépjármű szélvédőjére, annak hiányában a gépjárműre egyéb, jól látható helyen értesítést kell elhelyezni.

(3) A (2) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza:

a) az eljáró hatóság megnevezését, székhelyét és telefonszámát,

b) a helyszíni intézkedés időpontját, helyét és a gépjármű rendszámát,

c) a helyszíni intézkedés jogalapjának megjelölését,

d) tájékoztatást a gépjárművezető távollétében kiszabott bírság tényéről, mértékéről,

e) a helyszíni intézkedést foganatosító személy azonosító számát és aláírását.

(4) Az értesítés gépjárművön történő elhelyezésének tényét képfelvétellel kell dokumentálni.

(5) Az üzembentartó címére a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírságról a 4. melléklet szerinti tartalommal írásbeli tájékoztatást kell küldeni a csekkszelvénnyel együtt.

(6) Ha a gépjármű üzembentartója a közigazgatási bírságot az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem fizeti meg, vagy a közigazgatási bírság kiszabását bármely okból vitatja, a közigazgatási bírság alkalmazására jogosult szerv az 5. melléklet szerinti tartalommal kezdeményezi az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál a közigazgatási eljárás megindítását. A kezdeményezéshez csatolni kell a (4) bekezdés alapján rögzített képfelvételt, valamint a rendelkezésre álló egyéb bizonyítási eszközöket.

(7) Kizárólag technikai eszközzel rögzített jogsértés esetén a gépjárművezető távollétében kiszabható közigazgatási bírság alkalmazásának nincs helye."

38. § (1) Az R7. 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(2) Az R7. 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

39. § Hatályát veszti az R7. 8/A. § (1) bekezdésében az "és a 4. melléklet szerinti tartalmú tájékoztatót a csekkszelvénnyel együtt a gépjármű üzemben tartó címére kell megküldeni" szövegrész.

12. A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosítása

40. § A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

13. A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről szóló 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása

41. § A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díjmegállapításának elveiről és módszereiről szóló 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A repülőtér üzemben tartója 2020. II-IV. negyedév vonatkozásában mentesül a 18. § (1) bekezdése szerinti fogyasztói elégedettség felmérés elvégzésnek kötelezettsége alól."

14. A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet módosítása

42. § A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya)

"b) az 1321/2014/EU bizottsági rendelet által nemzeti hatáskörbe utalt légijármű komponensek üzemképesség tanúsításához szükséges személyi jogosításokra, azok megszerzésére, az ezekkel kapcsolatos képzésre, vizsgáztatásra, valamint az ezen képzések és vizsgák engedélyezésének feltételeire terjed ki."

43. § Az R8. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdéstől eltérően az 1321/2014/EU bizottsági rendelet szerint kiadott szakszolgálati engedély és a kapcsolódó jogosítások engedélyese jogosult az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete hatálya alá nem tartozó repülőgépen, helikopteren, vitorlázó repülőgépen, segédmotoros vitorlázó repülőgépen, ballonon és léghajón a szakszolgálati engedély és jogosítás által biztosított jogosultságoknak megfelelő tevékenységet végezni."

44. § Az R8. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet

a) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet,

c) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. október 27-i 1056/2008/EK bizottsági rendelet,

d) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 2014. november 26-i 1321/2014/EU bizottsági rendelet,

e) az 1321/2014/EU rendeletnek bizonyos kategóriájú légijármű-karbantartási engedélyek bevezetése, külső beszállítóktól származó alkatrészek elfogadási eljárásának módosítása, valamint a karbantartási képzéssel foglalkozó szervezetek jogosultságainak módosítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. augusztus 14-i (EU) 2018/1142 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

45. § Az R8.

a) 3. § (1) bekezdésében az "a 2042/2003/EK bizottsági rendelet III. Melléklete (a továbbiakban: Part-66)" szövegrész helyébe az "a 1321/2014/EU bizottsági rendelet" szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés b) pontjában, 21. § (2) bekezdésében és 23. § (1) és (3) bekezdésében a "2042/2003/EK bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "1321/2014/EU rendelet" szöveg,

c) 26. § (1) bekezdésében a "2042/2003/EK bizottsági rendelet IV. Melléklet 147.A.100. pontjában" szövegrész helyébe az "1321/2014/EU bizottsági rendelet IV. mellékletében" szöveg, a "2042/2003/EK rendelet IV. Melléklet 147.A.115. pontjában" szövegrész helyébe az "1321/2014/EU rendelet IV. mellékletében" szöveg

lép.

15. A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról szóló 22/2013. (V. 16.) NFM rendelet módosítása

46. § A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról szóló 22/2013. (V. 16.) NFM rendelet (a továbbiakban: R9.) a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § A légiközlekedési hatóság az éves monitoring terv szerint végrehajtja a minőségbiztosítási ellenőrzéseket. Az ellenőrzésekbe a légiközlekedés védelemben együttműködő hatóságok auditori képzettséggel rendelkező tagjai bevonhatók. A légiközlekedési hatóság szervezi és hajtja végre a monitoring tevékenységeket. Az együttműködő hatóságok auditori képzettséggel rendelkező tagjai is betölthetnek vezető védelmi ellenőri feladatokat. Az ellenőrzéseken a légiközlekedési hatóság döntése alapján további megfigyelők is részt vehetnek."

47. § Az R9. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A légiközlekedési hatóság által vezetett légiközlekedési vagy a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységre kiadott engedélyek nyilvántartása alapján kerül sor a külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési program összeállítására. A külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programban jelölni kell azokat a minőségbiztosítási ellenőrzéseket, amelyeket előre be nem jelentetten terveznek végrehajtani. Az előre be nem jelentett minőségbiztosítási ellenőrzés aránya legalább 80%."

48. § Az R9. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § (1) A légiközlekedési hatóság által a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint jóváhagyott belső minőségbiztosítási program alapján a védelmi tiszt feladata a belső minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtásának megszervezése. A védelmi tiszt monitoring tevékenységének bizonyos részeit átadhatja a szervezeten belüli dolgozónak vagy az erre a célra létrehozott önálló szervezeti egységnek. A védelmi tiszt minden év december 31-ig elkészíti a következő évre vonatkozó minőségbiztosítási ellenőrzési tervet, amelyben meghatározza a minőségbiztosítási tevékenységgel ellenőrizendő területeket, a minőségbiztosítási ellenőrző tevékenység hozzávetőleges időpontját és azok gyakoriságát.

(2) A belső minőségbiztosítási tevékenység kiadható az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklete 11.2.5. pontja szerinti képzéssel és védelmi háttérellenőrzéssel rendelkező harmadik félnek. A légiközlekedés védelmében érintett szervezet ellenőrizheti az alvállalkozó légiközlekedés védelmi tevékenységét, amennyiben alvállalkozásba adott ki bizonyos területeket.

(3) A védelmi tiszt felelős azért, hogy évente legalább egyszer átfogó belső légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási felülvizsgálatra kerüljön sor. A védelmi tiszt a belső minőségbiztosítási programban meghatározott időközönként részterületeket köteles ellenőrizni a minőség szintjének megtartása, javítása érdekében, amelyet gyakorisági táblázat formájában rögzíteni kell a minőségbiztosítási programban. A belső minőségbiztosítási tevékenység során tapasztaltakról az érintett szervezeti egység, valamint a szervezet vezetőjének részére jelentést kell készíteni. A hiányosságok kijavítása érdekében a hiányosságokban érintett terület vezetőjének meg kell tenni a szükséges javító intézkedéseket.

(4) A védelmi tiszt köteles legalább a következő ellenőrzési fajtákat alkalmazni a monitoring tevékenysége során:

a) audit,

b) ellenőrzés és

c) teszt.

(5) A tesztelési folyamatokat a biztonsági előírások betartásának figyelembevételével tesztprotokoll formájában a minőségbiztosítási programban részletezni kell. A nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási programban található eljárási útmutatók irányadók a belső ellenőrzésnél. A végrehajtott belső minőségbiztosítási tevékenységről szóló dokumentációt más iratoktól elkülönítetten kell kezelni, és a légiközlekedési hatóság felhívására be kell azt mutatni.

(6) A belső minőségbiztosítási ellenőrző tevékenységet az e rendeletben meghatározottak szerint a belső minőségbiztosítási tevékenység sajátosságainak megfelelően kell végrehajtani.

(7) A belső minőségbiztosítási program legalább a következő elemeket tartalmazza:

1. jogszabályi előírások,

2. program célja, tartalma,

3. felelősségi körök,

4. védelmi tiszt feladatai és jogai a minőségbiztosítással kapcsolatban,

5. monitoring tevékenységek részletezése,

6. tervezés (az ellenőrizendő területek meghatározása, gyakorisága),

7. végrehajtás,

8. hiányosságok kijavítása, intézkedések,

9. jelentések."

49. § Az R9. 1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

16. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet módosítása

50. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet 1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

17. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet módosítása

51. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 3. §-ában a "2020. június 30. napjáig jogosult" szövegrész helyébe a "2020. december 31. napjáig jogosult" szöveg lép.

18. Záró rendelkezések

52. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A 10. §, a 14. § és az 5. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

53. § Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2020. május 4-i (EU) 2020/612 bizottsági irányelv Melléklet b) pontjának való megfelelést szolgálja.

54. § Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.

55. § E rendelet

a) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet,

b) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 2014. november 26-i 1321/2014/EU bizottsági rendelet,

c) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet,

d) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet,

e) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f) az 1321/2014/EU rendeletnek bizonyos kategóriájú légijármű-karbantartási engedélyek bevezetése, külső beszállítóktól származó alkatrészek elfogadási eljárásának módosítása, valamint a karbantartási képzéssel foglalkozó szervezetek jogosultságainak módosítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. augusztus 14-i (EU) 2018/1142 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet III. Fejezet 1. pontjában a "sikeres vizsgázók részére a hajózási hatóság" szövegrész helyébe a "sikeres vizsgázók részére a vizsgaközpont" szöveg lép.

2. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet A Rész III. fejezet 13. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vonalvizsga)

"f) más EGT állam vagy Duna bizottsági állam hatóságánál tett vonalvizsga alapján szerezett bizonyítványt a hajózási hatóság - a területileg illetékes hajózási hatóság által kibocsátott bizonyítvány vagy igazolás alapján - kérelemre honosítja."

2. Az R1. 2. számú melléklet

a) A Rész II. fejezet 1., 2., 3., 4. pont d) alpontjában, 5. pontjában az "illetékes hatóságok" szövegrész helyébe az "illetékes hatóságok vagy hatályos jogszabályok" szöveg,

b) A Rész II. fejezet 2. pontjában, 3. pontjában, a III. fejezet 13. pont e) alpontjában a "hajózási hatóság" szövegrész helyébe az "a vizsgaközpont" szöveg,

c) A Rész III. fejezet 21. pontjában "a hajózási hatóság illetékes szerve állítja ki" szövegrész helyébe az "a vizsgaközpont állítja ki" szöveg,

d) B Rész III. fejezet 5. pontjában a "hatóság" szövegrész helyébe az "a vizsgaközpont" szöveg

lép.

3. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

Az R1. 3. számú melléklet I. rész (A HIVATÁSOS TENGERÉSZ SZOLGÁLAT ALAPKÖVETELMÉNYEI) 5. és 9. pontjában a "hajózási hatóság" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg lép.

4. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

"6. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

1. Hivatásos belvízi hajózási képesítések

1.1. Bizonyítvány hajós képesítésről

A bizonyítvány adattartalma a bizonyítvány előoldalán magyar, német és angol nyelven

Magyarország / Ungarn / Hungary

BIZONYÍTVÁNY HAJÓS KÉPESÍTÉSRŐL / BEFAHIGUNGSZEUGNISS ÜBER SCHIFFERPATENT / CERTIFICATE OF BOATMAN QUALIFICATION

A bizonyítvány adattartalma (1. oldal)

Név / Name / Name:

Születési idő / Geboren am / Date of birth

Születési hely / Geburtsort / Place of birth:

Anyja neve / Name der Mutter / Mother's name:

Képesítés megnevezése: Kelt / Datum / Date:

Bélyegző / Stemple / Seal:

Kiállító szervezet / Ausstellungsorganisation / issuing organization:

Hivatalos bejegyzések / Ofizielle Eintragungen / Official remarks:

Fénykép / photo / Lichtbild:

Tulajdonos aláírása / Unterschrift des Inhabers / Signature of the holder

Korlátozások / Beschránkugen / Limitations

1.2. Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány

A bizonyítvány adattartalma Magyarország / Ungarn / Hungary

BELVÍZI HAJÓZÁSI RÁDIÓTELEFON KEZELŐ BIZONYÍTVÁNY / SPRECHFUNKZERTIFIKAT FÜR DEN BINNENSCHIFFARTSFUNKIDIENST / RADIOTELEPHONE OPERATOR'S CERTIFICATE FOR THE RADIO SERVICE IN INLAND NAVIGIATON

Kiállító szervezet / Ausstellungsorganisation / issuingorganization:

Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (előoldal) Szám / Nummer: Név / Name / Name:

Születési idő / Geboren am / Date of birth

Születési hely / Geburtsort / Place of birth:

Fénykép / Photo / Lichtbild:

Tulajdonos aláírása / Unterschrift des Inhabers:

Korlátozás / Beschránkung:

A kiállítás helye, kelte / Ort und Datum:

Bélyegző / Stempel

Aláírás / Unterschrift

Név / Name

Hivatalos bejegyzések / Offizielle Eintragungen

A kiállító szervezet tanúsítja, hogy nevezett a Nemzetközi Rádiószabályzat 47. Cikkével összhangban rendelkezik a rádióteleon berendezések kezeléséhez szükséges ismeretekkel. / Ausstellungsorganisation bezeugt hiermit, dass die benannte Person im Besitze der Kentnisse für das Bedienen der Sprechfunkanlagens laut des Artikels 47 der Internationalen Vollzugordnung Funk ist. Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (hátoldal)

1.3. Vonalvizsga bizonyítvány (előoldal)

Vonalvizsga bizonyítvány

A bizonyítvány adattartalma

Magyarország / Ungarn / Hungary

Vonalvizsga bizonyítvány / Streckenzeugnis Nr.....szám

Ez a vonalvizsga bizonyítvány kizárólag a ......napján kiállított .........számú névre szóló hajós képesítő bizonyítvánnyal együtt érvényes / Dieses Streckenzeugnis gilt nur in Verbindung mit dem auf den gleichen Namen lauetenden Schifferpatent Vom... Nr...

Vonalvizsga bizonyítvány (hátoldal)

Családi és utónév / Familien - und Vorname

Születési idő / geboren am

Születési hely / Geboren in

A tulajdonos fényképe / Lichtbild des Inhabers

A kiállítás helye / Ort der Ausstellung

jogosult hajót vezetni az alábbi folyamszakaszokon a ... fkm és ... fkm között a folyón / erhalt die Erlaubnis zur Fahrt auf der Streck vo... km bis ... km am Fluss

Kiállítás kelte / Datum der Ausstellung

Aláírás / Unterschrift

A tulajdonos aláírása / Unterschrift des Inhabers

1.4. "A" kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány

Első oldal

Belvízi hajóvezetői bizonyítvány / Schifferpatent für die Binnenschifffahrt / certificat de conduite de bateau de navigation interieure

Kiállító szervezet

Hátoldal

Hajóvezetői bizonyítvány belvízi áru- és személyszállításra / Schifferpatent für den Binnenschiffsgüter - und - Personenverkehr / certificat de conduite de bateau de navigation interieure pour le transport de marchandises et de personnes

1. A tulajdonos családi neve / Name des Inhabers / Nom du titulaire

2. Utóneve / Vorname / Prenom

3. Születési idő és hely / Geburstdatum und ort / Dateetlieu de nasissance

4. A bizonyítvány kiállításának kelte / Ausstellungsdatum des Patents - Date de L'issiue de certificate

5. A kiállítás sorszáma - Ausstellungsnummer- Numero de delivrance

6. A tulajdonos fényképe - Lichtbild des Inhabers - Photographie du titulaire

7. A tulajdonos aláírása - Unterschrifts des Inhabers, Signature du titualire

8. Minden víziút a Rajna kivételével - Alle Wasserstrasse auser dem Rhein - Toutes les voies d' eau sauf le Rhin

9. R (Radar) - a hajó kategóriája, hordképessége (tonna, KW, utasszám - Klasse und Tragfáhigkeit des Shiffes für die das Patent gilt - Categorie et capacite de bateau exlusive

10. Érvényességi ideje - Verfalldatum - Date d 'expiration

11. Megjegyzések - Vermek(e) - Mention (s)

Einschránkungen - Restrictions

1.5. "B" Kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány

Első oldal

Belvízi hajóvezetői bizonyítvány / Schifferpatent für die Binnenschifffahrt / certificat de conduite de bateau de navigation interieure

Kiállító szervezet

Hátoldal

Hajóvezetői bizonyítvány belvízi áru- és személyszállításra / Schifferpatent für den Binnenschiffsgüter - und - Personenverkehr / certificat de conduite de bateau de navigation interieure pour le transport de marchandises et de personnes

1. A tulajdonos családi neve / Name des Inhabers / Nom du titulaire

2. Utóneve / Vorname / Prenom

3. Születési idő és hely / Geburstdatum und ort / Date et lieu de naissance

4. A bizonyítvány kiállításának kelte / Ausstellungsdatum des Patents - Date de L'issiue de certificate

5. A kiállítás sorszáma - Ausstellungsnummer - Numero de délivrance

6. A tulajdonos fényképe - Lichtbild des Inhabers - Photographie du titulaire

7. A tulajdonos aláírása - Unterschrift des Inhabers, Signature du titualire

8. Minden víziút a Rajna kivételével - Alle Wasserstrasse auser dem Rhein - Toutes les voies d' eau sauf le Rhin

9. R (Radar) - a hajó kategóriája, hordképessége (tonna, KW, utasszám - Klasse und Tragfáhigkeit des Shiffes für die das Patent gilt - Categorie et capacite de bateau exlusive

10. Érvényességi ideje - Verfalldatum - Dated 'expiration

11. Megjegyzések - Vermerk(e) - Mention(s)

Einschránkungen - Restrictions

1.6. Személyhajózási szakértői bizonyítvány (4. oldal és 1. oldal)

Magyarország / Ungarn / Hongrie

Személyhajózási szakértői bizonyítvány / Bescheinigung Sachkundiger Für Fahrgastschiffahrt / Certificat expert en Navigation a passagers N.... sz.

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

A meghosszabbítás helye és ideje / Ort und Datum der Verlángerung / Lieu et date de prolongation

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

(3. oldal és 2. oldal)

Herr / Frau ... úr / Úrnő

Monsieur / Madame (családi és utónév)

született .... / Geboren am in / né(e) le

rendelkezik az utasokkal összefüggő biztonsági intézkedésekre vonatkozó speciális szakismeretekkel / verfügt über besondere Fachkunde über Sicherheitsmassnahmen für Fahrgáste / Posséde les connaissances speciaux relativ aux measures

Ez a bizonyítvány érvényes / Diese Bescheininung ist gültig bis / Certificat valable jusqu'au ig

Kiállítás helye és kelte / Ort und Datum der Ausstellung / Lieu et date de la délivrance

Tulajdonos fényképe (35*45 mm)

A tulajdonos aláírása / Eigenhandige Unterschrift / Signature du titulaire)

Kiállító szervezet, aláírás

1.7. Elsősegélynyújtó bizonyítvány

(4. oldal és 1. oldal)

Magyarország / Ungarn / Hongrie

Személyhajózási elősegélynyújtó bizonyítvány / Bescheinigung Ersthelfer in der Fahrgastschiffahrt / certificat de secouriste en navigation a passagers

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

A meghosszabbítás helye és ideje / Ort und Datum der Verlangerung / Lieu et date de prolongation

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

(3. oldal és 2. oldal)

Herr / Frau ... úr / Úrnő

Monsieur / Madame (családi és utónév)

született .... / Geboren am in / né(e) le

rendelkezik az utasokkal összefüggő biztonsági intézkedésekre vonatkozó speciális szakismeretekkel / verfügt über besondere Fachkunde über Sicherheitsmassnahmen für Fahrgáste / Posséde les connaissances speciaux relativ aux measures

Ez a bizonyítvány érvényes / Diese Bescheinigung ist gültig bis / Certificat valable jusqu'au ig

Kiállítás helye és kelte / Ort und Datum der Ausstellung / Lieu et date de la délivrance

Tulajdonos fényképe (35*45 mm)

A tulajdonos aláírása / Eigenhandige Unterschrift / Signature du titulaire)

Kiállító szervezet, aláírás

1.8. Légzőkészülék-kezelő bizonyítvány

(4. oldal és 1. oldal)

Magyarország / Ungarn / Hongrie

Személyhajózási légzőkészülék-kezelő bizonyítvány / Bescheinigung Atemschutzgeratetráger in der Fahrgastchifffahrt / certificat de porteur d'appareil respiratoire en navigation a passagers

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

A meghosszabbítás helye és ideje / Ort und Datum der Verlángerung / Lieu et date de prolongation

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

Érvényes / Gültig bis / valable jusqu'au

(3.oldal és 2. oldal)

Herr / Frau ... úr / Úrnő

Monsieur / Madame (családi és utónév)

született .... / Geboren am in / né(-e) le

rendelkezik az utasokkal összefüggő biztonsági intézkedésekre vonatkozó speciális szakismeretekkel / verfügt über besondere Fachkunde über Sicherheitsmassnahmen für Fahrgáste / Posséde les connaissances speciaux relativ aux measures

Ez a bizonyítvány érvényes / Diese Bescheinigung ist gültig bis / Certificat valable jusqu'au ig

Kiállítás helye és kelte / Ort und Datum der Ausstellung / Lieu et date de la délivrance

Tulajdonos fényképe (35*45 mm)

A tulajdonos aláírása / Eigenhandige Unterschrift Signature du titulaire)

Kiállító szervezet, aláírás

2. Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény alapján kiállított bizonyítvány

2.1. Hajószakács tengeri hajón bizonyítvány

A bizonyítvány adattartalma a bizonyítvány előoldalán magyar és angol nyelven:

HAJÓSZAKÁCS TENGERI HAJÓN BIZONYÍTVÁNY MARINE COOK CERTIFICATE

MAGYARORSZÁG / HUNGARY

Kiállító szervezet

A bizonyítvány adattartalma a bizonyítvány hátoldalán:

Szám / No of certificate:

Név / Name:

Születési hely és idő / Place and date of birth:

Állampolgárság / Citizenship: magyar / Hungarian fénykép

a tulajdonos aláírása / signature of holder

Képesítés / Qualification:

A bizonyítvány tulajdonosa az MLC 2006 követelményeinek megfelelően képzett a hajószakács tengeri hajón feladat ellátására / Holder has been duly trained in accordancewith MLC 2006 and may perform duties as a cook on seagoing vessel

Szolgálat, melyet elláthat / To carry on duty as:

Hajószakács tengeri hajón / Marine cook on seagoing vessel

A kiállítás helye / Place and date of issue

Aláírás / signature

ph / seal

név / name

3. Kedvtelési célú képesítések

3.1. Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

MAGYARORSZÁG-HU /

HUNGARY

1. (Családi név helye)

2. (Utónév helye)

3. (Születési idő és hely)

4. (Kiállítás keltezésének helye)

5. (A bizonyítvány számának a helye)

6. (Tulajdonos fényképének helye)

7. (Tulajdonos aláírásának helye)

8. (Tulajdonos állampolgárságának helye)

9. (Érvényességi terület és hajótípus helye)

10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)

11. (Érvényességi idő helye)

12. (Kiállító szervezet megnevezésének helye)

13. (Felhatalmazás helye)

14. (Feltételek helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

(Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Belvízi Közlekedési Munkacsoportjának 40. számú határozata)

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

(Resolution No. 40 of the UNECE Working Party on Inland Water Transport)

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:

1. A tulajdonos családi neve - Surname of the holder

2. A tulajdonos utóneve(i) - Other name(s) of the holder

3. Születési idő és hely - Date and place of birth

4. Kiállítás kelte - Date of issue

5. A bizonyítvány száma - Number of the certificate

6. A tulajdonos fényképe - Photograph of the holder

7. A tulajdonos aláírása - Signature of the holder

8. A tulajdonos állampolgársága - Nationality of the holder

9. Érvényes: I (belvizekre), C (parti tengerre), M (géphajóra), S (vitorlás hajóra) - Valid for: I (Inland Waterways), C (Coastal Waters), M (Motorized craft), S (Sailing craft)

10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, vízkiszorítás, teljesítmény) - Pleasurecraft not exceeding (lenght, deadweight, power)

11. Érvényességi idő - Date of Expiry

12. Kiállította - Issued

13. Felhatalmazás - Authorized by

14. Feltételek - Conditions

3.2. Kedvtelési célú GMDSS kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:

Magyarország / Hungary

GMDSS OPERATOR

for pleasurecraft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

GMDSS KEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

LONG RANGE CERTIFICATE

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality: (Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

A kiállító szervezet tanúsítja, hogy nevezett az ITU 343 számú határozatával és CEPT szabályaival összhangban rendelkezik a kedvtelési nem SOLAS hajókon levő GMDSS berendezések működtetéséhez szükséges ismeretekkel.

The issuing organization hereby certifies that the certificate's holder possesses the necessary knowledge to operate GMDSS radiocommunication equipment in accordance with Resolution 343 of ITU and CEPT Regulations on non SOLAS vessels.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító szervezet magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Korlátozás / Limitation:

Nincs / None

Képesítés / Qualification:

Kedvtelési célú GMDSS kezelő (LRC) / GMDSS operator for pleasurecraft (LRC)

3.3. Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

Magyarország / Hungary

GMDSS OPERATOR

for pleasurecraft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

GMDSS KEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

KORLÁTOZOTT

LONG RANGE CERTIFICATE

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality:

(Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

A kiállító szervezet tanúsítja, hogy nevezett az ITU 343 számú határozatával és CEPT szabályaival összhangban rendelkezik a kedvtelési nem SOLAS hajókon levő GMDSS berendezések működtetéséhez szükséges ismeretekkel.

The issuing organization hereby certifies that the certificate's holder possesses the necessary knowledge to operate GMDSS radiocommunication equipment in accordance with Resolution 343 of ITU and CEPT Regulations on non SOLAS vessels.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító szervezet magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Korlátozás / Limitation:

A1-es tengeri körzetben / In sea area A1

Képesítés / Qualification:

Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelő (SRC) / GMDSS operator for pleasurecraft (SRC)

3.4. Kedvtelési célú radar kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

Magyarország / Hungary

RADAR OBSERVER

for pleasurecraft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

RADARKEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality:

(Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

Kiállítva a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet alapján.

Issuedaccordingto 15/2001. (IV. 27.) KöViM ministerial decree.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító szervezet magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Érvényes / Valid for:

Tengeri vízterületekre / Seawaters

A tengeri kedvtelési célú hajókra felszerelt radarberendezés kezelésére jogosít.

Holder entitled to operate radar on pleasurecraft.

3.5. Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA

MAGYARORSZÁG - HU /

HUNGARY

1. (Családi név helye)

2. (Utónév helye)

3. (Születési idő és hely)

4. (Kiállítás keltezésének helye)

5. (A bizonyítvány számának a helye)

6. (Tulajdonos fényképének helye)

7. (Tulajdonos aláírásának helye)

8. (Tulajdonos állampolgárságának helye)

9. (Érvényességi terület és hajótípus helye)

10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)

11. (Érvényességi idő helye)

12. (Kiállító szervezet megnevezésének helye)

13. (Feltételek helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:

1. A tulajdonos családi neve - Surname of the holder

2. A tulajdonos utóneve(i) - Othername(s) of the holder

3. Születési idő és hely - Date and place of birth

4. Kiállítás kelte - Date of issue

5. A bizonyítvány száma - Number of the certificate

6. A tulajdonos fényképe - Photograph of the holder

7. A tulajdonos aláírása - Signature of the holder

8. A tulajdonos állampolgársága - Nationality of theholder

9. Érvényes - Valid for: YachtmasterOcean (korlátlan - unlimited), Yachtmaster Offshore (200 tengeri mérföld - 200 nautical miles), Yachtmaster Coastal (12 tengeri mérföld - 12 nautical miles), M (géphajóra - Motorized craft), S (vitorlás hajóra - Sailing craft)

10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, utasok száma) - Pleasurecraft not exceeding (lenght, number of passengers)

11. Érvényességi idő - Date of Expiry

12. Kiállította - Issued

13. Feltételek - Conditions"

5. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

1. Az R2. 1. számú melléklet I. FEJEZET 6. pontja helyébe a következő pont lép:

"6. A sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása az átalakított jármű vizsgálatára 167 200 Ft"

2. Az R2. 1. számú melléklet I. FEJEZET a következő 9. ponttal egészül ki:

"9. Minősítő vizsgálat során autóbusz üzemeltetési és karbantartási napló kiadása 1 700 Ft"

3. Az R2. 1. számú melléklet a következő V. FEJEZET-tel egészül ki:

"V. FEJEZET

1. Vizsgálóállomás engedélyezésére irányuló eljárás díja 145 000 Ft"

6. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

Az R3. 5. melléklet "A2" kategóriához tartozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 245 cm3, a motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya nem haladja meg a 0,2 kW/kg-ot. Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, a motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,15 kW/kg."

7. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

A léginavigációs szolgálatot és a légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 4. melléklet "II Nyelvismereti vizsgáztatás követelményei" 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3. Személyi feltételek

2.3.1. A vizsgaközpontnak megfelelő számú vizsgáztatót kell foglalkoztatnia.

2.3.2. Idegen nyelvi vizsgáztató az a személy lehet,

a) aki az adott idegen nyelvből szerzett diplomája mellett legalább hároméves szaknyelvoktatási gyakorlattal rendelkezik, vagy

b) akinek az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban szerzett, a vizsgarendszer profiljához igazodó szakirányú diplomája van, vagy

c) aki Magyarországon szerzett diplomája mellett felsőfokú (általános vagy szaknyelvi) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, valamint bizonyítottan magas szintű szaknyelvismerettel rendelkezik, vagy

d) aki Magyarországon szerzett diplomája mellett legalább középfokú (általános vagy szaknyelvi) nyelvvizsgabizonyítvánnyal rendelkezik, és a nyelvismereti vizsgát legalább 5-ös szinten teljesítette.

2.3.3. Magyar nyelvi vizsgáztató az a személy lehet, aki ICAO level 6 szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik. Az ICAO level 6 szintű magyar nyelvismeret igazolása lehetséges

a) Magyarországon vagy

b) más országban magyar nyelven

végzett közép- vagy felsőfokú képzés teljesítését igazoló oklevéllel vagy diplomával.

2.3.4. A vizsgáztatónak képzésen kell részt vennie, amelynek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) az idegennyelv-tudás, valamint magyar nyelvi vizsgáztatás esetén magyarnyelv-tudás mérési és értékelési elméletével és gyakorlatával kapcsolatos ismeretek elsajátítása,

b) az adott vizsga részletekbe menő ismerete (feladattípusok, a vizsgarészek időtartama, a feladatok sorrendisége),

c) a kérdező vizsgáztató szerepére történő felkészülés szerepjátékok, valamint próbavizsgák, valódi vizsgákon történő hospitálás segítségével,

d) alkalmassági vizsga, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati rész próbavizsgáztatást is tartalmaz."

8. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

"4. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez

ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS

a járművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírságról

1. Az eljáró hatóság megnevezése, ügyszám (azonosító szám)

2. A gépjármű rendszáma

3. A gépjármű üzembentartójának adatai (személyazonosító adat, lakcím, nem természetes személy esetében cégnév, székhely vagy telephely)

4. Szabályszegés ideje

5. Szabályszegés helye (település, kerület, utca, házszám)

6. Lakott területen kívül a kilométerszelvény megjelölése

7. Tényállás rövid leírása és jogszabályi minősítése

8. A bizonyítékot rögzítő technikai eszköz megnevezése, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatok, feltéve, hogy a jogsértést technikai eszközzel is rögzítették

9. A bírság kiszabásának alapját képező jogszabályi rendelkezés, a kiszabott bírság összege, megfizetésének határideje és lehetséges módja

10. Tájékoztatás arról, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (4c) bekezdése alapján, ha a gépjármű üzembentartója a közigazgatási bírságot a közléstől számított 30 napon belül nem fizeti meg, vagy a közigazgatási bírság kiszabását bármely okból vitatja, a jogsértés miatt az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál a közigazgatási eljárás kezdeményezésére kerül sor.

11. Egyéb intézkedés

12. Az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása"

9. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

1. Az R7. 1. melléklet 3. pont "A közlekedési hatóság megyei központosított bevételek számlái" megnevezésű táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(AB
1.NévMagyar Államkincstár számlaszáma)
4.Közlekedési hatóság Csongrád-Csanád megyei központosított
bevételek számla
10032000-01040528-00000000

2. Az R7. 1. melléklet 4. pont "Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központosított bírságbeszedési számlaszámai" megnevezésű táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

(AB
1.NévMagyar Államkincstár számlaszáma)
7.Csongrád-Csanád MRFK Központosított bírságbevételek10028007-01040023-00000000

3. Az R7. 1. melléklet 4. pont "Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központosított bírságbeszedési számlaszámai" megnevezésű táblázat 23. sora helyébe a következő sor lép:

(AB
1.NévMagyar Államkincstár számlaszáma)
23.ORFK Központosított bírságbevételek10032000-01040061-00000000

10. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklet 6. fejezet G. Különleges szabályok alcím a következő 6.38 cikkel egészül ki:

"6.38 cikk

Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízi járművel végzett személyszállításnak nem képezheti részét a hajóval végrehajtott, közlekedésbiztonsági vagy forgalmi okból nem indokolt - hirtelen, a megszokottnál gyorsabban végrehajtott fordulási, megállási, kitérési, irány- vagy sebességváltoztató - manőverek bemutatása."

11. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

AuditEllenőrzésTeszt
gyakoriságidőtartamgyakoriságidőtartamgyakoriság/évidőtartam
több mint 2 millió
utasforgalommal rendelkező
repülőterek
évente3-5 munkanap6 alkalom/év1 nap20fél nap
több mint 500 000
utasforgalommal rendelkező
repülőterek
2 évente1-5 munkanap2 alkalom/év1 nap5fél nap
kevesebb mint 500 000
utasforgalommal rendelkező
repülőterek
3 évente1-2 munkanapévente
legalább 1
szervezet
1 nap1fél nap
kis repülőterek5 évente1 munkanapxx
földi kiszolgálói minősítéssel
rendelkező meghatalmazott
ügynök
5 évente1 munkanapévente
legalább egy
szervezet
fél nap6fél nap
meghatalmazott ügynök5 évente1 munkanapévente
legalább két
szervezet
fél nap2fél nap
ismert szállítók5 évente1 munkanap2 évente
legalább egy
szervezet
fél nap2fél nap
fedélezti ellátmány
meghatalmazott beszállítói
5 évente1 munkanap2 évente
legalább egy
szervezet
fél nap2fél nap
több mint 2000 főt
foglalkoztató magyar AOC-val
rendelkező légitársaságok
3 évente1 munkanap2 éventefél nap5fél nap
kevesebb mint 2000 főt
foglalkoztató magyar AOC-val
rendelkező légitársaságok
5 évente1 munkanap3 éventefél nap2fél nap
külföldi légitársaságokxlegalább 20
légitársaság/
év
fél nap20fél nap
földi kiszolgálók5 évente1 munkanap3 éventefél napx
légiforgalmi irányító szolgálat3 évente1 munkanap3 éventefél napx
védelmi oktatókxlegalább 5
oktató/ év
fél napx

12. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet 1. melléklet 10. pontjában a "hajózási hatóság" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg lép.

Tartalomjegyzék