Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet

a központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5-7. § tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó egyszeri adatszolgáltatási kötelezettség előírása

1. § E rendelet hatálya a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében álló vagy a központi költségvetési szervek által bérelt ingatlanokra terjed ki, amelyek a központi költségvetési szerv elhelyezését, valamint a központi költségvetési szerv állami feladatellátását szolgálják.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) központi költségvetési szerv: az Országgyűlés, a Kormány vagy a miniszter által alapított központi költségvetési szerv;

b) adatszolgáltatással érintett ingatlanok: épületek, épületrészek, helyiségek, amelyek a központi költségvetési szerv elhelyezését, valamint a központi költségvetési szerv állami feladatellátását szolgálják, ideértve az építés céljára alkalmas telkeket is;

c) építés céljára alkalmas telek: az üres, beépítetlen telek, valamint a kizárólag műtárggyal beépített telek.

3. § (1) A központi költségvetési szervek e rendelet hatálybalépésétől számított 14. napon belül - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) által e célra kialakított, interneten elérhető alkalmazáson keresztül - az abban megjelölt bontásban - adatot szolgáltatnak a vagyonkezelésükben álló vagy az általuk bármilyen jogcímen használt adatszolgáltatással érintett ingatlanokról, az 1. melléklet szerint.

(2) A központi költségvetési szervek (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti minősített adatok körére.

(3) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetek, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat elhelyezésére, feladatai ellátására rendelt, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. § (5) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az ingatlan helyrajzi számára terjed ki.

(4) Amennyiben a központi költségvetési szerv az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy nem teljeskörűen teljesíti, az MNV Zrt. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 11/A. § (6)-(11) bekezdése szerint jár el.

2. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a 11. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A vagyonkezelők ingatlanhasználatra és ingatlanhasznosításra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége

11/A. § (1) A központi költségvetési szerv vagyonkezelő évente - a tárgyévet követő év január 31-ig - adatot szolgáltat az MNV Zrt. részére az elhelyezését szolgáló, valamint az általa ellátandó állami feladathoz használt épületek, épületrészek, helyiségek (a továbbiakban e szakasz alkalmazásában: adatszolgáltatással érintett ingatlanok) vonatkozásában, a Melléklet III. pontja szerint.

(2) A központi költségvetési szerv vagyonkezelő félévente - július 31-ig, valamint a tárgyévet követő év január 31-ig - adatot szolgáltat az MNV Zrt. részére az elhelyezését szolgáló, valamint az általa ellátandó állami feladathoz használt adatszolgáltatással érintett ingatlanokról, a Melléklet IV. pontja szerint.

(3) A központi költségvetési szervek (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti minősített adatok körére.

(4) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetek, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat elhelyezésére, feladatai ellátására rendelt, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. § (5) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az ingatlan helyrajzi számára terjed ki.

(5) Az adatszolgáltatásra kötelezett az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton, a tulajdonosi joggyakorló által e célra kialakított, interneten elérhető alkalmazáson keresztül történő adatfeltöltéssel teljesíti, az ott megjelölt bontásban.

(6) Amennyiben a központi költségvetési szerv az (1) és (2) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a tulajdonosi joggyakorló a határidő lejártát követő napon elektronikus úton felszólítást küld a központi költségvetési szerv részére, amelyben felhívja az (1) és (2) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettség haladéktalan, de legkésőbb öt napon belül történő teljesítésére vagy kiegészítésére.

(7) Amennyiben a központi költségvetési szerv a tulajdonosi joggyakorló (6) bekezdés szerinti felhívása ellenére sem teljesíti teljeskörűen az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, a tulajdonosi joggyakorló egyoldalú nyilatkozatával rendelkezhet a vagyonkezelő részére az Nvtv. 11. § (15) bekezdés c) pontja alapján a vagyonkezelési szerződésben biztosított mentesség (a továbbiakban: szerződéses kedvezmény) megszüntetéséről. A tulajdonosi joggyakorló - a mulasztás terjedelmére figyelemmel - dönthet a szerződéses kedvezmény részleges vagy teljes körű, valamennyi vagyonkezelt ingatlanra vonatkozó megszüntetéséről.

(8) A szerződéses kedvezmény megszüntetését követően a központi költségvetési szerv a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlant vagy ingatlanrészt nem hasznosíthatja, az ingatlanra vagy annak bármely részére vonatkozóan a használatot bármely címen átengedő szerződést nem köthet.

(9) A tulajdonosi joggyakorló (7) bekezdés szerinti egyoldalú nyilatkozatának hatályosulásával a vagyonkezelő által a vagyon használatára, valamint hasznosítására harmadik személlyel kötött szerződésekben (a továbbiakban: hasznosítási szerződések) a vagyonkezelő helyébe - a harmadik személy egyidejű értesítése mellett - a tulajdonosi joggyakorló lép.

(10) A tulajdonosi joggyakorló - a mulasztás terjedelmére figyelemmel - a (7) bekezdés szerinti nyilatkozatában rendelkezhet úgy is, hogy csak részlegesen - egyes ingatlanok vonatkozásában megkötött hasznosítási szerződések tekintetében - lép a vagyonkezelő helyébe.

(11) A harmadik személy a tulajdonosi joggyakorló hasznosítási szerződésbe lépéséről szóló értesítést követően hatvan napon belül gyakorolhatja a felmondás jogát."

6. § A Vhr. 54. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

"(13) A központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet5.) megállapított 11/A. § (1) és (2) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a központi költségvetési szerv vagyonkezelők első alkalommal 2021. január 31-ig teljesítik.

(14) A Rendelet5. 11/A. § (6)-(11) bekezdése a Rendelet5. hatálybalépésekor hatályban lévő vagyonkezelési szerződések tekintetében is alkalmazható."

7. § A Vhr. Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelethez

I. A vagyonkezelésben álló adatszolgáltatással érintett ingatlanokra vonatkozó adatok köre

1. Az ingatlan tulajdoni lap szerinti alapadatai

1.1. Helyrajzi szám (HRSZ)

1.2. Cím - irányítószám

1.3. Cím - település

1.4. Cím - közterület neve

1.5. Cím - közterület jellege

1.6. Cím - házszám

1.7. Cím - épület

1.8. Cím - lépcsőház

1.9. Cím - emelet

1.10. Cím - ajtó

1.11. Az ingatlan fekvése (belterület, külterület, zártkert)

1.12. Terület nagysága (m2)

1.13. Az épületek darabszáma (db)

1.14. A Magyar Állam tulajdoni hányada

1.15. Az ingatlan osztott vagyonkezelésben áll-e (igen/nem)

1.16. Az ingatlan jellemző funkciója

1.16.1. munkaszervezet elhelyezését szolgáló, többségében iroda

1.16.2. nem alaptevékenység ellátásához szükséges oktatási, üdültetési és egyéb rekreációs

2. Az ingatlanon található épület műszaki jellemzői (az épület állapotának szöveges bemutatása, épületenként külön töltendő)

2.1. Az épület megnevezése

2.2. Az építés éve

2.3. Az épület hány szintből áll (szintek száma, db)

2.4. Határoló falazat (anyaga, vastagsága, vakolat típusa kívül / hőszigetelő rendszer)

2.5. Válaszfalak (anyaga, vastagsága)

2.6. Födémek (anyaga, állapota)

2.7. Lépcsők (anyaga, állapota, burkolat típusa)

2.8. Tetőszerkezet (magas, lapos, anyaga, állapota)

2.9. Héjazat (anyaga, állapota)

2.10. Vízhálózat (anyaga, állapota)

2.11. Szennyvízhálózat (anyaga, állapota)

2.12. Fűtési rendszer (anyaga, állapota), kazánok típusa, fűtési primer és szekunder oldal rövid bemutatása, hőleadók típusa (radiátor)

2.13. Melegvíz-ellátó rendszer (anyaga, állapota, hőtermelő eszköz típusa, melegvíz-tárolók típusa, kapacitása)

2.14. Az épület kapcsán felmerült problémák listája, megjelölve, hogy annak elhárítása mennyire sürgető, továbbá a megoldás megbecsült költség- és időigénye

3. Az épület további jellemzői

3.1. Helyiség funkció

3.2. Helyiség összesen mérete funkció szerint (m2)

3.3. Liftek, felvonók (db)

3.4. Parkolók száma (db)

3.5. Akadálymentesítettség

3.6. Kerékpártárolóra vonatkozó adatok (db)

3.7. Légkondicionálásra vonatkozó adatok

3.8. Kormányzati gerinchálózatra csatlakozottság (igen/nem)

3.9. Mágneses belépőkártyára, a beléptetési rendszerre vonatkozó adatok

4. Az épület pályázati érintettsége, valamint az arra vonatkozó információk

4.1. A pályázat kódja, megnevezése, címe, értéke (Ft)

4.2. Pályázat kedvezményezettje

4.3. Támogatási szerződés száma

4.4. Támogatói okirat száma

4.5. A pályázat kezdő napja

4.6. A pályázat befejezése

4.7. A fenntartási időszak lejárata

4.8. A pályázat rövid szöveges ismertetése

5. Az épület fenntartási költségei

5.1. Áram (Ft/év)

5.2. Gáz (Ft/év)

5.3. Víz-csatorna (Ft/év)

5.4. Őrzés-védelem (Ft/év)

5.5. Karbantartás, egyéb (Ft/év)

5.6. Takarítás (Ft/év)

6. Az épület üzemeltetése

6.1. Az ingatlan üzemeltetését saját hatáskörben végzi a vagyonkezelő saját alkalmazottai/foglalkoztatott segítségével

6.2. Milyen üzemeltetési feladatokat lát el belső erőforrással

6.3. Hány fő látja el a belső üzemeltetési feladatokat

6.4. Az ingatlan üzemeltetését külső szervezet (is) végzi

6.5. Az ingatlan üzemeltetését végző szervezet(ek) neve

6.6. Milyen üzemeltetési feladatokat lát el külső erőforrással

7. Elvégzett értéknövelő beruházások (2015-2019 időszakban)

7.1. Beruházás éve

7.2. Beruházás összege (Ft)

8. Becsült értéknövelő beruházási szükséglet (2021. 12. 31-ig tartó időszakban)

8.1. Beruházás tárgya

8.2. Beruházás oka

8.3. Beruházás státusza

8.4. Beruházás éve

8.5. Beruházás összege (Ft)

8.6. Beruházás terjedelme

8.7. Beruházás forrása

II. A vagyonkezelt adatszolgáltatással érintett ingatlanok használatára és hasznosítására vonatkozó adatok köre (épületenként)

1. Az épület tényleges használóinak, az ingatlant elhelyezési célból természetben ténylegesen használó szervezetek használatának bemutatása a terület nagyságának, a használó(k) megnevezésének, a használat jogcímének és az adott használó által a területen elhelyezett dolgozói létszám megjelölésével

1.1. Vagyonkezelő saját használatában álló ingatlan(részek) (m2, a területen elhelyezett létszám)

1.2. KEF esetében Ellátási Szerződés keretében biztosított használat (m2, a területen elhelyezett létszám)

1.3. Ingyenes használatba adott terület (m2, a területen elhelyezett létszám)

1.4. Bérlő(k) által használt terület (bérleti időszak mentén bontva, m2)

1.5. Egyéb jogcímen használt terület (m2, a területen elhelyezett létszám)

1.6. Kihasználatlan terület (m2)

1.7. Összesen (m2)

2. Az ingatlan eseti és tartós hasznosításából származó bevételek összesítése (2015-2019 időszakban, évente kimutatva)

2.1. Hasznosítás módjai (pl. bérlet)

2.2. Befolyt bevétel

3. Használók azonosító adatai, az ingatlant elhelyezési célból természetben ténylegesen használók azonosítói (szerződésenként bontva)

3.1. Név

3.2. MÁK PIR szám (költségvetési szerv esetén)

3.3. Cégjegyzékszám (gazdasági társaság esetén)

3.4. Egyéb azonosító

III. A bérelt vagy bármilyen, egyéb jogcímen vagy jogcím nélkül használt ingatlanok, ideértve a nem állami tulajdonban álló vagyonkezelt ingatlanokat is

1.1. Használat jogcíme (bérlet, ingyenes használat, önkormányzattól vagyonkezelésbe kapott)

1.2. Település

1.3. Helyrajzi szám

1.4. Ingatlan címe

1.5. Partner megnevezése

1.6. Ingatlan típusa (iroda/parkoló stb.)

1.7. Mennyiség (m2/db)

1.8. Az ingatlan funkciója

1.9. Elhelyezett létszám (kivéve parkoló/garázs)

1.10. Havi nettó díj

1.11. Egyéb kiadások / hó

1.12. Szerződés kelte

1.13. Hatály vége (dátum vagy "határozatlan idő")

IV. A vagyonkezelésben álló üres vagy építés céljára alkalmas telkekre vonatkozó adatok

1. Az ingatlan tulajdoni lap szerinti alapadatai

1.1. Helyrajzi szám (HRSZ)

1.2. Cím - irányítószám

1.3. Cím - település

1.4. Cím - közterület neve

1.5. Cím - közterület jellege

1.6. Cím - házszám

1.7. Az ingatlan fekvése (belterület, külterület, zártkert)

1.8. Művelési ág, kivett megnevezés

1.9. Terület nagysága (m2)

1.10. Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolása

1.11. Beépíthetőség mértéke (%)

1.12. Ingatlan közműellátottsága (víz, gáz, csatorna, villany)

1.13. Bontásra ítélt felépítmény (igen/nem, méretei, egyéb jellemzői, a bontás várható költsége)

2. melléklet a 138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelethez

A Vhr. Melléklete a következő III. és IV. ponttal egészül ki:

"III. A vagyonkezelésben álló adatszolgáltatással érintett ingatlanokra vonatkozó adatok köre

1. Az ingatlan tulajdoni lap szerinti alapadatai

1.1. Helyrajzi szám (HRSZ)

1.2. Cím - irányítószám

1.3. Cím - település

1.4. Cím - közterület neve

1.5. Cím - közterület jellege

1.6. Cím - házszám

1.7. Cím - épület

1.8. Cím - lépcsőház

1.9. Cím - emelet

1.10. Cím - ajtó

1.11. Az ingatlan fekvése (belterület, külterület, zártkert)

1.12. Terület nagysága (m2)

1.13. Az épületek darabszáma (db)

1.14. A Magyar Állam tulajdoni hányada

1.15. Az ingatlan osztott vagyonkezelésben áll-e (igen/nem)

2. Az ingatlanon található épület műszaki jellemzői (az épület állapotának szöveges bemutatása, épületenként külön töltendő)

2.1. Az épület megnevezése

2.2. Az építés éve

2.3. Az épület hány szintből áll (szintek száma, db)

2.4. Határoló falazat (anyaga, vastagsága, vakolat típusa kívül / hőszigetelő rendszer)

2.5. Válaszfalak (anyaga, vastagsága)

2.6. Födémek (anyaga, állapota)

2.7. Lépcsők (anyaga, állapota, burkolat típusa)

2.8. Tetőszerkezet (magas, lapos, anyaga, állapota)

2.9. Héjazat (anyaga, állapota)

2.10. Vízhálózat (anyaga, állapota)

2.11. Szennyvízhálózat (anyaga, állapota)

2.12. Fűtési rendszer (anyaga, állapota), kazánok típusa, fűtési primer és szekunder oldal rövid bemutatása, hőleadók típusa (radiátor)

2.13. Melegvíz-ellátó rendszer (anyaga, állapota, hőtermelő eszköz típusa, melegvíz-tárolók típusa, kapacitása)

2.14. Az épület kapcsán felmerült problémák listája, megjelölve, hogy annak elhárítása mennyire sürgető, továbbá a megoldás megbecsült költség- és időigénye

3. Az épület további jellemzői

3.1. Helyiség funkció

3.2. Helyiség mérete összesen funkció szerint (m2)

3.3. Liftek, felvonók (db)

3.4. Parkolók száma (db)

3.5. Akadálymentesítettség

3.6. Kerékpártárolóra vonatkozó adatok (db)

3.7. Légkondicionálásra vonatkozó adatok

3.8. Kormányzati gerinchálózatra csatlakozottság (igen/nem)

3.9. Mágneses belépőkártyára, a beléptetési rendszerre vonatkozó adatok

4. Az épület pályázati érintettsége, valamint az arra vonatkozó információk

4.1. A pályázat kódja, megnevezése, címe, értéke (Ft)

4.2. Pályázat kedvezményezettje

4.3. Támogatási szerződés száma

4.4. Támogatói okirat száma

4.5. A pályázat kezdő napja

4.6. A pályázat befejezése

4.7. A fenntartási időszak lejárata

4.8. A pályázat rövid szöveges ismertetése

5. Az épület fenntartási költségei

5.1. Áram (Ft/év)

5.2. Gáz (Ft/év)

5.3. Víz-csatorna (Ft/év)

5.4. Őrzés-védelem (Ft/év)

5.5. Karbantartás, egyéb (Ft/év)

5.6. Takarítás (Ft/év)

6. Az épület üzemeltetése

6.1. Az ingatlan üzemeltetését saját hatáskörben végzi a vagyonkezelő saját alkalmazottai/foglalkoztatott segítségével

6.2. Milyen üzemeltetési feladatokat lát el belső erőforrással

6.3. Hány fő látja el a belső üzemeltetési feladatokat

6.4. Az ingatlan üzemeltetését külső szervezet (is) végzi

6.5. Az ingatlan üzemeltetését végző szervezet(ek) megnevezése

6.6. Milyen üzemeltetési feladatokat lát el külső erőforrással

7. A tárgyévben elvégzett értéknövelő beruházások A beruházás összege (Ft)

8. Becsült értéknövelő beruházási szükséglet (következő éves időszakban)

8.1. Beruházás tárgya

8.2. Felújítás/beruházás oka

8.3. Beruházás státusza

8.4. Becsült összege (Ft)

8.5. Beruházás terjedelme

8.6. Beruházás forrása

9. A bérelt vagy bármilyen, egyéb jogcímen vagy jogcím nélkül használt ingatlanok, ideértve a nem állami tulajdonban álló vagyonkezelt ingatlanokat is

9.1. Használat jogcíme (bérlet, ingyenes használat, önkormányzattól vagyonkezelésbe kapott)

9.2. Település

9.3. Helyrajzi szám

9.4. Ingatlan címe

9.5. Partner megnevezése

9.6. Ingatlan típusa (iroda/parkoló stb.)

9.7. Mennyiség (m2/db)

9.8. Az ingatlan funkciója

9.9. Elhelyezett létszám (kivéve parkoló/garázs)

9.10. Havi nettó díj

9.11. Egyéb kiadások / hó

9.12. Szerződés kelte

9.13. Hatály vége (dátum vagy "határozatlan idő")

10. A vagyonkezelésben álló üres vagy építés céljára alkalmas telkekre vonatkozó adatok Az ingatlan tulajdoni lap szerinti alapadatai

10.1. Helyrajzi szám (HRSZ)

10.2. Cím - irányítószám

10.3. Cím - település

10.4. Cím - közterület neve

10.5. Cím - közterület jellege

10.6. Cím - házszám

10.7. Az ingatlan fekvése (belterület, külterület, zártkert)

10.8. Művelési ág, kivett megnevezés

10.9. Terület nagysága (m2)

10.10. Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolása

10.11. Beépíthetőség mértéke (%)

10.12. Ingatlan közműellátottsága (víz, gáz, csatorna, villany)

10.13. Bontásra ítélt felépítmény (igen/nem, méretei, egyéb jellemzői, a bontás várható költsége)

IV. A vagyonkezelt adatszolgáltatással érintett ingatlanok használatára és hasznosítására vonatkozó adatok köre (épületenként)

1. Az épület tényleges használóinak, az ingatlant elhelyezési célból természetben ténylegesen használó szervezetek használatának bemutatása a terület nagyságának, a használó(k) megnevezésének, a használat jogcímének és az adott használó által a területen elhelyezett dolgozói létszám megjelölésével

1.1. Vagyonkezelő saját használatában álló ingatlanrészek (m2, a területen elhelyezett létszám)

1.2. KEF esetében Ellátási Szerződés keretében biztosított használat (m2, a területen elhelyezett létszám)

1.3. Ingyenes használatba adott terület (m2, a területen elhelyezett létszám)

1.4. Bérlő(k) által használt terület (bérleti időszak mentén bontva, m2)

1.5. Egyéb jogcímen használt terület (m2, a területen elhelyezett létszám)

1.6. Az eseti és tartós hasznosításból származó bevételek ismertetése

1.7. Kihasználatlan terület (m2)

1.8. Összesen (m2)

2. Használók azonosító adatai, az ingatlant elhelyezési célból természetben ténylegesen használók azonosítói (szerződésenként bontva)

2.1. Név

2.2. MÁK PIR szám (költségvetési szerv esetén)

2.3. Cégjegyzékszám (gazdasági társaság esetén)

2.4. Egyéb azonosító"

Tartalomjegyzék