2020. évi CXIV. törvény

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnál foglalkoztatottak jogállásváltozásához szükséges egyes törvények módosításáról

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

a) 85. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat központi költségvetési szervei" szövegrész, valamint

b) 85. § (3) bekezdés e) pontjában az "az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat központi költségvetési szerveinél," szövegrész.

2. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

2. § A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az NTT 12 tagból áll. Az NTT elnöke a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter. Az NTT társelnökét és további tagjait - az elnök javaslatára - a miniszterelnök kéri fel, nevezi ki és vonja vissza kinevezésüket. A kinevezés három évre szól és több alkalommal meghosszabbítható. A kinevezett tagokat a hazai állami, gazdasági és tudományos szféra meghatározó szereplői közül kell kiválasztani a következők szerint: három tagot a gazdasági szféra, négy tagot a tudományos szféra és három tagot az állami szféra szereplői közül, egy tagot pedig az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH) tagjai közül kell kinevezni."

3. § A KFItv. 42/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az ELKH Titkárság feladatkörében véleményt nyilvánít a közfeladatához kapcsolódó kormányzati stratégiai tervdokumentumokról és véleményezési jogot gyakorol a közfeladatát érintő jogszabályok megalkotása és módosítása során."

4. § A KFItv. 42/C. § (3) bekezdése a következő 14a. ponttal egészül ki:

(Az Irányító Testület)

"14a. a kiemelkedő tudományos eredményeket elérő kutatók részére az ELKH Titkárság forrásaiból tudományos ösztöndíjat, díjakat, címeket alapíthat, díjkitűzést tehet, amelynek feltételeit és részletes rendjét szabályzatban állapítja meg;"

5. § A KFItv. 42/H. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A kutatóhálózathoz tartozó központi költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet is folytathatnak. Ha a tevékenység eredményét közfeladataik ellátására vagy azokat segítő beruházásokra a tárgyévet követő két éven belül felhasználják, ezt az összeget az Áht. 46. § (3) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség nem terheli."

6. § A KFItv. 42/I. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kutatóhelyeknél foglalkoztatottak jogviszonyára az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni."

7. § A KFItv. 46. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Eltérő megállapodás hiányában a kutatóintézeti hálózat, kutatóintézetek működtetését szolgáló, a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában a kutatóhelyek használatában lévő vagyonelemeknek ingyenes használatba bocsátását - a 42/B. § (5) bekezdésének megfelelően - az MTA biztosítja. Az ingyenes használat körébe tartozó vagyonelem, ingatlan használója azt rendeltetésének megfelelően köteles használni, üzemeltetni, karbantartani, gondoskodni az állagmegóvásról, köteles az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségeket, közterheket, költségeket, díjakat viselni, valamint gondoskodni a vagyonvédelemről.

(2) Eltérő megállapodás hiányában a kutatóintézetek üzemeltetési feladatait a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ 2021. december 31-ig folytatólagosan biztosítja."

8. § A KFItv. 16. alcíme a következő 47/A. §-sal egészül ki:

"47/A. § (1) A kutatóhely mint munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya e törvény erejénél fogva 2020. december 31-én megszűnik és a megszűnését követő nappal a kutatóhellyel létesített munkaviszony jön létre (a továbbiakban: jogállásváltozás). A jogállásváltozásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem jogosult végkielégítésre a jogállásváltozásra tekintettel az, akinek közalkalmazotti jogviszonya megszűnését követően a munkáltatóval munkaviszonya jön létre. A jogállásváltozás a megkezdett próbaidő mértékét nem érinti.

(2) A jogállásváltozással érintett munkavállalók kutatóhelynél megállapított munkabére a jogállásváltozást követően nem lehet kevesebb annál, mint amekkora összegre az érintett illetményként - ideértve az alapilletményt, alapilletmény-eltérítést, az illetménykiegészítést, idegennyelv-tudási pótlékot, képzettségi pótlékot, címpótlékot, vezetők esetében vezetői pótlékot - a kinevezési okirata alapján 2020. december 31-én jogosult volt. A munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a 2020. december 31-éig megvalósult - a Kjt. által kötelezően előírt -átsorolást, a más munkakörbe történő helyezéshez kapcsolódó illetményváltozást, továbbá a szakmai cím visszavonásával vagy adományozásával összefüggő illetménymódosulást.

(3) A magasabb vezetők és vezetők vezetői megbízása esetén a munkaszerződés a közalkalmazotti jogviszony megszűnése időpontjában fennálló kinevezés tartalma szerint jön létre.

(4) Ha a munkáltató az (1) bekezdés szerinti jogállásváltozás esetén az időarányos szabadságot 2020. december 31. napjáig nem adta ki, azt meg kell váltani.

(5) Az (1) bekezdés szerinti jogállásváltozás folytán létesített munkaviszony első

a) évében a Kjt.-nek a munkáltatói felmentésre,

b) öt évében a Kjt.-nek a jubileumi jutalomra

vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(6) A munkáltató és a foglalkoztatott közötti egyéb megállapodást a jogállásváltozás nem érinti."

9. § A KFItv. 42/A. §-ában az "Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH)" szövegrész helyébe az "Az ELKH" szöveg, lép.

10. § Hatályát veszti a KFItv.

a) 42/I. § (5) bekezdése,

b) 43. § (1) bekezdés f) pontja,

c) 45. §-a,

d) 50. § (2)-(4) bekezdése,

e) 2. melléklete.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. november 30-án lép hatályba.

(2) Az 1-7. §, a 9. § és a 10. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék