2020. évi XVII. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról

1. § Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 16. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ha a közös működtetésre irányuló megállapodás keretében az önkormányzati fenntartású színház éves működésének pénzügyi feltételeit teljes egészében a központi költségvetés biztosítja, a színház vezető állású munkavállalója felett az alapvető munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja."

2. § Az Emtv. 44. §-a a következő 58. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"58. alapvető munkáltatói jogok: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja szerinti kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, és a fegyelmi büntetés kiszabása."

3. § Az Emtv. 46. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A 16. § (9) bekezdését az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló 2020. évi XVII. törvény hatálybalépésekor fennálló vezetői megbízások esetében is megfelelően alkalmazni kell."

4. § Az Emtv. 39. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 41. § (2) bekezdésében a "munkáltatói" szövegrész helyébe a "munkáltatói - a 16. § (9) bekezdése szerinti esetben az alapvető munkáltatói -" szöveg lép.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke