2020. évi XVI. törvény

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról[1]

Figyelemmel arra, hogy

- Magyarország Alaptörvénye elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét Magyarország történelmében, és a keresztény kultúra védelmét az állam minden szervének kötelességévé teszi;

- Magyarországon az állam és a vallási közösségek Magyarország Alaptörvénye értelmében különváltan működnek, de a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek;

- Magyarország Alaptörvénye értelmében az állam az együttműködésben részt vevő bevett egyházaknak a közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel sajátos jogosultságokat biztosít;

- a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyarország egyik legjelentősebb, kiemelt egyeteme, de a széttagolt, több képzési helyszínen végzett oktatási és kutatási tevékenység akadályozza a további működésének a kibontakozását, illetve a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket;

valamint tudomásul véve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem arra vonatkozó szándékát, hogy a piliscsabai campusát ingyenesen a magyar állam tulajdonába kívánja adni,

az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint

a) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/B/1 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8. (iroda);

b) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/1 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7. (iroda);

c) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/2 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7. (stúdió/üzem);

d) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/3 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7. (iroda/rádió);

e) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/4 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7. (stúdió);

f) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/5 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 25/A. (iroda);

g) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/6 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 25/B. (iroda);

h) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/7 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 27. (iroda);

i) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/A/1 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. (a volt Károlyi-palota);

j) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/C/1 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 4-6. (a volt Esterházy-palota)

szám alatt található ingatlanok (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) és a rendeltetésszerű használatukhoz szükséges ingóságok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: PPKE) által ellátott oktatási, kutatási, kulturális és hitéleti feladatok elősegítése céljából ingyenesen, valamint per-, teher- és igénymentesen - ide nem értve az Ingatlanokon fennálló esetleges szolgalmi jogokat - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (nyilvántartási száma: 00001/2012-027, székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 45., a továbbiakban: MKPK) tulajdonába kerülnek azzal, hogy az Ingatlanokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek a tulajdonba vevőt az érintett ingatlan birtokátruházását követően terhelik. A birtokátruházásra az egyes ingatlanokban jelenleg elhelyezett funkciók kiváltását követően kerül sor azzal, hogy a birtokátruházás az épületek kiürítésének ütemében folyamatosan történhet.[2]

1/A. §[3] (1)[4] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VIII. kerület belterület 36561/0/A helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Pollack Mihály tér alatt található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a PPKE által ellátott oktatási, kutatási, kulturális és hitéleti feladatok elősegítése céljából ingyenesen, valamint per-, teher- és igénymentesen - ide nem értve az 1/B. § (1) bekezdése szerinti használati jogot - 2025. június 30. napjával az MKPK tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során az Nvtv. 6. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

1/B. §[5] (1)[6] A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (a továbbiakban: MNM KK) 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. szám alatti ingatlanban végzett feladatainak fennállásáig a feladatellátáshoz szükséges parkolóhelyek használatát a MKPK térítésmentesen biztosítja az MNM KK részére, amelynek feltételeit a 2. § szerinti szerződésben kell rögzíteni.

(2) Az 1/A. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a MKPK az Ingatlant terhelő kötelezettségeket a 2. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

2. §[7] Az 1. § szerinti Ingatlanok és az 1/A. § (1) bekezdése szerinti Ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében az egyes ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg. A szerződésekben az 1. § szerinti Ingatlanok és az 1/A. § (1) bekezdése szerinti Ingatlan forgalmi értékeként a könyv szerinti értéket kell megjelölni.

3. §[8] Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott Ingatlanok és az 1/A. § (1) bekezdése szerint tulajdonba adott Ingatlan vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

4. §[9] Az 1/A. § (1) bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba adott Ingatlanon e törvény erejénél fogva határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

5. § Magyarország Kormánya az Ingatlanok állami tulajdonból történő átadását, valamint a PPKE tulajdonát képező Piliscsaba belterület 1602/2, 1602/15, valamint 952 helyrajzi számú ingatlanok állam javára történő megszerzését érintő jogügyletek tekintetében megteszi a szükséges intézkedéseket az Apostoli Szentszékkel való egyeztetés, illetve a szükség szerint létrehozandó megállapodás előkészítése érdekében.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

7. §[10] Az 1. §, az 1/A. §, a 3. §, a 4. § és a 8. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. §[11]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. március 30-i ülésnapján fogadta el.

[2] A záró szövegrészt módosította a 2022. évi LXXVIII. törvény 18. § a) pontja. Hatályos 2022.12.22.

[3] Beiktatta a 2022. évi LXXVIII. törvény 15. §-a. Hatályos 2022.12.22.

[4] Módosította a 2023. évi LIII. törvény 133. §-a. Hatályos 2023.07.07.

[5] Beiktatta a 2022. évi LXXVIII. törvény 16. §-a. Hatályos 2022.12.22.

[6] Módosította a 2024. évi XIII. törvény 78. §-a. Hatályos 2024.05.17.

[7] Módosította a 2022. évi LXXVIII. törvény 19. § a) pontja. Hatályos 2022.12.22.

[8] Módosította a 2022. évi LXXVIII. törvény 18. § b) pontja. Hatályos 2022.12.22.

[9] Megállapította a 2022. évi LXXVIII. törvény 17. §-a. Hatályos 2022.12.22.

[10] Módosította a 2022. évi LXXVIII. törvény 19. § b) pontja. Hatályos 2022.12.22.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.