92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 14. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseit, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapra irányadó jogszabályi rendelkezéseket az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges hazai, illetve esetleges európai uniós források és kiadások elszámolására a központi költségvetés fejezetrendjében a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap és a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja jön létre, amelyek központi kezelésű előirányzatokat tartalmaznak.

(2) Az (1) bekezdés alapján létrejött új alapok forrásait és az azok terhére teljesített kiadásokat az 1. melléklet szerinti táblázatokban meghatározottak szerint szükséges a nyilvánosság számára bemutatni. A táblázatok szerkezetét az államháztartásért felelős miniszter módosíthatja.

(3) A Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 2. Országvédelmi Alap jogcímcsoport elnevezése és címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezés Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka címre változik.

(4) A Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet a 2. Pénzintézeti szektor hozzájárulása címmel, a 3. Kiskereskedelmi adó címmel és a 4. Gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része címmel egészül ki.

(5) A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi programok címmel egészül ki.

(6) A Kvtv. 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet a 15. Munkahely-megtartási program címmel egészül ki.

(7) A Kvtv. 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet megszűnik, és ezzel egyidejűleg előirányzatai - ideértve a (6) bekezdésben létrehozott 15. Munkahely-megtartási program címet is - a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe kerülnek át.

(8) A (3) és (7) bekezdésben átrendezésre kerülő előirányzatok címrendi bontását a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Kvtv. 17. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a Kormány az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címen szereplő előirányzatokról egységesen az eredeti előirányzatok 50%-át átcsoportosítja a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím javára.

4. § (1) A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gépjárműadónak az e rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, de a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által megjelölt fizetési számlára el nem utalt összegét a rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kell a központi költségvetés javára teljesíteni.

(3) Nem kell alkalmazni az Áht.-nak a belföldi gépjárművek után beszedett adónak a települési önkormányzat és a központi költségvetés közötti megosztására és a megosztás Kincstár általi ellenőrzésére vonatkozó szabályait.

5. § A kiskereskedelmi adóból származó bevétel a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

6. § Az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá tartozó bármely fejezet kiadási előirányzata terhére - az érintett fejezetet irányító szerv vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett - a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet kiadási előirányzatai javára előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, illetve befizetési kötelezettséget írhat elő. A befizetési kötelezettséget a Kincstár által megjelölt fizetési számlára kell teljesíteni, amely a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 1. Gazdaságvédelmi programok cím előirányzatát növeli.

7. § Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 64. § (1) bekezdése szerinti tagja.

8. § (1) Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVII. fejezeténél - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja.

(2) Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVII. fejezeténél a 2. cím tekintetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja.

(3) Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVIII. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja.

9. § A központi költségvetés XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím, valamint a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezet kiadási előirányzatai az Áht. 28. §-a szerinti rendelet kiadása nélkül is felhasználhatóak.

10. § (1) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére - az 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím kivételével - az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítása, kiegészítése esetén az 1. melléklet szerinti táblázat tartalmát megfelelően módosítani szükséges.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezeten belül az egyes címek között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím előirányzatra támogatással nem rendelkező előirányzatról befizetés teljesíthető, amelyből származó bevétel összege a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím kiadási előirányzatát növeli.

(5) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

11. § (1) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím előirányzatai terhére nyújtott támogatások, kifizetések és bevételek kezelésére, illetve felhasználására - a központi kezelésű előirányzatok fedezetének biztosítására vonatkozó szabályok változatlanul hagyása mellett - az e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak, azzal, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap tekintetében nem kell alkalmazni az Áht. 15. § (6) bekezdését, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39. § (11) bekezdését.

(3) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. cím, 1., 2., 4., 5. és 8. alcím és 14. alcím 4. jogcímcsoport szerinti előirányzatok terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az előirányzat-átcsoportosítással módosított előirányzaton felül kiadás teljesíthető, és ezen előirányzatok tekintetben nem kell alkalmazni az Flt. 39/A. § (8) bekezdését.

(4) Az XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím esetében nem kell alkalmazni a Kvtv. 9. § (2) bekezdését.

(5) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcím előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az előirányzat-átcsoportosítással módosított előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

12. § (1) A XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezetben elszámolt bevétel erejéig a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezet kiadási előirányzatáról kiadás teljesíthető.

12/A. §[1] (1) A Kvtv. 50. § (2) bekezdésétől eltérően az állami viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az Európai Bizottság "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleménye (a továbbiakban: Közlemény) alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-t terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(2) A Kvtv. 50. § (6) bekezdésétől eltérően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg az 1 500 000,0 millió forintot, amelyen belül 500 000,0 millió forint kizárólag a Garantiqa Krízis Garanciaprogram megvalósítására használható fel.

(3) A Kvtv. 51. § (2) bekezdésétől eltérően az állami viszontgarancia mértéke az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által a Közlemény alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(4) A Kvtv. 51. § (6) bekezdésétől eltérően az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg a 350 000,0 millió forintot, amelyen belül 100 000,0 millió forint kizárólag a Krízis Agrárgarancia Program megvalósítására használható fel.

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 14. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

14. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

15. §[2]

16. §[3] A 12/A. § az Európai Bizottság "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleménye alapján kiadott bizottsági határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelethez

1. A Járvány Elleni Védekezési Alap forrásai és kiadásai a 2020. évi központi költségvetésben

Források

A forrás megnevezéseA forrás értéke (éves
előirányzat, millió Ft)
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka*
Pártok támogatása 50%-ának átcsoportosítása
Költségvetési átcsoportosítások
Kiskereskedelmi adó
Gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része
Pénzintézeti szektor hozzájárulása
Egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelésének a fedezete
378 000,0
1 274,4
46 941,5
36 000,0
34 400,0
55 000,0
81 894,6
Források összesen633 510,5

Kiadások

A kiadás megnevezéseA kiadás értéke
(teljesülés, millió Ft)
Egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelésének kiadása
Egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri bérkiegészítése (500 ezer forint/fő)
Eldöntött, illetve megvalósult eszközbeszerzések, beruházások**
További védekezés költségei
Helyi önkormányzatok egyes támogatásainak kifizetése
81 894,6
70 600,0
380 500,0
Kiadások összesen532 994,6

*Az előirányzat felülről nyitott, automatikusan túlléphető.

**A bemutatott összeg az Operatív Törzs 2020. április 3-ig meghozott döntései szerinti, már teljesített, illetve várható kiadásokat tartalmazza.

2. A Gazdaságvédelmi Alap forrásai és kiadásai a 2020. évi központi költségvetésben

Források

A forrás megnevezéseA forrás értéke (éves
előirányzat, millió Ft)
Központi intézmények és programok megtakarításai
Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei
922 553,2
423 100,0
Források összesen1 345 653,2

Kiadások

A kiadás megnevezéseA kiadás értéke
(teljesülés, millió Ft)
Gazdaságvédelmi programok
Munkahely-megtartási program
Munkahely-teremtési program
Kiemelt ágazati programok
Vállalkozások finanszírozása
Család- és nyugdíjasvédelmi program
Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadásai
922 553,2


423 100,0
Kiadások összesen1 345 653,2

3. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja forrásai és kiadásai a 2020. évi központi költségvetésben

Források

A forrás megnevezéseA forrás értéke (éves
előirányzat, millió Ft)
Források összesen0,0

Kiadások

A kiadás megnevezéseA kiadás értéke
(teljesülés, millió Ft)
Kiadások összesen0,0

2. melléklet a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelethez

Új címrendRégi címrend
FEJEZETCÍMALCÍMJOGCÍM-
CSOPORT
JOGCÍMÁHT-TFEJEZETCÍMALCÍMJOGCÍM-
CSOPORT
JOGCÍM
4600000000XLVI. JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP
4601000000271734Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka2221040200Országvédelmi Alap
4700000000XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
4702000000199078Nemzeti Foglalkoztatási Alap6300000000LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
4702010000199188Aktív támogatások6301000000Aktív támogatások
4702010100225146Foglalkoztatási és képzési támogatások6301010000Foglalkoztatási és képzési támogatások
4702020000278778Szakképzési és felnőttképzési támogatások6302000000Szakképzési és felnőttképzési támogatások
4702040000278789Passzív kiadások6304000000Passzív kiadások
4702040100264590Álláskeresési ellátások6304010000Álláskeresési ellátások
4702050000199331Bérgarancia kifizetések6305000000Bérgarancia kifizetések
4702060000278790Működtetési célú kifizetések6306000000Működtetési célú kifizetések
4702080000303835Start-munkaprogram6308000000Start-munkaprogram
4702140000303846EU-s elő- és társfinanszírozás6314000000EU-s elő- és társfinanszírozás
47021404003431172014-2020-as időszak munkaerőpiaci
programjainak előfinanszírozása
63140400002014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
4702150000Munkahely-megtartási program6315000000Munkahely-megtartási program
4702250000276834Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak
visszatérülése
6325000000Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak
visszatérülése
4702260000027555Egyéb bevétel6326000000Egyéb bevétel
4702260100256778Területi egyéb bevétel6326010000Területi egyéb bevétel
4702260200256790Központi egyéb bevétel6326020000Központi egyéb bevétel
4702260300256801Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel6326030000Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel
4702310000026691Szakképzési hozzájárulás6331000000Szakképzési hozzájárulás
4702330000026734Bérgarancia támogatás törlesztése6333000000Bérgarancia támogatás törlesztése
4702350000284345Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
6335000000Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.05.26.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Beiktatta a 230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.05.26.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére