42/2020. (XI. 26.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. §, a 8. § és az 1. melléklet tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

1. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. hatósági tárolás: a lőfegyvernek, lőszernek (tölténynek) a rendőrség által az e rendelet szabályai szerint végzett tárolása abban az esetben, ha az érintett eszköz birtoklására más nem jogosult."

2. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a hatósági tárolás megkezdésétől számított 180 nap alatt a tulajdonos nem élt az (1) bekezdésben meghatározott jogával, a Rendőrség - saját döntése alapján -

a) a hatósági tárolásba vett lőfegyvert, lőszert (töltényt) kereskedelmi szakértői értékbecslést követően lőfegyverkereskedőnek értékesítésre átadja, vagy

b) gondoskodik a hatósági tárolásba vett lőfegyver, lőszer (töltény) további hatósági tárolásáról.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az értékesítésből származó összeget - a felmerült költségek levonása után - a tulajdonos részére ki kell fizetni."

3. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában nem mellőzhető a megsemmisítés abban az esetben, ha a tulajdonos

a) a 14. § (1) bekezdése alapján a hatósági tárolásba vett lőfegyver, lőszer (töltény) megsemmisítését kezdeményezte, vagy

b) a hatósági tárolásban lévő lőfegyver, lőszer (töltény) megsemmisítéséhez egyébként hozzájárult."

4. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a következő 18/A. §-sal és az azt megelőző alcím címmel egészül ki:

"A lőfegyverek központi nyilvántartásába történő elektronikus adattovábbítás technikai feltételei

18/A. § (1) A lőfegyverek központi nyilvántartásába irányuló adattovábbítás elektronikus úton történő teljesítésére kötelezett ügyfél e kötelezettségét kizárólag az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott dokumentumformátumok valamelyikében teljesítheti.

(2) Ha a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenység jogszerű végzését jogszabályban foglalt rendelkezés az ügyfélnek a lőfegyverek központi nyilvántartásába irányuló adattovábbítás elektronikus úton történő teljesítésére való képességéhez köti, a tevékenységet kizárólag az adattovábbítási kötelezettségét az (1) bekezdésben meghatározott formátumok valamelyikében teljesíteni képes jogosult végezheti."

5. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a) 13. §-ában az "és tárolására" szövegrész helyébe az "és hatósági tárolására" szöveg,

b) 14. § (1) bekezdésében a "felmerült tárolási" szövegrész helyébe a "felmerült hatósági tárolási" szöveg,

c) 15. § (3) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében a "rendőrségi" szövegrész helyébe a "hatósági" szöveg,

d) 16. § (1) bekezdésében az "elrendeléséről a" szövegrész helyébe az "elrendeléséről - ha ennek a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 4/H. § (1) bekezdése szerinti feltételei fennállnak - a" szöveg, valamint

e) 17. § (3) bekezdésében a "tűzfegyver tárolásáért" szövegrész helyébe a "tűzfegyver hatósági tárolásáért" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a) 11/A. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a " , vagy" szövegrész, valamint

b) 11/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja.

2. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

7. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat

a) 8. sorában a "lőszer behozatali" szövegrész helyébe a "lőszer-, lőszerelem-behozatali" szöveg,

b) 9. sorában és 15. sorában a "fegyverenként" szövegrész helyébe a "fegyverenként (a színházi tűzfegyver kivételével)" szöveg,

c) 10. sorában a "lőfegyver kivételével" szövegrész helyébe a "lőfegyver, valamint a színházi tűzfegyver kivételével" szöveg,

d) 11. sorában az "okmányba" szövegrész helyébe az "okmányba (a színházi tűzfegyver kivételével)" szöveg,

e) 16. sorában a "fegyver tartásának engedélyezése fegyverenként" szövegrész helyébe a "tűzfegyver tartásának engedélyezése fegyverenként (az engedély cseréje, pótlása is)" szöveg,

f) 20. sorában a "tartásának engedélyezésére szolgáló engedélyek cseréje, pótlása" szövegrész helyébe a "tartására jogosító engedély cseréje, pótlása (a színházi tűzfegyver tartására jogosító engedély cseréje, pótlása kivételével)" szöveg, valamint

g) 25. sorában a "Színházi fegyver" szövegrész helyébe a "Színházi tűzfegyver" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 42/2020. (XI. 26.) BM rendelethez

A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 27. és 28. sorral egészül ki:

(Az igazgatási szolgáltatási díjak mértéke forintban)
27.A lőfegyver-kereskedői tevékenység végzésére jogosító engedély cseréje, pótlása9000
28.A fegyver kezelésére, illetve használatára jogosult személynek a szervezet részére
kiadott lőfegyvertartási engedélybe történő bejegyzése, valamint az engedélyből
történő törlése, kérelmenként
2400

Tartalomjegyzék