14/2020. (IV. 16.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), e), i) és p) pontjában,

a 2. § f) pontja és a 14. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. és a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés r) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

1. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet]

a) 20. § (7) bekezdésében az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg,

b) 22. §

ba) (1) bekezdésében az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "a fenntartó" szöveg,

bb) (2) bekezdésében az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó" szöveg,

bc) (3) bekezdésében az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg,

c) 23. §

ca) (4) bekezdésében az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg,

cb) (9) bekezdésében az "a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, valamint a megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szövegrész helyébe "a hivatalt" szöveg,

d) da) 51. § (4) bekezdés a) pontjában a "gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot" szöveg,

db) (4) bekezdés b) pontjában a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központot" szöveg,

dc) (4c) és (5) bekezdésében a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot" szöveg,

e) 63. § (3) bekezdésében az "a gyermek lakóhelye szerint illetékes járási hivatalt" szövegrész helyébe az "a gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt" szöveg,

f) 65. §

fa) (3) bekezdésében az "az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője" szövegrész helyébe az "az illetékes kormányhivatal vezetője" szöveg,

fb) (5) bekezdésében az "illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe az "illetékes kormányhivatal" szöveg,

g) 73. § (1) és (4) bekezdésében, 143. § (11) és (14) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

h) 73. § (2) és (3) bekezdésében az "a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnak" szöveg,

i) 150. § (4) bekezdésében az "az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szövegrész helyébe az "az illetékes kormányhivatalt" szöveg,

j) 160. § nyitó szövegrészében az "A megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a) 1. § e) pontjában a "valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaira (a továbbiakban: járási hivatal)," szövegrész,

b) 22. § (1) bekezdésében a " , továbbá a tankerületi központ" szövegrész,

c) 24. § (1) bekezdésében az "az illetékes tankerületi központokat," szövegrész,

d) 43. § (2) bekezdésében az "a székhely szerint illetékes járási hivatalnak, továbbá" szövegrész,

e) 169. § (7) és (8) bekezdése,

f) 74. alcíme.

2. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

3. § A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 8. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

konduktor végzettség és szakképzettség:)

"b) egyetemi szintű, mesterfokozatú konduktor szakképzettség:

ba) a speciális pedagógiai szakos tanár és szakpedagógus szakképzettség és konduktor, konduktoróvodapedagógus vagy konduktor-tanító szakképzettség együttes megléte és

bb) az okleveles konduktortanár szakképzettség."

4. § Az R. 2. § c)-f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"c) az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-f) és i)-j) pontjában foglalt köznevelési intézményekre és az Nkt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott többcélú köznevelési intézményekre, továbbá a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 16. § (1) bekezdése szerinti szakképző intézményekre, az Szkt. 18. §-ában meghatározott többcélú szakképző intézményekre és az Szkt. 26. §-ában meghatározott szakképzési centrumokra,

d) a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében ellátásban részesülő gyermekekre, tanulókra, képzésben részt vevő személyekre, továbbá a szakszolgálati ellátást kérelmező vagy kezdeményező személyekre és intézményekre,

e) a pedagógus, az oktató, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottakra, az óraadókra, valamint a köznevelési intézményben, szakképző intézményben nem pedagógus, nem oktató munkakört betöltőkre (a továbbiakban együtt: alkalmazottak),

f) a gyermekek, a tanulók, a képzésben részt vevő személyek törvényes képviselőire (a továbbiakban: szülő),"

5. § Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pedagógiai szakszolgálati feladatok országosan egységes szakmai irányítását a miniszter látja el."

6. § Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a gyermek, a tanuló gyógypedagógiai intézményben történő nevelése, oktatása azért nem szervezhető meg, mert az Intézmény által vezetett jegyzékben nincsen megfelelő óvoda, iskola, a szakértői bizottság a szakértői véleményét megküldi a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi igazgatónak. A tankerületi igazgató - szakképzésben részt vevő vagy szakképzésbe jelentkező tanuló esetén a szakképzési centrum vezetőjének egyetértésével - intézkedik arról, hogy a gyermek, tanuló kötelező felvételét ellátó nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény kijelölésre kerüljön. A tankerületi igazgató tizenöt napon belül tájékoztatja az intézkedéséről a szakértői bizottságot."

7. § Az R. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet készít."

8. § Az R. 44/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Mentesül a székhelyintézmény a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladat ellátása alól, ha azt más, szakosított tagintézmény a megye egésze vonatkozásában teljeskörűen ellátja.

(4) A székhelyintézmény szakértői bizottsági feladatait a racionálisabb feladatellátás érdekében szakosított tagintézmény a megye egy része vagy a feladat egy része vonatkozásában elláthatja."

9. § Az R. 17. alcíme a következő 45/D. §-sal egészül ki:

"45/D. § Ha e rendelet a szülő részére kötelezettséget vagy jogot állapít meg, nagykorú, cselekvőképes tanuló, képzésben részt vevő személy esetén a kötelezettség teljesítése és a jog gyakorlása a tanulót, képzésben részt vevő személyt terheli vagy illeti meg."

10. § Az R. 17. alcíme a következő 45/E. §-sal egészül ki:

"45/E. § A központilag kiadott, szakértői vélemény készítését kezdeményező kérelemnyomtatvány a vizsgálat kezdeményezésének indokait, a szülő nyilatkozatait, a gyermek, tanuló

a) személyes adatait,

b) nevelését-oktatását ellátó intézmény alapadatait,

c) eddigi intézményes fejlesztésére, nevelésére-oktatására vonatkozó adatait,

d) pedagógiai jellemzését

tartalmazza."

11. § (1) Az R.

1. 1. § 12. pontjában a "legfeljebb két szakszolgálati feladatot lát el" szövegrész helyébe az "a székhelyintézmény vagy más tagintézmény egyes feladatait látja el" szöveg,

2. 3. § (3) bekezdésében az "előtaggal birtokviszonyban" szövegrész helyébe az "előtaggal birtokviszonyban vagy szakosított tagintézmény esetében az ellátott tevékenységre vagy a tagintézmény földrajzi elhelyezkedésére utaló megjelölés az előtaggal birtokviszonyban" szöveg,

3. 5. § (2) bekezdésében a "megyei szakértői bizottságnak" szövegrész helyébe a "korai fejlesztés és gondozás megkezdésére javaslatot tevő szakértői bizottságnak" szöveg,

4. 12. § (2) bekezdés f) pontjában a "súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek" szövegrész helyébe a "súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók" szöveg,

5. 13. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában, (3) bekezdés nyitó szövegrészében és a) alpontjában az "a nevelési-oktatási intézmény" szövegrész helyébe az "a nevelési-oktatási, illetve a szakképző intézmény" szöveg,

6. 15. § (2) bekezdésében a "csak a kiskorú tanuló szülője, illetve a nagykorú tanuló kezdeményezheti" szövegrész helyébe a "csak a szülő kezdeményezheti" szöveg,

7. 16. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés nyitó szövegrészében és b)-d) pontjában, valamint (5) bekezdésében a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési, illetve szakképző" szöveg,

8. 16. §

a) (2) bekezdésében a "fejlesztő nevelésben" szövegrész helyébe a "fejlesztő nevelésben-oktatásban" szöveg,

b) (3) bekezdés b) pontjában az "a megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

c) (4) bekezdésében az "a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnak" szöveg,

d) (6) bekezdésében a "köznevelési" szövegrészek helyébe a "köznevelési, illetve szakképző" szöveg,

9. 17. §

a) (1) bekezdés d) pontjában a "nevelési-oktatási intézményben" szövegrész helyébe a "nevelésioktatási, illetve szakképző intézményben" szöveg,

b) (1) bekezdés e) és f) pontjában az "egyéni munkarend" szövegrész helyébe az "egyéni munkarend, egyéni tanulmányi rend" szöveg,

c) (1) bekezdés h) pont hb) alpontjában a "középfokú iskolára" szövegrész helyébe a "középfokú iskolára, szakképző intézményre" szöveg,

10. 18. §

a) (1) bekezdésében a "kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló" szövegrész helyébe a "szülő", a "szülő, a tanuló" szövegrész helyébe a "szülő", a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "tankerületi központot" szöveg,

b) (2) bekezdésében a "szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló" szövegrész helyébe a "szülő", a "Szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak" szövegrész helyébe az "A szülőnek", a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "tankerületi központnál" szöveg,

c) (3) bekezdésében a "szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak" szövegrész helyébe a "szülőnek", a "szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló" szövegrész helyébe a "szülő" szöveg,

11. 19. §

a) (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "Ha a szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló" szövegrész helyébe a "Ha a szülő" szöveg,

b) (2) bekezdés a) pontjában a "kijelölt köznevelési intézménynek" szövegrész helyébe a "kijelölt intézménynek" szöveg,

12. 20. §

a) (1) bekezdésében a "nevelési-oktatási intézmény" szövegrész helyébe a "nevelési-oktatási intézmény, illetve szakképző intézmény" szöveg,

b) (3) bekezdésében a "kollégium" szövegrész helyébe a "kollégium, a szakképző intézmény" szöveg,

13. 23. §

a) (2) bekezdésében a "nevelési-oktatási intézményben" szövegrész helyébe a "kijelölt intézményben" szöveg,

b) (5) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "tankerületi központnak" szöveg,

c) (6) bekezdésében az "a megyeszékhely szerint illetékes járási hivatalnál a nevelési-oktatási intézmény" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnál a kijelölt intézmény" szöveg,

14. 24. § (2) bekezdésében az "a nevelési-oktatási intézmények" szövegrész helyébe az "a nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmények" szöveg,

15. 28. § (3) bekezdésében és 29. § (4) bekezdésében a "nevelési-oktatási" szövegrészek helyébe a "nevelésioktatási, illetve szakképző" szöveg,

16. 29. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b)-g) pontjában, 30. § (2) bekezdés a) pontjában, 31. § (5) bekezdés e) pontjában, 34. § (7) bekezdés b) pontjában és 35. § (2) bekezdésében a "nevelési-oktatási" szövegrész helyébe a "nevelési-oktatási, illetve szakképző" szöveg,

17. 31. § (1) és (2) bekezdésében az "igazgató-helyettes" szövegrész helyébe az "igazgatóhelyettes" szöveg,

18. 32. § (1) bekezdés

a) a) pont ab) alpontjában a "pedagógus szakvizsga, továbbá szakmailag és szervezetileg önálló pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézményben, intézményegységben szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlat, vagy" szövegrész helyébe a "pedagógus-szakvizsga," szöveg,

b) b) pont ba) alpontjában a "pszichológus, gyógypedagógus vagy gyógytestnevelő tanár" szövegrész helyébe a "pszichológus, gyógypedagógus, konduktor vagy gyógytestnevelő tanár" szöveg,

19. 32. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében, (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontjában az "igazgatóhelyettesi megbízás" szövegrész helyébe az "igazgatóhelyettesi megbízás" szöveg,

20. 2. melléklet 2. pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "tankerületi központ", a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "tankerületi központnál" szöveg,

21. 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:18 mezőjében a "bármely pedagógus" szövegrész helyébe az "óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, konduktor, a továbbiakban meg nem nevezett gyógypedagógus, pedagógia szakos előadó, pedagógia szakos nevelőtanár" szöveg

lép.

(2) Az R. 13. § (1) bekezdésében az "az 1. melléklet szerinti vizsgálat" szövegrész helyébe az "a vizsgálat" szöveg lép.

12. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 1. § 3. pont nyitó szövegrészében, a) alpont nyitó és záró szövegrészében, b) alpont nyitó és záró szövegrészében, 1. § 8. pont nyitó szövegrészében, a) alpont nyitó és záró szövegrészében, 32. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, b) pont ba)-bc) alpontjában, (2) bekezdésében, 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:1, C:35 és C:36 mezőjében a "végzettség és" szövegrész,

b) 1. § 10. pontja,

c) 2. § h) pontjában a "valamint a kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaira (a továbbiakban: járási hivatal)," szövegrész,

d) 15. § (3) bekezdése,

e) 15. § (4) bekezdésében az "az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása vagy" szövegrész,

f) 17. § (1) bekezdés h) pont hc) alpontjában, h) pont záró szövegrészében, 25. § (6) bekezdésében a "nevelési-oktatási" szövegrész,

g) 17. § (5) bekezdésében a "köznevelési" szövegrész,

h) 32. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "szakmailag és szervezetileg önálló pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézményben, intézményegységben szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlat, vagy" szövegrész,

i) 33. § (2) bekezdésében és 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat címében a "végzettségi és" szövegrész,

j) 3. melléklet 4. pont 4.2. alpontjában a "fejlesztő nevelésre" szövegrész,

k) 3. melléklet 5. pontjában a " , fejlesztő nevelésére" szövegrész,

l) 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. és 9. sora.

(2) Hatályukat vesztik az R. 1. § 3. pont ba) alpontjában a "végzettség és" szövegrészek.

(3) Hatályát veszti az R.

a) 43. §-a,

b) 1. melléklete.

3. A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

a) 2. mellékletében foglalt táblázat 37., 38., 40. és 43. sora, valamint

b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:39 mezőjében a " , valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben" szövegrész.

4. Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése

14. § Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 37. §-ának a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 39. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése a "(2)-(14) bekezdésében" szövegrész helyett a "(2)-(13) bekezdésben" szöveggel lép hatályba.

5. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. §, a 11. § (2) bekezdése, a 12. § (3) bekezdése és a 14. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék