11/2020. (III. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) 2021. december 31. napjáig a 2. § (6) bekezdése szerinti távoktatás formájában tartható meg a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam abban az esetben is, ha a 4. § (4) bekezdése szerinti továbbképzés szervezési jog nem tartalmazza a távoktatási formát. A 3. § (3) bekezdése szerinti reanimációra vonatkozó továbbképzési elem gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül."

2. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

2. § Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § (1) A 3. § (1) bekezdése szerinti kötelező szintentartó továbbképzés 2021. december 31. napjáig távoktatás keretében is megvalósítható.

(2) E rendelet alkalmazásában távoktatás az a sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és a továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési forma, ahol a tudásszint felmérése a szolgáltató birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik. A szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A programot a munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni.

(3) Távoktatás esetén a 3. § (5) és (5a) bekezdésében meghatározott 75%-os részvételi arányt nem kell figyelembe venni.

(4) Távoktatás esetén a 3. § (5) bekezdése szerinti reanimációra vonatkozó továbbképzési elem gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül."

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék