Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedések

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1. § (1) bekezdése szerinti állomány tagjának a veszélyhelyzettel összefüggésben a más szervnél történő szolgálatteljesítésére vonatkozó megállapodásban a Hjt. 52/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túl, a Hjt. 52. § (1) bekezdésében szereplő bármely kérdésben el lehet térni, ide nem értve a más szerv vezetőjének az állomány más szervhez vezényelt tagja tekintetében a szolgálatteljesítésre vonatkozó rendelkezési jogát.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 52. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a veszélyhelyzetet megelőzően, valamint annak elrendelését követően más szervhez vezényelt hivatásos vagy szerződéses katona a honvédelemért felelős miniszter döntése alapján egyenruha viselésére köteles.

2. § A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. hatálya alá tartozók szolgálati viszonya a Hjt. 38. § (8) bekezdésétől, a Hjt. 68. § (1) bekezdés b) pontjától, valamint a Hjt. 78. § (2) bekezdés f) pontjától eltérően nem szűnik meg a törvény erejénél fogva az ott meghatározott kiképzési, képzési és vizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén.

2/A. §[1] A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 49. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

3. § A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 79. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmasság rendszeres ellenőrzési kötelezettségétől el lehet tekinteni.

4. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 95. § (1) és (4) bekezdésétől eltérően a szolgálati rendben teljesített szolgálatteljesítési idő heti hatvan óra lehet.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 94. § (2) bekezdésétől eltérően a szolgálati rend, valamint a Hjt. 97. § (2) bekezdésétől eltérően az alkalmazott szolgálatteljesítési időkeret tartama munkaköri leírás módosítása nélkül, írásbeli munkáltatói döntésben megváltoztatható.

(3) A veszélyhelyzet ideje alatt a munkanapokon a napi szolgálatteljesítési idő a Hjt. 96. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a Hjt. 96. § (1b) bekezdésében meghatározott szolgálati beosztásokat ide nem értve - tizenkét óránál hosszabb is lehet, azonban az egybefüggő szolgálatteljesítés ebben az esetben sem haladhatja meg a huszonnégy órát.

(4) A veszélyhelyzet ideje alatt a szolgálatteljesítési időbeosztás öt napon belül és egy hétnél rövidebb időtartamra is közölhető.

(5) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 101. § (1) bekezdése szerinti napi pihenőidőbe a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartama is beszámítható. A pihenőidő időtartama ebben az esetben sem lehet - a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartamát levonva - kevesebb hat óra időtartamnál.

(6) A veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt túlszolgálat nem számít bele a Hjt. 103. § (6) és (7) bekezdése szerinti éves túlszolgálat időtartamába.

(7) A veszélyhelyzet ideje alatt az állomány tagja számára a Hjt. 105. § (3) bekezdés a) és c) pontja szerint elrendelt laktanyán kívüli készenléti szolgálat után fokozott igénybevételi illetménypótlék nem jár, valamint a Hjt. 105. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerint elrendelt laktanyai készenléti szolgálat után a fokozott igénybevételi illetménypótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap 0,26%-a.

(7a)[2] A veszélyhelyzet ideje alatt a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona részére a Hjt. 105. § (3) bekezdés b) pontja szerint elrendelt laktanyai készenléti szolgálat után fokozott igénybevételi pótlék jár, melynek óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap 0,26%-a.

(8) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 96. § (4) bekezdése szerinti fokozottan veszélyes szolgálati beosztás esetén a tevékenységre fordítható napi szolgálatteljesítési idő legfeljebb kilenc óra lehet.

(9) A veszélyhelyzet ideje alatt, ha a Hjt. hatálya alá tartozó a Hjt. 108. § (1) bekezdés c) pontja szerint mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, akkor erre az időtartamra az időarányos illetményének 50%-ára jogosult.

(10) A veszélyhelyzet ideje alatt szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén nem lehet teljesítettként figyelembe venni a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülést.

(11) A veszélyhelyzet ideje alatt az önkéntes tartalékos katona a Hjt. 215. § (2) bekezdésétől eltérően nem szüntetheti meg szolgálati viszonyát egyoldalú nyilatkozattal.

(12) A veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltatói jogkört gyakorló az általa meghatározott szabadság kezdő napját a Hjt. 112. § (1) bekezdésétől eltérően a szabadság kezdete előtt 15 napon belül is közölheti.

(13)[3] A veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt őr-, ügyeleti és készenléti szolgálat esetében a Hjt. 106. § (1) bekezdésétől eltérően nem kell figyelembe venni a szolgálat miniszteri rendeletben meghatározott besorolását.

(14)[4] A Hjt. 247/I. § (4) bekezdését a gyakorlatnak nem minősülő, tartós igénybevétel esetén is alkalmazni kell. Tartós igénybevételnek minősül a szolgálati feladatra vezénylés időtartama alatt a legalább hét napig tartó, egymást folyamatosan váltó feladatvégrehajtás és rendelkezésre állás, ha a rendelkezésre állás helyét a munkáltatói jogkört gyakorló határozza meg.

2. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedések

5. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazott esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (1) és (2) bekezdésétől, valamint az Mt. 99. § (2) és (3) bekezdésétől a munkáltató egyoldalúan eltérhet, az általános teljes napi munkaidő tizenkét óra, a heti munkaidő hatvan óra is lehet.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az Mt. 99. § (5) és (6) bekezdésétől eltérően a honvédelmi alkalmazott beosztás szerinti munkaidejébe nem kell beszámítani a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli munkavégzés időtartamát.

(3) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében a veszélyhelyzetet annak ideje alatt az Mt. 108. § (2) bekezdése, valamint az Mt. 110. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszélynek kell tekinteni.

(4) A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében az Mt. 104. § (1) bekezdésétől eltérően napi pihenőidőként legalább 8 órát kell biztosítani. A veszélyhelyzet ideje alatt a napi pihenőidőbe a lakásról a munkavégzési helyre és az onnan való visszautazás időtartam is beszámítható, de a pihenőidő időtartama ebben az esetben sem lehet - a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartamát levonva - kevesebb hat óra időtartamnál.

(5) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében a veszélyhelyzet ideje alatt a heti pihenőnapok havonta összevontan is kiadhatók, valamint az Mt. 106. § (2) bekezdését és az Mt. 109. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(6) A honvédelmi alkalmazottak részére tartott éves kötelező honvédelmi továbbképzés a veszélyhelyzet ideje alatt felfüggesztésre kerül.

(7) A veszélyhelyzet ideje alatt az Mt. 97. § (4) és (5) bekezdésétől és az Mt. 110. § (6) bekezdésétől eltérően a munkaidő-beosztás és a rendelkezésre állás tartama öt napon belül és egy hétnél rövidebb időtartamra is közölhető.

(8)[5] A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazott részére az Mt. 110. §-a szerint elrendelt készenlét idejére illetménypótlék nem jár, ide nem értve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a) és c) pontjának hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazottat.

(9) A veszélyhelyzet ideje alatt, ha a honvédelmi alkalmazott az Mt. 55. § (1) bekezdés j) pontja szerint mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól, akkor az állomány tagja erre az időtartamra az időarányos havi távolléti díjának 50%-ára jogosult. A honvédelmi alkalmazott és a munkáltató az Mt. 146. § (2) bekezdésétől eltérően ezzel összefüggésben eltérő megállapodást nem köthet.

(10) A veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltató a honvédelmi alkalmazottat az Mt. 53. § (2) bekezdésében meghatározott mértéknél hosszabb időtartamban is a kinevezéstől eltérően foglalkoztathatja.

(11) A veszélyhelyzet ideje alatt az Mt. 122. § (4) bekezdésétől eltérően a munkáltató az általa meghatározott szabadság kezdő napját a szabadság kezdete előtt 15 napon belül is közölheti a honvédelmi alkalmazottal.

(12) A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazott Haj.tv. 21. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogviszony-megszüntetéssel nem élhet. A Haj.tv. 21. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően nem szűnik meg a honvédelmi alkalmazotti jogviszony a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, kivéve, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban - legkésőbb a jogviszony megszűnésének napján - így rendelkezik, és azt közli a honvédelmi alkalmazottal.

3. A Magyar Honvédség személyi állományába tartozó munkavállalókra vonatkozó rendkívüli intézkedések

6. § A Magyar Honvédség személyi állományába tartozó munkavállalókra az 5. §-ban foglaltak szerinti eltérő szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

9. §[6] (1) E rendelet és a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról szóló 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) módosított 5. § (8) bekezdés hatálybalépése közötti időszakra is jár az ügyeletet ellátó honvédelmi alkalmazott részére az 5. § (8) bekezdése szerinti illetménypótlék.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatást egyösszegben a Mód. rendelet hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel egyidejűleg kell kifizetni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.28.

[2] Beiktatta a 153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.04.28.

[3] Megállapította a 153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.04.28.

[4] Beiktatta a 153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.04.28.

[5] Módosította a 153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.04.28.

[6] Beiktatta a 153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.04.28.

Tartalomjegyzék