141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet

a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 103/2020. Korm. rendelet) a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő támogatásokra is alkalmazni kell."

2. § Hatályát veszti a 103/2020. Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a "vállalja, hogy" szövegrész.

2. A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 105/2020. Korm. rendelet) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásban)

"a) csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő;"

(2) A 105/2020. Korm. rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásban)

"c) létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának fenntartására;"

(3) A 105/2020. Korm. rendelet 1. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásban)

"f) alapbér: a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér, melynek részeként figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendeletben meghatározott, veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti felszolgálási díjat is;"

4. § A 105/2020. Korm. rendelet 2. § b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkavállaló és munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére, ha

a munkaadó]

"be) a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában nem részesül a kérelem benyújtásakor a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 103/2020. Korm. rendelet) szerinti támogatásában, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban."

5. § A 105/2020. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka."

6. § (1) A 105/2020. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy

a) csökkentett munkaidőben, és

b) ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben

állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára."

(2) A 105/2020. Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg."

(3) A 105/2020. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A munkaadó a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja)

"d) azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt - az (1a) bekezdésben foglalt esetet kivéve - eléri a munkavállaló alapbérét,

e) azt, hogy - az (1a) bekezdésben foglalt esetet kivéve - az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet."

7. § A 105/2020. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás akkor nyújtható, ha)

"b) a munkaadó

ba) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - feltételeinek, valamint e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül, és

bb) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,"

8. § (1) A 105/2020. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani. Azonos telephely vonatkozásában - a (9) és (10) bekezdésben foglaltakat kivéve - csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon munkavállaló vonatkozásában csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem. Ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás ugyanazon időszakra szólhat."

(2) A 105/2020. Korm. rendelet 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) E rendelet erejénél fogva a határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést."

9. § A 105/2020. Korm. rendelet 8. § c) pont ca) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megszűnik a támogatás, ha a munkaadó)

"ca) a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében a 103/2020. Korm. rendelet szerinti támogatásában, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban részesül,"

10. § A 105/2020. Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. kihirdetésének napján, valamint a Módr. hatálybalépése előtt folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti ügyintézési határidő a Módr. hatálybalépésének napjával újrakezdődik."

11. § A 105/2020. Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában a "mentesül" szövegrész helyébe az "a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül" szöveg,

b) 2. § b) pont ba) alpontjában a "foglalkoztatja a" szövegrész helyébe a "foglalkoztatja - ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is - a" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében a "távolléti díj" szövegrész helyébe az "alapbér" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a "rendkívüli munkaidőben" szövegrész helyébe az "a támogatott munkavállaló tekintetében rendkívüli munkaidőben" szöveg,

e) 9. § (5) bekezdésében a "vagy a munkavállaló felmondása" szövegrész helyébe az "a munkáltató azonnali hatályú felmondása, vagy a munkavállaló felmondása" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a 105/2020. Korm. rendelet

a) 2. § b) pont bb) és bc) alpontja, valamint c) pontja,

b) 4. § (4) bekezdése,

c) 5. § (2) bekezdésében a " , valamint 214. § (1) bekezdés a) pontja" szövegrész,

d) 6. § (4) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére