64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet

a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

481/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet (különösen: 1-2. §)

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

18/2022. (I. 24.) Korm. rendelet (különösen: 2. § (2) bekezdés)

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

1. §

(1) A települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat, valamint a hegyközség által létrehozott hegyőrség (a továbbiakban együtt: őrszolgálat) megalakulási, fenntartási és működési költségeinek megtérítésére a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. §-ának (2) bekezdése alapján a 2. § (1) bekezdésében meghatározott mértékig állami hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) igényelhető.

(2)[1] A hozzájárulást az a települési önkormányzat vagy hegyközség (a továbbiakban együtt: önkormányzat) igényelheti, amelynek őrszolgálata a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) által vezetett nyilvántartásban szerepel.

2. §

(1)[2] Az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át, de - mezőőrönként és hegyőrönként - legfeljebb ötszázezer forintnak a megtérítését, a nyilvántartásba vételét követő harminc napon belül igényelheti. Az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek - személyi és dologi kiadások - 50%-ának, de legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő megtérítését negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított harminc napon belül.

(2) A költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatai, amelyeknek hiteles másolatait mellékelni kell a 3. § (1) bekezdése szerinti kérelemhez.

(3) Az őrszolgálat megalakulása, fenntartása és működése során felmerült költségeket igazoló számlákat az önkormányzatnak a számla kiállítási évét követő öt évig meg kell őriznie.

3. §

(1)[3] A mezei őrszolgálat és hegyőrség megalakulásához, működéséhez nyújtott hozzájárulást az önkormányzat a NAK-nál kérelmezheti a NAK honlapján közzétett formátumú nyomtatványon. A NAK az igényjogosultság megvizsgálását követően határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről vagy a kérelem elutasításáról.

(2)[4] Az önkormányzat a döntés véglegessé válását követő harminc napon belül kérelmezheti az illetékes adóhatóságnál az odaítélt hozzájárulásnak a 10032000-01220191-52100008 Szakmai költségvetési fejezeti alszámla Nemzeti agrártámogatások számláról történő kifizetését.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulást a (2) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

(4)[5] A NAK az igényelt és a megítélt állami hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, amelyről - a működő őrszolgálatok és mezőőrök egyedi azonosításra nem alkalmas adataival együtt - a 2. § (1) bekezdése szerinti benyújtási határidőt követő hónap 15. napjáig, a NAK honlapján közzétett formátumban statisztikai célú adatot szolgáltat az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

4. §

(1) A hozzájárulás összegének rendeltetési céltól eltérő felhasználása - a hozzájárulás teljes vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában - jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulásnak minősül, és azt vissza kell fizetni.

(2)[6] A hozzájárulás felhasználását a NAK ellenőrzi, és a visszafizetési kötelezettséget megállapító véglegessé vált határozat egy példányának megküldésével kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulás visszafizettetését.

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2)[7]

(3)[8]

6. §[9]

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 46/2014. (IV. 18.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (1) bekezdését a 2014. január 1-jét követően benyújtott kérelmek alapján indult és a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. Oszkó Péter s. k.,

pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelethez[10]

2. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelethez[11]

3. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelethez[12]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.04.27.

[2] Megállapította a 46/2014. (IV. 18.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.04.21.

[3] Megállapította a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.04.27.

[4] Megállapította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[5] Megállapította a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.04.27.

[6] Módosította a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.04.27.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.03.

[9] Beiktatta a 46/2014. (IV. 18.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.04.21.

[10] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2020.04.27.

[11] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2020.04.27.

[12] Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (IV. 22.) AM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2020.04.27.

Tartalomjegyzék