59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,

az 5. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályából az Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály, a Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály, a Kozmikus Geodéziai Osztály, a Szolgáltató Osztály, a Távérzékelési Osztály, a Térinformatikai Osztály, valamint az ezen osztályoknak informatikai támogatást biztosító Informatikai Főosztályból az Informatikai Osztály 6 feladatait - közfeladat-ellátási és tovább-foglalkoztatási kötelezettséggel - jogutódlással 2019. április 1-jétől a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.) látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed valamennyi, az (1) bekezdésben meghatározott szervezeti egység által ellátott feladatra, jogosultságra és kötelezettségre, továbbá valamennyi, az ezekhez kapcsolódó jogviszonyra, különösen

a) az ezekkel összefüggő vagyoni jogokra és kötelezettségre,

b) az ingó és ingatlan állományra,

c) az átvett feladatokat ellátó alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, foglalkoztatási jogviszonyára.

2. § Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.

3. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 14. § (1) bekezdése a következő 20. és 21. ponttal egészül ki:

[A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"20. ingatlan-nyilvántartásért,

21. térképészetért"

(felelős tagja.)

(2) A Statútum rendelet 3. alcíme a következő 30/B. és 30/C. §-sal egészül ki:

"30/B. § (1) A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében előkészíti - az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel és a földügyért felelős miniszterrel együttműködésben - az ingatlan-nyilvántartás vezetésére, rendszerére és az abból történő adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter - az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel és a földügyért felelős miniszterrel együttműködésben - az ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás vezetéséről, rendszeréről és az abból történő adatszolgáltatásról.

30/C. § (1) A miniszter - az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel és a földügyért felelős miniszterrel együttműködésben - a térképészetért való felelőssége keretében előkészíti

a) a földmérésre, a térképészetre és a távérzékelésre, valamint - a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve - az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítésére és

b) az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszerre

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a térképészetért való felelőssége keretében

a) gondoskodik a polgári célú állami földmérési, térképészeti és a távérzékelési feladatokról, a térinformatikai rendszerek kialakításáról, és működteti az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszert, valamint

b) - a Kormány feladatkörében érintett tagjával közösen - biztosítja az államhatár felmérését, megjelölését, a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését."

(3) A Statútum rendelet 79. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az agrárminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"11. földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért"

(felelős tagja.)

(4) A Statútum rendelet 85. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter a földügyért való felelőssége keretében előkészíti a földminősítési rendszerre, a földhasznosítási előírások érvényesülésére, a földforgalom szabályozására, a földvédelemre, a talajvédelemre, a földhitel rendszerére és a földtulajdoni előírások érvényesülésére vonatkozó jogszabályokat."

(5) A Statútum rendelet 90. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"90. § (1) A miniszter a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért való felelőssége keretében előkészíti a birtokrendezéssel, a földüggyel, az agrár-vidékfejlesztési támogatással összefüggésben - az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszterrel és a térképészetért felelős miniszterrel együttműködésben - a földmérésre, a térképészetre, a távérzékelésre és térinformatikára vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért való felelőssége keretében gondoskodik a kapcsolódó földügyi és térinformatikai rendszerek kialakításáról és működtetéséről."

4. § Hatályát veszti a Statútum rendelet

a) 79. § 8. pontja és

b) 87. §-a.

5. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A fővárosi és megyei kormányhivatalok, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainak, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek az 1. § a), d) és h) pontjában meghatározott feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja."

6. § A Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörének gyakorlására, továbbá a 27. § (2) bekezdésében és a 38. §-ban meghatározott hatósági hatáskörök gyakorlására a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki."

7. § Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat érintő egyes eljárásokat, valamint a küldeményen feltüntetendő szervezeti egységek nevét és címét közzé kell tenni az ingatlan-nyilvántartásért és térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), továbbá a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a kormányhivatalok, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére