39/2020. (VII. 30.) AM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, valamint a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (2) bekezdésében és 85. § (2) bekezdés 7. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosítása

1. § A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

2. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás - a 11. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a 2019/2020. támogatási év IV. tárgynegyedévében legfeljebb 770 millió forint összegig állapítható meg."

3. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § E rendeletnek a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, valamint a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról szóló 39/2020. (VII. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 39/2020. (VII. 30.) AM rendelet] megállapított 18. §-át a 39/2020. (VII. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

4. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "legfeljebb 12,36403 milliárd forint" szövegrész helyébe az "a 2019/2020. támogatási évben legfeljebb 13,82403 milliárd forint, a 2020/2021. támogatási évben legfeljebb 11,52256 milliárd forint" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "az adott támogatási évben" szövegrész.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 39/2020. (VII. 30.) AM rendelethez

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat C:288 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
Magyar elnevezés)
(288)vörös fogoly*

2. melléklet a 39/2020. (VII. 30.) AM rendelethez

"2. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

ABCD
1.Baromfi megnevezésIdőszak2019/2020.
támogatási évi keret
(millió forint)
2020/2021.
támogatási évi keret
(millió forint)
2.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösI. negyedév1 350,001 350,00
3.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösII. negyedév1 350,001 200,00
4.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösIII. negyedév1 350,001 350,00
5.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösIV. negyedév1 350,001 350,00
6.házi tyúkI. negyedév170,00170,00
7.házi tyúkII. negyedév200,00170,00
8.házi tyúkIII. negyedév170,00170,00
9.házi tyúkIV. negyedév170,00170,00
10.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
I. negyedév1 700,00630,00
11.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
II. negyedév1 750,00850,00
12.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
III. negyedév853,91773,95
13.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa
IV. negyedév690,12738,61
14.növendék pulykaI. negyedév710,00650,00
15.növendék pulykaII. negyedév710,00650,00
16.növendék pulykaIII. negyedév650,00650,00
17.növendék pulykaIV. negyedév650,00650,00

"

Tartalomjegyzék