439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet

az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 81. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 5., 6. és 12. pontjában, 268. § (4) bekezdésében, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdés a) pontja a következő ad) és ae) alponttal egészül ki:

(Az 1. melléklet alkalmazásában

felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség:)

"ad) igazgatásszervező alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

ae) nemzetközi közszolgálati menedzser alapképzési szakon szerzett szakképzettség;"

2. § A 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az 1. melléklet alkalmazásában)

"b) felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:

ba) a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

bb) a bűnügyi alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

bc) a rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség,

bd) a rendészeti alapképzési szakon vám- és pénzügyőr szakirányon szerzett szakképzettség;

c) középfokú végzettség az érettségi végzettség;

d) szakképesítés alatt érteni kell a rész-szakképesítést, a szakképesítés-ráépülést, a mellék-szakképesítést, valamint azt a 2020. január 1. után megszerezhető szakképesítést, szakmát és részszakmát is, amely az adott munkakörcsoportnál előírt szakképesítésnek megfeleltethető."

3. § A 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § Ha az állami adó- és vámhatóság vezetője meghatározott munkakörcsoportban ezt nem zárja ki, minden munkakörcsoportban el kell fogadni megfelelő képesítésként

a) az államtudományi és közigazgatási felsőoktatási területen vagy

b) a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen

a közigazgatási képzési ágon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettséget."

4. § A 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § Azt a kormánytisztviselőt vagy pénzügyőrt, aki az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépésének napján a NAV állományába tartozik, és a Mód. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok alapján munkaköre ellátására képesítettnek minősül, a Mód. rendelet hatálybalépésekor betöltött munkakörének munkakörcsoportja vonatkozásában is képesítettnek kell tekinteni munkakörcsoportja megváltozásáig."

5. § A 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § A 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "szakképzettség;" szövegrész helyébe a "szakképzettség," szöveg lép.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 3/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer üzemeltetése és felügyelete."

8. § A NAV Korm. rendelet 7. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Központi Irányítás ellátja)

"f) az Aktv. III/A. és IV/A. Fejezete szerinti eljárásokban az állami adó- és vámhatóság mint magyar illetékes hatóság hatáskörébe utalt, továbbá a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény alapján indított kölcsönös egyeztetési eljárások lefolytatásával, illetve a választottbírósági eljárással kapcsolatos"

(feladatokat.)

9. § A NAV Korm. rendelet 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A NAV bármelyik megyei igazgatósága, illetve a KAVIG is eljárhat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdésében és 13. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása során."

10. § A NAV Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 21/B. alcímmel egészül ki:

"21/B. A különleges gazdasági övezet tekintetében a megyei önkormányzat képviselő-testülete által megállapított adóval kapcsolatos különös illetékességi szabályok

56/B. § A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerinti különleges gazdasági övezet tekintetében a megyei önkormányzat képviselő-testülete által megállapított adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat első fokon az a megyei igazgatóság látja el, amelynek illetékességi területén a megyei önkormányzat székhelye található. Ha a különleges gazdasági övezet tekintetében a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése jogosult az adó megállapítására, az általa megállapított adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat első fokon a Pest Megyei Adó-és Vámigazgatóság látja el."

11. § A NAV Korm. rendelet 63. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[Kizárólag a KAVIG jár el az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások tekintetében a regisztrációs adó, illetve az illetékügyek kivételével, ide nem értve a soron kívüli adómegállapítás során kiszabott, valamint az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik]

"j) az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok adóügyeiben, melyek tevékenysége honvédelmi érdekhez kapcsolódik az illetékes miniszter rendelete alapján."

12. § A NAV Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG jár el:)

"b) az illetékügyek kivételével - ide nem értve az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét - az a) pontba nem tartozó, Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendelkező, jogszabályban meghatározott kiemelt adózók adóügyeiben, ideértve az 56/B. § szerinti adóügyeket is."

13. § A NAV Korm. rendelet

a) 22. § (2) bekezdésében az "Az (1) bekezdésben meghatározott" szövegrész helyébe az "Az (1) és (1a) bekezdésében meghatározott" szöveg,

b) 35. § (11) bekezdésében a "NATO 302. formanyomtatvány" szövegrész helyébe a "302. NATO- vagy 302. EU-formanyomtatvány" szöveg,

c) 35. § (12) bekezdésében a "NATO 302. formanyomtatványoknak" szövegrész helyébe a "302. NATO- vagy 302. EU-formanyomtatványoknak" szöveg,

d) 35. § (12) bekezdésében a "286. cikk a) pontja" szövegrész helyébe a "286. cikk a) pontja, valamint a 286a. cikk a) pontja" szöveg,

e) 63. § (1) bekezdés i) pontjában az "adóügyekben." szövegrész helyébe az "adóügyekben, és" szöveg,

f) 25. alcím címében, 82. § (2) bekezdésében, 83. § c) pontjában, 85. §-ában a "bűnmegelőzési és bűnüldözési" szövegrész helyébe a "bűnügyi, vámszakmai és rendészeti" szöveg,

g) 82. § (1) bekezdésében a "bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese (a továbbiakban: bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes)" szövegrész helyébe a "bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese (a továbbiakban: bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes)" szöveg,

h) 90. § (1) bekezdés e) pontjában a "vámszakmai és nemzetközi feladatok ellátásáért felelős helyettesének" szövegrész helyébe a "bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatai ellátásért felelős szakmai helyettesének" szöveg

lép.

3. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.) 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon

a) az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy az állami adó- és vámhatóságnál fennálló tartozását vagy annak hiányát,

b) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette, és

c) a végrehajtásra vagy a visszatartásra átadott köztartozásokat."

15. § Az Adóig. vhr. 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha az adózó személyi jövedelemadóról vagy egyszerűsített vállalkozói adóról nem nyújtott be bevallást, nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adómegállapítást, nem adható ki jövedelemigazolás, kivéve, ha

a) az adózó adóalapjának és adójának megállapítása utólagos, illetve soron kívüli adómegállapítás keretében történt,

b) a jövedelemigazolás kiállításának napján fennálló állapotnak megfelelően az állami adó- és vámhatóság nyilvántartása szerint az adózót a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján bevallási kötelezettség nem terheli, illetve terhelte, és erre vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság felé nyilatkozik."

16. § Az Adóig. vhr. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § E fejezet alkalmazásában

1. átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik;

2. fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása;

3. garantőr: az MNB nyilvántartásában szereplő vagy az Európai Unió más tagállamában honos, bejegyzett pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás;

4. rendelkezésre tartás: az adótartozás megfizetésének folyamatos és teljes összegű biztosítása."

17. § Az Adóig. vhr. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. § Ha az adózó az adófizetési biztosíték összegét az elkülönített letéti számlára történő átutalással teljesíti, akkor a fizetési megbízás teljesítése esetén az abban szereplő összeget az állami adó- és vámhatóság legkésőbb a fizetési megbízás teljesítését követő munkanapon veszi figyelembe."

18. § Az Adóig. vhr. 66. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Azon önkormányzati adóhatóság esetében, amely az elektronikus fizetés lehetőségét az önkormányzati ASP rendszer útján biztosítja, a Magyar Államkincstár végzi el a kifizetés teljesíthetőségének (2) bekezdés szerinti előzetes igazolását."

19. § Az Adóig. vhr. a következő 128/B. §-sal egészül ki:

"128/B. § Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet 2.) megállapított 36. §-t először a Korm. rendelet 2. hatálybalépését követően teljesített fizetési megbízások esetében kell alkalmazni."

20. § Az Adóig. vhr. 58/A. § (1) bekezdésében a "szerinti rendszeren keresztül" szövegrész helyébe a "szerinti rendszeren (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer) keresztül" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 14-15. § az e rendelet kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

(3) A 7. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Képesítési előírások

1. Adóügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, műszaki/ mérnök menedzseri, gazdasági mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, ingatlan-nyilvántartási szervező, nemzetbiztonsági, andragógiai, pedagógus, kommunikátor felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó; vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú; társadalombiztosítási, munkaügyi, személyügyi, személyzeti legalább felső középfokú szakképesítés; ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő; vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés; b) A II. besorolási osztályban: középfokú végzettség.

2. Bűnügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, nemzetbiztonsági, biztonság- és védelempolitikai felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett szervezett bűnözés elleni tanácsadó vagy adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy rendészeti szervező szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség;

pénzügyi információs munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

3. Ellenőrzési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, matematikusi, alkalmazott matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; vagy diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői; vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés; vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői, mechatronikai technikusi vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés;

belső ellenőrzési feladatok munkaterületen: a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott végzettségek, szakképzettségek, szakképesítések;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú; vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés, közszolgálati ügyintéző, gazdasági informatikus, statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

4. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, nemzetközi kapcsolatok szakreferensi/szakértői, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, pedagógus, andragógiai, levéltáros felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó-és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői; nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint ügyvitelszervezői, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés, könyvelés és adózás szakterületen szerzett vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen szerzett legalább, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség.

5. Tervezési, elemzési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, szociológusi, matematikusi, alkalmazott matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú; informatikai szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

6. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy vámügyintéző szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség;

Analitikai feladatok munkaterületen: középfokú vegyészi végzettség; középfokú végzettség, valamint mérnökasszisztensi; vagy vegyipari szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés.

7. Végrehajtási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség.

8. Beruházási, ellátási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, rendészeti, műszaki, informatikai, honvédelmi/ nemzetvédelmi és katonai, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri logisztikai menedzseri felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy építési műszaki ellenőri szakképesítés;

Közbeszerzési feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb szakképzettség, szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari, elektronikai, nyomdaipari, közlekedési, gépészeti, logisztikai, szállítmányozási, gépjármű-építési, szerelési logisztikus, raktáros, raktárvezetői, bőrdíszműves végzettség;

ruhaipari technikusi végzettség;

középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú, vagy műszaki, ipari és építőipari szakterületen szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

9. Biztonsági munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, rendészeti (büntetés-végrehajtási szakirány is), nemzetbiztonsági, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, informatikai, híradástechnikai, távközlési, mechanikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonság- és védelempolitikai, villamosmérnöki, építőmérnöki, gazdasági agrármérnöki felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szakértő, mérnök-közgazdász, pénzügyi vállalkozási szakértő szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói, biztonságszervezői, vagyonőr, személy- és vagyonőr, biztonsági őr, testőr, biztonságtechnikai szerelő, kezelő, biztonságtechnika-kezelő, elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő, mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő, elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi-rendszer szerelő szakképesítés vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

10. Humánigazgatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező, személyügyi szakértő/szervező/szaktanácsadó, közszolgálati személyügyi menedzser, humánmenedzser, személyügyi és emberi erőforrás szaktanácsadó/menedzser, adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vámigazgatásszervezői szakképzettség vagy a humánigazgatási feladatoknak megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett egyéb szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, informatikai szakmacsoportban szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett, könyvelés és adózás szakterületen szerzett, munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú szakképesítés vagy gazdasági informatikus, statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés, vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

11. Pénzügyi, számviteli munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, gazdasági mérnöki, szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint társadalombiztosítási vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

12. Egyéb munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

Kommunikációs feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, kommunikáció és médiatudományi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, film- és videoművészeti vagy multimédia képzési ágban szerzett, informatikai, rendészeti, rajz- és vizuális kommunikáció, politológus felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú vagy grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés;

Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, nemzetközi kapcsolatok szakreferens/szakértő felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, idegen nyelv nevelésoktatás területen szerzett tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett szakfordító és tolmács szakképzettség;

Különös hatáskörbe tartozó feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés;

Tanácsadói feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/ vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

Szabálytalansági koordinációs munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:

Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés, protokollügyintézői vagy utazásügyintézői legalább felső középfokú szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

13. Informatikai munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett, könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

14. Egészségügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett egészségtudományi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, pszichológiai, általános orvosi, fogorvosi, valamint az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség, valamint egészségügyi szakterületen szerzett szakképesítés vagy pszichológiai szakterületen szerzett emelt szintű akkreditált szakképesítés.

15. Kulturális, üdültetési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógusi, informatikus könyvtárosi, kommunikáció és médiatudományi, turizmus-vendéglátási, kereskedelem és marketing, sportszervezői, rekreáció-szervezési és egészségfejlesztési, levéltári, régészeti, történeti muzeológiai, zeneművészeti felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari, zeneművészeti végzettség, középfokú végzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői, vendéglátásszervező-vendéglősi, élelmezésvezetői, élelmezési menedzseri, vendéglátó és idegenforgalmi menedzseri, szállodai portás-recepciósi, segédkönyvtárosi, segédlevéltárosi és ügykezelői, sportszervezői, kiadványszerkesztői, műtárgyvédelmi munkatársi, múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői vagy műtárgyvédelmi asszisztensi szakképesítés.

16. Képzési, oktatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógiai, pszichológiai, szociológus, kommunikátor, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, pedagógus, modern filológia képzési ágban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség, középfokú végezettség, valamint munkaügyi, oktatásszervezői, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés.

17. Szakmai értékelő, elemző munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés."

Tartalomjegyzék