193/2020. (V. 8.) Korm. rendelet

az egyes hajózási hatósági eljárásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés p) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés q) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 5. pont 5.19. alpontja.

2. Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Hajózási tevékenység végzésére - a 14. §-ban említett hajózási engedélyen kívül -

a) a kabotázs-engedély,

b) a harmadik lobogós forgalomban való részvételre adott engedély,

c) a harmadik országos forgalomban való részvételre adott engedély,

d) a nyaralóhajó bérbeadására adott engedély,

e) a különleges szállításra adott engedély, a hajózási kísérletre adott engedély, továbbá

f) a munkavégzési engedély (a továbbiakban együtt: egyedi engedély) is jogosít."

4. § Az R2. 15. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyedi engedély iránti eljárásban az ügyintézési határidő)

"c) nyaralóhajó bérbeadására, különleges szállításra, hajózási kísérletre vagy munkavégzésre vonatkozó engedély esetén - teljes eljárásban - 30 nap."

5. § Az R2. III. Fejezete a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § (1) Nyaralóhajó bérbeadása olyan turisztikai célú szolgáltatást nyújtó hajózási tevékenység, amelynek során a hajózási engedéllyel, valamint a hajózási hatóság egyedi engedélyével rendelkező hajózási vállalkozás a nyaralóhajót üzemelteti és bérbe adja.

(2) Nyaralóhajó bérbeadására vonatkozó egyedi engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a nyaralóhajóra megkötött érvényes biztosítási kötvény másolatát, amely fedez minden harmadik fél számára okozott olyan kárt, amelyet a nyaralóhajó okoz, valamint a hajóút felszabadításának költségét is megtéríti,

b) a nyaralóhajó használati útmutatóját,

c) a nyaralóhajózásra igénybe venni kívánt vízterület hajózási térképét,

d) annak leírását, hogy a nyaralóhajó üzemeltetője hogyan és milyen technikai megoldással biztosítja az alábbiakat:

da) a nyaralóhajó és az üzemeltető közötti kétirányú szóbeli kommunikáció,

db) a nyaralóhajónak a bérbeadás időtartama alatt történő folyamatos nyomon követése, helyzetének pontos meghatározása,

dc) a nyaralóhajó biztonsága érdekében előírt 0-24 órás ügyelet,

dd) vészhelyzet esetén, a nyaralóhajón bajbajutott személyek kimentése,

e) az üzemeltető által meghatározott, a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületre vonatkozó, a nyaralóhajó közlekedésének korlátozásait tartalmazó leírást (vízállás, időjárás, hajózást akadályozó létesítmények stb.),

f) a bérleti szerződés mintáját,

g) a (4) bekezdésben foglalt nyaralóhajó-kártya mintáját,

h) az elméleti oktatás tematikáját,

i) a gyakorlati oktatás tematikáját,

j) az oktatók névsorát, képesítését,

k) az eljárási díj befizetésének igazolását.

(3) Nyaralóhajó bérbeadása abban az esetben engedélyezhető, ha a hajózási hatóság megállapítja, hogy a nyaralóhajó a Vkt. 87. § 29a. pontjában rögzített műszaki paramétereknek megfelel, és a kérelmező

a) nyaralóhajó-használati útmutatója kiterjed az alábbiakra:

aa) a nyaralóhajó indulás előtti ellenőrzése,

ab) a gépi berendezések használata, működtetése,

ac) a gáz- és elektromos rendszerek használata, működtetése,

ad) tűzmegelőzésére, tűzvédelemre vonatkozó előírások,

ae) környezetvédelmi előírások, valamint tájékoztatás a hulladékleadási- és szennyvíztartály-ürítési pontokról,

af) biztonsági intézkedések lékesedés, vízbetörés esetén,

ag) a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületen alkalmazandó főbb víziközlekedési szabályok, a hajózást irányító jelzések, a főbb hajózási létesítmények,

ah) zsilipelési útmutató,

ai) a nyaralóhajó alaprajza, amelyen feltüntetésre került a tűzvédelmi eszközök, az egyéni mentőeszközök, a gáz- és üzemanyag elzáró-szelepek pontos helye,

aj) a nyaralóhajó és az üzemeltető 0-24 órás ügyelete közötti kapcsolattartás módja,

b) rendelkezik a nyaralóhajózásra kijelölt vízterület hajózási térképével,

c) a nyaralóhajó és az üzemeltető között biztosított a kétirányú szóbeli kommunikáció, mely feltétel kielégíthető telefonkészülékkel is, amennyiben a működési terület lefedettsége megfelelő,

d) biztosított a bérbeadás időtartama alatt a nyaralóhajó folyamatos nyomon követése olyan pontossággal, hogy az a mentési művelet szükségessége esetén késlekedés nélkül megtalálható legyen,

e) a bérbeadó honlapján elektronikusan elérhetővé teszi a bérbevevő számára az elméleti oktatás anyagát olyan nyelven, amelyet megért,

f) az üzemeltető 0-24 órás (nem kötelezően helyhez kötött) ügyelete biztosított, a nyaralóhajó biztonsága érdekében az alábbiak szerint:

fa) a nyaralóhajó földrajzi helyzete késlekedés nélkül azonosítható,

fb) az ügyeletes számára folyamatosan biztosított a nyaralóhajózás biztonságos feltételeit meghatározó körülmények nyomon követése (vízjárás, időjárás, hajózási létesítmények üzemzavarai stb.), aki így veszély esetén tájékoztatni tudja a nyaralóhajó személyzetét, szükség esetén a mentőszolgálatot,

fc) a nyaralóhajón bajba jutott személyek mentésére alkalmas kisgéphajó biztosított akként, hogy a mentés elrendelésétől számított 30 percen belül elindulnak a helyszínre.

(4) Nyaralóhajó képesítés nélküli vezetéséhez előírt elméleti oktatás tematikája tartalmazza az alábbiakat:

a) a nyaralóhajó használati útmutatójának bemutatása,

b) a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületen alkalmazandó víziközlekedési alapismeretek (legalább a kitérési szabályok, hajók nappali jelzései, víziút, hajóút jelzései),

c) a nyaralóhajózásra kijelölt vízterület sajátosságai, hajózást nehezítő akadályok, különös tekintettel a nem szabadon közlekedő (köteles) kompokra, hajóhidakra és a zsilipre,

d) a kedvezőtlen időjárási események bekövetkezése esetén alkalmazandó intézkedések (legalább az áradás, illetve árvíz, vihar idején alkalmazandó intézkedések, a hajón található életmentő felszerelések használata),

e) a nyaralóhajó és az üzemeltető közötti kétirányú szóbeli kommunikáció eszközeinek használata.

(5) Nyaralóhajó képesítés nélküli vezetéséhez előírt gyakorlati oktatás tematikája tartalmazza az alábbiakat:

a) a nyaralóhajó előkészítése indulásra, műszaki ellenőrzés,

b) elindulás úszóműről, partról, bójáról más hajótól,

c) hajózás lassú menetben, iránytartás, fordulás,

d) vízből mentés,

e) kitérési és biztonsági szabályok alkalmazása, betartása,

f) hátramenet és hátrameneti fordulás,

g) horgonyzás,

h) kikötés úszóműhöz, parthoz, bójához más hajóhoz vagy horgonyra állás,

i) a nyaralóhajó és az üzemeltető közötti kétirányú szóbeli kommunikáció eszközeinek használata,

j) nyaralóhajó képesítés nélküli vezetéséhez előírt elméleti képzés során alkalmazott oktató rendelkezik legalább az alábbi képesítésekkel:

ja) kisgéphajó-vezetői képesítés,

jb) a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületre, vagy azon belül a kérelemben megjelölt vízterületre vonatkozó I. szintű vonalvizsga,

k) nyaralóhajó képesítés nélküli vezetéséhez előírt gyakorlati képzés során alkalmazott oktató rendelkezik legalább kisgéphajó-vezetői képesítéssel,

l) a nyaralóhajózás üzemeltető által rögzített korlátai, mely tartalmazza a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületek sajátosságait (vízállások, szélsebesség, időjárás, korlátozások stb.), és megfelel a hajózás-biztonsági előírásoknak.

(6) Nyaralóhajó bérbeadására jogosult hajózási vállalkozás abban az esetben adhat bérbe nyaralóhajót, ha

a) a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklet II. rész A. Általános szabályok 1. Fejezet 1.02 cikk 8. pontjában meghatározott minimális személyzet biztosított,

b) a nyaralóhajó használati útmutatója olyan nyelven is biztosított, amelyet a nyaralóhajó személyzetének magyarul nem beszélő tagja megért,

c) a nyaralóhajó-kártya kiállításra került, az alábbi adattartalommal:

ca) a nyaralóhajó személyzetének és utasainak a Vkt. 21. § (2) bekezdése szerinti utasnyilvántartásban rögzített adatai, megjelölve a kötelező elméleti és gyakorlati oktatásban részesült személyeket,

cb) a nyaralóhajó vezető egészségi alkalmasságának érvényességi ideje,

cc) az üzemeltető neve, székhelye,

cd) a nyaralóhajó nyilvántartási száma,

ce) az indulás helyszíne, időpontja,

cf) az érkezés helyszíne, időpontja,

d) a kötelező elméleti és gyakorlati oktatás megtörtént, amelyet az oktató aláírásával igazol, megjelölve annak helyszínét és időpontját, továbbá az oktatásban részt vevő írásban nyilatkozik arról, hogy minden szükséges ismeretet elsajátított."

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 193/2020. (V. 8.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. melléklet 5. pont 5.18. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Biztonság)

"5.18. Veszélyes áru rakodására folyami nyíltvízi kikötő a hajózási hatóság elvi létesítési engedélye és előírásai alapján létesíthető."

Tartalomjegyzék