437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 74. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti)

"a) - a 143/B. § 3. pontja szerinti felelősségi körében eljáró miniszterrel együttműködve - a társadalombiztosítási nyugellátás fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekre, a magánnyugdíjpénztárakra,"

(vonatkozó jogszabályokat.)

2. § (1) A Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az emberi erőforrások minisztere (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"4. - a 143/B. § 4. pontjában foglalt kivétellel - gyermekek és az ifjúság védelméért,"

(felelős tagja.)

(2) A Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az emberi erőforrások minisztere (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"11. - a 143/B. § 3. pontjában foglalt kivétellel - szociál- és nyugdíjpolitikáért,"

(felelős tagja.)

3. § A Korm. rendelet a következő 12/A. alcímmel egészül ki:

"12/A. A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköre

143/B. § A családokért felelős tárca nélküli miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. családpolitikáért,

2. gyermek- és ifjúságpolitikáért,

3. - az ezen alcímben meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök tekintetében - szociál- és nyugdíjpolitikáért,

4. - az ezen alcímben meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök tekintetében - gyermekek és az ifjúság védelméért

felelős tagja.

143/C. § (1) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a családok támogatásával, a család- és népesedéspolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő és a kapcsolati erőszakkal érintett csoportokat célzó jogszabályokat.

(2) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány család- és népesedéspolitikájának kialakításáért,

b) kidolgozza a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét,

c) meghatározza a család- és népesedéspolitikával kapcsolatos terület szervezetét és működését,

d) ellátja a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő feladatokat,

e) ellátja a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatokat,

f) együttműködik az egészségügyért felelős miniszterrel a Kormány meddőségkezelési programja ügyében,

g) közreműködik a Kormány otthonteremtési programjának alakításában, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve,

h) részt vesz - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve - az örökbefogadás rendszerének alakításában,

i) felel - az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve - a családbarát szülészetek kialakításáért,

j) koordinálja az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását,

k) koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, és figyelemmel kíséri a női jogok érvényesülését,

l) az egészségbiztosításért felelős miniszterrel együttműködve feladatkörében ellátja a szociális biztonsági tárgyú uniós és nemzetközi feladatokat.

(3) A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - közreműködői szolgáltatások nyújtásával, a család- és idősügyi, illetve nőpolitikai döntések megalapozása és azok hatásainak vizsgálata érdekében végzett tudományos kutatási tevékenységgel, képzések és továbbképzések szervezésével, szakmai kiadványok kiadásával, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes fejlesztési feladatok ellátásával - részt vesz a miniszter (2) bekezdés a), b), valamint d), e) és j) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában.

(4) A miniszter irányítása alatt álló Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért - kutatási és elemzési tevékenység ellátásával - részt vesz a miniszter (2) bekezdés a), b), valamint d)-i) és k) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában.

143/D. § (1) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a csecsemőgondozási díjjal, a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket és programokat.

(2) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében közreműködik a táppénzzel kapcsolatos jogszabályok, intézkedések és programok előkészítésében.

143/E. § A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány ifjúságpolitikájának kialakításáért,

b) koordinálja a határon túli fiatalokkal való együttműködés rendszerét,

c) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,

d) közreműködik a kora gyermekkori intervenció koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában,

e) irányítja a tehetségüggyel kapcsolatos feladatokat,

f) ellátja a Nemzeti Tehetség Programmal összefüggő feladatokat,

g) felel a Kormány gyermektáboroztatási programjának alakításáért,

h) felel - az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve - az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának alakításáért,

i) ellátja az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat,

j) ellátja az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához és az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez a miniszter az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. és a miniszter irányítása alatt álló Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.

143/F. § A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége körében

a) felel a gyermekek napközbeni ellátásának rendszeréért,

b) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos jogszabályokat.

143/G. § A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében

a) meghatározza a nyugdíjpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét, illetve annak fejlesztési irányait, feladatait,

b) ellátja a társadalombiztosítási nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatokat. 143/H. § A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályokat.

143/I. § A miniszter tevékenységét a Miniszterelnökség segíti."

4. § A Korm. rendelet 153. § l)-m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő n) ponttal egészül ki:

(Jogszabály megjelölésében)

"l) a családokért felelős tárca nélküli miniszter esetében a CSTNM,

m) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter estében az NVTNM,

n) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter esetében a PTNM"

(rövid megjelölést kell alkalmazni.)

5. § A Korm. rendelet 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"154. § A miniszterek helyettesítése a Kit. 21. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a következő rend szerint történik:

a) a miniszterelnök általános helyettesét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert a miniszterelnök kabinetfőnöke,

c) a miniszterelnök kabinetfőnökét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

d) a belügyminisztert az igazságügyi miniszter,

e) az agrárminisztert a pénzügyminiszter,

f) az emberi erőforrások miniszterét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

g) a honvédelmi minisztert a külgazdasági és külügyminiszter,

h) az igazságügyi minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

i) a külgazdasági és külügyminisztert a honvédelmi miniszter,

j) a pénzügyminisztert az innovációért és technológiáért felelős miniszter,

k) az innovációért és technológiáért felelős minisztert a pénzügyminiszter,

l) a családokért felelős tárca nélküli minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

m) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert a miniszterelnök kabinetfőnöke,

n) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter

helyettesíti."

6. § A Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdés g) pontjában az "a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 28. §-a szerinti kabinet és a Ksztv. 29. §-a" szövegrész helyébe az "a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 8. §-a szerinti kabinet és a Kit. 9. §-a" szöveg,

b) 8. § b) pontjában a "Ksztv. 18. §-ában" szövegrész helyébe a "Kit. 5. §-ában" szöveg,

c) 94. § (1) bekezdés a) pontjában a "pénzbeli ellátásaira" szövegrész helyébe a "pénzbeli ellátásaira - ide nem értve a csecsemőgondozási díjat és a gyermekgondozási díjat -" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 92. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja,

b) 93. §-a,

c) 97. §-a,

d) 105. § (1) bekezdésében a " , valamint a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve a társadalombiztosítási nyugellátásokra" szövegrész, valamint

e) 105. § (2) bekezdés b) pontja.

8. § Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére