153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról szóló 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról szóló 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 49. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni."

2. § (1) Az R. 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A veszélyhelyzet ideje alatt a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona részére a Hjt. 105. § (3) bekezdés b) pontja szerint elrendelt laktanyai készenléti szolgálat után fokozott igénybevételi pótlék jár, melynek óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap 0,26%-a."

(2) Az R. 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt őr-, ügyeleti és készenléti szolgálat esetében a Hjt. 106. § (1) bekezdésétől eltérően nem kell figyelembe venni a szolgálat miniszteri rendeletben meghatározott besorolását."

(3) Az R. 4. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A Hjt. 247/I. § (4) bekezdését a gyakorlatnak nem minősülő, tartós igénybevétel esetén is alkalmazni kell. Tartós igénybevételnek minősül a szolgálati feladatra vezénylés időtartama alatt a legalább hét napig tartó, egymást folyamatosan váltó feladatvégrehajtás és rendelkezésre állás, ha a rendelkezésre állás helyét a munkáltatói jogkört gyakorló határozza meg."

3. § Az R. 5. § (8) bekezdésében az "Mt. 110. §-a szerint elrendelt rendelkezésre állás idejére" szövegrész helyébe az "Mt. 110. §-a szerint elrendelt készenlét idejére" szöveg lép.

4. § Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § (1) E rendelet és a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról szóló 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) módosított 5. § (8) bekezdés hatálybalépése közötti időszakra is jár az ügyeletet ellátó honvédelmi alkalmazott részére az 5. § (8) bekezdése szerinti illetménypótlék.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatást egyösszegben a Mód. rendelet hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel egyidejűleg kell kifizetni."

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére