Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában egészségbiztosítási szerv

a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK),

b)[1] az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal),

c)[2]

d)[3] a kormányablak és

e)[4] az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ).

2. § (1) A NEAK az egészségbiztosításért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(2) A NEAK az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/B. § (3) bekezdése alapján az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) kezelésére kijelölt szerv.

(3) A NEAK költségvetését az E. Alapban kell meghatározni.

3. § (1) A NEAK-ot főigazgató vezeti. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(2) A főigazgatót a NEAK szervezeti és működési szabályzatában meghatározott főigazgató-helyettesek helyettesítik azzal, hogy a NEAK szervezeti és működési szabályzata egyidejűleg több főigazgató-helyettest is kijelölhet a helyettesítésre a hozzájuk tartozó szakterületek figyelembevételével. A főigazgató-helyetteseket a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(3) A NEAK - az (1) és (2) bekezdés alá nem tartozó - foglalkoztatottai felett a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(4)[5]

4. § (1) A NEAK a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2)[6] A kormányhivatal illetékessége - Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége kivételével - megegyezik a vármegyei kormányhivatal illetékességével.

(3)[7] Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége egészségbiztosítási pénztári feladatkörében Budapest főváros és Pest vármegye területére terjed ki.

(4)[8]

(5)[9]

5. §[10]

6. § (1)[11] A kormányhivatal és a kormányablak egészségbiztosítást érintő feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(2)[12] A NEAK közreműködik a miniszternek a kormányhivatal, valamint a kormányablak (1) bekezdés szerinti szakmai irányításával kapcsolatos feladatai ellátásában.

7. § (1) A NEAK ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében

a) szerződést köt és szakmai szempontból ellenőrzi azok teljesülését

aa) az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására,

ab) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására,

ac) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére,

ad) az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója részére (pro família) támogatással történő rendelésére,

ae) az egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi szakellátás igénybevételéhez szükséges beutalásra,

b) az E. Alap kezelésének keretében végzi a finanszírozással és ártámogatás elszámolással kapcsolatos feladatokat,

c) vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,

d) ellátja a speciális finanszírozású gyógyszerek és orvostechnikai eszközök (tételes elszámolás alá eső hatóanyagok, egyszer-használatos eszközök és implantátumok, valamint különkeretes támogatási technikájú gyógyszerek) természetben történő biztosításával kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatokat, ennek keretében közbeszerzési eljárást folytat le és szerződést köt, továbbá a nem természetben biztosított, tételes elszámolás alá eső hatóanyagokra, egyszer-használatos eszközökre és implantátumokra az elszámolásra jogosult intézmények részére pénzügyi keretet biztosít, illetve a még országosan nem elterjedt nagy értékű eljárásokra, beavatkozásokra országos keretszámot, szolgáltatónként keretösszeget állapít meg,

e) vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, így különösen

ea)[13]

eb)[14] a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartását, ideértve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával, valamint a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ) igazolásával és a hatósági igazolványok kiadásával kapcsolatos adatokat is,

ec) közreműködik az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos monitorozásával kapcsolatos feladatok szakmai irányításában a kormányhivatalok vonatkozásában, illetve közreműködik ezen szervek fölötti törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésben a közhiteles jogviszony-nyilvántartás biztosítása érdekében,

f)[15]

g)[16] irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás NEAK hatáskörébe tartozó feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok továbbításáról, továbbá ellátja az egészségügyi ágazati központi informatikai tevékenységet,

h) lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, a gyógyászati ellátások, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,

i) lefolytatja a jogszabályokban előírt egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,

j) részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,

k) feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében, gondoskodik azok biztosítási kötelezettséggel és egészségbiztosítással kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról, kapcsolatot tart a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, összekötő szervként és illetékes intézményként hajtja végre az európai uniós tagságból adódó, valamint az európai közösségi rendeletek által előírt feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában, ellátja a hatáskörébe tartozó nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggő feladatokat,

l) véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz e jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,

m) vezeti az országos várólista nyilvántartást és ellátja az országos várólista nyilvántartással kapcsolatban jogszabályban meghatározott feladatokat,

n) működteti és vezeti

na) az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintettekre vonatkozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 101/C. § (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó informatikai felületet, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 22/B. §-a szerinti központi implantátumregisztert,

nb) az Eüak. 16/B. §-a szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regisztert,

o) meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja a területi egészségügyi ellátás megszervezését,

p) részt vesz az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban,

q) ellátja az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat,

r) szakértőként eljár a Kormány által meghatározott szakkérdésekben,

s) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és továbbít,

t) ellátja mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(2)[17] A Kormány térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szervként a NEAK-ot jelöli ki az Eütv. 146. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására azzal, hogy ezt a feladatot az Országos Kórházi Főigazgatósággal együttműködésben látja el.

(3) A kormányhivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja

a) az E. Alapnak a feladatai ellátásához kapcsolódó előirányzatai tekintetében a gazdálkodással és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,

b) a visszafizetési kötelezettséggel összefüggő eljárásokkal kapcsolatos feladatokat,

c) a foglalkoztató, valamint a kifizetőhely felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

d)[18]

e)[19]

f)[20]

g) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) VIII. fejezetében meghatározott megtérítési eljárásokkal kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,

h) az Ebtv. 35. § (5) bekezdése szerinti feladatot,

i) mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(4) Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási feladatai keretében országos illetékességgel ellátja

a) az Ebtv. 70. § c) pontja szerinti feladatot, valamint

b) az Eütv. 207. § (2) bekezdése szerinti feladatot.

c)[21] az Ebtv. 70. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megtérítésre kötelező fizetési meghagyás kibocsátásából eredő feladatokat, ha az érvényesített megtérítési igény az Ebtv. 18. § (8) bekezdés b) pontján alapul.

(5) A kormányhivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja[22]

a)[23] a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti táppénzzel, a baleset üzemiségének elbírálásával, az utazási költségtérítési támogatással, a keresőképtelenség és keresőképesség felülvéleményezésével kapcsolatos feladatokat,

b) az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével kapcsolatos feladatokat,

c) a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,

d)[24] a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat, továbbá az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen

da) a TAJ-jal rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

db) a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatokat,

dc) a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,

dd) az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat,

de)[25] a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 69. §-a szerinti okirati bizonyítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat,

e) az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,

f) elektronikus ügyintézéssel történő regisztrációval kapcsolatos feladatokat,

g) a TAJ számmal rendelkező, külföldön biztosított állampolgár bejelentésének fogadását és feldolgozását,

h) egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos megállapodáskötéssel kapcsolatos feladatokat,

i) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséget nem, vagy késedelmesen teljesítő természetes személy, foglalkoztató bírságolásával kapcsolatos feladatokat,

j)[26] a hatósági bizonyítvány kiállítását a családi otthonteremtési kedvezmény, illetve otthonteremtési kamattámogatás, valamint a családok otthonteremtési kamattámogatásával érintett kölcsön igénybevételéhez,

k) a hatósági bizonyítvány kiállítását a fennálló tartozásról,

l) az a)-k) ponthoz kapcsolódó adatkezelési és adatszolgáltatási feladatokat,

m) mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(5a)[27] A kormányhivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja az Ebtv. 27. § (1), (2), (5), (7) és (11) bekezdése szerinti feladatokat.

(6)[28] A NEAK, a Központ és a kormányhivatalok a szakfeladataik költségtakarékos és hatékony ellátása érdekében egymással elektronikus levélben is tarthatnak kapcsolatot.

(7)[29] A nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a TAJ kártya kibocsátásával kapcsolatosan a kormányhivatalok és a kormányablakok felügyeleti szerve a NEAK.

(8)[30] A Kormány országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. § (7b) bekezdése szerinti, az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő, TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány hivatalbóli kibocsátására. A TAJ számot igazoló hatósági igazolvány megszemélyesítését végző szerv részére történő adatszolgáltatásra a Kormány országos illetékességgel a NEAK-ot jelöli ki.

(9)[31] A Kormány országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. § (7c) bekezdése szerinti, magyar állampolgár Magyarországon létrejött házasságkötése nyomán megváltozó nevével kiállított TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány hivatalbóli kibocsátására. A TAJ számot igazoló hatósági igazolvány megszemélyesítését végző szerv részére történő adatszolgáltatásra a Kormány országos illetékességgel a NEAK-ot jelöli ki.

8. § (1)[32] Az E. Alap javára elszámolandó, a kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében gazdasági társaságban való érdekeltséget megtestesítő részvény vagy üzletrész, ingatlan, egyéb vagyon értékesítését és az értékesítésig történő hasznosítást - a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével - megállapodás alapján kizárólag a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság végezheti.

(2) A Kormány egészségbiztosítási szervként - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a NEAK-ot jelöli ki.

(3) A Kormány egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli ki[33]

a) a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 341. § c) pontjában,

b) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében,

c)[34] a Tbj. 2. melléklet 1. pontjában

foglalt feladatok ellátására.

(4) A Kormány egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli ki[35]

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. § (3) bekezdés a) pontjában,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D. § h) pontjában,

c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § l) pontjában,

d) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47. § (2) bekezdésében,

e) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

ea) 3. § e) pontjában,

eb) 20. § (2) bekezdés i) pontjában,

ec)[36] 21. § (3) és (7a) bekezdésében,

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136. § (3) bekezdés a) pontjában,

g) az Eüak.

ga) 3. § i) pontjában,

gb) 10. § (1) bekezdésében,

h)[37] a Tbj.

ha) 45. § (6) és (7) bekezdésében,

hb) 49. §-ában,

hc) 59. § (3) bekezdésében,

hd) 60-61. §-ában,

he) 66. § (3) bekezdésében,

hf) 67. § (8) és (9) bekezdésében,

hg) 84. § (2) bekezdés a) pontjában,

i) az Eütv. 147. § (2) bekezdésében

foglalt feladatok ellátására.

(5)[38] A Kormány az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladat ellátására egészségbiztosítási szervként a NEAK-ot és a kormányhivatalt jelöli ki.

(6)[39] A Kormány egészségbiztosítási szervként a kormányablakot jelöli ki a Tbj. szerint biztosított, illetve Tbj. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek[40]

a) TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadásával és

b) az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával

kapcsolatos feladatok ellátására.

(7)[41] A Kormány egészségbiztosítóként a kormányhivatalt és a Központot jelöli ki a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 9. § (18) bekezdése és az Ebtv. 79/B. §-a szerinti nyilvántartások vezetésére.

(8)[42] A Kormány egészségbiztosítóként a Központot jelöli ki a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 9. § (11) és (13) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

8/A. §[43] (1) A NEAK a TAJ szám nyilvántartás kialakítása céljából a Kincstár részére átadja az általa vezetett nyilvántartásban nyilvántartott, a TAJ szám bevezetése óta képzett TAJ számokat és az azzal rendelkező személyek azonosításához szükséges - az aktuális és történeti adatokkal kiegészített - adatkört, a hozzá tartozó algoritmusokkal együtt (a továbbiakban együtt: ősfeltöltés).

(2) Az ősfeltöltésnek és frissítésének a TAJ szám generálás és nyilvántartás éles indulását megelőző 30 napon belül kell megtörténnie.

9. §[44] A Kormány az Ebtv. 19/A. §-a szerinti, a NEAK által lefolytatott, egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásával kapcsolatos eljárásban szakhatóságként - az új eszközt nem igénylő orvosi eljárás befogadására irányuló eljárás kivételével - a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot jelöli ki abban a tekintetben, hogy az adott CE jelölés a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz adott indikációjára kiterjed-e.

10. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

11. §[45]

12. § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre változik.

(2) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által beszerzett vények, nyomtatványok, illetve hatósági igazolványok 2016. december 31. napját követően is felhasználhatóak.

13. §[46] (1) A NEAK 2023. február 1. napjától ellátja

a) mindazon feladatokat, amelyek 2023. január 31-ig a Belügyminisztérium egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkára által irányított Egészségbiztosítási Alap Kontrolling Főosztály, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Működtetésért Felelős Főosztály szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak,

b) a NEAK - ideértve az E. Alapba tartozó ingó és ingatlan vagyont is - vagyongazdálkodásával, kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos operatív és koordinációs feladatokat, valamint

c) az egészségügyi ágazati bérfejlesztéssel, bérkiegészítés támogatással, jövedelem kiegészítéssel, fiatal szakorvosi támogatással kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok tekintetében a Belügyminisztérium jogutódja a NEAK.

(3) A jogutódlás kiterjed

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlan eszközállományra,

c) az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó kormánytisztviselők, más kormányzati szolgálati jogviszonyban állók, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyukra, munkaviszonyukra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyukra,

d) az átvételre kerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési források felhasználására.

(4) A jogutód szerv a jogelőd szerv jogutódjaként jogosult a (3) bekezdés szerinti jogviszonyok vonatkozásában

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) jogutódként belépni a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba.

(5) A Belügyminisztérium és a NEAK a feladatok átadásáról átadás-átvételi megállapodást köt.

14. §[47]

15. §[48]

16. §[49]

17. §[50] Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 1998. július 1-je előtt hatályos 22. §-a alapján megállapított kártalanítási járadékot a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 246. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[3] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[4] Beiktatta a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatálytalan 2023.01.01.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 246. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 246. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[11] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[12] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2020.03.01. (Módosítani rendelte továbbá a 162. § (2) bekezdés d) pontja. A módosítás nem hajtható végre.)

[13] Hatályon kívül helyezte a 147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2019.07.01.

[14] Megállapította a 147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2019.07.01.

[16] Módosította a 147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[17] Módosította a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.02.20.

[18] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[21] Beiktatta a 41/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[22] A nyitó szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[23] Módosította a 807/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[24] Megállapította a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.02.03.

[25] Módosította a 316/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2020.07.02.

[26] Módosította az 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 60. § a)-b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[27] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[28] Módosította a 311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2017.11.01.

[29] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[30] Beiktatta az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 86. §-a. Hatályos 2021.02.01.

[31] Beiktatta az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 86. §-a. Hatályos 2021.02.01.

[32] Megállapította a 827/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[33] A nyitó szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdése e) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[34] Megállapította a 316/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.07.02.

[35] A nyitó szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdése f) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[36] Módosította a 147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[37] Megállapította a 316/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.07.02.

[38] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[39] Beiktatta a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[40] A nyitó szövegrészt módosította a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2023.03.01.

[41] Beiktatta a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[42] Beiktatta a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[43] Beiktatta a 147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.06.26.

[44] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 51. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[46] Megállapította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.01.31.

[47] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[50] Beiktatta a 311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2017.11.01.