468/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles)

"b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,

c) - az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével - a bevásárlóközpont területén,"

[orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]

(2) Az R. 1. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles)

"l) a zenés, táncos rendezvény helyszínén - a 6. § (3)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint -,

m) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)

ma) történő munkavégzés során,

mb) vendégként - a 7. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint -"

[orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]

(3) Az R. 1. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytatnak, az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

(6) Ha az 1. § (1) bekezdés d)-g) pontja szerinti helyszínen vagy területen, valamint a sportrendezvény helyszínén (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: helyszín) vendéglátó tevékenységet is folytatnak, a helyszín étel, illetve ital kiszolgálására kialakított területén vagy helyiségében, kizárólag az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni."

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az 1. § (1) bekezdés b), e), l) és m) pontja esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a 2. § (1) bekezdése, a 6. § (6) bekezdése, illetve a 7. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,

a) figyelmeztetést alkalmaz,

b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy

c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja."

(2) Az R. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kereskedelmi hatóság az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja."

(3) Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az üzemeltető a (3) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a kereskedelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi."

3. § Az R. a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

"1/A. A rendőrség kereskedelmi hatóságként történő kijelölése

3/A. § A Kormány kereskedelmi hatóságként a rendőrséget is kijelöli

a) a 2. § (5) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés lefolytatása, illetve

b) a 3. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazása

céljából."

4. § Az R. 6. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén - a (4) és (5) bekezdés szerinti kivétellel -mindenki köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.

(4) Ha az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén ételt, illetve italt szolgálnak ki, a nyilvános rendezvény étel, illetve ital kiszolgálására kialakított helyiségében, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

(5) Ha a rendezvényen élő előadás útján nyújtanak zeneszolgáltatást, a fellépőnek nem kell a maszkot viselnie.

(6) Azt a személyt, aki a maszkot a rendezvény szervezője vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve a rendezvény szervezőjének vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetőjének alkalmazottja vagy megbízottja felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a rendezvény helyszínét elhagyja."

5. § Az R. 7. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy - a (4) bekezdés szerinti kivétellel - köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.

(4) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy

a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy

b) ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt

nem köteles a maszkot viselni.

(5) Azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja."

6. § Az R.

a) 2. § (5) bekezdés b) pontjában és 2. § (6) bekezdés b) pontjában a "b), c) és e)" szövegrész helyébe a "b), c), e), l) és m)" szöveg,

b) 9. §-ában az "a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "a 6. § (2), (3) és (6) bekezdése, a 7. § (1), (3) és (5) bekezdése" szöveg

lép.

7. § Ez a rendelet 2020. november 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére