230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen."

2. § A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A Kvtv. 50. § (2) bekezdésétől eltérően az állami viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az Európai Bizottság "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleménye (a továbbiakban: Közlemény) alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-t terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(2) A Kvtv. 50. § (6) bekezdésétől eltérően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg az 1 500 000,0 millió forintot, amelyen belül 500 000,0 millió forint kizárólag a Garantiqa Krízis Garanciaprogram megvalósítására használható fel.

(3) A Kvtv. 51. § (2) bekezdésétől eltérően az állami viszontgarancia mértéke az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által a Közlemény alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(4) A Kvtv. 51. § (6) bekezdésétől eltérően az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg a 350 000,0 millió forintot, amelyen belül 100 000,0 millió forint kizárólag a Krízis Agrárgarancia Program megvalósítására használható fel."

3. § Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § A 12/A. § az Európai Bizottság "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleménye alapján kiadott bizottsági határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet az Európai Bizottság "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleménye alapján kiadott bizottsági határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök