6/2019. (III. 12.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Jr.) 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A javítóintézet biztosítja a fiatalkorú számára a Bv. tv. 357. § (8) bekezdésében meghatározott kapcsolattartás különböző formáinak gyakorlásához szükséges feltételeket, és ennek érdekében kijelöli a fiatalkorú által használható telefonkészüléket. Ha a fiatalkorúnak nincs letéti pénze, engedélyezett kapcsolattartója részére hetente egy alkalommal az intézet költségére küldhet levelet."

(2) A Jr. 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a fiatalkorúval szemben büntetőeljárás van folyamatban, és nem rendelkezik letéti pénzzel, számára

a) a büntetőeljárással kapcsolatos levelezés,

b) a jogorvoslatra vonatkozó jognyilatkozat megtétele miatt a védővel való telefonon történő kapcsolatfelvétel költségét a javítóintézet biztosítja."

2. § (1) A Jr. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elbocsátás előkészítése során az utógondozó részlegen való elhelyezés lehetőségéről és az elhelyezés megszüntetéséről - a Bv. tv. 384. § (1) és (3) bekezdése, illetve a Gyvt. 66/Q. § (2) bekezdése szerint - a fiatalkorút tájékoztatni kell. A fiatalkorú írásban nyilatkozik a tájékoztatás megtörténtéről és arról, hogy kéri-e az utógondozó részlegen való elhelyezését. A fiatalkorú kérelmében feltünteti az utógondozó részlegen való elhelyezés indokait."

(2) A Jr. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az utógondozó részlegen elhelyezett fiatalkorú számára a javítóintézet biztosítja a korábban megkezdett oktatásban, képzésben való részvételt. Az utógondozó segítséget nyújt a fiatalkorú számára a lakhatási és megélhetési feltételek megteremtéséhez, valamint a fiatalkorú önálló életének megkezdéséhez."

3. § A Jr. 56. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fiatalkorú befogadásáról a 17. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl értesíteni kell]

"c) a vádemelés előtt az ügyészséget."

4. § A Jr. 57. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a fiatalkorú nem rendelkezik letéti pénzzel, a javítóintézet biztosítja számára a büntetőeljárással kapcsolatos levelezés, valamint a jogorvoslatra vonatkozó jognyilatkozat megtétele miatt a védővel való telefonon történő kapcsolatfelvétel költségét. A fiatalkorú ezen túl az engedélyezett kapcsolattartójának hetente egy alkalommal az intézet költségére küldhet levelet.

(3) A Bv. tv. 414. § (2) bekezdése esetén a fiatalkorút a rendőri szerv szállítja és kíséri."

5. § A Jr.

a) 1. § b) pontjában és 11. § (1) bekezdésében az "az előzetes letartóztatás" szövegrész helyébe az "a letartóztatás" szöveg,

b) 2. § b) pontjában az "az előzetes letartóztatás" szövegrészek helyébe az "a letartóztatás" szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében és 13. § (5) bekezdésében az "ügyésznek" szövegrész helyébe az "ügyészségnek" szöveg,

d) 14. § (1) bekezdésében a "Bv. tv. 347. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "Bv. tv. 347. § (5) bekezdése" szöveg,

e) 14. § (5) bekezdésében a "Bv. tv. 347. § (3) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "Bv. tv. 347. § (5) bekezdés a) pontja" szöveg,

f) 20/A. § (2) bekezdés b) pontjában az "az előzetes letartóztatásról" szövegrész helyébe az "a letartóztatásról" szöveg,

g) 38. § (1) bekezdésében az "elektronikus úton" szövegrész helyébe az "elektronikus levelezés keretében" szöveg,

h) 40. § (2) bekezdésében az "ügyészt" szövegrész helyébe az "ügyészséget" szöveg,

i) 45. § (2) bekezdésében az "ügyész" szövegrész helyébe az "ügyészség" szöveg, valamint a "gondozóként" szövegrész helyébe az "a fiatalkorú gondozását ellátó személyként" szöveg,

j) III. fejezetének címében az "AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS" szövegrész helyébe az "A LETARTÓZTATÁS" szöveg,

k) 26. alcímének címében, 54. §-ában és 28. alcímének címében az "Az előzetes letartóztatás" szövegrész helyébe az "A letartóztatás" szöveg,

l) 55. § (1) bekezdésében és 56. § a) pontjában az "az előzetes letartóztatást" szövegrész helyébe az "a letartóztatást" szöveg,

m) 55. § (3) bekezdés b) pontjában a "vádirat benyújtásáig az ügyészt" szövegrész helyébe a "vádemelés előtt az ügyészséget" szöveg,

n) 55. § (3) bekezdés c) pontjában a "vádirat benyújtását követően" szövegrész helyébe a "vádemelés után" szöveg,

o) 62. §-ában a "fiatalkorú előzetes letartóztatására" szövegrész helyébe a "fiatalkorú letartóztatására" szöveg,

p) 63. § (1) bekezdésében a "Bv. tv. 414. § (2)-(5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Bv. tv. 372. § (3)-(5) bekezdésében - a Bv. tv. 413. § (7) bekezdésének figyelembevételével - " szöveg,

q) 63. § (2) bekezdésében az "előzetes letartóztatás" szövegrész helyébe a "letartóztatás" szöveg,

r) 65. §-ában az "Az előzetesen letartóztatott" szövegrész helyébe az "A letartóztatott" szöveg,

s) 66. §-ában az "az előzetesen letartóztatott" szövegrész helyébe az "a letartóztatott", valamint az "az előzetes letartóztatás" szövegrész helyébe az "a letartóztatás" szöveg,

t) 1. melléklet 1. pontjában a "Vezető beosztások" szövegrész helyébe a "Vezetői munkakörök" szöveg,

u) 1. melléklet 2. pontjában a "Munkakörök" szövegrész helyébe a "Szakmai munkakörök" szöveg,

v) 3. melléklet 2. pontjában az "Előzetes letartóztatás" szövegrész helyébe a "Letartóztatás" szöveg,

w) 4. mellékletében az "intézeti gyám" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi gyám" szöveg, az "Előzetes letartóztatásba" szövegrész helyébe a "Letartóztatásba" szöveg, az "Előzetes letartóztatás" szövegrész helyébe a "Letartóztatás" szöveg, valamint az "Előzetes letartóztatást" szövegrész helyébe a "Letartóztatást" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Jr. 68. §-a.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere