49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és f)-g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA

1. § (1) A taxiszolgáltatást nyújtó adóalanyok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag taxaméterrel tehetnek eleget.

(2) Mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség taxaméter útján történő teljesítése alól

a) a taxaméter meghibásodása,

b) a taxaméter bevonása,

c) a taxaméter eltulajdonítása,

d) a taxaméter megsemmisülése, elvesztése

esetén.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesülés

a) a taxaméter meghibásodása esetén a meghibásodás bekövetkeztétől a taxaméter megjavításáig vagy a cseregép biztosításáig, illetve a meghibásodott taxaméter helyett üzembe helyezett taxaméter üzembe helyezéséig, de legfeljebb a meghibásodás napjától számított 15. napig,

b) a taxaméter bevonása esetén a bevonás idején,

c) a taxaméter eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése esetén az új taxaméter üzembe helyezéséig, de legfeljebb az eltulajdonítás, megsemmisülés, elvesztés észlelésétől számított 15. napig

érvényes.

(4) a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti esemény bekövetkezésétől a nyugtakibocsátási kötelezettség taxaméterrel történő teljesítése feltételeinek helyreálltáig újabb fuvart kezdeni nem lehet.

II. FEJEZET

TAXAMÉTER FORGALMAZÁSA ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. A taxaméter forgalmazása engedélyezésére vonatkozó általános szabályok

2. § (1)[1] Az e fejezetben szabályozott hatósági eljárásokban a mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) jár el.

(2) Az e fejezet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 15 nap, amely legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

3. § (1)[2] A taxaméter forgalmazását a Kormányhivatal akkor engedélyezi, ha a taxaméter megfelel az e rendeletben meghatározott valamennyi műszaki követelménynek és ezt a típusvizsgálat igazolja.

(2) Az egyéb feltételeken kívül csak olyan taxaméter forgalmazása engedélyezhető, amely képes - a külön jogszabály szerint - adóigazgatási azonosításra alkalmas számla, nyugta adására olyan ügylet esetében is, ahol az ellenértéket euróban határozták meg.

(3) A forgalmazási engedély annak a forgalmazónak adható,

a) aki (amely) nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,

b) aki (amely) nem áll adószám-felfüggesztés, -törlés, vagy fokozott adóhatósági felügyelet hatálya alatt,

c) akinek (amelynek) nincs az állami adó- és vámhatóság felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, társadalombiztosítási járulék tartozása, ide nem értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek.

4. § Az 3. §-ban meghatározottakon túl a taxaméter forgalmazására vonatkozó engedély megadásának további feltétele, hogy a gyártó rendelkezzen a 22/2004/EK irányelvet átültető tagállami jogszabályok szerinti EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal.

5. § A forgalmazási engedélyt meg kell adni annak is, aki a taxamétert kizárólag saját használatra kívánja importálni, előállítani, ha az megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek.

2. Forgalmazási engedély megadására irányuló eljárás kezdeményezése

6. § (1)[3] A taxaméter forgalmazási engedélyének megadására irányuló eljárás a Kormányhivatalhoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezhető.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a forgalmazó nevét, székhelyét, adószámát,

b) az engedélyeztetni kívánt taxaméter

ba) egyértelmű megnevezését (25 karakter terjedelemben), amely a már érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező taxaméter elnevezésétől különbözik,

bb) gyártójának nevét és székhelyét,

c) a taxaméter perifériáinak megnevezését, típusát, gyártójának nevét, székhelyét,

d) az adómemória típusát, gyártójának nevét, székhelyét,

e) cégszerű aláírást, elérhetőséget (kapcsolattartó telefonos elérhetősége).

(3) A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénzátutalási megbízás (csekk) tőpéldányát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:

a)

aa) a taxaméter és perifériái (kijelzők, billentyűzet, nyomtató), berendezésenként külön-külön jelölve a típus nevét, a gyártó nevét és székhelyét,

ab) 1 db adatokat nem tartalmazó adómemória kivehető EPROM-mal, OTPROM-mal vagy AVAM-mal,

ac) 1-1 előkészített adómemória egység, amely 23 db RAM törlést, 123 db írható rekordot, illetve 2 db írható rekordot tartalmaz, továbbá 6 hónap üzemszerű használatának megfelelő folyamatos teszt nyugta szalagot, amely tartalmaz napi 2-3 nyugtát, valamint forgalmi jelentéseket,

ad) a taxaméterre és perifériáira vonatkozó megfelelőségi dokumentáció,

ae) a taxaméter műszaki dokumentációja, amely tartalmazza az eszköz felépítésének és működésének részletes leírását, az adóügyi modul elektromos kapcsolási rajzát, teljes parancskészletét, a parancsok működésének és a végrehajtás feltételeinek leírását, az adómemória rekordszerkezetének dokumentációját,

af) a taxaméter program etalon verziója, EPROM, OTPROM vagy PROM adathordozón, dokumentálva a program ellenőrző számát,

ag) a taxaméter 2 db működőképes mintapéldánya,

ah) a taxaméter magyar nyelvű dokumentációja, amely tartalmazza az összeállítási, kapcsolási, beültetési rajzokat, blokkvázlatot a hardverről és szoftverről, a rendszer működési leírását és használati útmutatót,

ai) a szoftverazonosság ellenőrzéséhez egy ellenőrző adattároló,

aj) a 7. § szerinti kezelői leírás és a technikai funkciók leírása,

ak) gyártói nyilatkozat arról, hogy az adómemória legalább 2500 zárás adatait képes tárolni, 60 zárásnál kevesebb memóriahely esetén a berendezés rendszeresen figyelmeztet a tároló megtelésére, valamint az adómemória 25 RAM törlés után megtelt állapotba kerül,

al) a forgalmazó nyilatkozata az alábbiakról:

- forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos taxaméter kerül,

- a telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az elindított adómemória számára illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését az engedélyezett program módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent,

- az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek,

b) AVAM alkalmazása esetén:

ba) az AVAM gyártói dokumentációja, amely tartalmazza az AVAM MCU és az adattároló gyártói dokumentációját is,

bb) az adóügyi kártya és az AVAM közötti kommunikációs protokoll specifikációja,

bc) az AVAM MCU vezérlőprogramjának dokumentációja - magyarázatokkal ellátott forrás és végrehajtható kódja -, amelynek tartalmaznia kell az AVAM MCU vezérlőprogram verzióját, ellenőrző kódját és annak számítási algoritmusát is,

bd) hardver-szoftver eszköz, amely alkalmas az AVAM MCU vezérlőprogramjának ellenőrzésére.

(5) A (4) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint a 7. § szerinti kezelői leírást elektronikus adathordozón kell benyújtani.

7. § (1) A kezelői leírásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) tartalomjegyzék,

b) hardver konfiguráció leírása,

c) a rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték),

d) a napi funkciók működésének és kezelésének leírása,

e) a fuvar kezdeményezése és zárása folyamatának leírása,

f) napi zárás folyamatának részletes leírása,

g) adómemória adatai lista elkészítésének részletes leírása,

h) euró átállás folyamata:

ha) felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői,

hb) tevékenységek az átállás időpontjában,

hc) az átmeneti időszak jellemzői,

i) valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárítási módjának leírása,

j) valamennyi bizonylat mintájának megadása:

ja) forint üzemmód,

jb) felkészülési időszak,

jc) euró üzemmód.

(2) A taxaméter technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) tartalomjegyzék,

b) az adóügyi modul inicializálásának folyamata,

c) a RAM törlés folyamata,

d) fejlécadatok beállítása és módosítása,

e) áfa kulcs változtatásának módja,

f) a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz által végezhető további taxaméter funkciók.

8. § (1) A kezelői és technikai leírásnak tartalmaznia kell a taxaméter valamennyi funkciójának ismertetését. A taxaméter kizárólag ezeket a műveleteket hajthatja végre, az ettől eltérő működés illegális üzemmódot jelent.

(2) A taxaméter értékesítésekor a forgalmazó köteles a kezelői leírást a vevő (üzemeltető) részére átadni. A vevő részére a technikai funkció leírás (szervizfunkciók leírása), és a szerviz- és programozó kulcs nem adható át.

3. Típusvizsgálat

9. § (1)[4] A Kormányhivatal az engedélyezési eljárás során a típusvizsgálat keretében vizsgálja a taxaméter e rendeletben meghatározott követelménynek történő megfelelőségét.

(2) A típusvizsgálat

a) műszaki vizsgálatból,

b) informatikai vizsgálatból, és

c) a dokumentáció vizsgálatából áll.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

10. §[5] A típusvizsgálat azon részének időpontjáról, amely a forgalmazó vagy meghatalmazottja részvételével zajlik, a Kormányhivatal a forgalmazót rövid úton (telefonon, faxon stb.) értesíti. Az eszközt a típusvizsgálatra a Kormányhivatal által megjelölt időpontban és helyszínre kell szállítani.

11. § (1)[6] A típusvizsgálatra a Kormányhivatal hivatali helyiségében, és - szükség szerint - külső helyszínen kerül sor.

(2)[7] A típusvizsgálattal érintett eszközt a forgalmazónak kell a típusvizsgálat helyszínére - ideértve a Kormányhivatal hivatali helyiségét is - szállítani, valamint gondoskodni kell az elszállításról is. A szállítási költségek a forgalmazót terhelik.

(3) Amennyiben a típusvizsgálattal érintett taxaméter sajátosságaiból adódóan külső helyszínen történő vizsgálat lefolytatása indokolt, a vizsgálat lebonyolításához szükséges feltételeket - ideértve a vizsgálat lebonyolításához szükséges helyszínt - a forgalmazónak kell biztosítania. A külső helyszínen történő vizsgálattal összefüggésben felmerülő valamennyi költséget a forgalmazó viseli.

(4)[8] A típusvizsgálat lefolytatásához szükséges szerviz- és programozó kulcsot a forgalmazó köteles a Kormányhivatal rendelkezésére bocsátani.

12. §[9] A forgalmazó törvényes képviselője a típusvizsgálaton történő részvételre más személynek meghatalmazást adhat. A meghatalmazás eredeti példányát legkésőbb a típusvizsgálat megkezdése előtt a Kormányhivatal részére be kell nyújtani.

13. §[10] A típusvizsgálaton a Kormányhivatal munkatársain kívül csak a forgalmazó, illetve meghatalmazottja, továbbá az állami adóhatóság arra kijelölt munkatársa lehet jelen.

14. §[11] A típusvizsgálat során a Kormányhivatal munkatársa, valamint annak felhívására a forgalmazó képviseletében jelen lévő személy végez műveleteket a vizsgálat alá vont taxaméterrel.

15. §[12] Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált taxaméter nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek, de kisebb módosításokkal megfelelhet ezen követelményeknek, a Kormányhivatal határidő tűzésével lehetőséget biztosít a kérelmező részére a hiba kiküszöbölésére.

16. § (1)[13] Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált taxaméter megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek - ideértve azt az esetet is, ha a 15. § alapján a kérelmező a Kormányhivatal felhívásának megfelelő módosításokat elvégezte -, a Kormányhivatal a vizsgált példányt (etalon példány) arra alkalmas eszközzel lepecsételi és a forgalmazónak átadja.

(2) A forgalmazónak az etalon példányt változatlan formában meg kell őriznie a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig.

(3)[14] Jogutódlás esetén a (2) bekezdésben előírt kötelezettséget a forgalmazó jogutódja köteles teljesíteni. A forgalmazó jogutód nélküli megszűnése esetén az etalon példányt a Kormányhivatalhoz kell leadni.

(4)[15] A típusvizsgálathoz benyújtott eszközöket és dokumentumokat a Kormányhivatal a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig megőrzi.

4. Forgalmazási engedély

17. § (1)[16] A típusvizsgálat megállapításai alapján a Kormányhivatal határozattal dönt a forgalmazási engedély megadásáról vagy az engedély iránti kérelem elutasításáról.

(2) A forgalmazást engedélyező határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:

a) a forgalmazó neve, székhelye, adószáma,

b) a forgalmazható taxaméter típusának pontos megnevezése,

c) a forgalmazási engedély száma,

d) forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése esetén a módosítás, kiterjesztés száma, a módosítás, kiterjesztés mibenlétének egyértelmű megnevezése, valamint az az időtartam, amely alatt a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő taxaméterek szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre.

18. § (1) A forgalmazási engedély kizárólag az abban foglalt forgalmazóra vonatkozik. Az engedély másra át nem ruházható.

(2) A forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a forgalmazási engedélyt - a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül - a jogutód nevére át lehet íratni.

(3) Átíratás hiányában a forgalmazási engedély a jogutóddal történő megszűnés időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényét veszti.

19. § (1) Taxaméter csak érvényes forgalmazási engedély birtokában forgalmazható.

(2) A forgalmazási engedély érvényessége visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig tart.

20. § A Kormányhivatal a forgalmazási engedélyt visszavonja, ha a forgalmazó[17]

a) meg nem engedett funkcióval rendelkező taxamétert forgalmaz vagy meg nem engedett funkció kialakításában közreműködik,

b) egyébként az engedélyezettől eltérő taxamétert hoz forgalomba,

c) nem tesz eleget a 22. § (3) bekezdésében foglaltaknak,

d) a taxamétert nem vagy nem az e rendeletnek megfelelő AP-számmal látja el,

e) nem tesz eleget az etalon példány megőrzésére vonatkozó kötelezettségének.

21. §[18] A Kormányhivatal elektronikus úton tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (a továbbiakban: NAV) a forgalmazási engedély kiadásáról, a forgalmazási engedély módosításáról, kiterjesztéséről és visszavonásáról a 17. § (2) szerinti adatok, továbbá a határozat keltére és jogerőre emelkedésének időpontjára vonatkozó adatok átadásával. A tájékoztatással egyidejűleg a Kormányhivatal elektronikus úton megküldi a forgalmazó által az engedély kiadása iránti kérelemhez benyújtott, a 6. § (5) bekezdése szerinti, elektronikus adathordozón benyújtott dokumentációt.

5. A forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése

22. § (1) Ha a forgalmazó az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező taxaméteren bármilyen szoftver-, vagy hardverváltoztatást kíván végrehajtani,

a) szoftverváltoztatatás esetén a forgalmazási engedély módosítása,

b) hardverváltoztatás esetén a forgalmazási engedély kiterjesztése

iránti kérelmet kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására és elbírálására a jelen fejezetben meghatározottakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a módosítás, kiterjesztés tárgyát, és a módosítás, kiterjesztés indokát a kérelemben egyértelműen meg kell jelölni.

(3) A módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül, illetve amennyiben a forgalmazó a módosításra a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmében 3 hónapnál hosszabb idő biztosítását kéri, az engedélyben meghatározott határidőn belül a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő valamennyi taxaméter szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre.

III. FEJEZET

A TAXAMÉTER SZERVIZELÉSÉNEK SZABÁLYAI

6. A szervizek nyilvántartásba vétele és törlése

23. § (1) A szervizelési tevékenységet az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett szerviz végezheti érvényes műszerészi igazolvánnyal és taxaméter plombálására alkalmas plombanyomóval rendelkező műszerésze útján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerviz nyilvántartásba vételére, törlésére a műszerészi igazolvány, valamint a plombanyomó kiállítására a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelmet taxaméter plombálására alkalmas plombanyomóra vonatkozóan kell előterjeszteni.

7. A szervizelési tevékenység szabályai

24. § A műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően erre történő külön felhívás nélkül is köteles műszerészi igazolványát és plombanyomóját az üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, üzemeltető részéről jelen lévő más személy) részére a szervizelési jogosultság ellenőrzésére alkalmas módon bemutatni.

25. § (1) A műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően megvizsgálja, hogy a taxaméter szabályosan le van-e plombálva, és ezt a taxaméternaplóba bejegyzettek hűen tükrözik-e.

(2) Ha a taxaméter nincs szabályosan plombálva, a plombálást a taxaméternaplóba bejegyzettek nem tükrözik hűen, a taxaméternaplóba bejegyzett adatok valótlansága alaposan feltételezhető, a taxaméternapló nincs az üzemeltetési helyen, továbbá, ha a szervizelési tevékenység megkezdése előtt egyéb rendellenesség észlelhető, erről a műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően jegyzőkönyvet vesz fel.

(3) A műszerész a (2) bekezdésben foglaltakon túl a szervizelési tevékenység során észlelt illetéktelen vagy az e rendeletben, illetve a taxaméter típusáról közzétetteknek meg nem felelő beavatkozásról, egyéb rendellenességről is köteles jegyzőkönyvet felvenni.

(4) A műszerész köteles az elvégzett tevékenységet, valamint a szervizelési tevékenység előtti és utáni állapotot a taxaméternaplóban dokumentálni.

(5) Amennyiben a taxaméternaplót az üzemeltető nem tudja a műszerész rendelkezésére bocsátani, a szerviztevékenység nem kezdhető meg.

(6) A műszerész a szervizelési tevékenység befejezésekor köteles a taxamétert a rendelkezésére bocsátott plombanyomó képének olvasható lenyomatát tartalmazó plombával lezárni úgy, hogy a plomba feltörése nélkül a taxaméterbe vitt adatok törlésére vagy módosítására ne legyen lehetőség (plombálás).

(7) A plomba sértetlenségéért és olvashatóságáért az üzemeltető a felelős.

26. § (1) A szerviz az általa (műszerésze által) végzett szervizelési tevékenységről - kivéve a taxaméter adómemóriájának cseréjével, kiíratásával, RAM törléssel nem járó javítást - 5 napon belül, továbbá azokról az eseményekről, körülményekről, amelyekről e rendelet szerint jegyzőkönyvet kell felvennie 3 napon belül az erre rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat az állami adóhatóság felé.

(2) A szerviz az általa felvett jegyzőkönyvek egy példányát az üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, üzemeltető részéről jelen lévő más személy) részére átadja. Az üzemeltető a jegyzőkönyveket 5 évig köteles megőrizni.

27. § (1) A szerviz az e rendelet szerinti nyilvántartásokat és jegyzőkönyveket 5 évig köteles megőrizni.

(2) A szerviz megszűnését követően az e rendeletben előírt iratőrzési kötelezettségnek az (1) bekezdésben foglalt időpontig

a) a jogi személy jogutódja,

b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a külön jogszabályban előírt személy

tesz eleget.

(3) Egyéni vállalkozó szerviz halála esetén az iratokat a vele közös háztartásban élt hozzátartozója, ennek hiányában az örökös köteles az állami adóhatósághoz továbbítani.

(4) Az iratőrzési kötelezettség az iratok eredeti példányára, eredeti példány hiányában külön jogszabályban előírt módon elektronikus úton előállított hiteles másolatára vonatkozik.

8. Javítás

28. § (1) Az üzemeltető köteles a taxaméter meghibásodását haladéktalanul bejegyezni a taxaméternaplóba.

(2) Amennyiben az üzemeltető a taxaméter javítását, vagy a meghibásodott taxaméter helyett más taxaméter üzembe helyezését kéri valamely szerviztől (bejelentés), a javítást, illetve az üzembe helyezést vállaló szerviz a bejelentést haladéktalanul egyedi sorszámmal nyilvántartásba veszi és erről az üzemeltetőt a bejelentés egyedi sorszámának közlésével tájékoztatja.

(3) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti bejegyzést haladéktalanul kiegészíti a bejelentés megnevezésével (javítás vagy üzembe helyezés) és időpontjával, továbbá a (2) bekezdés szerinti egyedi sorszámmal és közlésének időpontjával.

(4) A szerviz a bejelentéstől számított 5 napon belül köteles megkísérelni a taxaméter megjavítását.

29. § (1) Az üzemeltető kérésére a szerviz köteles a bejelentéstől számított 8 napon belül cseretaxamétert biztosítani a javítás idejére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam

a) a megjavított taxaméter visszaszolgáltatásáig,

b) a javíthatatlannak minősített taxaméter visszaszolgáltatásától számított 8. napig,

c) az a) pont alá nem tartozó taxaméter visszaszolgáltatása esetén a taxaméter más szerviz általi azonnali megjavításáig vagy e más szerviz által az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával biztosítandó cseretaxaméter rendelkezésre bocsátásáig, de legfeljebb a taxaméter visszaszolgáltatásától számított 15. napig tart.

(3) A szerviz köteles a cseregép adatait az erre a célra szolgáló külön lapon, valamint a taxaméternaplóban feltüntetni. A javítás befejezését követően a szerviznek mind a visszaadott cseregép (cserekészülék), mind a javított gép (készülék) bevételi adatait a taxaméternaplóba aláírásokkal igazoltan be kell írnia.

(4) A cseregép üzembe helyezéséről, valamint annak visszaszolgáltatásáról a szerviz az erre rendszeresített nyomtatványon az üzembe helyezést, illetve a visszaszolgáltatást követő 5 munkanapon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

(5) Javíthatatlan a taxaméter, ha azt műszerész állapította meg, és erről a szerviz jegyzőkönyvet vett fel.

(6) A metrológiai paramétereket érintő, illetve a mérésügyi tanúsító jelek megbontását igénylő javítások esetében az ismételt használatbavétel csak a mérésügyi újrahitelesítést követően történhet meg.

IV. FEJEZET

A TAXAMÉTER ÜZEMELTETÉSÉNEK EGYES SZABÁLYAI

30. § (1) A taxaméter üzemeltetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles az állami adóhatósághoz adatszolgáltatást teljesíteni, amennyiben az általa üzemeltetett taxamétert használatból kivonta, a használatból történő kivonást követő 5 napon belül.

(2) Használatból történő kivonásnak minősül, ha a taxaméter üzemeltetője azzal a céllal fejezi be a taxaméter használatát, hogy az adott taxamétert a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni.

(3) Nem áll fenn az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség a taxaméter selejtezése, illetve eladása esetén.

31. § A taxaméter adómemóriáját az üzemeltetőnek az adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig meg kell őriznie.

9. Változás a taxaméter használatában

32. §[19] Az üzemeltető köteles a taxaméter megsemmisülését, elvesztését, eltulajdonítását annak észlelését követően haladéktalanul bejegyezni a taxaméternaplóba, és azt az észlelést követő 8 napon belül, az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenteni az állami adóhatóságnak. A bejelentést egyidejűleg az illetékes vármegyei (fővárosi) Kereskedelmi és Iparkamara felé is teljesíteni kell.

10. A taxaméternapló

33. § (1) A taxaméternapló a taxaméterrel kapcsolatos események dokumentálására szolgál. A taxaméternaplót szigorú számadás alá kell vonni.

(2) A taxaméter üzemeltetéséről és szervizeléséről taxaméternapló vezetése kötelező. Egy taxaméterről egy taxaméternapló vezethető.

(3) A taxaméternaplóba bejegyzést az e rendeletben meghatározott esetekben az üzemeltető vagy - a (4) bekezdésben foglaltak szerint - a műszerész tehet.

(4) A műszerész az üzemeltető (az üzemeltető részéről jelen lévő személy) aláírásával ismerteti el bejegyzését. Az aláírás megtagadása esetén a műszerész jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölni az aláírás megtagadásának okát. Az aláírás megtagadásáról az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon, az aláírás megtagadásától számított 15 napon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

(5) A taxaméternaplót és az érvényes hitelesítést igazoló dokumentumot, a távolsági és helyi személytaxi közlekedés (SZJ 60.22.11.) nyújtását (a továbbiakban: taxi-szolgáltatást) végző az üzemelés során köteles a gépkocsiban, illetve magánál tartani.

(6) A taxaméternaplót a taxaméter selejtezését vagy értékesítését követően szervizzel le kell záratni.

(7) Az üzemeltető köteles a taxaméternaplót a lezárásától számított nyolc évig megőrizni.

(8) Ha a taxaméternapló elveszett, megsemmisült, az üzemeltető köteles a szervizt haladéktalanul értesíteni. A bejelentésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. Új taxaméternaplóba csak a taxaméter beszerzésére vonatkozó bizonylat bemutatása után jegyezhet be adatot a műszerész.

11. A taxaméter selejtezése

34. § (1) Selejtezni kell a taxamétert, ha

a) javíthatatlan,

b) megsemmisült, elveszett,

c) eltulajdonították.

(2) Az (1) bekezdés szerinti selejtezést

a) javíthatatlan taxaméter esetén a szerviz által felvett jegyzőkönyv alapján, a jegyzőkönyv átvételétől,

b) megsemmisült, elveszett taxaméter esetén a megsemmisülés, elvesztés 32. § szerinti bejelentése alapján, a bejelentéstől,

c) eltulajdonított taxaméter esetén az eltulajdonítás miatt indult szabálysértési eljárást vagy büntetőeljárást lezáró jogerős döntés alapján, a döntés jogerőre emelkedésétől

számított 30 napon belül kell elvégezni.

(3) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben a taxaméter selejtezhető. A selejtezésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel, és a selejtezésről, valamint a taxaméter adómemóriájának kiszereléséről az állami adóhatóság részére az erre rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat.

(4) A taxaméter selejtezésekor az adómemóriát a szervizzel ki kell szereltetni. A kiszerelt adómemória más taxaméterbe nem szerelhető be.

12. Taxaméter adómemóriájának cseréje, adómemória-kiíratás és a taxaméter adómemóriájára vonatkozó egyéb szabályok

35. § (1) Amennyiben a taxaméter adómemóriája megtelik, meghibásodik, vagy a taxaméter üzemeltetőjének személyében változás következik be, az adómemóriát cserélni kell.

(2) Tilos a taxaméter adómemóriájának cseréje, ha a taxaméter forgalmazási engedélyét a 20. § a)-d) pontjaiban foglaltak miatt vonták vissza.

36. § (1) A taxaméter adómemóriájának cseréje esetén kizárólag a forgalmazó által biztosított, adott taxamétertípushoz engedélyezett adómemória építhető be a taxaméterbe.

(2) A taxaméter adómemóriájának cseréje esetén új AP-számot kell programozni az új az adómemóriába.

(3) A taxaméter régi adómemóriájának teljes tartalmát ki kell íratni, annak adatait az esemény megjelölésével a taxaméternaplóba be kell jegyezni.

37. § (1) A taxaméter adómemóriáját ki kell íratni

a) adómemória csere esetén,

b) a bevétellel való egyeztetés érdekében, az adóévet követő második hónap utolsó napjáig,

c) az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottjának felhívására.

(2) Az adómemória kiíratást a taxaméternaplóba be kell jegyezni.

(3) A taxaméter adómemóriájának kiírását az üzemeltető maga is elvégezheti vagy azzal szervizt, illetve más, szerviznek vagy műszerésznek nem minősülő személyt is megbízhat. Amennyiben az adómemória kiírást nem szerviz végzi, az üzemeltető köteles a kiírást bejegyezni a taxaméternaplóba, és arról a 26. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával adatot szolgáltatni az állami adóhatóságnak.

V. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

38. § Az e rendeletben foglaltakat az Áfa tv. 168. § (3) bekezdése szerinti számlára nem kell alkalmazni.

39. § A 7. és 8. alcímben, továbbá a IV. fejezetben előírt adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséget az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 175. § (9) bekezdése alapján elektronikus bevallásra kötelezettek elektronikusan teljesítik.

40. § A taxaméter üzembe helyezésére, szervizelésére vonatkozó további részletszabályokat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

13. Az AP szám

41. § A forgalmazó a taxaméter értékesítésekor köteles az adómemóriában rögzíteni az AP számot.

42. § (1) Az AP szám az adómemória és egyben a taxaméter egyedi azonosító száma.

(2) Az AP szám 9 karakterből álló azonosító, amelynek

a) az 1. karaktere "T" betű,

b) 2-4. karaktere "001"-gyel induló, a forgalmazási engedélyben meghatározott, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám,

c) az 5-9. karaktere a forgalmazó által meghatározott, "00001"-gyel kezdődő, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám.

(3) A (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott 1-4. karakter a forgalmazási engedély száma.

14. A taxaméter engedélyeztetésével összefüggő díjfizetés részletszabályai

43. § (1) A taxaméter forgalmazásának engedélyezéséért és a forgalmazási engedély módosításáért, kiterjesztéséért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az igazgatási-szolgáltatási díjat a Kormányhivatal 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell befizetni. A közlemény rovatban az alábbiakat kell szerepeltetni:[20]

a) forgalmazás engedélyezésért fizetendő díj esetében a forgalmazó neve, adószáma,

b) forgalmazási engedély módosításáért fizetendő díj esetében:

ba) forgalmazó neve, adószáma,

bb) eredeti engedély száma,

bc) módosítás sorszáma.

(3) A díj megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrész másolatával, átutalási megbízás esetén a hitelintézet által kiállított, az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító igazolás (bankkivonat) másolatával kell igazolni a forgalmazási engedély iránti kérelem benyújtásakor.

(4)[21]

44. § Az igazgatási szolgáltatási díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint - a 45. §-ban szabályozott esetek kivételével - visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

45. § (1) Ha a forgalmazási engedély megadására, módosítására, vagy kiterjesztésére irányuló kérelmet a forgalmazó visszavonja és a típusvizsgálat a kérelem visszavonása előtt elvégzésre került, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza.

(2)[22] Az igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza akkor sem, ha a Kormányhivatal a forgalmazás engedélyezése iránti, a módosítás iránti, vagy a kiterjesztés iránti kérelmet elutasítja.

(3)[23] Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kérelem visszavonásáig a típusvizsgálatra nem került sor, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről a Kormányhivatal gondoskodik.

(4)[24]

15. Értelmező rendelkezések

46. § E rendelet alkalmazásában:

1. adóév: az Art.-ban meghatározott adóév,

2. adóügyi bizonylat: nyugta, napi forgalmi jelentés, adómemória adatai jelentés, időszakos forgalmi jelentés, nyugta sztornó bizonylata,

3. adóügyi nap: a napi nyitás és napi zárás parancs végrehajtása között eltelt idő,

4. bizonylat: adóügyi és nem adóügyi bizonylat,

5. blokkolt állapot: olyan állapot, amelyben a taxaméter üzemszerű használatra nem alkalmas,

6. gyakorló üzemmód: a taxaméter olyan, nem kötelezően beépített üzemmódja, mely az új felhasználók oktatását szolgálja. Ennek során a taxaméter adóügyi bizonylatot vagy az üzletmenet szempontjából releváns adatokat tartalmazó dokumentumot nem bocsát ki,

7. inicializálás: az eszköz működéséhez szükséges előkészítő műveletek meghatározott sorozata,

8. nem adóügyi bizonylat: olyan tranzakciókról készített bizonylat, amely az adómemóriában tárolt adatokat nem módosítja,

9. RAM törlés: a taxaméter adóügyi modulja operatív tárolóinak alaphelyzetbe állítása,

10. stilizált AP jel: az adóügyi bizonylatok záró sorának kezdő szimbóluma,

11. szervizelési tevékenység: a taxaméter üzembe helyezése, javítása, adómemóriájának kiírása, adómemóriájának cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése, amely szabályosan plombált taxaméternél a plomba megbontását igényli,

12. túlcsordulás: olyan esemény, amelynek során egy művelet eredménye nem ábrázolható a számára definiált változóban,

13. "új sor" karakter: a 10-es kódú karakter,

14. üzembe helyezés: a végfelhasználó számára szánt, taxaméter első, továbbá az üzemeltető személyének megváltozását követő rendeltetésszerű használatának megkezdése.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Hatályba léptető rendelkezések

47. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. Átmeneti rendelkezések

48. § (1) A NAV, illetve jogelődje az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett taxaméterekre jelen rendeletet kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a) forgalmazási engedély kiterjesztése, illetve módosítása iránti kérelem nem terjeszthető elő,

b) az adómemória cseréje esetén nem kell új AP számot programozni az új adómemóriába.

(2) A NAV, illetve jogelődje az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett, lejárt forgalmazási engedélyű taxaméterek tekintetében adómemória csere iránti kérelem nem terjeszthető elő. A NAV, illetve jogelődje az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett, lejárt forgalmazási engedélyű taxaméterek tekintetében az adómemória 2014. december 31-ig külön engedély nélkül cserélhető.

49. §[25] Az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2019. (V. 30.) PM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. melléklet C) Az euró kezelésére alkalmas taxaméterek alcím 2. pont b) alpont 2. pontja szerinti rendelkezéseknek való megfelelést a taxaméter üzemeltetője a Módr1. hatálybalépésekor üzemeltetett taxaméterek tekintetében legkésőbb 2019. december 31-ig biztosítja.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjak

ABC
1.TételszámMegnevezésDíjtétel
2.1.Taxaméter forgalmazása iránti engedélyEngedélyenként
200 000 Ft
3.2.Taxaméter érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül az első módosítás)100 000 Ft
4.3.Taxaméter érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő
módosítás(ok) )
Módosításonként
150 000 Ft
5.4.Forgalmazási engedély kiterjesztéseKiterjesztésenként
80 000 Ft

2. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A taxaméterekre vonatkozó műszaki követelmények

A)

1. A taxaméternek alkalmasnak kell lennie a taxi-szolgáltatásban a viteldíj hiteles megállapítására, kijelzésére és a nyugta kibocsátására. A taxaméter lehet egy vagy több vállalkozó adatait rögzítő készülék.

2. A taxaméternek meg kell felelnie a 22/2004/EK irányelvet átültető tagállami jogszabályoknak.

3. A taxaméternek szerkezetében és kialakításában olyannak kell lennie, hogy az üzembe helyezés utáni lezárást és plombálást követően a plomba megbontása nélkül, a működőképesség megtartása mellett rendellenes vagy illetéktelen beavatkozást, programozást, adattörlést ne tegyen lehetővé, a megbontás felismerhető legyen. A taxaméter burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a készülék nyílásain keresztül se legyen lehetőség a tárolt adatok módosítására. A plombálással biztosítani kell, hogy a készülék a gépkocsiból a plomba megsértése nélkül ne legyen kivehető.

4. A plombával történő lezárást a Kormányhivatal által kiadott Hitelesítési Előírásban meghatározottak szerint kell elvégezni. A taxaméter lezárására kizárólag a NAV által biztosított pecsétnyomó használható. A pecsétnyomó anyaga acél. A pecsétnyomó mérete 8 mm, a pecsétanyag ólom. A lenyomat homorú.[26]

A plomba helyét úgy kell meghatározni, hogy felbontása nélkül a készüléken illetéktelen beavatkozás, adattörlés ne legyen végrehajtható.

5. A taxaméternek a 9. mellékletben meghatározott tartalmú bizonylatokat kell nyomtatni. A bizonylatnak jól olvashatónak kell lennie és olvashatóságát legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig (továbbiakban elévülési idő) meg kell tartania.

6. A taxaméternek legalább négy tarifa (ezen belül alapdíj, útdíj, várakozási díj) egyidejű tárolására és egymás utáni használatára kell alkalmasnak lennie. A taxaméter kijelzőjén elkülönítetten és folyamatosan láthatóvá kell tenni, hogy a díjmérés melyik tarifával történik. A viteldíj kijelzése minimum 6 számjeggyel történhet.

7. A taxaméternek adómemóriával kell rendelkeznie, amelynek a hozzáférhetetlenség biztosításával tárolnia kell a napi fuvarok végösszegét (napi forgalmat). Biztosítani kell, hogy az adómemóriában tárolt adatok megváltoztatása ne legyen lehetséges. A taxaméter az adómemóriától való megszakítás, vagy az adómemória megtelte esetén nem működhet tovább. Az adómemóriának az adatokat tápfeszültség kimaradása esetén is tárolnia kell.

8. A taxaméternek legalább az alábbi (bizonylat és napi szintű) forgalmi és km gyűjtőkkel, (több vállalkozós taxaméternél vállalkozónként) kell rendelkezni:

a) szolgáltatás forgalmának gyűjtője (napi forgalom),

b) utas km gyűjtő,

c) összes km gyűjtő (taxis üzemmódban).

9. A taxaméterrel negatív végösszegű vagy negatív adatot tartalmazó forgalmi gyűjtőjű adóügyi bizonylat nem bocsátható ki.

10. A taxaméternek az alábbi napi szintű számlálókat kell kezelnie:

a) kinyomtatott nyugták számlálója,

b) nyugta megszakítás számlálója.

11. A taxaméternek göngyölített forgalomként (GT) az adómemória indításától kezdődően gyűjteni kell a napi forgalmi és egyéb gyűjtők összegét:

a) napi forgalom,

b) napi utas-km,

c) napi összes km (taxi-üzemmódban).

12. A taxaméternek az adómemória indításától kezdődően az alábbi globális számlálókat kell kezelnie:

a) napi zárások számlálója,

b) RAM törlések számlálója.

13. A taxaméternek az alábbi funkciókat (4-5. melléklet szerint) kell kezelnie. Az euró bevezetésével kapcsolatos speciális funkciók leírását a C) pont tartalmazza.

a) napi funkciók:

1. Napi nyitás (szabad jelzés, nem adóügyi bizonylat nyomtatás),

2. Nyugta nyitás,

3. Nyugta tételsor nyomtatás,

4. ÖSSZESEN sor nyomtatás,

5. Megjegyzés sor nyomtatás,

6. Nyugta megszakítás,

7. Nyugta zárás,

8. Napi zárás.

b) adómemória indítási, technikai funkciók:

1. Dátum, időállítás,

2. "Azonosító rekord" írás,

3. "ÁFA rekord" írás,

4. Adómemória indítás,

5. Adómemória adatai nyomtatás (sorszám és dátum szerint),

6. "RAM TÖRLÉS rekord" írás,

7. Fejléc beállítás,

8. "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT" ("INFORMÁCIÓS LISTA") nyomtatás,

9. "IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS" nyomtatás.

14. A taxaméter az általa kezelt funkciókat csak meghatározott sorrendben hajthatja végre. A végrehajtás feltételeit az adóügyi modul (adómemória és az adómemóriát kezelő hardver-szoftver elemek) aktuális állapota határozza meg. Az adóügyi modul lehetséges állapotait, a funkciók végrehajtásának állapot-feltételeit, a végrehajtás állapotváltozásait a 7-8. melléklet foglalja össze.

15. A taxaméternek az alábbi hibák esetén blokkolt állapotba kell kerülnie:

a) az adóügyi modul biztonsági áramforrásának feltöltése nem megfelelő,

b) az adóügyi modul RAM területén tárolt adatok tartalma nem konzisztens,

c) az adómemóriában és az adóügyi modul RAM területén tárolt adómemória azonosítószám nem azonos,

d) az adómemória és a taxaméter elektronikus kártya között nincs kapcsolat,

e) az adómemória adattartalma sérült,

f) az aktív védelmű adómemória (AVAM) önellenőrzése hibát jelez,

g) az adómemória megtelt,

h) az adómemória vezérlő egység hibás,

i) a taxaméter működtető programjának ellenőrző száma megváltozott (ennek ellenőrzését a taxaméter bekapcsolásakor kell elvégezni oly módon, hogy a működtető programja kiszámolja önmaga ellenőrző számát, és összehasonlítja az adómemóriában tárolt ellenőrző számmal).

16. Blokkolt állapotban a taxaméter dátum- és időállításon kívül kizárólag az adómemória adatainak kinyomtatását végezheti el, minden egyéb funkció végrehajtása tilos. A blokkolt állapot kizárólag a taxaméter adóügyi modulján elhelyezett "RAM törlés jumper" aktivizálásával oldható fel. Ennek menete a következő:

a) a plomba kibontása,

b) a blokkolt állapotot okozó hiba elhárítása,

c) "RAM törlés jumper" aktivizálása, melynek hatására a "RAM törlés rekord" az adómemóriába íródik és az adóügyi modul RAM területe törlésre kerül.

17. A "RAM törlés jumper" aktív állapotában a taxaméter a "RAM törlés rekord" adómemóriába írásán kívül kizárólag dátum- és időállítás funkciót hajthat végre. A "RAM törlés" a működtető program helyreállítására szolgál, a napi számlálók és a napi szintű gyűjtők tartalmának módosítása nélkül. A RAM törlést megelőző forgalmi adatokat (kinyomtatott nyugták értékét) ki kell nyomtatni az ellenőrző szalagot tartalmazó napi forgalmi jelentésen. A RAM törlés után kötelező a napi forgalmi jelentés nyomtatása.

18. A taxaméter nyomtatója kizárólag a 9. mellékletben meghatározott magyar nyelvű bizonylatokat nyomtathatja ki.

19. Többvállalkozós taxaméter esetében a napi forgalmi jelentés zárás sorszáma 5 jegyű, az első számjegye a vállalkozó megkülönböztetésére szolgál. Az adómemória kiolvasása csak a vállalkozó azonosítása után lehetséges. Ebben az esetben vállalkozónként készül a napi forgalmi jelentés aszerint, hogy az adott vállalkozó a gépkocsit a 21. alpont szerint működteti.

20. A taxaméter egy példányos papírral működik. Az ellenőrző szalag a "NAPI FORGALMI JELENTÉS" vagy az "IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS" részeként nyomtatódik ki.

21. A nyugta kiíratásának meg nem történtéig a taxin a szabad jelzés nem gyulladhat ki (nyomtatási kényszer).

22. A napi forgalom rögzítése az adómemóriába záráskényszerrel, a következők szerint történik:

a) ha a gépjármű üzemben van és a taxaméter szabad állásban, akkor a nap 24. órájában (éjfélkor),

b) ha a gépjármű a nap 24. órájában fuvart teljesít, akkor a fuvar befejeztével,

c) ha a gépjármű a nap 24. órájában nincs üzemben, akkor a motor első indításakor, illetőleg a napi első fuvar megkezdése előtt,

d) ha a gépjármű a nap 24. órájában nem taxi-üzemmódban üzemel (a taxaméter nincs bekapcsolva), akkor a napi forgalmi jelentés és az adómemóriába írás a taxaméter bekapcsolásakor történik. A napi forgalmi jelentést záráskényszerrel csak arra a napra kell nyomtatni, amikor a taxi-üzemmódban a taxaméter bekapcsolt (napi nyitás) állapotban volt.

23. A taxaméter csak a 9. mellékletben felsorolt bizonylatokat nyomtathatja.

24. A kinyomtatott nyugtákat folyamatosan növekvő, ZZZZ/NNNN formájú sorszámmal kell ellátni, ahol:

a) ZZZZ a legutóbb megnyitott adóügyi nap sorszáma négy számjeggyel (kivétel: a 19. alpont szerinti több vállalkozós taxaméter) vezető nullákkal kinyomtatva,

b) NNNN a bizonylat sorszáma (az adóügyi nap megnyitásakor 1-től induló, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám, négy számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva).

25. Amennyiben a "NYUGTA" teljes körű kinyomtatása (a bizonylat AP jele és a taxaméter 9 jegyű azonosítószámának utolsó jegye) nem biztosítható (pl: hardver hiba, papírhiány, áramellátási hiba, stb. esetén), akkor a bizonylat nyomtatását meg kell szakítani, kivéve, ha a taxaméter az üzemzavar megszűnését követen az adóügyi bizonylatot teljes körűen automatikusan kinyomtatja.

26. A megszakított nyugtán "NYUGTA MEGSZAKÍTÁS" szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd "ÖSSZESEN: 0 Ft", bizonylat sorszám, dátum, idő, AP jel és a 9 jegyű azonosítószám [a 9. melléklet A) pont szerint] kinyomtatásával kell a nyugtát lezárni. A megszakított nyugtát is a 24. alpont szerint kell sorszámozni.

27. Nyugta megszakítás esetén a bizonylaton jelzett érkezési időpontot - függetlenül az újra nyomtatás időpontjától - minden esetben a tényleges érkezési időpontnak megfelelően kell nyomtatni.

28. A megszakított nyugtát is meg kell jeleníteni a "NAPI FORGALMI JELENTÉS" ellenőrzőszalag funkció részben.

29. Amennyiben az "IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS", "NAPI FORGALMI JELENTÉS", "ADÓMEMORIA ADATAI" lista teljes körű kinyomtatása (a bizonylat AP jele és a taxaméter 9 jegyű azonosítószámának utolsó jegye) nem biztosítható, akkor a bizonylaton "JELENTÉS MEGSZAKÍTÁS" szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő, az AP jel és a 9 jegyű azonosítószám [a 9. melléklet A) pont szerint] kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylatokat nyomtatási kényszerrel újra kell nyomtatni.

30. Az "ADÓMEMORIA ADATAI" jelentés megszakítását követően nincs újra nyomtatási kényszer.

31. Amennyiben az "INFORMÁCIÓS LISTA" teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton "JELENTÉS MEGSZAKÍTÁS" szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő, és "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT" szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylatokat nyomtatási kényszerrel újra kell nyomtatni.

32. Az adóügyi bizonylatok megnevezését - soremeléssel - közvetlenül a Bizonylat fejléc adatok (a 9. melléklet A) pont szerint) után kell nyomtatni. Az adóügyi bizonylatok utolsó soraként a stilizált AP jelet és a taxaméter 9 jegyű azonosítószámát kell kinyomtatni. A nyugtán a reklám, üdvözlő, szolgáltatás igénybevételt megköszönő sorok az "ÖSSZESEN:" sor és a nyugta sorszám (a 2. alpont szerint) sora közötti részben nyomtathatók.

33. A taxaméternek forint üzemmódban a következő minimális értékhatárokat kell kezelnie:

a) tételsor: 999 999,

b) bizonylat szintű nyugta forgalmi gyűjtők: 999 999,

c) napi forgalmi gyűjtők: 9 999 999,

d) göngyölített forgalom (GT): 999 999 999.

34. A taxaméter által készített bizonylatokon a dátumot és időt év, hó, nap, óra perc sorrendben, az évet négy számjeggyel jelölve kell kinyomtatni. Az adómemóriában tárolt utolsó "napi forgalom rekord" dátumánál korábbi dátumra történő beállítást a taxaméter nem engedélyezhet.

35. A taxaméternek a forgalom adatait (taxi-üzemmódban utas és összes km, fizetett összeg) összegeznie és göngyölítenie kell, megfelelő billentyű működtetésével időszakos forgalmi kimutatást kell készítenie. Két vagy több vállalkozó forgalmának ellenőrzése esetén az időszakos jelentés csak az illetékes vállalkozó, illetve alkalmazott forgalmát nyomtatja ki.

A fizetendő összeg kerekítésére vonatkozó szabályok

1. A kerekítést a működtető programnak az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) a nyugta "ÖSSZESEN" sor kinyomtatása után a kerekítés irányának és mértékének (1,2 forint vagy "-1", "-2" forint) meghatározását követően kell a kerekített forint "Fizetendő" sort kiszámítani és kinyomtatni,

b) a kerekítés értékét az áfa gyűjtőtől független gyűjtőben kell összegezni, amelynek értéke nem kerül bele az adómemóriába,

c) a kerekítésekből eredő összegeket az időszakos forgalmi jelentés adóügyi bizonylaton kell feltüntetni a napi időszakos forgalom után (Ft) a következő részletezésben:

- kerekítések összege

- napi időszakos forgalom (kerekítéssel módosított napi időszakos forgalom).

2. A kerekítést tarifa beállítással az alábbiak szerint lehet megvalósítani:

a) az egységugrás értéke 5 forint vagy ennek egész számú többszöröse lehet,

b) az egyes tarifák értékeit 0 vagy 5 forintra végződően kell kerekíteni.

3. A taxaméter az adómemória indítását megelőzően kizárólag "gyakorló üzemmódban" működhet, melynek során:

a) adóügyi bizonylat nem nyomtatható,

b) valamennyi szóközkarakter helyett "?" karaktert kell nyomtatni,

c) az adómemóriába rekord nem írható,

d) a "gyakorló üzemmódban" a bizonylat elejére és a végére, "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT" szöveget kell nyomtatni,

e) az "ÖSSZESEN" szót és a stilizált AP jelet sorszámmal a bizonylat nem tartalmazhatja.

4. Az adómemória indítása után a taxaméter nem működhet "gyakorló üzemmódban".

B)

A taxaméter fő egységeivel kapcsolatos követelmények

Nyomtató

1. Nyomtatóként olyan, a taxaméter adóügyi programja által vezérelt eszköz alkalmazható, amely képes a 9. melléklet szerinti bizonylatok kinyomtatására. A 9. melléklet szerinti bizonylatok nyomtatására folytonos papírtekercs használható.

2. A kinyomtatott karakterek minimális nagysága kisbetű és nagybetű esetén 3 mm, az egy sorban kinyomtatható karakterek száma legalább 18 darab. A nyugta szalag minimális szélessége 44 mm.

3. A nyomtató nyomtatási parancsot csak az adóügyi programtól fogadhat el. Amennyiben a nyomtatási parancsot papírhiány, hardver hiba, stb. esetén nem tudja teljes körűen végrehajtani, akkor hibajelzést kell adnia.

4. A taxaméter nyomtatója grafikus nyomtatási parancsot kizárólag abban az esetben hajthat végre, amikor az adóügyi bizonylat lezárásakor az adóügyi program a stilizált AP jel kinyomtatására utasítja.

5. A taxaméterben kizárólag jól olvasható, olvashatóságát a felhasználástól számított legalább 8 évig megőrző folytonos papírtekercs használható.

6. A hőpapír használatának további feltétele, hogy a papírtekercs hátoldalán tartalmazza az alábbi adatokat:

a) "A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.",

b) az 5. pontban foglaltaknak megfelelő hőpapírként Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe,

c) a hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap),

d) "Olvashatóságát megőrzi 8 évig",

e) az olvashatóság megőrzési feltételei.

7. A taxamétert és a nyomtatót egy közösen plombálható házban vagy egymáshoz külső kábel nélkül hézagmentesen csatlakoztatva, közösen plombálhatóan kell elhelyezni.

8. A nyomtatónak papírhiány érzékelővel kell rendelkezni.

Adómemória

1. Az A) pont 9-12. alpontja szerinti gyűjtők és számlálók kezelésére biztonsági áramforrással ellátott RAM memória, vagy olyan tárolóegység alkalmazható, amely a taxaméter tápfeszültségének kimaradása esetén is biztonsággal, legalább 12 hónapig megőrzi a tárolt adatokat. A RAM memóriában tárolódó adatok törölhetetlenségét (védelmét) mechanikailag is biztosítani kell úgy, hogy a plomba megbontása nélkül ahhoz ne lehessen hozzáférni, adatvesztés ne fordulhasson elő.

2. Adómemóriaként kizárólag UV sugárzással törölhető EPROM, OTPROM, vagy a 3-5. pontban meghatározott aktív védelemmel ellátott adattároló (aktív védelmű adómemória) használható. Az adómemóriát a többi elektronikai berendezéstől elkülönítve, a taxaméter alaplemezéhez rögzítve úgy kell beépíteni, hogy eltávolítása kizárólag a plomba megbontásával és az alaplemez roncsolásával legyen lehetséges. Az adómemóriát nem fényáteresztő anyaggal kell kiönteni oly módon, hogy a kiöntő anyag az adómemóriát minden oldalon legalább 3 mm vastagságú kemény réteget képezve fedje.

3. Aktív védelmű adómemória (AVAM) esetén az alkalmazott adattárolót egy speciális vezérlőprogrammal ellátott mikrokontrollerrel (AVAM MCU) kell egybeépíteni oly módon, hogy az adattárolóhoz való hozzáférést (inicializálás, írás, olvasás) kizárólag az AVAM MCU végezheti el. Az adóügyi kártya kizárólag az AVAM MCU közbeiktatásával kommunikálhat az adattárolóval. Az AVAM MCU-nak az alábbi követelmények szerint kell működnie:

a) az adattároló inicializálását kizárólag egy alkalommal, az adómemória azonosító rekord beírása előtt végezheti el,

b) biztosítania kell az adatterület egyszeri írhatóságát, a tárolt adatok törlés és adatfelülírás elleni védelmét,

c) az adóügyi modul bekapcsolásakor el kell végeznie a vezérlőprogram önellenőrzését. Amennyiben az önellenőrzés hibát jelez, úgy az eszköznek blokkolt állapotba kell kerülnie.

4. Adattárolóként olyan memóriaegység alkalmazható, amely legalább 20 évig képes az adatok biztonságos megőrzésére.

5. Az AVAM beépítésére a következő szabályok vonatkoznak:

a) az AVAM és az adóügyi kártya közötti kommunikáció szabályos USB, SPI vagy I2C interfészen valósulhat meg,

b) az adóügyi modul működtető programjának alkalmasnak kell lennie az AVAM MCU vezérlőprogramjának kiolvasására,

c) az adóügyi modul önteszt funkciójának végrehajtása során ki kell nyomtatnia a hozzákapcsolt AVAM MCU verziószámát és ellenőrző kódját,

d) az AVAM gyártójának biztosítania kell azt, hogy az AVAM MCU vezérlőprogramjának módosítása az adómemória kiöntése után ne legyen lehetséges.

6. Az adómemória és az azt vezérlő elektronikus kártya összekapcsolása szalagkábellel történhet.

7. Az adómemóriába a következő típusú rekordok írása kötelező:

a) azonosító rekord, az alábbi minimális adattartalommal:

1. Rekord-típusazonosító,

2. Inicializálás kelte (év, hó, nap, óra, perc),

3. Adómemória azonosítószám, amely egyben a taxaméter e rendeletben foglaltak szerint meghatározott 9 jegyű azonosítószáma,

4. Az A) pont 15. i) alpontja szerinti ellenőrző szám,

b) napi forgalom rekord, az alábbi minimális adattartalommal:

1. Rekord-típusazonosító,

2. Napi zárás kelte (év, hó, nap),

3. Napi zárás sorszáma,

4. Napi forgalom,

5. Göngyölített forgalom (GT),

6. Napi utas-km,

7. Napi összes km (taxi-ütemmódban),

c) Áfa rekord, az alábbi minimális adattartalommal:

1. Rekord-típusazonosító,

2. Az Áfa rekord beírásának dátuma (év, hó, nap, óra, perc,),

3. "XX %" ÁFA körbe tartozó vállalkozó esetén,

4. "AAM" alanyi adómentes vállalkozó esetén

d) RAM törlés rekord, az alábbi adattartalommal:

1. Rekord-típusazonosító,

2. RAM törlés kelte (év, hó, nap, óra, perc),

3. RAM törlés sorszáma,

4. Az adóügyi programjának ellenőrző száma.

8. Az adómemória csak 1 darab "Azonosító rekordot" tartalmazhat.

9. Az adómemóriának képesnek kell lenni legalább 2500 darab "Napi forgalom rekord" tárolására. Több vállalkozós taxaméter esetében az adómemóriában vállalkozónként elkülönítve kell területet biztosítani. Ez történhet a 2500 napi zárási lehetőség megosztásával vagy a memóriaterület bővítésével. Az adóügyi programnak figyelnie kell az aktuálisan rögzíthető zárások számát. Amennyiben ez 60 vagy annál kevesebb, illetve, ha az adómemória megtelt, a 9. melléklet C) pontja szerinti üzenetet kell a napi forgalmi jelentésre nyomtatni. Megtelt adómemória esetén a taxaméter kizárólag az adómemória adatainak listázását végezheti el.

10. Az adómemória több "Áfa rekordot" tartalmazhat, mindig az utolsó beírt rekord az érvényes.

11. A taxaméteren maximum 25 db RAM törlés végezhető el. A 25. RAM törlés elvégzésekor a taxaméternek megtelt adómemória állapotba kell kerülnie. Ezután a taxaméter kizárólag az adómemória adatainak listázását végezheti el.

Közvetlenül a RAM törlés után a taxaméter csak napi nyitás bizonylatot nyomtathat (kivétel a 25. RAM törlés).

C)

Az euró kezelésére alkalmas taxaméterek

1. Az euró bevezetésének, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a taxaméterek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi:

a) felkészülési időszak, amelynek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelőző tizenkét hónap. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint,

b) az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontja, amelynek során a forint, mint hivatalos pénznem megszűnik és ezzel egy időben az euró hivatalos pénznemmé válik,

c) az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják.

2. Az euró kezelésére alkalmas taxamétereknek a fenti fázisok figyelembevételével az alábbi szabályok szerint kell működni:

a) a felkészülési időszak szabályai:

1. A taxamétereknek forint üzemmódban kell működni, vagyis a taxaméterek által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok adóügyi modulban történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését forintban kell elvégezni.

2. A nyugták összesen sorának értékét az átváltási árfolyam megjelenítésével együtt, az 5. pont 5.1. és 5.2. alpontja figyelembevételével, az alábbiak szerint euróban is ki kell nyomtatni:

- ÖSSZESEN: F FFF Ft, ahol F FFF a bizonylat értéke forintban,

- EURÓBAN: E,EE €, ahol E,EE a bizonylat értéke euróban,

- ÁRFOLYAM: XXX,XXX Ft/€.

3. Az euróra átszámított értéket minden esetben két tizedes jeggyel, euró centre kerekítve kell kinyomtatni.

4. Az euró pénznem jelölésére a következő szimbólumok használhatók: "€", "EUR", "euró", "EURÓ", az ajánlott jelölés: "€".

5. Az árfolyam értékét hat érvényes számjeggyel kell megadni.

5.1. A nyugta euróban számított összegének és az árfolyam értékének kiíratására vonatkozó szabályok:

5.1.1. az euró árfolyamának beadása

5.1.2. az euró árfolyamát csak a rögzített euró árfolyam hivatalos megállapítása után, a felkészülési időszak első napi nyitása előtt lehet beprogramozni. A rögzített euró árfolyamot és a rögzítés dátumát az adómemóriában kell tárolni,a programozást a szerviz végezheti. A parancs végrehajtásakor az alábbi tartalmú nem adóügyi bizonylatot kell kinyomtatni:

- bizonylat fejléc adatok,

- "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT",

- EURÓ ÁRFOLYAM FFF, FFF Ft / €,

- Euró árfolyam beállításának kelte (év, hó, nap),

- "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT",

5.2. Az adóügyi memóriában tárolandó rekord:

- rekord-típus azonosító,

- EURÓ ÁRFOLYAM, FFF, FFF Ft / €,

A rekordot az adómemória adatai listában nem kell megjeleníteni.

Az euró árfolyam beállításának korábbi időpontját a NAV külön közleményben szabályozhatja.

5.3. A felkészülési időszak nyugta tartalma:

- bizonylat fejléc adatok,

- "NYUGTA",

- fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap, óra, perc),

- megtett utas-km (egy tizedessel),

- induló (alkalmazott) alapdíj (Ft),

- alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és FT/km, illetve Ft/perc),

- nyugta végösszege (fizetendő összeg),"ÖSSZESEN:....(Ft)" formában,

- fizetendő összeg euróban,

- árfolyam (Ft/€),

- nyugta sorszáma [A) pont 23. alpontja szerint],

- nyugta kibocsátásnak kelte (év,hó, nap, óra, perc),

- stilizált AP szám és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma,

b) az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontjára vonatkozó szabályok:

1. Az euró taxaméter alkalmazása során történő hivatalos pénznemmé tételére egy előre meghatározott időpontban kerülhet sor. Ekkor egy speciális, kizárólag egyszer végrehajtható taxaméter funkció, az "Euró üzemmód beállítása" parancs végrehajtásával a taxamétert forint üzemmódról euró üzemmódra kell átállítani. Az átállítás dátumát az "Euró bevezetésének kelte" típusú, alábbi tartalmú adómemória rekordban kell tárolni:

- Rekord típusazonosító,

- Euró bevezetésének időpontja (év, hó, nap).

2. Az euró kezelésére alkalmas taxaméter adómemóriájának inicializálásakor, vagy az adóügyi modul működtető programjának cseréjekor a szerviz a rekord alapértékeként a 2030. 01. 01. dátumot adja meg és tárolja az adómemóriában. Az alapérték forint üzemmódban, lezárt adóügyi nap esetén a szerviz által, új rekord beírásával módosítható. Az euró bevezetésének kelte típusú rekord tartalmát és beírásának dátumát a taxaméternaplóban is rögzíteni kell.[27]

3. Az euró kezelésére alkalmas, forint üzemmódban működő taxaméter adóügyi moduljának az adóügyi nap megnyitásakor ellenőrizni kell, hogy az aktuális dátum (év, hó, nap) kisebb-e, mint az euró bevezetésének adómemóriában rögzített időpontja. Ha

3.1. nincs ilyen rekord, vagy nem olvasható, akkor hibaüzenet küldésével el kell utasítania az adóügyi nap megnyitását,

3.2. igen, akkor megtörténhet a forint üzemmódú adóügyi nap megnyitása,

3.3. nem, akkor az adóügyi modulnak a taxaméter kijelzője felé az euró üzemmód beállításának megerősítésére vonatkozó üzenetet kell küldeni a taxaméter felhasználója részére, aki kiválasztja a funkció billentyű segítségével a megfelelő választ. Ha a válasz

- nem, akkor az adóügyi modulnak el kell utasítani az adóügyi nap megnyitását,

- igen, akkor az adóügyi modulnak el kell végezni az euró üzemmód beállítását.

4. Az üzemmód átállítási parancsot a taxaméter adóügyi moduljának az alábbi szabályok szerint kell végrehajtani:

4.1. A parancs végrehajtásának eredménye, az euró üzemmód állapot irreverzibilis;

4.2. A parancs végrehajtását a taxaméter adómemóriájában az "Euró üzemmód beállítása" típusú, alábbi tartalmú rekord beírásával kell rögzíteni:

- Rekord típusazonosító,

- Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc),

- Zárások száma,

- RAM törlések száma,

- Göngyölített forgalom értéke forintban.

5. A parancs végrehajtásakor a taxaméter adóügyi moduljában tárolt adatoknak megfelelően az alábbi tartalmú bizonylatot kell kinyomtatni:

- Bizonylat fejléc adatok,

- "EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA",

- Zárások száma,

- RAM törlések száma,

- Göngyölített forgalom értéke forintban,

- Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc),

- stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.

6. A beállítási rekord rögzítését és a bizonylat nyomtatását követően:

- A taxaméter göngyölített forgalmi gyűjtőjének értékét nullára kell állítani;

- A napi zárások, és RAM törlések számlálóját változatlanul kell hagyni.

7. Amennyiben az euró üzemmód beállítása megtörtént, akkor az adóügyi modulnak el kell végezni az aktuális adóügyi nap megnyitását.

c) Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak szabályai:

Az euró üzemmód beállítást követő adóügyi nap megnyitása után és azt követően a taxaméternek az alábbi szabályok szerint kell működni:

1. A taxaméternek euró üzemmódban kell működni, vagyis a taxaméter által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok adóügyi modulban történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését euróban és euró centben, két tizedes jeggyel kell elvégezni.

2. A taxaméter adóügyi moduljának az alábbi minimális értékhatárokat kell kezelni:

- Tételsor: 999,99;

- Bizonylat szintű (nyugta) gyűjtők: 9 999,99;

- Napi szintű gyűjtők: 99 999,99;

- Göngyölített forgalom: 9 999 999,99.

3. Az adómemória adatai listák elkészítésekor:

- Valamennyi adatot olyan pénznemben és formában kell kinyomtatni, ahogy az a taxaméter adómemóriában rögzítésre került;

- Az euró üzemmód beállítása rekord adatainak kinyomtatása előtt ki kell nyomtatni:

-- A listázott időszak forintban rögzített részletes forgalmát

-- A taxaméter forint üzemmódban rögzített göngyölített forgalmát.

3. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak bizonylatai:

Nyugta:

a) Átmeneti időszakban (fizetés euróval, vagy forinttal)

1. Bizonylat fejléc adatok,

2. "NYUGTA",

3. a fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap, óra, perc),

4. megtett utas-km (egy tizedessel),

5. induló (alkalmazott) alapdíj (€),

6. alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és €/km, illetve €/perc),

7. nyugta végösszege (fizetendő összeg) "ÖSSZESEN: .... (€)" formában,

8. fizetendő összeg forintban,

9. árfolyam (€/Ft),

10. nyugta sorszám, [A) pont 23. alpontja szerint],

11. nyugta kibocsátásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),

12. stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.

b) Átmeneti időszakot követően (fizetés euróval)

1. Bizonylat fejléc adatok,

2. "NYUGTA",

3. A fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap,óra,perc),

4. megtett utas-km, (egy tizedessel),

5. induló (alkalmazott) alapdíj (€),

6. alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és €/km, illetve €/perc),

7. nyugta végösszege (fizetendő összeg) "ÖSSZESEN: .... (€)" formában,

8. nyugta sorszám [A) pont 23. alpont szerint],

9. nyugta kibocsátásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),

10. stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.

4. Többvállalkozós taxaméterek esetén, az euró üzemmód beállítását vállalkozóként kell elvégezni.

D)

A taxaméterekkel szembeni egyéb követelmények

1. A taxaméter működtető programja olvasás ellen nem védhető.

2. A taxaméter elektronikus kártyájának legalább a következő elemeket (részegységeket) kell tartalmaznia:

a) csatlakozókat a kijelző, a nyomtató, a jelvezetékek részére,

b) csatlakozó az adómemória részére,

c) processzor,

d) PROM, amely az adóügyi kártya működését vezérlő szoftvert tartalmazza,

e) az A) pont 9-12. alpontjai szerinti gyűjtők és számlálók kezelésére szolgáló, saját áramforrással ellátott RAM,

f) saját áramforrással ellátott óra a taxaméter műveletek dátum, idő adatainak kezelésére,

g) RAM törlést vezérlő "jumper",

h) a jelvezeték taxaméterhez kapcsolása plombált csatlakozó alkalmazásával is történhet,a jelvezeték a csatlakozási ponttól kezdődően csak megszakítás nélküli lehet,

i) többvállalkozós vagy több műszakos üzemeltetésű taxiórák esetében a vállalkozó, illetve a gépkocsivezető azonosítása nyomógombok, kódkulcs vagy infra bemenet segítségével végezhető,ezen megoldások egyike sem lehet olyan, amellyel a készülék rendeltetésszerű működését, az adómemóriába vagy a RAM-ba történő írást befolyásolja, vagy adatot töröl.

3. Az adóügyi programnak biztosítani kell:

a) a taxaméter bekapcsolásakor az adóügyi működését vezérlő szoftver A) pont 15. alpontja szerinti ellenőrzését,

b) forgalmi adatok összegzésekor, "túlcsordulás" elkerülését,

c) az A) pont 9-12. alpontjában meghatározott gyűjtők és számlálók 4. melléklet szerinti kezelését,

d) meghatározott funkciók 4-8. mellékletek szerinti végrehajtását,

e) a nyugtát kibocsátó vállalkozás fejléc adatait (az adóalany neve, címe, adószáma, "K" állandó, rendszám), az adóügyi RAM egységében kell tárolni. Az adóügyi bizonylatok megnevezését, a tranzakció típusok jelét (megnevezését), az "ÖSSZESEN:"szöveget, az AP jel bittérképét, valamint a "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT" megnevezést az adóügyi PROM egységében kell tárolni.

4. A taxaméter billentyűzetén keresztül tarifaadatok programozása, dátum beállítása csak szerviz üzemmódban megengedett. A szerviz üzemmódot csak a szervizek használhatják.

E)

A taxaméter üzembe helyezésére, szervizelésére, használatára vonatkozó további szabályok

1. A taxaméter üzembe helyezésekor a szerviz elvégzi a taxaméter inicializálását, beszereli és az előírt helyeken leplombálja a taxamétert. Az ilyen módon előkészített berendezés a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerinti megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását követően helyezhető üzembe.[28]

2. A szerviznek az üzembe helyezéskor a B) pont Adómemória alcím 7. a) alpontja szerinti Azonosító rekordot, a B) pont Adómemória alcím 7. c) alpontja szerinti Áfa rekordot, a Fejléc rekordot és az Euró bevezetésének kelte rekordot kell a taxaméteren beállítania.

3. A taxaméter mérésügyi hitelesítéséhez a szerviz megfelelő helyiséget és olyan vizsgálóberendezést köteles biztosítani, amely a taxaméter beépített állapotú hitelesítésére alkalmas. A vizsgálóberendezés akkor felel meg ezen követelményeknek, ha típusát a Kormányhivatal használati etalonnak minősítette.[29]

4. Az üzembe helyezéskor a szerviz köteles a taxaméternaplóban rögzíteni az adómemória azonosító adatait, és a taxaméter adómemóriájának induló állását.

5. A taxaméter üzemeltetője a beszerelés és a hitelesítés során a taxaméterbe kerülő km-t és Ft összeget a taxaméternaplóba történő bejegyzés mellett az adókötelezettség számításánál a teljesítményéből igazoltan levonhatja.

6. Egy gépkocsiba csak egy taxaméter szerelhető be. A gépkocsiba egynél több taxaméter beszerelése még több vállalkozó által működtetett gépkocsi esetén sem lehetséges.

7. Ha a taxaméter hitelesítése érvényességi ideje lejár, vagy más ok miatt a berendezés újbóli hitelesítése szükséges, a taxaméter üzemeltetője köteles a szervizt értesíteni és a berendezést újból hitelesíttetni. Nincs szükség újbóli hitelesítésre tarifaállítás, a név, a lakcím, a tulajdonos, az áfa-kulcs, az adószám változása esetén.

8. Javítás előtt és után egyaránt ki kell íratni a taxaméter napi forgalmát, az adott napi zárás számát és az adómemória végösszegét (GT). A javítás és az újbóli hitelesítés során az adómemóriába kerülő összegek - a taxaméternaplóban való szabályszerű rögzítés esetén - nem képezik a bevétel alapját.

9. Amennyiben a taxaméter hibája miatt a kiíratás nem lehetséges, a szerviznek erről jegyzőkönyvet kell felvennie, amelyben szerepeltetni kell az ellenőrző szalag alapján az aznapi forgalmat, továbbá a legutolsó napi zárás alapján az adómemória végösszegét. Az adatok mellett az esemény leírását is rögzíteni kell a taxaméternaplóban.

10. RAM törlés esetén a RAM törlés okát a taxaméternaplóban fel kell tüntetni.

3. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A típusvizsgálat részei

A taxaméterek típusvizsgálata különösen az alábbiakra terjed ki

A) Műszaki vizsgálat

Biztonság

1. Plombával való lezárhatóság ellenőrzése (a plombasérülés mutassa a készüléken történt illetéktelen beavatkozást, illetve a gépjárműből történő eltávolítást).

2. Hibakezelés ellenőrzése (blokkolt állapot biztosítása).

Nyomtató

1. Bizonylat olvashatóságának ellenőrzése.

2. Megjelenített karakterek méretének ellenőrzése.

3. Nyomtatás indítási lehetőségek ellenőrzése.

4. Nyomtató hibajelzés ellenőrzése.

5. Taxaméter és nyomtató kapcsolatának ellenőrzése.

Adómemória

1. Hozzáférhetetlenség ellenőrzése.

2. Módosítás elleni védelem ellenőrzés.

3. Adómemória eltávolítása és megtelte esetén a működésképtelenség biztosításnak ellenőrzése.

4. Göngyölt forgalomképzési képesség.

5. Indítási és egyéb technikai funkciók (pl. dátum-, időállítás, azonosító rekord, áfa rekord, adómemória indítás, adómemória adat nyomtatás, fejléc, váltópénzkezelés, fölözés).

6. Elektronikus kártya kötelező részegységeinek ellenőrzése.

B) Informatikai vizsgálat

1. Tarifa tárolási képesség ellenőrzése.

2. Gépen futó programok vizsgálata (pl. forgalmi adatgyűjtés biztosítási lehetőség, napi szintű számlálók ellenőrzése, globális számlálók ellenőrzése, több vállalkozó adata kezelésének biztosítása, napi zárások megkülönböztetése vállalkozónként, nyomtatási kényszer kezelése sorszám folytonosság, sorszám formátum).

3. Napi feladatok ellenőrzése (pl. napi nyitás, foglalt állás, fizetett állás).

4. Kötelező adattartalom ellenőrzése a különböző adóügyi bizonylatokon.

5. Adóügyi bizonylat nyomtatott elemei elrendezésének vizsgálata (pl. megnevezés, formátum, reklámszöveg).

6. Nyomtatás megszakítás lehetőségének vizsgálata.

7. Értékhatár ellenőrzés (tételsorszám: 99 999, bizonylat szintű forgalmi gyűjtőszám: 999 999, napi forgalmi gyűjtők, sztornó gyűjtői: 9 999 999, göngyölített forgalom: 999 999 999).

8. A "gyakorló üzemmód" kezelésének ellenőrzése.

C) Dokumentáció vizsgálata

1. A típusvizsgálathoz előírt és benyújtott valamennyi dokumentum vizsgálata.

2. A dokumentáció és a mintadarab azonosságának vizsgálata.

3. E jogszabályban előírtakat, továbbá a vonatkozó uniós irányelveket átültető tagállami jogszabályokban előírtakat igazoló tanúsítványok meglétének ellenőrzése.

4. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A taxaméter napi funkcióinak leírása

ABC
1.FUNKCIÓPARAMÉTERTEVÉKENYSÉG
2.Napi nyitásDátum, Idő,
Fejléc sorok
Dátum, idő, fejléc, ellenőrzése, idő szinkronizálása, Euró
bevezetésének időpontja rekord ellenőrzése, napi nyitás
elutasítása, vagy elvégzése és "Napi nyitás" nem adóügyi
bizonylat nyomtatása. Az utolsó nap-zárás dátumánál korábbi
dátummal a nap nem nyitható meg, szabad jelző világít, napi km
számlálás (taxi üzemmódban).
3.Nyugta nyitásFejléc sorok nyomtatása, "NYUGTA" szöveg nyomtatása
4.Nyugta
tételsor
nyomtatás
Megnevezés,
Érték,
Bizonylat szintű tarifák, forgalmi- és km gyűjtők tartalmának
nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése.
5.ÖSSZESEN
sor nyomtatás
ÉrtékÉrték mező tartalmának összehasonlítása a bizonylat szintű
forgalmi és km gyűjtők tartalmának összegével, kijelzőre írás,
ÖSSZESEN sor nyomtatása (vagy visszautasítása, és a bizonylat
megszakítása)
6.Megjegyzés
sor nyomtatás
Megjegyzés sorMegjegyzés sor nyomtatása.
7.Nyugta
megszakítás
"MEGSZAKÍTÁS" szöveg, "ÖSSZESEN: 0 Ft" sor, bizonylat-
sorszám, dátum, idő, AP sor nyomtatása, a megszakítás számláló
és az érintett bizonylat-számláló növelése, a bizonylat
automatikus újranyomtatása.
8.Nyugta zárásBizonylat-sorszám, dátum, idő, AP sor nyomtatása, a nyomtatás
ellenőrzése, érintett napi szintű forgalmi - és km gyűjtők
tartalmának növelése a bizonylat szintű forgalmi - és km gyűjtők
tartalmával, bizonylat szintű forgalmi- és km gyűjtők tartalmának
ürítése, érintett bizonylat számláló növelése, szabad jelzés
engedélyezése.
9.Napi zárásFejléc sorok nyomtatása, GT érték növelése a napi szintű
forgalmi gyűjtők összegével, "Napi forgalmi jelentés"
nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, "Napi forgalom rekord"
adómemóriába írása, az írás ellenőrzése, napi szintű forgalmi- és
km gyűjtők tartalmának ürítése, napi számlálók nullázása, zárás-
számláló növelése.

A funkciókhoz tartozó általános ellenőrzési tevékenységek

1. A funkció végrehajthatóságának ellenőrzése (lásd 7-8. melléklet).

2. A paraméterek szintaktikai és szemantikai ellenőrzése.

3. A perifériák (adómemória, nyomtató, vevőkijelző) működőképességének ellenőrzése.

A személyszállítás megkezdésekor a taxi vezetője köteles a taxamétert foglalt állapotba állítani, ezzel a taxaméter bizonylat szintű mérési funkcióit elindítani. A szolgáltatás teljesítéséig a taxaméter kijelzőjén folyamatosan meg kell jeleníteni az alkalmazott tarifa mértékét és az aktuálisan fizetendő értéket.

5. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A taxaméter funkciók listája (adómemória indítási, technikai és egyéb funkciók)

ABC
1.FUNKCIÓPARAMÉTERTEVÉKENYSÉG
2.Dátum-, időállításÉÉÉÉ, HH, NN,
ÓÓ, PP, MM
A dátum paraméter összehasonlítása az adómemória utolsó
"Napi forgalmi rekordjában" levő dátum értékével. Ha az
utóbbi nagyobb, akkor a funkció visszautasítása, egyébként
végrehajtása.
3.Azonosító rekord
írása*
Sorszám"Azonosító rekord" beírása az adómemóriába.
4.ÁFA rekord írása*ÁFA XX%,
vagy AAM
"ÁFA rekord" beírása az adómemóriába.
5.Fejléc beállítás*Fejléc sorokFejléc sorok RAM, vagy EPROM területre írása
6.Adómemória
indítás*
Adómemória indítása.
7.RAM törlés rekord
írása*
RAM törlés számláló növelése, ellenőrzése, ha = 25, akkor a
taxaméter "blokkolása", egyébként "RAM törlés rekord"
beírása az adómemóriába, napi számlálók, bizonylat és napi
szintű gyűjtők tartalmának módosítása nélkül. A funkció
csak a működtető program helyreállítására szolgál.
8.Euró
bevezetésének
időpontja rekord
írása*
ÉÉÉÉ, HH, NN"Euró bevezetésének időpontja" rekord beírása az
adómemóriába
9.Euró üzemmód
beállítása**
ÉÉÉÉ, HH, NNEuró üzemmód beállítása
10.Adómemória
adatai lista
nyomtatása
Dátum (1), (2)
Sorszám (1), (2)
"Adómemória adatai" lista nyomtatása.
11.Időszakos forgalmi
jelentés
Napi szintű forgalmi és km gyűjtők, számlálók (napi,
globális) értékének kinyomtatása adóügyi bizonylatként.
12.Információs lista"Információs lista" kinyomtatása nem adóügyi
bizonylatként.

A funkciókhoz tartozó általános ellenőrzési tevékenységek

1. A funkció végrehajthatóságának ellenőrzése (lásd 8. melléklet).

2. A paraméterek szintaktikai, szemantikai ellenőrzése.

3. A perifériák (adómemória, nyomtató, kijelző) működőképességének ellenőrzése.

* Kizárólag regisztrált szerviz által elvégezhető funkciók.

** Az adóügyi modul által végrehajtható funkció.

6. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A taxaméter adóügyi moduljának állapotai

ABC
1.ÁLLAPOTJELENSÉGÁLLAPOTJELZŐ
ÉRTÉKE
2.AZONOSÍTÓ REKORD ÁLLAPOTAzonosító rekord nincsA = 0
3.Azonosító rekord vanA = 1
4.ÁFA REKORD ÁLLAPOTÁFA rekord nincsÁ = 0
5.ÁFA rekord vanÁ = 1
6.INDÍTÁS ÁLLAPOTAdómemória nincs elindítvaI = 0
7.Adómemória el van indítvaI = 1
8.EPROM TELE ÁLLAPOTAdómemória nem telt megT = 0
9.Adómemória megteltT = 1
10.BLOKKOLÁSI ÁLLAPOTAdóügyi modul nem blokkoltB = 0
11.Adóügyi modul blokkoltB = 1
12.NAP ÁLLAPOTNap nincs nyitvaN = 0
13.Nap nyitvaN = 1
14.BIZONYLAT ÁLLAPOTBizonylat nincs nyitvaY = 0
15.Bizonylat nyitvaY = 1
16.ÖSSZESEN ÁLLAPOTÖsszesen sor nincs kinyomtatvaÖ = 0
17.Összesen sor ki van nyomtatvaÖ = 1
18.BIZONYLAT MEGSZAKÍTÁS
ÁLLAPOT
Bizonylatot nem kell megszakítaniM = 0
19.Bizonylatot meg kell szakítaniM = 1
20.EURÓ BEVEZETÉS KELTEEuró bevezetésének időpontjaK = 0
rekord nincs
21.ÁLLAPOTEuró bevezetésének időpontja
rekord van
K = 1
22.EURÓ ÁLLAPOTEuró üzemmód nincs beállítvaE = 0
23Euró üzemmód be van állítvaE = 1

7. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A taxaméter funkciók és az adóügyi modul állapotának kapcsolatai (1)

ABCDEFGHIJK
1.FUNKCIÓA VÉGREHAJTÁS
2.ÁLLAPOT-FELTÉTELEIÁLLAPOT VÁLTOZÁSAI
3.Adómemória indítási funkciók:AÁKIBAÁKIB
4.Dátum-, idő-állítás----------
5."Azonosító rekord" írás0000010000
6."ÁFA rekord" írás1---011--0
7."Euró bevezetésének időpontja rekord" írás1---01-1-0
8.Adómemória indítás1110011110

A taxaméter A=1&I=0&B=0 állapotban "gyakorló üzemmódban" működhet

8. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A taxaméter funkciók és az adóügyi modul állapotának kapcsolatai (2)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1.FUNKCIÓA VÉGREHAJTÁS
2.ÁLLAPOT-FELTÉTELEIÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI
3.Napi, technikai, egyéb funkciók:ITBNYÖMKEITBNYÖMKE
4.Napi nyitás10000001-10010001-
5.Nyugta / bizonylat nyitás10010001-10011001-
6.Tételsor nyomtatás10011001-10011001-
7.ÖSSZESEN sor nyomtatás10011001-10011101-
8.Megjegyzés sor nyomtatás10011-01-10011-01-
9.Nyugta / bizonylat megszakítás10011--1-10010001-
10.Nyugta / bizonylat zárás10011101-10010001-
11.Adómemória adatai nyomtatás1--10001-1--10001-
12.Napi zárás10010001-1**00001-
13.Dátum-, idő-állítás---0000-----0000--
14."ÁFA rekord" írás-000000---**0000--
15.Fejléc beállítás-000000---000000--
16."RAM törlés rekord" írás101---0--1**0000--
17."Euró bevezetés Időpontja rekord"
írás
-000000-0-00000010
18.Euró üzemmód beállítása100000010100000011

* Az állapotjelző értéke 1-re változik, ha az adómemória megtelt, egyébként = 0.

1. A "bizonylat megszakítás" állapotjelzőt az adóügyi modul 1-re állítja, ha bizonylat nyomtatás közben:

a) hardver hiba történik,

b) nyugta, vagy ellenőrző papír kifogy,

c) a forgalmi adatok gyűjtése nem biztosított,

d) "Szinkronizálás" hiba esetén.

2. Betelt állapot esetén az egyéb állapotjelzők értékétől függetlenül biztosítani kell az adómemória adatainak kinyomtatását.

9. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A taxaméter nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok adattartalma és a bizonylatok mintája

A) Nyugta (adóügyi bizonylat) mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő, azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:

VÁLLALKOZÓ NEVE
VÁLLALKOZÓ CÍME
VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA
RENDSZÁM
K ÁLLANDÓ
***** NYUGTA *****
INDULÁS: ÉRKEZÉS:
2011.05.02. 10:02 2011.05.02. 11:15
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM
ALAPDÍJ(FT): 300
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260
VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210
ÖSSZESEN: 8 035 Ft
NYUGTASZÁM: 0076/0001
2011.05.02 11:15
APXXXXXXXXX

B) Az időszakos forgalmi jelentésnek (adóügyi bizonylat) a következő adatokat kell tartalmaznia:

1. Bizonylat fejléc adatok (az A) pont szerint).

2. "IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS".

3. Aznapi nyugták sorszámai, kelte (év, hó, nap, óra, perc) és a felszámított díjak és összege, (ellenőrző szalag funkció).

4. Napi időszakos forgalom (Ft).

5. Napi időszakos utas-km.

6. Napi időszakos összes km (taxi-üzemmódban).

7. Göngyölített forgalom (GT) (Ft).

8. Adott vállalkozó (alkalmazott) utolsó napi zárás száma.

9. Összes zárás száma (csak több vállalkozó, alkalmazott esetén).

10. Nyugták száma.

11. Nyugta megszakítások száma.

12. A bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc).

13. Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.

Időszakos forgalmi jelentés minta:

VÁLLALKOZÓ NEVE
VÁLLALKOZÓ CÍME
VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA
RENDSZÁM
K ÁLLANDÓ
*** IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS ***
0076/0001 2011.05.02. 11:15
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM
ALAPDÍJ(FT): 300
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260
VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210
ÖSSZESEN 8 035 Ft
0076/0002 2011.05.02. 14:35
MEGTETT UTAS-KM: 7,6 KM
ALAPDÍJ(FT): 300
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260
VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210
ÖSSZESEN 2 130 Ft
0076/0003 2011.05.02. 16:35
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS
ÖSSZESEN 0 Ft
0076/0004 2011.05.02. 16:36
MEGTETT UTAS-KM: 7 KM
ALAPDÍJ(FT): 300
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 300
VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210
ÖSSZESEN 2 680 Ft
NAPI IDŐSZAKOS FORG.: 12 845 Ft
NAPI IDŐSZAKOS UTAS-KM: 42.2 KM
NAPI IDŐSZAKOS ÖSSZESKM: 158,2 KM
GÖNGY. FORGALOM (GT): 386 280 FT
UTOLSÓ ZÁRÁS SZÁMA: 0075
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0131
NYUGTÁK SZÁMA: 4
NYUGTAMEGSZAKÍTÁS SZÁMA: 1
2011. 05. 02. 11:15
AP XXXXXXXXX

Az adatsorok fenti sorrendje kötelező.

C) A taxaméternek napi forgalmi jelentést kell készítenie, amelynek adatait automatikusan ki kell nyomtatni a 2. melléklet A) pont 21. alpontja szerint.

A napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat), amely kizárólag következő adatokat tartalmazhatja:

1. Bizonylat fejléc adatok.

2. "NAPI FORGALMI JELENTÉS".

3. A napi zárás sorszáma.

4. Lezárt nap dátuma (év, hó, nap).

5. Aznapi nyugták sorszámai, kelte (év, hó, nap, óra, perc) és a felszámított díjak és összege, (ellenőrző szalag funkció).

6. Napi forgalom (Ft).

7. Napi utas-km.

8. Napi összes km (taxi-üzemmódban).

9. Göngyölített forgalom (GT) (Ft).

10. Göngyölített utas-km.

11. Göngyölített összes km (taxi-üzemmódban).

12. Összes zárások száma (több vállalkozós esetén).

13. Nyugták száma.

14. Nyugta megszakítások száma.

15. RAM törlés sorszáma, időpontja (év, hó, nap, óra, perc), a 2. melléklet A) pont 15. i) alpontja szerinti program ellenőrző szám, abban az esetben, ha az előző napi zárást követően a RAM törlés történt.

16. RAM törlések száma.

17. "AZ ADÓMEMÓRIA ... ZÁRÁS UTÁN MEGTELIK" (a lehetséges napi zárások feltüntetésével, abban az esetben, ha az adómemória megtelte előtti zárások száma 60 vagy annál kevesebb).

18. "AZ ADÓMEMÓRIA MEGTELT" (abban az esetben, ha az adómemória megtelt).

19. Bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc).

20. Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.

A bizonylat mintája következő:

VÁLLALKOZÓ NEVE
VÁLLALKOZÓ CÍME
VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA
RENDSZÁM
K ÁLLANDÓ
***** napi FORGALMI JELENTÉS *****
ZÁRÁS SORSZÁM: Z 0076
LEZÁRT NAP DÁTUMA: 2011. 05. 02.
0076/0001 2011. 05. 02. 11:15
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM
ALAPDÍJ(FT): 300
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260
VÁRAKOZÁS IDÍJ(FT/PERC): 210
ÖSSZESEN 8 035 Ft
0076/0002 2011. 05. 02. 14:35
MEGTETT UTAS-KM: 7,6 KM
ALAPDÍJ(FT): 300
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260
VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210
ÖSSZESEN 2 136 Ft
0076/0003 2011. 05. 02. 16:35
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS
ÖSSZESEN 0 Ft
0076/0004 2011. 05. 02. 16:36
MEGTETT UTAS-KM: 7 KM
ALAPDÍJ(FT): 300
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 300
VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210
ÖSSZESEN 2 680 Ft
NAPI FORGALOM: 12 845 Ft
NAPI UTAS-KM: 42.2 KM
NAPI ÖSSZES KM: 158,2 KM
GÖNGY. FORGALOM (GT): 386 280 FT
GÖNGY. UTAS-KM: 542 KM
GÖNGY. ÖSSZES KM: 3605 KM
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0131
NYUGTÁK SZÁMA: 4
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS SZÁMA: 1
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03
2011.05.03. 00:15
APXXXXXXXXX

Az adatsorok fenti sorrendje kötelező.

D) Adómemória adatai lista (adóügyi bizonylat), amely kizárólag a következő adatokat tartalmazhatja:

1 Bizonylat fejléc adatok.

2 "ADÓMEMÓRIA ADATAI".

3 Adómemória azonosítószáma.

4 Adómemória inicializálási dátuma (év, hó, nap, óra, perc).

5 A 2. melléklet A) pont 15. i) alpontja szerinti ellenőrző szám (azonosító rekord szerint).

6 Listázott időszak kezdetekor érvényes ÁFA rekord tartalma, amely

a) ÁFA körbe tartozó vállalkozó esetén az ÁFA rekord beírásának dátuma (év, hó, nap,) és az áfa-kulcs értéke ("XX%"),

b) alanyi adómentes vállalkozó esetén az ÁFA rekord beírásának dátuma (év, hó, nap,) és "AAM (alanyi adómentes)".

7. Listázás kezdő és záró dátuma, vagy a zárás sorszám - tól, - ig.

8. A listázás adatai (kihagyás nélkül növekvő sorrendben):

a) napi forgalom rekord esetén:

1. zárás sorszáma, dátuma (év, hó, nap),

2. napi forgalom (Ft),

3. az adott naphoz tartozó göngyölített forgalom (GT) (Ft),

4. napi utas-km,

5. napi összes km (taxi-üzemmódban),

b) RAM törlés rekord esetén:

a RAM törlés sorszáma, időpontja (év, hó, nap, óra, perc) a 2. melléklet A) 16. pontja szerinti program ellenőrző száma,

c) ÁFA rekord esetén:

1. változás előtti időszak forgalma az alábbi formában:

"XX %" vagy "AAM" időszak szerinti forgalom rész-összesen (tól-ig),

2. az ÁFA rekord módosításának dátuma (év, hó, nap), a módosított ÁFA kulcs "XX %", vagy "AAM" (alanyi adómentes).

9. A listázott időszak összegzése:

a) ha a listázott időszakban ÁFA változás történt:

az utolsó ÁFA rekord változás keltével kezdődő időszak forgalma az alábbi formában:

1. időszak szerinti forgalom: "XX%", vagy "AAM" forgalom rész-összesen (tól-ig),

2. a listázott időszak forgalmának végösszege,

b) ha a listázott időszakban ÁFA változás nem történt: a listázott időszak forgalmának végösszege,

c) göngyölített időszakos utas-km,

d) göngyölített időszakos összes km (taxi-üzemmódban).

10. Göngyölített forgalom (GT) (Ft).

11. Összes zárás száma.

12. A RAM törlések száma.

13. A 2. melléklet A) pont 15. i) alpontja szerinti ellenőrző szám (az utolsó RAM törlés rekord szerint, ha volt RAM törlés).

14. A bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc).

15. Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.

A bizonylat mintája a következő:

Adómemória adatai lista minta

VÁLLALKOZÓ NEVE
VÁLLALKOZÓ CÍME
VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA
RENDSZÁM
K ÁLLANDÓ
***** ADÓMEMÓRIA ADATAI *****
ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓSZÁMA: 123456789
INICIALIZÁLÁS KELTE: 2011. 01. 02. 08:00
ELLENŐRZŐ SZÁM: ADCD
ÁFA KULCS: 2011. 01. 02
AAM ( ALANYI ADÓMENTES)
TÓL: 2011. 04. 28.
IG: 2011. 05. 03.
Z 0073----------------------2011. 04.2 8. ---------------
NAPI FORGALOM(FT): 20 000
GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 341 325
NAPI UTAS-KM: 78
NAPI ÖSSZES KM: 185
RAM TÖRLÉS SORSZÁMA: 03
IDŐPONTJA: 2011. 04. 28. 14:48
ELLENŐRZŐSZÁM: D72A
Z 0074------------------2011. 04. 29.---------------------------
NAPI FORGALOM(FT): 10 000
GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 351 325
NAPI UTAS-KM: 51
NAPI ÖSSZES KM: 135
AAM: IDŐSZAK RÉSZ-ÖSSZESEN (Ft): 30 000
ÁFA KULCS: 2011.04.30 25,00%
Z 0075--------------------2011.05.01.------------------------
NAPI FORGALOM(FT): 22 110
GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 373 435
NAPI UTAS-KM: 94
NAPI ÖSSZES KM: 285
Z 0076--------------------2011.05.02.------------------------
NAPI FORGALOM(FT): 12 845
GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 386 280
NAPI UTAS-KM: 78
NAPI ÖSSZES KM: 185
25%: IDŐSZAK RÉSZ-ÖSSZESEN (FT): 34 955
LISTÁZOTT IDŐSZAK ÖSSZ.(FT): 64 955
GÖNGY. IDŐSZAKOS UTAS-KM: 301
GÖNGY. IDŐSZAKOS ÖSSZES KM: 605
GÖNGY. FORGALOM (GT) (FT): 386 280
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0076
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03
ELLENŐRZŐ SZÁM: D72A
2011.05.03 18:15
AP XXXXXXXXX

Az adatsorok fenti sorrendje kötelező.

E) A taxaméternek információs listát (nem adóügyi bizonylatot) kell tudni nyomtatnia a programozott tarifákról és egységdíjaikról, a vállalkozók számáról, az adómemória telítettségéről.

Az információs lista (nem adóügyi bizonylat) az alábbi adatokat tartalmazhatja:

1. Bizonylat fejléc adatok.

2. "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT".

3. "INFORMÁCIÓS LISTA".

4. Tarifaadatok (több vállalkozó esetén, ha az eltérő, akkor vállalkozónként, sorszám, alapdíj, útdíj, idődíj és az egységugrás).

5. Vállalkozók száma, adószámuk, zárásaik száma, Áfa körbe tartozó vállalkozó esetén az Áfa kulcs értéke ("XX%"), vagy alanyi adómentes vállalkozó esetén "AAM".

6. Adómemória telítettsége.

7. Euró üzemmód beállítás időpontja.

8. Bizonylat kinyomtatás kelte (év, hó, nap, óra, perc).

9. "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT".

A "NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT" készítésekor a forgalmi, tranzakció gyűjtők és a számlálók értéke nem változhat. A bizonylat nem tartalmazhatja a stilizált AP jelet és az "ÖSSZESEN" szót.

A bizonylat mintája a következő:

Információs lista minta:

VÁLLALKOZÓ NEVE
VÁLLALKOZÓ CÍME
VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA
RENDSZÁM
K ÁLLANDÓ
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
***** INFORMÁCIÓS LISTA *****
TARIFAADATOK:
TARIFA; ALAPDÍJ: ÚTDÍJ: IDŐDÍJ:
1: 150 FT 180FT/KM 30FT/PERC
2: 200 FT 200FT/KM 30FT/PERC
3: 300 FT 260FT/KM 210FT/PERC
4: 500 FT 300FT/KM 50FT/PERC
EGYSÉG UGRÁS: 40FT
VÁLLALKOZÓK SZÁMA: 2
ADÓSZÁMUK:
"A" VÁLLALKOZÓ: 12345678-0-41
AAM (ALANYI ADÓ MENTES)
"B" VÁLLALKOZÓ: 12345678-2-42
25% ÁFA KULCS
ZÁRÁSAIK SZÁMA:
"A" Z 1-0075
"B" Z 2-0056
ADÓMEMÓRIA TELÍTETTSÉG: 2500/0131
EURÓ BEÁLLÍTÁS IDŐPONTJA: 2020. 01. 01.
2011. 05. 03. 18:20
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

10. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

Az euró üzemmód bizonylatai

Felkészülési időszak nyugta minta:

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

VÁLLALKOZÓ NEVE
VÁLLALKOZÓ CÍME
VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA
RENDSZÁM
K ÁLLANDÓ
***** NYUGTA *****
INDULÁS: ÉRKEZÉS:
2019. 12.2 9. 10:02 2019. 12. 29. 11:15
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM
ALAPDÍJ (FT): 600
TARIFA: 3 ÚTDÍJ (FT/KM): 460
VÁRAKOZÁSI DÍJ (FT/PERC): 310
ÖSSZESEN: 10 035 Ft
EURÓBAN: 29,01 €
ÁRFOLYAM: 276,888 Ft/€
NYUGTASZÁM: 2282/0001
2019. 12. 30. 11:15
AP XXXXXXXXX

Euró üzemmód beállítása bizonylat minta:

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

VÁLLALKOZÓ NEVE
VÁLLALKOZÓ CÍME
VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA
RENDSZÁM
K ÁLLANDÓ
***** EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA *****
ZÁRÁSOK SZÁMA: 2283
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT) (Ft):
43 716 890
2020. 01. 01. 00:00
AP XXXXXXXXX

Nyugta minta az euró hivatalos pénznemmé tételét követően:

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

VÁLLALKOZÓ NEVE
VÁLLALKOZÓ CÍME
VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA
RENDSZÁM
K ÁLLANDÓ
***** NYUGTA *****
INDULÁS: ÉRKEZÉS:
2020. 01. 04. 09:35 2020.01.04. 11:08
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM
ALAPDÍJ (€): 2,33
TARIFA: 2 ÚTDÍJ (€/KM): 1,81
VÁRAKOZÁSI DÍJ (€/PERC): 0,71
ÖSSZESEN: 42,96 €
FORINTBAN: 11 036 Ft
ÁRFOLYAM: 0,389246 €/100 Ft
NYUGTASZÁM: 2284/0001
2020. 01. 04. 11:15
AP XXXXXXXX

Nyugta minta az euró hivatalos pénznemmé tételét követően:

(Forint, mint fizetőeszköz kivonásra kerül a forgalomból.)

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

VÁLLALKOZÓ NEVE
VÁLLALKOZÓ CÍME
VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA
RENDSZÁM
K ÁLLANDÓ
***** NYUGTA *****
INDULÁS: ÉRKEZÉS:
2020.03.01. 13:04 2020. 03. 01. 14:21
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM
ALAPDÍJ (€): 2,33
TARIFA: 1 ÚTDÍJ(€/KM): 1,01
VÁRAKOZÁSI DÍJ (€/PERC): 0,81
ÖSSZESEN: 31,28 €
NYUGTASZÁM: 2302/0001
2020. 03. 01. 14:22
AP XXXXXXXXX

Időszakos forgalmi jelentés minta az euró hivatalos pénznemmé tételét követően:

VÁLLALKOZÓ NEVE
VÁLLALKOZÓ CÍME
VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA
RENDSZÁM
K ÁLLANDÓ
*** IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS ***
2284/0001 2020. 01. 04. 11:15
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM
ALAPDÍJ (€): 2,33
TARIFA: 2 ÚTDÍJ (€/KM): 1,81
VÁRAKOZÁSI DÍJ (€/PERC): 0,71
ÖSSZESEN 42,96 €
2284/0002 2020. 01. 04. 13:45
MEGTETT UTAS-KM: 7,6 KM
ALAPDÍJ (€): 2,33
TARIFA: 3 ÚTDÍJ (€/KM): 1,01
VÁRAKOZÁSI DÍJ (€/PERC): 0,81
ÖSSZESEN 12,74 €
NAPI IDŐSZAKOS FORG. : 43,92 €
NAPI IDŐSZAKOS UTAS-KM: 35,2 KM
NAPI IDŐSZAKOS ÖSSZES KM: 62,2 KM
GÖNGY. FORGALOM (GT): 20 289,13 €
UTOLSÓ ZÁRÁS SZÁMA: 2283
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 2420
nyugták száma: 2
nyugta megszakítások száma: 0
2020. 01. 04. 22:14
ap xxxxxxxxx

Napi forgalmi jelentés minta az euró hivatalos pénznemmé tételét követően:

vállalkozó neve
vállalkozó címe
vállalkozó adószáma
rendszám
k állandó
***** napi forgalmi jelentés *****
zárás sorszám z 2284
lezárt nap dátuma: 2020. 01. 04.
2284/0001 2020. 01. 04. 11:15
megtett utaskm: 27,6 km
alapdíj(€): 2,33
tarifa: 2 útdíj(€/km): 1,81
várakozásidíj(€/perc): 0,71
összesen 42,96 €
2284/0002 2020. 01. 04. 13:45
megtett utas-km: 7,6 km
alapdíj(€): 2,33
tarifa: 3 útdíj(€/km): 1,01
várakozási díj(€/perc): 0,81
összesen 12,74 €
napi forgalom: 55,70 €
napi utas-km: 35,2 km
napi összes km: 62,2 km
göngy. forgalom (gt): 20 289,23 €
göngy. utas-km: 542 km
göngy. összes km: 3605 km
összes zárás száma: 2420
nyugták száma: 2
nyugta megszakítás száma: 0
ram törlések száma: 03
2020. 01. 04. 02:15
apxxxxxxxxx

Adómemória adatai lista minta (euró üzemmód beállítása előtti és azt követő időszakról):

VÁLLALKOZÓ NEVE
VÁLLALKOZÓ CÍME
VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA
RENDSZÁM
K ÁLLANDÓ
***** ADÓMEMÓRIA ADATAI *****
ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓSZÁMA: 123456789
INICIALIZÁLÁS KELTE: 2011. 01. 02. 08:00
ELLENŐRZŐ SZÁM: ADCD
ÁFA KULCS: 2011.04.30. 25,00%
TÓL: 2019. 12. 30.
IG: 2020. 01. 04.
Z 2282------------------2019.12.30 ----------------------------
NAPI FORGALOM(FT): 20 035
GÖNGY. FORGALOM (GT)(FT): 43 706 890
NAPI UTAS-KM 48
NAPI ÖSSZES KM 285
Z 2283----------------2019.12.31.---------------------------
NAPI FORGALOM(FT): 10 000
GÖNGY. FORGALOM (GT)(FT): 43 716 890
NAPI UTAS-KM 18
NAPI ÖSSZES KM 165
IDŐSZAK ÖSSZESEN (FT): 30.035
GÖNGY. FORGALOM (GT) (FT): 243 716 890
EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA:2020. 01. 01. 00:00
Z 2284------------------2020. 01. 04-------------------------
NAPI FORGALOM(€): 43,92
GÖNGY. FORGALOM (GT)(€): 43,92
NAPI UTAS-KM 35,2
NAPI ÖSSZES KM 62,2
IDŐSZAK ÖSSZESEN (€): 43,92
GÖNGY. IDŐSZAKOS UTAS-KM 172,2
GÖNGY. IDŐSZAKOS ÖSSZES KM 638,2
GÖNGY. FORGALOM (GT) (€): 254,30
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 2298
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03
ELLENŐRZŐ SZÁM: D72A
2020. 02. 04 08:15
AP XXXXXXXXX

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 13. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[16] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] A nyitó szövegrészt módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a), c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] Módosította a 16/2022. (XII. 20.) PM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[20] A nyitó szövegrészt módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[22] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[25] Beiktatta az 5/2019. (V. 30.) PM rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.05.31.

[26] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[27] Módosította az 5/2019. (V. 30.) PM rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.05.31.

[28] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[29] Módosította a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék