2020. évi XX. törvény

a származási hely feltüntetése érdekében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A magyar állampolgár részére kiállított állandó személyazonosító igazolvány - a polgár kérelmére - vizuálisan észlelhető módon tartalmazza a polgár származási helyét.

(2b) A nyilvántartást kezelő szerv a (2a) bekezdés szerinti kérelmet a személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás megindításával egyidejűleg továbbítja az illetékes anyakönyvvezetőhöz vagy a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervhez.

(2c) Ha az anyakönyv nem tartalmazza a polgár származási helyét, az állandó személyazonosító igazolványra a polgár kérelmében megjelölt származási hely kerül feltüntetésre."

2. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

2. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 60. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"Származási hely utólagos bejegyzése

60/A. § (1) Ha az anyakönyv a származási helyet nem tartalmazza, az ügyfél kérelmére az elektronikus anyakönyvbe származási helyként az ügyfél nyilatkozatában megjelölt származási helyet jegyzi be az illetékes anyakönyvvezető.

(2) A származási hely utólagos bejegyzése iránti kérelemnek és az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatnak kell tekinteni az állandó személyazonosító igazolvány kiadása során a származási hely feltüntetése iránti kérelmet.

(3) A származási hely utólagos bejegyzése esetén az anya nyilatkozatát pótolja az ügyfél nyilatkozata."

(2) Az At. 81/D. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az elektronikus anyakönyvből közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, vagy a papír alapú anyakönyvből jogosult megtekinteni és átvenni az anyakönyvi kivonat adattartalmát képező adatokat a 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok megadásával]

"a) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal összefüggő eljárásban hatáskörrel rendelkező hatóság a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadása iránti eljárás lefolytatása céljából,"

(3) Az At. 81/D. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadása céljából az eljáró hatóság az elektronikus anyakönyvből közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni a személy származási helyét, ha annak az állandó személyazonosító igazolványon történő feltüntetését a polgár kérelmezte."

3. § Az At. 81/D. § (3) és (4) bekezdésében az "igazolványt kiállító hatóság" szövegrész helyébe az "igazolvánnyal összefüggő eljárásban hatáskörrel rendelkező hatóság" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a törvény 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék