12/2020. (IV. 22.) ITM rendelet

a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet és a tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről szóló 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet Tengerészeti Munkaügyi Egyezménnyel összefüggő módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása

1. § A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A hajózási vállalkozás a pénzügyi teljesítőképesség követelményének abban az esetben felel meg, ha)

"c) a 2013. évi IV. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény hatálya alá tartozó tengeri hajóra vonatkozóan a tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről szóló 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 7/A-7/D. §-a szerinti pénzügyi biztosítékkal és 17. § (5) bekezdése szerinti biztosítással rendelkezik."

2. § Az R1. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § Ez a rendelet

a) a belföldi vagy nemzetközi vízi fuvarozási szakmához jutásról, valamint a szakma folytatásához szükséges oklevelek, vizsgabizonyítványok és egyéb képesítések kölcsönös elismeréséről szóló, 1987. november 9-i 87/540/EGK tanácsi irányelvnek,

b) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között a 2009/13/EK irányelvnek a 2006-os Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 2014. évi, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által 2014. június 11-én jóváhagyott módosításával összhangban történő módosítása céljából létrejött megállapodás uniós jogba való átültetéséről szóló, 2018. január 23-i (EU) 2018/131 tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

2. A tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről szóló 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet módosítása

3. § A tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről szóló 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő f) és g) pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"f) tengerész magára hagyása: a hajótulajdonos tevékenysége vagy mulasztása, amelynek során a hajótulajdonos e rendelet vagy a tengerész munkaszerződése alapján fennálló kötelezettségeit megszegve:

fa) nem fedezi a tengerész repatriálásának költségeit;

fb) e rendeletben előírt megfelelő élelem, ivóvíz, szállás, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény "A4.1 Előírás - Orvosi ellátás a hajó fedélzetén és a parton" szerinti megfelelő orvosi ellátás vagy a hajón való túléléshez szükséges mennyiségű üzemanyag nélkül hagyja a tengerészt; vagy

fc) más módon egyoldalúan megszakítja a kapcsolatot a tengerésszel, ideértve azt is, ha egy legalább két hónapos időszakra nem fizeti ki a tengerész munkaszerződés szerinti munkabérét;

g) szerződéses követelés: olyan követelés, amely a tengerésznek - a vonatkozó jogszabályokban, munkaszerződésben vagy kollektív szerződésben meghatározottak szerinti - munkahelyi sérülés, betegség vagy veszély következtében beálló halálával vagy hosszú távú munkaképtelenségével kapcsolatos."

4. § Az R2. a következő 7/A-7/D. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A hajótulajdonos köteles a tevékenységéből eredő károk, így különösen a tengerész magára hagyása esetére biztosítéki céllal biztosítási szerződést, vagy egyéb biztosíték létrehozására irányuló szerződést (a továbbiakban együtt: pénzügyi biztosíték) kötni, és azt működése során folyamatosan hatályában fenntartani.

(2) Pénzügyi biztosíték lehet:

a) biztosítás,

b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézet vagy hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás (a továbbiakban együtt: pénzügyi intézmény) által nyújtott garancia,

c) a pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, vagy

d) a hitelintézetnél e rendeletben meghatározott célokra elkülönített és zárolt pénzösszeg (a továbbiakban: pénzbeli letét).

(3) Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről.

(4) A hajótulajdonos olyan összegű pénzügyi biztosítékkal köteles rendelkezni, amely az általa foglalkoztatott tengerészek létszámához viszonyítottan elegendő a következő költségek fedezésére:

a) munkaszerződésben, kollektív szerződésben vagy jogszabályban meghatározott összegű munkabér és más járandóságok, legfeljebb négyhavi munkabér és legfeljebb négyhavi járandóság erejéig;

b) a tengerésznél esetlegesen felmerülő minden észszerű költség, ideértve a repatriálás 6. § (2) bekezdése szerinti költségét is; és

c) a tengerész alapvető szükségleteinek költsége, beleértve a következőket:

ca) megfelelő élelem,

cb) ruházat,

cc) szállás,

cd) ivóvíz,

ce) a hajón való túléléshez szükséges mennyiségű üzemanyag,

cf) megfelelő orvosi ellátás, továbbá

cg) minden olyan észszerű költség, amely a magára hagyást megvalósító cselekmény vagy mulasztás és a tengerész hazaérkezése közötti időszakban esetlegesen felmerül.

(5) Ha a hajótulajdonos által foglalkoztatott tengerészek létszámában

a) csökkenés következik be, akkor a (4) bekezdés alapján meghatározott pénzügyi biztosíték mértékét arányosan csökkenteni lehet,

b) növekedés következik be, akkor a pénzügyi biztosíték mértékét arányosan fel kell emelni.

(6) Ha a pénzügyi biztosíték összege az e rendeletben foglaltak szerinti kifizetés nyomán csökken, a hajótulajdonos a pénzügyi biztosítékot a kifizetéstől számított 30 napon belül köteles a (4) bekezdés alapján meghatározott összegre kiegészíteni.

7/B. § (1) A hajótulajdonos pénzügyi biztosítékot létrehozó szerződésének (a továbbiakban: Szerződés) tartalmaznia kell, hogy a pénzügyi biztosíték nyújtójának helytállási kötelezettsége a magára hagyott tengerésznek a hajótulajdonos által e rendelet vagy a tengerész munkaszerződése alapján fennálló kötelezettségei megszegésével okozott kárára terjed ki.

(2) A Szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a pénzügyi biztosítéknak a 7/A. § (4) bekezdése alapján megállapított összegét,

b) a pénzügyi biztosíték érvényességének kezdő és végső időpontját,

c) azt, hogy a pénzügyi biztosíték kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célra használható fel, és abból kifizetés kizárólag a d) pont alapján teljesíthető,

d) azt, hogy a tengerész magára hagyása következtében felmerült kárigényét a pénzügyi biztosíték nyújtójával szemben közvetlenül érvényesítheti, továbbá a pénzügyi biztosíték nyújtója abban az esetben teljesít kifizetést, ha a magára hagyott tengerész a hajótulajdonos felelősségi körébe tartozóan elszenvedett kárának jogalapját és összegszerűségét a hajótulajdonos elismerő nyilatkozatával, a hajótulajdonossal kötött egyezséggel, végrehajtható bírósági határozattal vagy fizetési meghagyással igazolja,

e) azt, hogy a pénzügyi biztosíték bármely okból történő megszűnéséről - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:449. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a pénzügyi biztosíték nyújtója legalább 30 nappal a megszűnés időpontja előtt értesíti a hajózási hatóságot.

(3) A hajótulajdonos a Szerződés egy példányát köteles benyújtani a hajózási hatóság részére.

7/C. § (1) A Szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a pénzügyi biztosíték nyújtója által kiállított igazolás (a továbbiakban: pénzügyi biztosítékról szóló igazolás) tanúsítja.

(2) A hajótulajdonosnak biztosítania kell, hogy a magyar lobogójú tengeri hajón rendelkezésre álljon a pénzügyi biztosítékról szóló igazolás. Ha több pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet biztosít fedezetet, akkor mindegyik szervezet által kiállított igazolásnak rendelkezésre kell állnia a tengeri hajón.

(3) A hajótulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy a pénzügyi biztosítékról szóló igazolás egy példánya a tengeri hajón a tengerészek által jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön.

(4) A pénzügyi biztosítékról szóló igazolást magyar és angol nyelven az 1. melléklet szerinti adattartalommal kell kiállítani.

7/D. § (1) A pénzügyi biztosíték nyújtója köteles a tengerész magára hagyása következtében felmerülő kárát a Szerződésben meghatározott igazolással alátámasztott igénybejelentés beérkezését követően haladéktalanul megtéríteni.

(2) A magára hagyott tengerész az igénybejelentéssel egyidejűleg a pénzügyi biztosíték nyújtója javára a kifizetés erejéig engedményezi a magára hagyással összefüggésben őt megillető minden jogot és követelést."

5. § Az R2. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A hajótulajdonos köteles a tulajdonában lévő hajón dolgozó tengerészek munkahelyi sérülése, betegsége, veszély következtében beálló halála vagy tartós rokkantsága esetére vonatkozóan az érintett tengerész részére kártalanítás biztosítása érdekében biztosítást kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani."

6. § Az R2. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § (1) A 17. § (5) bekezdése szerinti biztosítási szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha

a) a biztosítási fedezet a szerződéses követelésből eredő valamennyi kárigény kielégítésére felhasználható,

b) a biztosító az esetlegesen előírt önrésztől függetlenül a biztosítási összeg erejéig a teljes kárt megtéríti,

c) rendelkezik arról, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén - a Ptk. 6:449. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a biztosító a hajózási hatóságot és az érintett tengerészeket legalább 30 nappal a megszűnés vagy megszüntetés időpontja előtt tájékoztatja.

(2) A hajótulajdonos a biztosítási szerződés egy példányát köteles benyújtani a hajózási hatóság részére.

(3) A kártalanítás biztosítását szolgáló szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a biztosító által kiállított igazolás (a továbbiakban: biztosítási jogviszonyról szóló igazolás) tanúsítja.

(4) A biztosítási jogviszonyról szóló igazolást magyar és angol nyelven a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell kiállítani.

(5) A károsult kártalanítási igényét e rendelet alapján, a biztosítási szerződés keretei között a hajótulajdonos biztosítójával szemben közvetlenül jogosult érvényesíteni.

(6) A kártalanítási igényt benyújthatja

a) a károsult vagy annak

aa) a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója,

ab) meghatalmazottja vagy

b) a kedvezményezett.

(7) Ha a biztosító a szolgáltatási kötelezettségét már megállapította, de a szolgáltatásként fizetendő összeg nagysága még nem állapítható meg, a biztosító méltányos összegű előleg kifizetésére köteles.

(8) A hajótulajdonosnak biztosítania kell, hogy a magyar lobogójú tengeri hajón rendelkezésre álljon a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás. Ha több biztosító nyújt fedezetet, akkor mindegyik szervezet által kiállított igazolásnak rendelkezésre kell állnia a tengeri hajón.

(9) A hajótulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás egy példánya a tengeri hajón a tengerészek által jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön."

7. § Az R2. 26. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között a 2009/13/EK irányelvnek a 2006-os Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 2014. évi, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által 2014. június 11-én jóváhagyott módosításával összhangban történő módosítása céljából létrejött megállapodás uniós jogba való átültetéséről szóló, 2018. január 23-i (EU) 2018/131 tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

8. § (1) Az R2. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(2) Az R2. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között a 2009/13/EK irányelvnek a 2006-os Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 2014. évi, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által 2014. június 11-én jóváhagyott módosításával összhangban történő módosítása céljából létrejött megállapodás uniós jogba való átültetéséről szóló, 2018. január 23-i (EU) 2018/131 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 12/2020. (IV. 22.) ITM rendelethez

"3. melléklet a 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez

A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény

A 2.5.2. Előírás szerinti igazolás a pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásáról

A pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásáról szóló igazolás adattartalma:

a) a hajó neve;

b) a lajstromozási kikötő;

c) a hajó hívójele;

d) a hajó IMO-száma;

e) a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet neve és címe;

f) a tengerészek kérelmeinek kezeléséért felelős személyek vagy szervezet kapcsolattartási adatai;

g) a hajó tulajdonosának neve;

h) a pénzügyi biztosíték érvényességének időtartama; és

i) a rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi biztosíték e rendelet előírásainak mindenben megfelel."

2. melléklet a 12/2020. (IV. 22.) ITM rendelethez

"4. melléklet a 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez

A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény

A 4.2.1. Előírás szerinti biztosítási jogviszonyról szóló igazolás

A biztosítási jogviszonyról szóló igazolás adattartalma:

a) a hajó neve;

b) a lajstromozási kikötő;

c) a hajó hívójele;

d) a hajó IMO-száma;

e) a biztosítási fedezetet nyújtó szervezet neve és címe;

f) a tengerészek szerződéses követeléseinek kezeléséért felelős személyek vagy szervezet kapcsolattartási adatai;

g) a hajó tulajdonosának neve;

h) a kockázatviselés kezdete és a biztosítási időszak; és

i) a rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a biztosítási szerződés e rendelet előírásainak mindenben megfelel."

Tartalomjegyzék