81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1. §

E rendelet alkalmazási köre

a) a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó,

b)[1] a támogató szolgálat,

c) a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki,

d)[2] a közösségi pszichiátriai ellátás,

e)[3] a komplex támogatási szükségletmérő

f)[4] az óvodai és iskolai szociális segítő,

g)[5] a szociális diagnózist készítő esetmenedzser

h)[6] szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása

i)[7] a fogyatékosságügyi tanácsadó

j)[8] az utcai szociális munka

képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).

A képzésre vonatkozó általános szabályok

2. §

(1)[9] A képzés térítésköteles. A képzést a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) szervezi.

(2)[10] A képzés a szociális ágazat irányítását végző miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: oktatási program) alapján történik.

(3) Az Intézet - a 2/A. §-ban foglalt kivétellel - a képzést maga végzi, vagy ezzel - képzési megállapodás keretében - olyan más intézményt is megbízhat, amely[11]

a)[12] az oktatási programban szerepel vagy az abban foglalt feltételeket teljesíteni tudja,

b) a képzés helyét és tárgyi feltételeit biztosítani képes,

c) a képzési programot az oktatási programnak megfelelően készítette el,

d) a képzésben résztvevő oktatók képesítése és a felhasználni kívánt szakmai segédanyag minősége alapján a képzés megfelelő színvonalát biztosítani képes,

e)[13] a képzésben résztvevő oktatóknak az Intézet által évente szervezett szakmai konzultáción való részvételét biztosítja.

(4)[14] A (3) bekezdésben és a 2/A. § (2) bekezdésében foglalt képzési megállapodás érvényességéhez - ha az Intézet által megbízott intézmény az oktatási programban nem szerepel - a szociális ágazat irányítását végző minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) jóváhagyása szükséges.

2/A. §[15]

(1)[16] Az 1. § c) pontja szerinti képzés oktatási programjának kidolgozása során a miniszter kikéri a Vármegyei Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét.

(2)[17] A vármegyei önkormányzat az 1. § c) pontjában meghatározott képzést maga végzi, vagy ezzel - képzési megállapodás keretében - olyan más intézményt is megbízhat, amely a 2. § (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel. A döntés meghozatala előtt a vármegyei önkormányzat kikéri a Vármegyei Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét.

(3)[18] A vármegyei önkormányzat gondoskodik a képzés legalább évente egy alkalommal történő megtartásáról. Ha a képzés megtartásához nincs kellő számú jelentkező, a vármegyei önkormányzat más vármegyei önkormányzattal közösen is megszervezheti a képzést.

(4)[19] A vármegyei önkormányzat a képzés megvalósításának módjáról és tervezett időpontjáról legkésőbb a képzés napját megelőző 30 nappal korábban, elektronikus úton tájékoztatja az Intézetet.

3. §[20]

Az Intézet a képzésekkel kapcsolatosan minden év februárjában közleményt jelentet meg a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon, amely tartalmazza a jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, így különösen a képzés helyét, időpontját, a jelentkezési díjat, a képzési térítési díjat és a pótvizsgadíjat.

4. §

(1)[21] A jelentkező a képzésen való részvételi szándékát a Szociális Ágazati Portálon közzétett jelentkezési lapnak az Intézethez elektronikusan történő benyújtásával jelzi. A 2/A. § szerinti képzésre jelentkezők adatait az Intézet a képzés megszervezése érdekében a jelentkezési lap benyújtását követő 15 napon belül továbbítja a jelentkező lakóhelye szerint illetékes vármegyei önkormányzatnak.

(2) A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési díj megfizetése.

(3)[22] Az Intézet a jelentkezés elfogadása esetén a jelentkező részére - a jelentkezési lap beérkezését követő 30 napon belül - a Szociális Ágazati Portálon közzétett igazolást állítja ki, és tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, így különösen a vizsgakövetelményekről.

(4)[23] A (2) bekezdésben foglalt összeg csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a jelentkező beiskolázását az Intézet a (3) bekezdésben foglalt igazolás kiállítását követő 1 éven belül nem biztosítja.

(5)[24]

5. §[25]

(1)[26] A képzőhely és a képzésen részt vevő személy képzési szerződést köt. A képzési szerződésnek tartalmaznia kell

a) a képzőhely megnevezését, címét, képviselőjének nevét,

b) az oktatási program címét,

c) az oktatási program engedélyszámát,

d) a képzésen részt vevő személy képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját,

e) a képzésen részt vevő személy számára megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén az őt érintő következményeket,

f)[27] a képzési térítési díj és a pótvizsgadíj mértékét és fizetésének módját,

g) a képzésben részt vevő személy, illetve a képzőhely szerződésszegésének következményeit,

h) a panaszkezelés módját.

(2) A képzési szerződést a képzőhely köteles 5 évig megőrizni.

6. §

(1) A minisztérium ellenőrzi, hogy a képzések megfelelnek-e az oktatási programban, illetve az e rendeletben foglaltaknak.

(2)[28] Az Intézet a minisztérium részére minden év január 31-éig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről.

7. §

(1)[29] A képzésen az vehet részt, aki az 1. §-ban meghatározott szakterületen a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt képesítési előírásokat egyebekben teljesíti.

(2)[30] A képzésen részt vevő személy - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - legalább 15 és legfeljebb 30 fős csoportban elméleti és gyakorlati oktatáson vesz részt.

(3)[31] Az 1. § c) és i) pontja szerinti képzés esetében a (2) bekezdésben meghatározott alsó létszámkorlátra vonatkozó előírást nem kell alkalmazni.

8. §

(1) A képzésen résztvevő személy

a) ha az oktatási program ezt előírja, az egyes tantárgyakból szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát,

b) a képzés végén szóban vagy írásban záróvizsgát

tesz.

(2) A záróvizsga időpontját a képzés utolsó napját követő 15. és 60. nap között kell meghatározni.

(3) A képzőhely a záróvizsga időpontjáról legalább 30 nappal korábban tájékoztatja a képzésen résztvevő személyt.

9. §

(1) A képzésen résztvevő személy - ha az oktatási program ezt előírja - szakmai dolgozatot készít, és azt a záróvizsgán megvédi.

(2) A szakmai dolgozatot legalább 15 nappal a záróvizsgát megelőzően be kell nyújtani a képzőhely felé.

(3) Záróvizsgára az bocsátható, aki

a)[32] az elméleti és gyakorlati oktatás képzési programban megállapított kötelező óraszámának

aa) az adósságkezelési tanácsadó képzés vonatkozásában összesen legalább a 90%-át,

ab) az aa) alpont alá nem tartozó képzés esetén összesen legalább a 80%-át,

b) tantárgyi vizsgakötelezettségét,

c) szakmai dolgozat-írási kötelezettségét

teljesítette.

10. §

(1) A képzésen résztvevő személy 3 tagú vizsgabizottság előtt záróvizsgát tesz.

(2)[33] A vizsgabizottság elnökét a miniszter kéri fel.

(2a)[34] Az 1. § c) pontjában meghatározott képzés záróvizsgájára a vizsgabizottság egy tagját a vármegyei önkormányzat delegálja.

(3) A záróvizsgát a vizsgabizottság

a) kiválóan megfelelt,

b) jól megfelelt,

c) megfelelt,

d) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(3a)[35] Nem felelt meg minősítés vagy igazoltan elmulasztott záróvizsga esetén a vizsgázó a sikertelen vagy elmulasztott vizsga időpontját követő következő képzési csoport záróvizsgáján pótvizsgát tehet.

(4)[36] Az Intézet a sikeres záróvizsgát követően - a képzőhely által kiállított igazolás alapján - a képzésen résztvevő személy részére a Szociális Ágazati Portálon közzétett tanúsítványt állítja ki.

II. Rész

AZ EGYES KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

Az adósságkezelési tanácsadó képzés

11. §

(1)[37] Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése háztartásgazdálkodási tanácsadás ellátására, valamint az egyének, a családok és a közösségek számára a pénzügyi kultúra javítása céljából biztosított szolgáltatások nyújtására.

(2)[38] A képzés kötelező óraszáma 120 óra, ebből

a) 72 óra elméleti oktatás,

b) 48 óra gyakorlati oktatás.

(3)[39]

A támogató szolgálat képzés[40]

12. §[41]

(1) A támogató szolgálat képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/A. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma segítő munkakör esetén 80 óra, ebből

a) 16 óra elméleti oktatás,

b) 64 óra gyakorlati oktatás.

(3) A képzés kötelező óraszáma gondozó, illetve terápiás munkatárs esetén 160 óra, ebből

a) 60 óra elméleti oktatás,

b) 100 óra gyakorlati oktatás.

13. §[42]

14. §[43]

A falu- és tanyagondnoki képzés

15. §

(1) A falu- és tanyagondnoki képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-ának (1)-(4) bekezdéseiben foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 170 óra, ebből[44]

a)[45] 52 óra elméleti oktatás,

b)[46] 118 óra gyakorlati oktatás.

A közösségi pszichiátriai ellátás képzés[47]

16. §[48]

(1) A közösségi pszichiátriai ellátás képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/F. § (2) bekezdésében, 39/G. § (3) bekezdésében és 39/H. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 185 óra, ebből

a) 140 óra elméleti oktatás,

b) 45 óra gyakorlati oktatás.

A komplex támogatási szükségletmérő képzés[49]

17. §[50]

(1) A komplex támogatási szükségletmérő képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/C. §-ában foglalt komplex szükségletfelméréshez kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére.

(2) A képzés kötelező óraszáma fogyatékos szakterületen 62 óra, ebből

a) 44 óra elméleti oktatás,

b) 18 óra gyakorlati oktatás.

(3) A képzés kötelező óraszáma pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg szakterületen 52 óra, ebből

a) 34 óra elméleti oktatás,

b) 18 óra gyakorlati oktatás.

Az óvodai és iskolai szociális segítő képzés[51]

17/A. §[52]

(1) Az óvodai és iskolai szociális segítő képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 25. és 26. §-ában foglalt óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére.

(2) A képzés kötelező óraszáma 90 óra, ebből

a) 27 óra elméleti oktatás,

b) 63 óra gyakorlati oktatás.

(3) Felsőfokú szociális szakképzettséggel nem rendelkező személyeknek a (2) bekezdés szerinti óraszámon túl 30 óra kiegészítő képzésben kell részt venniük, amelyből 15 óra elméleti oktatás, 15 óra gyakorlati oktatás.

(4)[53] Az óvodai és iskolai szociális segítő képzésben a 10. § (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható. A képzésen részt vevő személyek a képzés végén írásban tesznek záróvizsgát az oktatási programban meghatározottak szerint.

A szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzés[54]

17/B. §[55]

(1) A szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 30. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 90 óra, ebből

a) 27 óra elméleti oktatás,

b) 63 óra gyakorlati oktatás.

A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés[56]

17/C. §[57]

(1) A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/J-39/L. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A szenvedélybetegek közösségi ellátása képzés kötelező óraszáma 188 óra, ebből

a) 104 óra elméleti oktatás,

b) 84 óra gyakorlati oktatás.

(3) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása képzés kötelező óraszáma 173 óra, ebből

a) 89 óra elméleti oktatás,

b) 84 óra gyakorlati oktatás.

A fogyatékosságügyi tanácsadó képzés[58]

17/D. §[59] (1) A fogyatékosságügyi tanácsadó képzés célja felkészíteni a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 27/A. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A fogyatékosságügyi tanácsadói képzés kötelező óraszáma 180 óra, ebből

a) 62 óra elméleti oktatás,

b) 118 óra gyakorlati oktatás.

Az utcai szociális munka képzés[60]

17/E. §[61]

(1) Az utcai szociális munka képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 104. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 80 óra, ebből

a) 40 óra elméleti oktatás,

b) 40 óra gyakorlati oktatás.

Záró rendelkezések[62]

18. §

(1) E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)[63] A 2021. január 1-jét megelőzően azonos szakmai tartalommal - a minisztérium, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében vagy engedélyével - folytatott, illetve szervezett képzés az Intézet által e rendelet alapján folytatott vagy szervezett képzéssel egyenértékű.

(3)[64]

19. §[65]

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § b) és d) pontját, valamint 12. és 16. §-át a Módr. hatálybalépését követően indult képzésekre kell alkalmazni. A Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő támogató szolgálattal és közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzéseket eredményesen elvégző személyek számára a tanúsítványt a "támogató szolgálat képzés" és a "közösségi pszichiátriai ellátás képzés" elvégzéséről kell kiállítani.

20. §[66]

E rendeletnek az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (2)-(4) bekezdését, 2/A. §-át, 4. § (1) és (5) bekezdését, valamint 10. § (2) és (2a) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott jelentkezésekre, valamint az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projekt keretében megszervezett falu- és tanyagondnoki képzésekre nem kell alkalmazni.

21. §[67]

E rendeletnek az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2022. (XII. 30.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr2022.) módosított 9. § (3) bekezdés a) pontját a Módr2022. hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzésekre is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez[68]

1/A. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez[69]

2. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez[70]

3. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez[71]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.02.28.

[2] Megállapította a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.02.28.

[3] Beiktatta a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 41. §-a. Hatályos 2018.02.06.

[4] Beiktatta a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.02.28.

[5] Beiktatta a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.02.28.

[6] Beiktatta a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 18. §-a. Hatályos 2020.02.09.

[7] Beiktatta a 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet 16. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[8] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 26. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította a 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.09.18.

[10] Módosította a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[12] Módosította a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[13] Módosította a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § e) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[14] Megállapította a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 27. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[15] Beiktatta a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[16] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 37. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 37. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 37. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 37. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Módosította a 27/2023. (VIII. 3.) BM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2023.08.04.

[21] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 37. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Módosította a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § h) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[23] Módosította a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § i) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[25] Megállapította a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 12. §-a. Hatályos 2015.10.29.

[26] Megállapította a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 42. §-a. Hatályos 2018.02.06.

[27] Módosította a 27/2023. (VIII. 3.) BM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2023.08.04.

[28] Módosította a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § j) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[29] Megállapította a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 24. §-a. Hatályos 2019.02.28.

[30] Módosította a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 32. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[31] Beiktatta a 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[32] Megállapította a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 28. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[33] Módosította a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § k) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[34] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 37. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[35] Beiktatta a 27/2023. (VIII. 3.) BM rendelet 9. §-a. Hatályos 2023.08.04.

[36] Módosította a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 6. § l) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[37] Megállapította a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 43. §-a. Hatályos 2018.02.06.

[38] Megállapította a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 48. §-a. Hatálytalan 2018.02.06.

[40] A címet megállapította a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 25. §-a. Hatályos 2019.02.28.

[41] Megállapította a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 25. §-a. Hatályos 2019.02.28.

[42] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § a) pontja. Hatálytalan 2019.02.28.

[43] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § a) pontja. Hatálytalan 2019.02.28.

[44] A nyitó szövegrészt módosította a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2020.02.09.

[45] Módosította a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2020.02.09.

[46] Módosította a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2020.02.09.

[47] A címet megállapította a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 26. §-a. Hatályos 2019.02.28.

[48] Megállapította a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 26. §-a. Hatályos 2019.02.28.

[49] Beiktatta a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 44. §-a. Hatályos 2018.02.06.

[50] Beiktatta a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 44. §-a. Hatályos 2018.02.06.

[51] A címet beiktatta a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 27. §-a. Hatályos 2019.02.28.

[52] Megállapította a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 28. §-a. Hatályos 2019.02.28.

[53] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 29. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[54] Beiktatta a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 29. §-a. Hatályos 2019.02.28.

[55] Beiktatta a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 29. §-a. Hatályos 2019.02.28.

[56] Az alcímet beiktatta a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 20. §-a. Hatályos 2020.02.09.

[57] Beiktatta a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 20. §-a. Hatályos 2020.02.09.

[58] Beiktatta a 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet 18. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[59] Beiktatta a 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet 18. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[60] Az alcímet beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 30. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[61] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 30. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[62] A címet beiktatta a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 45. §-a. Hatályos 2018.02.06.

[63] Megállapította a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 20. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[65] Beiktatta a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 30. §-a. Hatályos 2019.02.28.

[66] Beiktatta a 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[67] Beiktatta a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 31. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § b) pontja. Hatálytalan 2019.02.28.

[69] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § b) pontja. Hatálytalan 2019.02.28.

[70] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § b) pontja. Hatálytalan 2019.02.28.

[71] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 32. § b) pontja. Hatálytalan 2019.02.28.

Tartalomjegyzék