99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kötelező átvétellel vagy prémium típusú támogatással kapcsolatos eljárásokban nem kérelmezhető az eljárásnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelése."

2. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A kötelező átvétel és a prémium típusú támogatás megállapítása szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni azokat az azonos típusú energiaforrást felhasználó erőműegységeket, amelyek hálózati csatlakozási pontjai vagy - magánvezetékre csatlakozó erőműegységek esetén - kapcsolódási pontjai egymáshoz képest 1000 méter távolságon belül helyezkednek el.

(3) A Hivatal honlapján a felhasznált energiaforrás és a villamos teljesítmény feltüntetésével közzéteszi azon erőműegységek csatlakozási pontjainak egységes országos vetületi rendszer (EOV) szerinti koordinátáit, amelyek e rendelet szerinti kötelező átvételben vagy zöld prémium típusú támogatásban részesültek, vagy kérelmük folyamatban van."

3. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A (6) bekezdés szerinti szabályozási bónusz havi összege nem haladhatja meg az (1)-(3) bekezdés szerint számított szabályozási pótdíj (5) bekezdés szerint csökkentett havi összegét."

4. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) hatálybalépését követően nem nyújtható be a Hivatal részére."

5. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 22. §-sal egészül:

"22. § E rendeletnek a MódR. által módosított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy az nem érinti a MódR. hatálybalépéséig benyújtott szünetelési kérelmeket."

6. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

1. 8. § (2) bekezdésében a "legalább hat munkanappal" szövegrész helyébe a "legalább tizenkettő munkanappal" szöveg,

2. 8. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon belül" szövegrész helyébe a "tizenegy munkanapon belül" szöveg,

3. 18. § (5) bekezdésében a "mérlegkörbe való belépés" szövegrész helyébe a "mérlegkörbe való termelés" szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, akkor a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

a) A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra:

AB
1Ft/kWh
2Csúcsidőszak31,77
3Völgyidőszak31,77
4Mélyvölgyidőszak31,77

b) A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra:

AB
1Ft/kWh
2Csúcsidőszak25,42
3Völgyidőszak25,42
4Mélyvölgyidőszak25,42

3. A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisára:

a) A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 31,77 Ft/kWh.

b) A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 25,42 Ft/kWh."

Tartalomjegyzék