2020. évi CXX. törvény

az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 27. §-a a következő (3c)-(3e) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) A 146/A. § (9) bekezdése alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentő esetében, ha a hálózati engedélyes az igénybejelentést követő, a (2) bekezdésben foglalt határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, a csatlakozással kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a hálózati csatlakozással összefüggő tervek alapján kivitelezhető.

(3d) A hálózati engedélyes - az igénybejelentő egyidejű tájékoztatása mellett - a (3c) bekezdés szerinti kivitelezés megtiltását kérelmezheti a műszaki biztonsági hatóságnál, ha a (2) bekezdés szerinti feltételek fennállnak. A műszaki biztonsági hatóság a kérelem alapján dönt

a) a tervek kivitelezésre alkalmassága tárgyában, illetve

b) szükség szerint meghatározza azokat a műszaki biztonsági feltételeket, amelyek teljesülése esetén a terv kivitelezésre alkalmassága biztosítható.

(3e) A (3d) bekezdés szerinti eljárás a (3c) bekezdésben foglalt joghatás beálltától számított 20 napon belül kezdeményezhető. A határidő jogvesztő. A műszaki biztonsági hatóság az ügyben 20 napon belül dönt."

2. § A Vet. a következő 27/A. §-sal egészül ki:

"27/A. § (1) A 146/A. § (9) bekezdése alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentőnek a hálózati engedélyes megtéríti a csatlakozással kapcsolatos, igazolt költségeit, ha

a) a csatlakozással összefüggő tervek alapján a csatlakozás kivitelezése a 27. § alapján megkezdhető,

b) az igénybejelentő a hálózati csatlakozás kivitelezését befejezi, és azt

ba) a hálózati engedélyesnek a 27. § (2) bekezdése szerinti, a tervek kivitelezésre alkalmasságáról szóló, nyilatkozata kézhezvételétől,

bb) nyilatkozat hiányában a 27. § (2) bekezdésében foglalt határidő lejártától,

bc) a 27. § (3d) bekezdés alapján folytatott eljárásban meghozott, a tervek kivitelezésre alkalmasságát megállapító döntés véglegessé válásától, vagy

bd) a 27. § (4) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától

számított százhúsz napon belül bejelenti, és

c) a 27. § (8) bekezdés szerinti olyan közigazgatási hatósági eljárásra kerül sor, amely az üzembe helyezés elrendelésével zárul.

(2) Ha a költségek (1) bekezdés szerinti megtérítésére a megtérítési igény bejelentését követő 15 napon belül nem került sor, a fizetésre kötelezés tárgyában a műszaki biztonsági hatóság kérelemre dönt. A kérelem az (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárás keretében is előterjeszthető.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonkétezer forint. A hatóság a díj megfizetésére az eljárást lezáró döntésében

a) a hálózati engedélyest kötelezi, ha a kérelmező kérelmének részben vagy egészben helyt ad,

b) a kérelmezőt kötelezi, ha a kérelmet elutasítja."

3. § A Vet. 146/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A (9) bekezdés szerinti mentességet több lakást vagy lakóházat és a hozzájuk tartozó több nem lakás céljára szolgáló helyiséget vagy épületet magában foglaló ingatlan esetében lakásonként, lakóházanként, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségenként, épületenként kell alkalmazni."

4. § A Vet.

a) 27. § (2) bekezdésében a "csatlakozás megtagadásáról" szövegrész helyébe a "csatlakozás megengedhetőségéről vagy annak megtagadásáról",

b) 27. § (4) bekezdésében a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "műszaki biztonsági hatóság",

c) 170. § (1) bekezdés 53. pontjában az "üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása szabályait" szövegrész helyébe az "üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása, továbbá a 27/A. § (2) szerinti eljárás anyagi és eljárási szabályait",

d) 170. § (3) bekezdés 4. pontjában a "mértékét," szövegrész helyébe a "mértékét a 27/A. § szerinti díj mértékének kivételével,"

szöveg lép.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

5. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 89. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 108. § (7) bekezdése alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentő esetében, ha a földgázelosztó az igénybejelentést követő, az (1) bekezdésben foglalt határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, a kiviteli terv alkalmasságát megállapító nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozóvezeték, illetve az ahhoz szükséges felhasználói berendezés a benyújtott kiviteli terv alapján kivitelezhető.

(1b) A földgázelosztó - az igénybejelentő egyidejű tájékoztatása mellett - az (1a) bekezdés szerinti kivitelezés megtiltását kérelmezheti a műszaki biztonsági hatóságnál, ha a terv kivitelezésre alkalmatlan. A műszaki biztonsági hatóság a kérelem alapján dönt

a) a tervek kivitelezésre alkalmassága tárgyában, illetve

b) szükség szerint meghatározza azokat a műszaki biztonsági feltételeket, amelyek teljesülése esetén a terv kivitelezésre alkalmassága biztosítható.

(1c) Az (1b) bekezdés szerinti eljárás az (1a) bekezdésben foglalt joghatás beálltától számított 20 napon belül kezdeményezhető. A határidő jogvesztő. A műszaki biztonsági hatóság az ügyben húsz napon belül dönt."

6. § A Get. "A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése és üzemben tartása" alcíme a következő 89/A. §-sal egészül ki:

"89/A. § (1) A 108. § (7) bekezdése alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentőnek a földgázelosztó megtéríti a csatlakozással kapcsolatos, igazolt költségeit, ha

a) a kiviteli terv alapján a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kivitelezése a 89. § alapján megkezdhető,

b) az igénybejelentő a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kivitelezését befejezi, és azt

ba) a földgázelosztónak a 89. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálat eredményeként kiadott, a tervek kivitelezésre alkalmasságáról szóló nyilatkozata kézhezvételétől,

bb) nyilatkozat hiányában a 89. § (1) bekezdésében foglalt határidő lejártától,

bc) a 89. § (1b) bekezdés alapján folytatott eljárásban meghozott, a tervek kivitelezésre alkalmasságát megállapító döntés véglegessé válásától, vagy

bd) a 89. § (2) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától

számított százhúsz napon belül bejelenti, és

c) a 89. § (4a) bekezdés szerinti olyan közigazgatási hatósági eljárásra kerül sor, amely az üzembe helyezés elrendelésével zárul.

(2) Ha a költségek (1) bekezdés szerinti megtérítésére a megtérítési igény bejelentését követő 15 napon belül nem került sor, a fizetésre kötelezés tárgyában a műszaki biztonsági hatóság kérelemre dönt. A kérelem az (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárás keretében is előterjeszthető.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonkétezer forint. A hatóság a díj megfizetésére az eljárást lezáró döntésében

a) a földgázelosztót kötelezi, ha a kérelmező kérelmének részben vagy egészben helyt ad,

b) a kérelmezőt kötelezi, ha a kérelmet elutasítja."

7. § A Get. 108. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (7) bekezdés szerinti mentességet több lakást vagy lakóházat és a hozzájuk tartozó több nem lakás céljára szolgáló helyiséget vagy épületet magában foglaló ingatlan esetében lakásonként, lakóházanként, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségenként, épületenként kell alkalmazni."

8. § A Get.

a) 132. § 54. pontjában az "üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása szabályait" szövegrész helyébe az "üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása, továbbá a 89/A. § (2) bekezdése szerinti eljárás anyagi és eljárási szabályait",

b) 133. § (2) bekezdés 6. pontjában a "mértékét" szövegrész helyébe a "mértékét a 89/A. § szerinti díj mértékének kivételével,"

szöveg lép.

9. § Hatályát veszti a Get. 89. § (1) bekezdésében az "A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető." szövegrész.

3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

10. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 55/J. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A víziközmű-szolgáltató a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságával kapcsolatos nyilatkozatát az igénybejelentést követő 15 napon belül adja ki. Ha a víziközmű-szolgáltató e határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a bekötéssel összefüggő tervek alapján kivitelezhető.

(1b) A víziközmű-szolgáltató - az igénybejelentő egyidejű tájékoztatása mellett - az (1a) bekezdés szerinti kivitelezés megtiltását kérelmezheti a műszaki biztonsági hatóságnál, ha a terv kivitelezésre alkalmatlan. A műszaki biztonsági hatóság a kérelem alapján dönt

a) a tervek kivitelezésre alkalmassága tárgyában, illetve

b) szükség szerint meghatározza azokat a műszaki biztonsági feltételeket, amelyek teljesülése esetén a terv kivitelezésre alkalmassága biztosítható.

(1c) Az (1b) bekezdés szerinti eljárás az (1a) bekezdésben foglalt joghatás beálltától számított 20 napon belül kezdeményezhető. A határidő jogvesztő. A műszaki biztonsági hatóság az ügyben 20 napon belül dönt."

11. § A Vksztv. 17. alcíme a következő 55/K. §-sal egészül ki:

"55/K. § (1) Az 55/H. § alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentőnek a víziközmű-szolgáltató megtéríti az ivóvízvezeték vagy szennyvízvezeték bekötésével összefüggésben felmerült, igazolt költségeit, ha

a) az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló tervek alapján a csatlakozás kivitelezése e törvény alapján megkezdhető,

b) az igénybejelentő a bekötés kivitelezését befejezi, és azt

ba) a víziközmű-szolgáltatónak az 55/J. § (1a) bekezdése szerinti, a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságáról szóló nyilatkozata kézhezvételétől,

bb) nyilatkozat hiányában a terv benyújtásától számított 15 napos határidő lejártától,

bc) az 55/J. § (1b) bekezdés alapján folytatott eljárásban meghozott, a tervek kivitelezésre alkalmasságát megállapító döntés véglegessé válásától, vagy

bd) az 55/J. § (1) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától számított százhúsz napon belül bejelenti, és

c) az 55/J. § (4) bekezdés szerinti olyan közigazgatási hatósági eljárásra kerül sor, amely az üzembe helyezés elrendelésével zárul.

(2) Ha a költségek (1) bekezdés szerinti megtérítésére a megtérítési igény bejelentését követő 15 napon belül nem került sor, a fizetésre kötelezés tárgyában a műszaki biztonsági hatóság kérelemre dönt. A kérelem az (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárás keretében is előterjeszthető.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonkétezer forint. A hatóság a díj megfizetésére az eljárást lezáró döntésében

a) a víziközmű-szolgáltatót kötelezi, ha a kérelmező kérelmének részben vagy egészben helyt ad,

b) a kérelmezőt kötelezi, ha a kérelmet elutasítja."

12. § A Vksztv. 74. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza a műszaki biztonsági hatóság részére a kérelemre indult eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét - ide nem értve az 55/K. § (3) bekezdés szerinti díj mértékét -, és a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat."

13. § A Vksztv.

1. 74. § (1) bekezdés 27. pontjában az "üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása szabályait" szövegrész helyébe az "üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása, továbbá az 55/K. § (2) bekezdése szerinti eljárás anyagi és eljárási szabályait" szöveg,

2. 78. § (1) bekezdésében a "2019. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2022. december 31. napjáig" szöveg

lép.

4. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása

14. § A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Közműadó tv.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Az adó alapja - az (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza.

(2) A víziközmű közművezeték adójának adóalapja - külön-külön ivóvíz-törzshálózatra és szennyvíz-törzshálózatra vetített - közművezeték nyomvonalának (3) bekezdés szerint korrigált hossza méterben.

(3) A (2) bekezdés szerinti korrigált hossz az (1) bekezdés szerint meghatározott közművezeték hossz és alábbi korrekciós tényező szorzata, ahol a korrekciós tényező

a) 0,35, ha az adóalany ellátási területén a tárgyévet megelőző évben értékesített ivóvíz vagy elvezetett szennyvíz köbméterben számított mennyiségének 1 kilométer közművezetékre vonatkoztatott hányadosa (a továbbiakban: Hányados) 0-6 500,

b) 0,70, ha a Hányados 6 501-8 000,

c) 1,00, ha a Hányados 8 001-9 000,

d) 1,50, ha a Hányados 9 001-10 000,

e) 2,00, ha a Hányados 10 001-11 000,

f) 2,50, ha a Hányados 11 001-12 000,

g) 3,50, ha a Hányados 12 001-13 000,

h) 4,50, ha a Hányados 13 001 vagy feletti.

(4) Az adóalany egy nyomvonalon lévő, azonos szolgáltatás nyújtására alkalmas több közművezetékét egy közművezetéknek kell tekinteni."

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére