32020R0474[1]

A Bizottság (EU) 2020/474 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 20.) az európai hajóadatbázisról

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/474 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. január 20.)

az európai hajóadatbázisról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2016/1629 irányelv zökkenőmentes alkalmazásának biztosítása érdekében teljeskörű hozzáférést kell biztosítani a tagállamok, a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerződő felei, valamint az (EU) 2016/1629 és a 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) alkalmazásához kapcsolódó feladatokkal megbízott harmadik országok illetékes hatóságai számára.

(2) A teljeskörű hozzáférés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy együttműködjenek egymással és harmadik országokkal, továbbá összehangolják munkájukat az EHDB-be bevitt, vízi járművekre vonatkozó adatok kezelése tekintetében.

(3) Más hatóságoknak csak adatolvasásra korlátozott hozzáférést kell biztosítani az EHDB-hez annak érdekében, hogy igazgatási intézkedéseket hajtsanak végre a belvízi közlekedés és infrastruktúra irányításának biztosítása, a hajózás biztonságának fenntartása vagy megerősítése, valamint statisztikai adatok gyűjtése céljából.

(4) Az EHDB zökkenőmentes működésének biztosítása és az EHDB-hez való hozzáférés iránti kérelmek ellenőrzésének megkönnyítése érdekében a tagállamok, a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerződő felei és az érintett harmadik országok mindegyikének ki kell jelölnie egy egyedüli kapcsolattartó pontot.

(5) Helyénvaló meghatározni azokat a lépéseket, amelyeket a tagállamoknak követniük kell, amikor az adatok biztonságának és az EHDB zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében csak adatolvasásra korlátozott hozzáférést biztosítanak az EHDB-hez.

(6) A belvízi hajózáshoz használt vízi járművekre vonatkozóan jó minőségű, összehasonlítható, naprakész, megbízható és harmonizált adatokra van szükség ahhoz, hogy könnyebb legyen ellenőrizni egy vízi járműnek a korábban kiadott bizonyítványokkal és a bizonyítvány iránti új kérelmekkel kapcsolatos jelenlegi és múltbeli adatait és információit. Következésképpen célszerű részletes jegyzéket készíteni a vízi járműre vonatkozó adatokról.

(7) Az előírásoknak technológiasemlegesnek és az innovatív technológiák előtt nyitottnak kell maradniuk, továbbá érvényesülnie kell az egyszeri adatszolgáltatás és az alapértelmezett interoperabilitás elvének. Megfelelő figyelmet kell fordítani a 2016-2020-ra vonatkozó uniós e-kormányzati cselekvési tervben (3) és az európai interoperabilitási keretben (4) meghatározott elvekre és ajánlásokra.

(8) Amennyiben az e rendeletben előírt intézkedések személyes adatok feldolgozásával járnak, ezt a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jognak, különösen az Európai Bizottság általi adatfeldolgozás tekintetében az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5), a tagállami illetékes hatóságok általi adatfeldolgozás tekintetében pedig az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően kell végrehajtani.

(9) Az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkével összhangban egyeztetésre került sor az európai adatvédelmi biztossal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet megállapítja az (EU) 2016/1629 irányelv 19. cikkében említett európai hajóadatbázisban (EHDB) tárolt adatok gyűjtésére, kezelésére és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokat, valamint az engedélyezett hozzáférés típusait és az adatbázis felhasználására és működésére vonatkozó utasításokat.

2. cikk

Adatgyűjtés

A tagállamok feladata bevinni az EHDB-be a vízi járművek azonosítására szolgáló, az e rendelet 1. mellékletében említett adatokat.

3. cikk

Az EHDB-ben szereplő adatokhoz való teljeskörű hozzáférés és adatkezelés

(1) Az adatokhoz való hozzáférést és az adatok kezelését a tagállamok, a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerződő felei, valamint az (EU) 2016/1629 és a 2005/44/EK irányelv alkalmazásával kapcsolatos feladatokkal megbízott harmadik országok illetékes hatóságai végzik a hajózás biztonságának fenntartását és megkönnyítését célzó igazgatási intézkedések végrehajtásának támogatása és az (EU) 2016/1629 irányelv alkalmazásának biztosítása érdekében.

(2) A tagállamok, a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerződő felei és az (1) bekezdésben említett harmadik országok mindegyike tájékoztatja a Bizottságot az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságok nevéről és címéről.

(3) A tagállamok gondoskodnak az (EU) 2016/1629 irányelv 17. cikkében említett nyilvántartásokban tárolt adatok és az EHDB-ben szereplő adatok összehangolásáról.

(4) Az EHDB-hez teljeskörű hozzáférés e rendelet 3. mellékletével összhangban biztosítható.

4. cikk

Az EHDB-ben szereplő adatok olvasására korlátozott hozzáférés

(1) A belvízi közlekedés és infrastruktúra irányítását, a hajózás biztonságának fenntartását vagy megerősítését, valamint statisztikai adatok gyűjtését szolgáló igazgatási intézkedések végrehajtása céljából az EHDB-hez csak az adatok olvasására korlátozott hozzáférés is biztosítható a tagállamoknak, a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerződő feleinek és az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett harmadik országoknak a 3. cikkben említettektől eltérő hatóságai számára.

(2) A tagállamok, a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerződő felei és a harmadik országok mindegyike tájékoztatja a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szervek nevéről és címéről, e rendelet 2. mellékletével összhangban jelezve azok felhasználói profilját is.

(3) Az EHDB-hez csak az adatok olvasására korlátozott hozzáférés e rendelet 4. mellékletével összhangban biztosítható.

5. cikk

Az EHDB egyedüli kapcsolattartó pontja

(1) A tagállamok, a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerződő felei és a 3. cikk (1) bekezdésében említett harmadik országok mindegyike kijelöl egy egyedüli kapcsolattartó pontot a Bizottsággal és a többi tagállammal való kapcsolattartáshoz, az adatbázishoz való, a 3. és 4. cikk szerinti hozzáférés jóváhagyásával kapcsolatos információcsere elősegítése céljából. A 3. cikk (2) bekezdése és a 4. cikk (2) bekezdése szerinti értesítéseket a vonatkozó információknak az EHDB-ben történő rögzítésével kell megtenni.

(2) Az egyedüli kapcsolattartó pontot az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok közül kell kiválasztani.

(3) A tagállamok, a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerződő felei és az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett harmadik országok mindegyike tájékoztatja a Bizottságot az EHDB ügyében illetékes egyedüli kapcsolattartó pont elnevezéséről és elérhetőségéről.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. január 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 252., 2016.9.16., 118. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS)(HL L 255., 2005.9.30., 152. o.).

(3) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016-2020. A közigazgatás digitális átalakításának felgyorsítása (COM(2016) 179 final).

(4) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Európai interoperabilitási keret - Végrehajtási stratégia (COM(2017) 134).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

1. MELLÉKLET

A vízi járművek azonosítására szolgáló adatok

A hajók azonosítására szolgáló, a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló, alkalmazandó európai szabvány 2. mellékletében meghatározott adatok jegyzéke megegyezik az (EU) 2016/1629 irányelv II. mellékletében említettel.

2. MELLÉKLET

Felhasználói profilok és hozzáférési jogok

1.1.

A Bizottság az 1. táblázatban meghatározott felhasználói profiloknak megfelelő hozzáférési jogokat biztosít az egyes felhasználóknak.

1.2.

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. MELLÉKLET

Az EHDB-ben szereplő adatokhoz való teljeskörű hozzáférés és adatkezelés

1.

a) kérelem benyújtása az EHDB-n keresztül olyan fiók nyitása iránt, amely teljeskörű hozzáférési és adatkezelési jogosultságot biztosít;

b) jóváhagyás az EHDB tekintetében illetékes egyedüli kapcsolattartó pont részéről;

c) a fiók aktiválása.

2.

A Bizottság inaktiválhatja a fiókot, ha a felhasználó nem felel meg e rendelet követelményeinek.

4. MELLÉKLET

Az EHDB-ben szereplő adatok olvasására korlátozott hozzáférés

1. Az EHDB adatainak csak az olvasására korlátozott hozzáférés jóváhagyása a következőképpen történik:

a) kérelem benyújtása az EHDB-n keresztül egy olyan fiók megnyitására, amely csak az adatbázis olvasására nyújt jogosultságot;

b) jóváhagyás az EHDB tekintetében illetékes egyedüli kapcsolattartó pont részéről;

c) a fiók aktiválása.

2. A Bizottság inaktiválhatja a fiókot, ha a felhasználó nem felel meg e rendelet követelményeinek.

3. Az illetékes hatóságok felelősek a 4. cikk (1) bekezdésében említett hatóságok számára általuk biztosított hozzáférés rendszeres nyomon követéséért és ellenőrzéséért.

5. MELLÉKLET

Funkciók

Az EHDB a következő funkciók ellátását biztosítja:

1. A hajó egyedi európai hajóazonosító számának (ENI) ellenőrzése az EHDB-ben:

az EHDB lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy vagy az ENI, vagy a vízi jármű azonosítására szolgáló adatok alapján ellenőrizzék, hogy a vízi jármű szerepel-e már a rendszerben.

2. A vízi járművek bizonyítványaiban szereplő adatok megtekintése:

az EHDB hozzáférést biztosít a vízi járműveknek a(z (EU) 2016/1629 irányelvvel összhangban kiállított) bizonyítványaiban szereplő adatokhoz, valamint a vízi járművek azonosítására szolgáló, a nemzeti nyilvántartások által rendelkezésre bocsátott adatokhoz.

3. Az elutasított vagy függőben lévő bizonyítványkérelmek adatainak megtekintése:

az EHDB hozzáférést biztosít a bizonyítvány iránti kérelmeknek az (EU) 2016/1629 irányelv szerinti (elutasított vagy függőben lévő) állapotára vonatkozó adatokhoz.

4. Hozzáférés a vízijármű-bizonyítványok digitális másolatához:

az EHDB hozzáférést biztosít az illetékes hatóságok által az (EU) 2016/1629 irányelvvel összhangban kiállított valamennyi bizonyítvány digitális másolatához.

5. Statisztikák készítése:

az EHDB olyan jellemzőkkel is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik jogosult felhasználók számára az adatok statisztikai célú lekérdezését.

6. A felhasználói hozzáférés kezelése:

a felhasználók a Bizottság felhasználóazonosítási rendszerén (EU Login) keresztül férhetnek hozzá az EHDB-hez.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R0474 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R0474&locale=hu