174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) Magyar állampolgár személyforgalomban

a) a Cseh Köztársaság,

b) a Lengyel Köztársaság,

c) a Koreai Köztársaság,

d) a Németországi Szövetségi Köztársaság,

e) az Osztrák Köztársaság és

f) a Szlovák Köztársaság

területéről, ezen országok valamelyikének területén tett üzleti célú utazást követően Magyarország területére - a 3. § és a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül - beléphet, ha a magyar állampolgár olyan belföldi vagy az a)-f) pontokban megjelölt államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben az a)-f) pontokban megjelölt állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás).

(2) A külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén, az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott országok területéről - a 2. §-tól eltérően, a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül - beléphet, amennyiben az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely ország állampolgára.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint történő belépés során valószínűsítenie kell az üzleti célú utazás tényét."

2. § Az R.

a) 2. §-ában és 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében meghatározott kivétellel" szövegrész helyébe az "a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében és a 4/A. §-ban meghatározott kivétellel" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a (2) és az (5) bekezdés szerinti kivétellel" szövegrész helyébe az "a (2) és az (5) bekezdés, valamint a 4/A. § szerinti kivétellel" szöveg

lép.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök