103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő gazdasági okból támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 15. pontja szerinti kutató-fejlesztőt (a továbbiakban: munkavállaló) foglalkoztató - kivéve költségvetési szerv - munkáltató (a továbbiakban: munkáltató) kérelmére,

a) ha a munkavállaló

aa) ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban,

ab) a munkáltatóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától kutató-fejlesztőként munkaviszonyban áll, és

ac) nem tölti a felmondási idejét,

b) ha a munkáltató

ba) a támogatás iránti kérelmében bemutatja a kérelmét megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,

bb) kérelemben nevesített munkavállalója ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül a kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban,

bc) a kérelem benyújtásakor a kérelemben foglalt munkavállaló tekintetében nem részesül munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban, és

bd) a kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja működik,

c) ha a kérelmet a munkáltató a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétettek szerint nyújtja be.

2. § (1) A támogatás hónapokban állapítható meg.

(2) A támogatás időtartama a támogatási kérelem benyújtását követően legfeljebb három hónap.

(3) A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318 920 forintot, figyelemmel a 6. § (4) és (5) bekezdésben foglaltakra.

(4) A támogatás havi összege

a) ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy

b) ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670 000 forintot nem éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított összege.

(5) A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra.

3. § (1) A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy

a)[1]

b) a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,

c) a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt,

d)[2] az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

(2) Ha a munkáltató több telephellyel rendelkezik, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel szempontjából az (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettsége valamennyi telephelyét együttesen érintően irányadó.

4. § (1) A támogatás akkor nyújtható, ha a munkáltató

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - feltételeinek, valamint e feltételek fennállása igazolásra kerül,

b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, és

c) 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(2) Nem nyújtható az e rendeletben meghatározott támogatás a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 53. §-a, a 146. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatáshoz.

5. § (1) A támogatás iránti kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtja be a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül. A támogatás nyújtásáról legkésőbb 2020. december 31-ig hozható döntés.

(2) Azonos telephely és munkavállalók vonatkozásában - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon telephely munkavállalói vonatkozásban csak egy időben nyújtható be kérelem.

(3) A kormányhivatal nyolc munkanapon belül megvizsgálja a kérelem tekintetében a jogszabályi feltételek fennállását és dönt a támogatás nyújtásáról.

(4) Ha a kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, a kormányhivatal a kérelem alapján támogatást nyújt a munkáltató részére, akivel hatósági szerződést köt.

(5) Ha a kérelem elutasításra került, a munkáltató ugyanazon telephely és ugyanazon munkavállalók tekintetében legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

(6) A kormányhivatal kezeli a támogatás megállapításához szükséges, kérelemmel összefüggő a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat.

(7) Az Flt. szabályait e rendelettel összhangban kell alkalmazni.

6. § (1) A támogatás a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap címből nyújtható.

(2) A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az Európai Bizottság 2020. április 3-i, C(2020) 2215 final számú közleményével módosított, az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: Közlemény) 3.10. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.

(3) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

(4) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás havi összege a Közlemény 3.10. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatással együttesen sem haladhatja meg az érintett munkavállalók havi, munkáltatói járulékokkal együtt számított munkabérének nyolcvan százalékát.

(5) Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, feltéve hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem vezet az érintett munkavállalók bérköltségeinek túlkompenzálásához.

(6) A támogatással kapcsolatos minden iratot támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

(7) Az e rendelet szerinti egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a Közlemény 44. pontja alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. február 1-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

7. § Meg kell szüntetni a támogatást,

a) ha a munkáltató kéri,

b) ha a munkavállaló

ba) munkaviszonya megszűnik,

bb) ugyanazon munkaviszony vonatkozásában csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban részesül,

bc) nem minősül kutató-fejlesztőnek,

c) ha a munkáltató az e rendelet szerinti

ca) támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

cb) támogatással érintett munkavállalójának a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét csökkenti,

cc) támogatással érintett munkavállalójára tekintettel munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül,

d) ha a támogatás e rendeletben meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

8. § (1) A továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti időtartam leteltét követően kerül sor.

(2) A támogatást a munkáltató

a) egészben köteles visszafizetni, ha az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható, vagy

b) a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben köteles visszafizetni, ha a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget.

(3) Mentesül a munkáltató a visszafizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal a próbaidő alatt, a munkáltató azonnali hatályú felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. április 15-én lép hatályba.

(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az Európai Bizottság 2020. április 3-i, C(2020) 2215 final számú közleményével módosított, az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.

11. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

12. §[3] E rendeletnek a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő támogatásokra is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2020.04.29.

[2] Módosította a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2020.04.29.

[3] Beiktatta a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.29.