15/2020. (IV. 22.) AM rendelet

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet és a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet módosítása

1. § A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a mezőőrök számára vizsgát és tanfolyamot szervez. A mezőőri vizsga vizsgakövetelményeinek fő témaköreit, a vizsga tananyagát a NAK a honlapján közzéteszi. A háromfős vizsgabizottság tagjai a NAK és a rendőrség 1-1 képviselője, elnökét a NAK jelöli. A NAK a sikeres vizsgát követően vizsgabizonyítványt állít ki."

2. § A 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. § szerinti vizsgát eredményesen tett mezőőr az alkalmazására vonatkozó jogviszony létrehozását követően a NAK előtt a 3. számú melléklet szerinti szövegű esküt tesz, amelyről a NAK esküokmányt állít ki."

3. § A 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "NAK" szöveg,

b) 5. § (1) és (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "NAK" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "NAK-ot" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "NAK-nak" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 1. és 2. számú melléklete.

2. A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet módosítása

6. § A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet [a továbbiakban: 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hozzájárulást az a települési önkormányzat vagy hegyközség (a továbbiakban együtt: önkormányzat) igényelheti, amelynek őrszolgálata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) által vezetett nyilvántartásban szerepel."

7. § (1) A 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mezei őrszolgálat és hegyőrség megalakulásához, működéséhez nyújtott hozzájárulást az önkormányzat a NAK-nál kérelmezheti a NAK honlapján közzétett formátumú nyomtatványon. A NAK az igényjogosultság megvizsgálását követően határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről vagy a kérelem elutasításáról."

(2) A 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A NAK az igényelt és a megítélt állami hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, amelyről - a működő őrszolgálatok és mezőőrök egyedi azonosításra nem alkalmas adataival együtt - a 2. § (1) bekezdése szerinti benyújtási határidőt követő hónap 15. napjáig, a NAK honlapján közzétett formátumban statisztikai célú adatot szolgáltat az agrárpolitikáért felelős miniszter részére."

8. § A 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 4. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "NAK" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete.

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelethez

"3. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez

Én..................................................................................esküszöm, hogy működési területemen a termőföldeket, a termőföldön lévő terményeket és termékeket, felszereléseket, eszközöket, haszonállatokat, mezőgazdasági építményeket és földmérési jeleket a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint lelkiismeretesen őrzöm. A hatályos jogszabályok szerint mindazon személyekkel szemben késedelem nélkül eljárok, akik a mezőgazdaság vagy a tulajdonosok érdekeit sértik, értékeit veszélyeztetik. A jogszabályban biztosított jogommal vissza nem élek."

Tartalomjegyzék