Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

316/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k), l) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"p) keresőtevékenység: a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység."

(2) Az R1. 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A 38/A. § (1) és (3) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében, a 49. § (2) bekezdésében, a 49/A. §-ában, valamint az Ebtv. 72. § (2) bekezdésében, 77. § (3) bekezdésében, 81. § (1) és (2) bekezdésében foglalt esetekben a kormányhivatalok mint kifizetőhelyek, valamint a Tbj. 2. melléklet 6-8. pontja szerinti szervek kifizetőhelyei tekintetében a Központ jár el."

2. § (1) Az R1. 12/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a jogosultsági ellenőrzésnek alávetett személynek az ellenőrzés eredménye alapján a NEAK nyilvántartása szerint érvényes a TAJ-a, azonban rendezetlen a jogviszonya, illetve a Tbj. 46. § (2) bekezdése alapján érvénytelen a TAJ-a, akkor az ellenőrzést végző szolgáltató a NEAK honlapjáról letölthető értesítést átadja az érintett személynek."

(2) Az R1. 12/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az ellenőrzés eredménye nem érinti

a) az egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettségét az érvényes TAJ-jal rendelkező személyek esetében, valamint

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § i) pontja szerinti sürgős szükség esetén nyújtott ellátás és mentés biztosításának kötelezettségét a Tbj. 46. § (2) bekezdése alapján érvénytelen TAJ-jal rendelkező személyek esetében."

3. § Az R1. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellátásokról, baleseti táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egyszázalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta - az erre rendszeresített nyomtatványon - elszámolást nyújt be a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalhoz. Az elszámolást a kormányhivatal mint kifizetőhely, valamint a Tbj. 2. melléklet 6-8. pontja szerinti szervek kifizetőhelyei a Központhoz nyújtja be. Az elszámoláson kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is. A kormányhivatal és a Központ az elszámolást - a beérkezésétől számított nyolc napon belül - felülvizsgálja, és az elszámolt táppénz-hozzájárulással csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik az átutalásról."

4. § Az R1. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tájékoztatóban foglaltak betartását a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok mint kifizetőhelyek és a Tbj. 2. melléklet 6-8. pontja szerinti szervek kifizetőhelyei tekintetében a Központ ellenőrzi."

5. § Az R1. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tbj. 6. § (1) bekezdés d), e), f), h) és i) pontjában, (2) bekezdésében, valamint 87. § (1) bekezdésében meghatározott személy által elszenvedett balesetet - bejelentése alapján - a balesetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal kivizsgálja, és felveszi az üzemi baleseti jegyzőkönyvet. Szükség esetén a munkavégzés helye szerinti kormányhivatal a vizsgálatban közreműködik."

6. § Az R1.

a) 12/A. § (9) bekezdésében a "Tbj. 16. §-a" szövegrész helyébe a "Tbj. 22. §-a" szöveg,

b) 12/A. § (12) bekezdésében a "Tbj. 5. §-a" szövegrész helyébe a "Tbj. 6. §-a" szöveg,

c) 26. §-ában a "Tbj. 5. § (1) bekezdés d) pontjában" szövegrész helyébe a "Tbj. 6. § (1) bekezdés c) pontjában" szöveg,

d) 31. § (1) és (2) bekezdésében a "pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot" szövegrész helyébe a "társadalombiztosítási járulékalapot" szöveg,

e) 31. § (1a) bekezdésében a "Tbj. 5. § (1) bekezdés g) pontja" helyébe a "Tbj. 6. § (1) bekezdés f) pontja" szöveg,

f) 31/A. §-ában a "Tbj. 5. §-a" szövegrész helyébe a "Tbj. 6. §-a" szöveg,

g) 32. § (1) bekezdésében az "A Tbj. 15. §-ának (2) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "A Tbj. 21. §-a szerinti" szöveg,

h) 32. § (2) bekezdésében a "Tbj. 15. § (2) bekezdésének d) pontjában" helyébe a "Tbj. 21. § d) pontjában" szöveg

lép.

2. Az egészségbiztosítási szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egészségbiztosítási szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.rendelet 4. §-a a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:

"(5c) Ha az ellátott egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága azért nem áll fenn, mert az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét nem teljesítette, és az ebből keletkező hátralék összege meghaladta az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát, akkor az ellátás igénybevételét követően az egészségügyi ellátásra való jogosultság utólag nem igazolható."

3. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

8. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alkalmazásában külföldi gyógykezelésre jogosult az a személy, aki a kérelem benyújtásának időpontjától az ellátás külföldi igénybevételének időpontjáig

a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a alapján biztosított,

b) a Tbj. 22. § (1) bekezdése alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult, ide nem értve a Tbj. 22. § (1) bekezdés u) pontja szerinti jogosultat."

4. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 8. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli ki)

"c) a Tbj. 2. melléklet 1. pontjában"

(foglalt feladatok ellátására.)

(2) Az R3. 8. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli ki)

"h) a Tbj.

ha) 45. § (6) és (7) bekezdésében,

hb) 49. §-ában,

hc) 59. § (3) bekezdésében,

hd) 60-61. §-ában,

he) 66. § (3) bekezdésében,

hf) 67. § (8) és (9) bekezdésében,

hg) 84. § (2) bekezdés a) pontjában,"

(foglalt feladatok ellátására.)

10. § Az R3. 7. § (5) bekezdés d) pont de) alpontjában az "1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 44/C. § szerinti" szövegrész helyébe a "2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 69. §-a szerinti" szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék