389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdés e) pontjában, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"12. hitelfelvevő: az a 3. § (1) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, illetve a 23/B. §-ban meghatározott személy, aki hallgatói hitelt vagy képzési hitelt vesz fel, illetve korábban hallgatói hitelt vagy képzési hitelt vett fel, és tartozását törleszti;"

(2) A Korm. r. 2. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"14a. képzési hitel: a Diákhitel szervezet és a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy (a továbbiakban együtt: képzésben résztvevő) közötti hitel-, vagy kölcsönszerződés alapján az e rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön, amely - céljait tekintve - több részből áll:

a) szabad felhasználású: a képzési hitel azon része, amelyet a képzésben résztvevő a szakmai oktatással, illetve a szakmai képzéssel összefüggésben felmerült költségei finanszírozásához vehet igénybe,

b) kötött felhasználású: a képzési hitel azon része, amelyet a képzésben résztvevő a képzési díj finanszírozása érdekében vehet igénybe;"

2. § A Korm. r. a következő 13/A. alcímmel egészül ki:

"13/A. Képzési hitel

23/A. § A Kormány képzési hitelt nyújtó szervezetként a Diákhitel szervezetet jelöli ki. 23/B. § (1) Képzési hitelre az jogosult

a) aki a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménnyel a szakmai oktatáshoz kapcsolódóan tanulói jogviszonnyal vagy felnőttképzési jogviszonnyal, vagy

b) aki a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, legalább három hónapos képzési időt meghaladó képzéshez vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéshez kapcsolódóan felnőttképzési jogviszonnyal

rendelkezik.

(2) A képzési hitel felvételének feltétele, hogy a képzésben résztvevő

a) megfelel a 3. § (1) bekezdés a) pontjában vagy b) pont bd) alpontjában foglalt feltételeknek,

b) megfelel a 3. § (2) bekezdés b) és d) pontjában, valamint (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek, és

c) a hiteligénylés benyújtásakor nagykorú, de az 55. életévét nem töltötte be.

23/C. § (1) A szabad felhasználású képzési hitel a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt havonta legfeljebb 150 000 forint összegben vehető fel. A szabad felhasználású képzési hitel folyósítása - a képzésben résztvevő választása szerint - havonta egyenlő részletekben vagy tanulmányi félévenként egy összegben a képzésben résztvevő fizetési számlájára történik.

(2) Egy hitelfelvevő részére a Diákhitel szervezet által hatályos hitelszerződés alapján nyújtható szabad felhasználású hallgatói és szabad felhasználású képzési hitelek együttes összege nem haladhatja meg a 8 250 000 forintot.

(3) A kötött felhasználású képzési hitel a képzési díj megfizetésére

a) a 23/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben tanulmányi évenként legfeljebb a képzési díj tanulmányi évre vetített mértékéig,

b) a 23/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben képzésenként legfeljebb 500 000 forint összegben, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés esetén legfeljebb a képzési díj mértékéig

vehető fel.

(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés esetén, ha a kötött felhasználású képzési hitel összege meghaladja az 5 000 000 forintot, a felnőttképző készfizető kezességet vállal a képzési hitelre.

(5) A kötött felhasználású képzési hitel folyósítása egy összegben a szakképző intézmény vagy a felnőttképző fizetési számlájára történik. A kötött felhasználású képzési hitel fel nem használt részét a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző a fel nem használás okának felmerülését követően haladéktalanul a Diákhitel szervezet részére visszautalja. A visszautalt összeget a Diákhitel szervezet előtörlesztésként számolja el.

(6) A képzési hitel felvételére lehetőséget biztosító maximális időszak megegyezik a képzési idővel. Nem jogosult képzési hitelre a képzésben résztvevő a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony szünetelése időtartamára.

(7) A képzési hitel tekintetében a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony fennállását a Diákhitel szervezet a szakképzés információs rendszerén, illetve a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül ellenőrzi.

(8) A hiteligénylés elektronikus úton történhet. A hiteligénylő azonosítására az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti központi azonosítási ügynök szolgáltatás igénybevételével kerül sor.

23/D. § (1) A Diákhitel szervezet a képzési hitelek kamatelemeit a 6. § alapján állapítja meg. Ha ezek összege meghaladja a szabad felhasználású képzési hitel esetén a szabad felhasználású hallgatói hitel, a kötött felhasználású képzési hitel esetén a kötött felhasználású hallgatói hitel ügyfél által fizetendő kamatlábát, az azt meghaladó részt az állam a központi költségvetés terhére, kamattámogatás formájában átvállalja a hitelfelvevőtől.

(2) A képzési hitel törlesztését a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnését követő harmadik hónap elteltével egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alapján kell megkezdeni. A törlesztés időtartamát a hitelfelvevő a képzési hitelre vonatkozó szerződés megkötésekor választhatja meg években úgy, hogy az legalább egy és legfeljebb tíz év lehet, amelybe nem számít bele a szünetelés időtartama. A képzési hitelhez kapcsolódóan a törlesztés mérséklése nem kezdeményezhető.

(3) A Diákhitel szervezettel kötött hitelszerződés alapján fennálló törlesztési kötelezettség szünetel

a) a 23/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a képzésben résztvevő a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnését követő első év utolsó napjáig felsőoktatási intézménnyel szakképzettség megszerzése céljából hallgatói jogviszonyt létesít, annak időtartamára,

b) ha a hallgatói jogviszony megszűnését követő első év utolsó napjáig szakképző intézménnyel szakma megszerzése céljából tanulói jogviszonyt vagy felnőttképzési jogviszonyt létesít, annak időtartamára.

(4) A Diákhitel szervezet a havi törlesztőrészlet összegét a törlesztési kötelezettség kezdetét megelőző hónap végéig közli a hitelfelvevővel. A felszámított kamat változása, illetve a törlesztési kötelezettség szünetelése esetén az új törlesztőrészlet összegét a Diákhitel szervezet az új kamatperiódus kezdetéig közli a hitelfelvevővel.

(5) A folyósításra, az előtörlesztésre, a megszűnésre, a törlesztés szüneteltetésére, a célzott kamattámogatásra, a hiteltartozásra igényelhető gyermektámogatásra, a hitelszerződés felmondására, a felmondott hitelszerződésből eredő követelés behajtására, számviteli elszámolására, továbbá a hitelszerződésre a hallgatói hitelre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ezen alcímben foglalt eltérésekkel. A képzési hitelhez kapcsolódó kamattámogatás elszámolására a kötött felhasználású hallgatói hitelhez kapcsolódó kamattámogatás elszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(6) A képzési hitelt igénybe vevő nő a 18/A-18/D. § szerinti gyermektámogatást a képzési hitel folyósítását követően született vagy örökbefogadott gyermek esetében veheti igénybe.

23/E. § A Diákhitel szervezet negyedévente, a negyedévet követő hónap 10. napjáig elektronikus úton személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az államháztartásért felelős miniszternek a szabad és kötött felhasználású képzési hitelek tárgyévi állományáról és a szerződések számáról, továbbá a tárgyévben igénybe vett és a következő három naptári évben, várható kamattámogatás összegéről."

3. § A Korm. r. a következő 34/G. §-sal egészül ki:

"34/G. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód R. 6.) 23/C. § (2) bekezdése alkalmazása során a Mód R. 6. hatálybalépését megelőzően megkötött szabad felhasználású hallgatói hitelszerződéseket nem kell figyelembe venni."

4. § A Korm. r.

a) 2. § 6. pontjában és 25. § (1) bekezdésében a "hallgatói hitelrendszer" szövegrész helyébe a "hallgatói és képzési hitelrendszer" szöveg,

b) 2. § 6. pontjában a "hallgatói hitelekkel" szövegrész helyébe a "hallgatói hitelekkel és képzési hitelekkel" szöveg,

c) 25. § (1) bekezdésében a "hallgatói hitelszerződések" szövegrész helyébe a "hallgatói hitelszerződések és képzési hitelszerződések" szöveg,

c) 25. § (1) és (2) bekezdésében a "hallgatói hitelek" szövegrész helyébe a "hallgatói és képzési hitelek" szöveg,

d) 25. § (3) bekezdésében a "hallgató" szövegrész helyébe a "hallgató, a tanuló és a felnőttképzésben résztvevő" szöveg,

e) 29. § (1) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában a "hitel" szövegrészek helyébe a "hallgatói hitel" szöveg,

f) 29. § (4) bekezdésében a "hitelek" szövegrész helyébe a "hallgatói hitelek" szöveg,

g) 29. § (6) bekezdésében a "hitelekre" szövegrész helyébe a "hallgatói hitelekre" szöveg

lép.

2. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 26/B. § (7) bekezdés c) pontja.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék