5/2019. (V. 30.) PM rendelet

az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

1. § A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Pénztárgéprendelet) 20. alcíme a következő 78/H. §-sal egészül ki:

"78/H. § A 78/A. § (5) bekezdése alapján üzemeltetett pénztárgép üzemeltetője - szerviz közreműködése útján -2019. december 31-ig gondoskodik az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontját tartalmazó rekord alapértékének 2030. január 1-jére történő módosításáról."

2. § A Pénztárgéprendelet 50/B. § b) és c) pontjában az "Áfa tv. 178/A. § (1a) bekezdése" szövegrész helyébe az "Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése" szöveg lép.

2. A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

3. § A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Taxaméter rendelet) a következő 49. §-sal egészül ki:

"49. § Az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2019. (V. 30.) PM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. melléklet C) Az euró kezelésére alkalmas taxaméterek alcím 2. pont b) alpont 2. pontja szerinti rendelkezéseknek való megfelelést a taxaméter üzemeltetője a Módr1. hatálybalépésekor üzemeltetett taxaméterek tekintetében legkésőbb 2019. december 31-ig biztosítja."

4. § A Taxaméter rendelet 2. melléklet C) Az euró kezelésére alkalmas taxaméterek alcím 2. pont b) alpont 2. pontjában a "szerviznek a rekord alapértékeként a 2020. 01. 01. dátumot kell megadni, és az adómemóriában tárolni" szövegrész helyébe a "szerviz a rekord alapértékeként a 2030. 01. 01. dátumot adja meg és tárolja az adómemóriában" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,

pénzügyminiszter

Tartalomjegyzék