147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez mellékelni kell)

"j) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (a továbbiakban: EESZT) történő csatlakozási kötelezettségét a működési engedély véglegessé válását követő 8 napon belül, majd adatszolgáltatási kötelezettségét ezt követően folyamatosan teljesíti."

2. § Az R. a 11. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának informatikai alapfeltételei

11/A. § (1) Az EESZT csatlakozásra köteles egészségügyi szolgáltató e kötelezettségének a működési engedélye véglegessé válását követő 8 napon belül tesz eleget.

(2) Az EESZT útján adatszolgáltatásra köteles egészségügyi szolgáltató e kötelezettségének jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a csatlakozás napjától tesz eleget."

3. § Az R. 12. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A közreműködői szerződés kötelezően tartalmazza:)

"j) a közreműködő egészségügyi szolgáltató feladatait a közreműködés keretében végzett tevékenységgel összefüggő EESZT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében."

4. § Az R. 12/B. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A személyes közreműködői szerződés tartalmazza:)

"j) a személyes közreműködő feladatait a személyes közreműködés keretében végzett tevékenységgel összefüggő EESZT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében."

5. § Az R. 17. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az EESZT működtetője tájékoztatást nyújt az adatszolgáltatást ellenőrző egészségügyi államigazgatási szervnek az EESZT csatlakozási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről. Az egészségügyi államigazgatási szerv az EESZT működtetőjének adatszolgáltatása, illetve megkeresése alapján ellenőrzi a 11/A. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítését."

6. § Az R. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 11/A. §-ban foglaltak teljesítését a Módr. hatálybalépésekor működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv 2020. július 1-jétől ellenőrzi.

(2) A Módr. hatálybalépésekor hatályos közreműködői szerződések és személyes közreműködői szerződések tekintetében a Módr.-rel megállapított 12. § (3) bekezdés j) pontjának, valamint 12/B. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést 2020. szeptember 1-jéig kell biztosítani."

7. § Az R.

a) 15. § (2) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény" szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében az "előírások" szövegrész helyébe az "előírások, valamint a 11/A. §-ban foglaltak" szöveg,

c) 16. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "megállapításai" szövegrész helyébe a "megállapításai, az EESZT működtetője tájékoztatása" szöveg,

d) 16. § (2) bekezdés a) pontjában az "a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény" szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet 2020. június 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök