46/2020. (XI. 30.) ITM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet [a továbbiakban: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet] 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet az európai hajóadatbázisról szóló, 2020. január 20-i (EU) 2020/474 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. § A 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

1. 12/A. § (4) bekezdésében a "vízi járművekre" szövegrész helyébe a "vízi járművekre - kivéve a kompokra -és úszómunkagépekre" szöveg,

2. 12/A. § (4) bekezdés a) pontjában a "vízi jármű" szövegrész helyébe a "vízi jármű - kivéve a komp -és úszómunkagép" szöveg,

3. 12/A. § (5) bekezdésében a "vízi járműre" szövegrész helyébe a "vízi járműre - kivéve a kompra -és úszómunkagépre" szöveg, a "jármű" szövegrész helyébe a "vízi jármű - kivéve a komp - és úszómunkagép" szöveg,

4. 2. melléklet 4. függelék címében az "úszólétesítmény" szövegrész helyébe a "vízi jármű - kivéve a komp -és úszómunkagép" szöveg,

5. 2. melléklet 4. függelék A. pontjában az "úszólétesítmény" szövegrész helyébe a "vízi jármű - kivéve a komp -és úszómunkagép" szöveg,

6. 2. melléklet 4. függelék A. pont 2. alpontjában az "úszólétesítmény/hajó" szövegrész helyébe a "vízi jármű - kivéve a komp - és úszómunkagép" szöveg,

7. 2. melléklet 4. függelék A. pont 3. alpontjában az "úszólétesítmény" szövegrész helyébe a "vízi jármű - kivéve a komp - és úszómunkagép" szöveg,

8. 2. melléklet 4. függelék B. pont 2. alpontjában az "úszólétesítmény" szövegrész helyébe a "vízi jármű - kivéve a komp - és úszómunkagép" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. melléklet 2.17 cikk 3. pontja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet az európai hajóadatbázisról szóló, 2020. január 20-i (EU) 2020/474 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter