45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) Az 1. § c) pontja szerinti képzés oktatási programjának kidolgozása során a miniszter kikéri a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét.

(2) A megyei önkormányzat az 1. § c) pontjában meghatározott képzést maga végzi, vagy ezzel - képzési megállapodás keretében - olyan más intézményt is megbízhat, amely a 2. § (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel. A döntés meghozatala előtt a megyei önkormányzat kikéri a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét.

(3) A megyei önkormányzat gondoskodik a képzés legalább évente egy alkalommal történő megtartásáról. Ha a képzés megtartásához nincs kellő számú jelentkező, a megyei önkormányzat más megyei önkormányzattal közösen is megszervezheti a képzést.

(4) A megyei önkormányzat a képzés megvalósításának módjáról és tervezett időpontjáról legkésőbb a képzés napját megelőző 30 nappal korábban, elektronikus úton tájékoztatja az Intézetet."

2. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jelentkező a képzésen való részvételi szándékát a Szociális Ágazati Portálon közzétett jelentkezési lapnak az Intézethez elektronikusan történő benyújtásával jelzi. A 2/A. § szerinti képzésre jelentkezők adatait az Intézet a képzés megszervezése érdekében a jelentkezési lap benyújtását követő 15 napon belül továbbítja a jelentkező lakóhelye szerint illetékes megyei önkormányzatnak."

3. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az 1. § c) pontjában meghatározott képzés záróvizsgájára a vizsgabizottság egy tagját a megyei önkormányzat delegálja."

4. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2021. január 1-jét megelőzően azonos szakmai tartalommal - a minisztérium, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében vagy engedélyével - folytatott, illetve szervezett képzés az Intézet által e rendelet alapján folytatott vagy szervezett képzéssel egyenértékű."

5. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet "Záró rendelkezések" alcíme a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § E rendeletnek az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (2)-(4) bekezdését, 2/A. §-át, 4. § (1) és (5) bekezdését, valamint 10. § (2) és (2a) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott jelentkezésekre, valamint az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projekt keretében megszervezett falu- és tanyagondnoki képzésekre nem kell alkalmazni."

6. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "miniszter által" szövegrész helyébe a "miniszter (a továbbiakban: miniszter) által" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az Intézet - a 2/A. §-ban foglalt kivétellel -" szöveg,

d) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a "szerepel" szövegrész helyébe a "szerepel vagy az abban foglalt feltételeket teljesíteni tudja" szöveg,

e) 2. § (3) bekezdés e) pontjában az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az Intézet" szöveg,

f) 2. § (4) bekezdésében a "bekezdésben foglalt" szövegrész helyébe a "bekezdésben és a 2/A. § (2) bekezdésében foglalt" szöveg,

g) 3. §-ában az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az Intézet" szöveg,

h) 4. § (3) bekezdésében az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az Intézet" szöveg,

i) 4. § (4) bekezdésében az "a Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az Intézet" szöveg,

j) 6. § (2) bekezdésében az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az Intézet" szöveg,

k) 10. § (2) bekezdésében a "szociális ágazat irányítását végző miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

l) 10. § (4) bekezdésében az "A Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Az Intézet" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 4. § (5) bekezdése.

8. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere