Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

2020. évi LI. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48/E. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia kell]

"b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, valamint a stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési tervekkel,"

(kapcsolatos feladatokat és előírásokat.)

2. § A Kvt. a következő 49/B. §-sal egészül ki:

"49/B. § A klímavédelemért felelős hatóság az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére."

3. § A Kvt. 50. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1a) A környezethasználó az Információs Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit elektronikus úton teljesíti.

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás rendjét meghatározó tájékoztatót az 51/A. § szerinti publikus felületen közzé kell tenni."

4. § A Kvt. 66/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés

a) rendelkező része tartalmazza

aa) a szakkérdés vizsgálatának tényét,

ab) a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat,

b) indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat."

5. § A Kvt. 91. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni."

6. § A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 41. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"41. az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtásával és az állami felelősségi körbe tartozó területek kármentesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a barnamezős területek hasznosításával kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve a barnamezős területekre vonatkozó adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjét."

7. § (1) A Kvt.

a) 62. § (1) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

b) 62. § (5) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

c) 70. § (1) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

d) 72. §-ában az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

e) 74. § (2) bekezdés b) pontjában az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

f) 74. § (3) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

g) 79. § (1) bekezdés c) pontjában az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

h) 101. § (3) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

i) 103. § (1) bekezdésében az "illetőleg" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja.

2. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

8. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni."

9. § A Tvt. 76. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés

a) rendelkező része tartalmazza

aa) a szakkérdés vizsgálatának tényét,

ab) a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat,

b) indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat."

10. § A Tvt. 78/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés nem vonatkozik a kérelmező által jogszerűen tartott egyeddel és annak utódjával kapcsolatos kérelmekre."

3. Záró rendelkezés

11. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék