106/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hitelfelvevő által igénybe vehető hallgatói hitel legmagasabb összegei hitelcélok szerint:)

"a) szabad felhasználású hitel esetében tanulmányi hónaponként 150 000 forint,"

2. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 2. § 26. pontja.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. május 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § 2020. augusztus 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök