Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

592/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A tulajdonjognak az állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet megkötésére, az állam javára vételi jog szerződéssel történő alapítására - az (1a) bekezdés szerinti kivétellel - a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulását követően kerülhet sor.

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulást nem kell beszerezni, ha

a) az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának, illetve a tulajdonszerzést eredményező jogügylet megkötésének jogosultját vagy kötelezettjét jogszabály állapítja meg,

b) a tulajdonjog megszerzésére törvényben előírt kötelezettség áll fenn,

c) a beszerzés

ca) a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (e § alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) által, vagy

cb) a kulturális örökségvédelem körébe tartozó közfeladatot ellátó, a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaság vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által,

a miniszter által jóváhagyott vásárlási szabályzat alapján történik, vagy

d) a tulajdonjog megszerzésére nem a c) pont cb) alpontja szerinti szervezet beszerzése útján, közgyűjteményben történő elhelyezés céljából kerül sor."

2. § A Vhr. 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § (1) Ha a tulajdonjognak az állam javára történő visszterhes megszerzésére irányuló jogügylet tárgyát képező dolog a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerinti kulturális javak körébe tartozó képzőművészeti alkotás (a továbbiakban: műkincs), a tulajdonosi joggyakorló 2. § (1) bekezdése szerinti előzetes egyetértésének megadását kezdeményező kérelem benyújtását megelőzően a műkincs értékét a 2/B. § és a 2/C. § szerinti eljárás szerint kell megállapítani, kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását, az árverésen történő vételt, továbbá a közgyűjtemény költségvetéséből a fenntartó által jóváhagyott vásárlási szabályzat alapján történő beszerzéseket.

(2) Ha a jogügylet tárgyát képező dolog műkincsnek minősítése vonatkozásában bármely fél részéről kétség merül fel, a kérelmező az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolja a tulajdonjognak az állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet tárgyát képező dolog műkincsnek minősítése tárgyában a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által kiadott nyilatkozatot."

3. § (1) A Vhr. 2/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az értékbecslés elvégeztetésére a miniszter 15 munkanapon belül kijelöli azt az állami muzeális intézményt, amelynek gyűjtőköre kiterjed a magyar és egyetemes képzőművészet körébe tartozó alkotásokra, és az ilyen jellegű kulturális javakra vonatkozóan szakmai adatbázisokkal is rendelkezik. A kijelölt muzeális intézmény az értékbecslés elvégeztetésével összefüggő közreműködői feladatokat ellenérték nélkül végzi, feladatának ellátására a miniszteri kijelölést követő 10 munkanapon belül háromtagú bizottságot (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: bizottság) jelöl ki.

(2) Az értékbecslés elvégzésére legalább három szakértői véleményt kell elkészíttetni. A szakértői vélemény elkészítésére a bizottság a kijelölését követő 10 munkanapon belül választja ki a szakértőket. Legalább két szakvélemény elkészítésére olyan igazságügyi szakértőt vagy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/A. §-a szerinti kulturális névjegyzékbe felvett kulturális szakértőt kell kiválasztani, aki az adott feladatra - a hatósági nyilvántartás adatai szerint - szakterületi és értékbecslési ismerettel rendelkezik. Indokolt esetben a harmadik értékbecslés elkészítésére a nemzetközi műkincs-kereskedelem területén tevékenykedő, a székhelye szerinti állam nyilvántartásába felvett aukciósház is kiválasztható."

(2) A Vhr. 2/C. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Ha a három értékbecslést tartalmazó szakvéleményen belül vagy a szakvélemények között a műkincs becsült értékeként megjelölt legalacsonyabb és legmagasabb összeg közötti eltérés - a legalacsonyabb alsó érték összegét alapul véve - 50%-os vagy azt meghaladó mértékű, a bizottság a szakvélemények kiegészítésére kéri fel a szakértőket. A szakértői vélemények kiegészítésének eredménytelensége esetén a bizottság egy újabb - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő - szakértő megbízására tesz javaslatot, aki a szakvéleményében értékeli az elsődleges szakvéleményekben meghatározott összegek közötti eltéréseket, és az elsődleges szakvéleményekben szereplő összegek alapján tesz javaslatot a műkincs becsült értékének alsó és felső összegére.

(7) A műkincs értékének megállapítása a szakértői szakvéleményekben a műkincs becsült értékeként meghatározott összegek számtani átlagának kiszámításával történik. Amennyiben a műkincs értékének meghatározása érdekében a (6) bekezdés szerint újabb szakértő megbízására kerül sor, a műkincs értékét az újabb szakvéleményben megjelölt legalacsonyabb és legmagasabb összeg számtani átlagának kiszámításával kell megállapítani.

(8) A bizottság a szakértői véleményeket, valamint a műkincs értékének a (7) bekezdés szerinti módon megállapított összegéről szóló tájékoztatást valamennyi szakértői véleménynek a muzeális intézményhez történő beérkezését követő 10 munkanapon belül megküldi a miniszternek, aki ezeket a dokumentumokat megküldi az értékbecslés elvégeztetését kezdeményező részére."

4. § A Vhr. a 12/A. §-t követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

"III/A. FEJEZET

ELEKTRONIKUS BÉRLETI LICIT RENDSZER

Általános szabályok

12/B. § (1) Az MNV Zrt. által közvetlenül hasznosított állami ingatlanra vonatkozó - a Vtv. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti - bérleti szerződés megkötésére a Vtv. 17. § (1) bekezdés i) pontja szerinti elektronikus bérleti licit portálon keresztül lebonyolított elektronikus bérleti licit eljárást követően kerülhet sor. Az ingatlan elektronikus bérleti licit eljárásra bocsátását és az elektronikus bérleti licit hirdetményt a miniszter hagyja jóvá.

(2) Az elektronikus bérleti licit eljárásra bocsátott ingatlan tekintetében az MNV Zrt. bérleti hirdetményt tesz közzé. A bérleti hirdetményt a bérletre kínált ingatlanokra vonatkozó hirdetmények elektronikus nyilvántartásában kell közzétenni, és - a felépítmény nélküli ingatlan kivételével - az ingatlanon is ki kell függeszteni.

(3) A bérleti jog megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére az elektronikus bérleti licit eljárásban legmagasabb bérleti díjat felajánló résztvevő (a továbbiakban: legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló) szerez jogot. Az elektronikus bérleti licit eljárást mindaddig folytatni kell, amíg a licitálók újabb ajánlatot tesznek. A legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló az elektronikus bérleti licit eljárásra bocsátott ingatlanra vonatkozóan - az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén - jogosult a bérleti szerződés megkötésére.

(4) A legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló az elektronikus bérleti licit eljárásra bocsátott ingatlanon a bérleti szerződés megkötésével és - ha az kikötésre került - a bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására kikötött biztosíték összegének átadásával szerezhet bérleti jogot.

(5) Ha az elektronikus bérleti licit eljárásban a legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló az elektronikus bérleti licit hirdetményben előírt határidő alatt a szerződést neki felróható okból nem köti meg, vagy - ha az kikötésre került - a bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására kikötött biztosíték teljes összegét nem adja át, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett; ilyen esetben a legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló - ha bérleti licit biztosíték előírásra került - a befizetett bérleti licit biztosítékot elveszti, és felel a szerződéskötés meghiúsulásából vagy a már megkötött bérleti szerződés nemteljesítéséből fakadóan az MNV Zrt.-t ért károkért, továbbá viselni köteles az MNV Zrt. ebből fakadó költségeit.

12/C. § (1) Az MNV Zrt. jogosult az ingatlan elektronikus bérleti licit eljárásra bocsátását a licitálásra rendelkezésre álló határidő letelte előtt visszavonni. Az ingatlan elektronikus bérleti licitre bocsátásának visszavonásáról szóló hirdetményt az MNV Zrt. az elektronikus bérleti licit hirdetményének közzétételével megegyező helyeken és módokon jelenteti meg.

(2) Az elektronikus bérleti licit eljárást követően a bérleti szerződés megkötésére irányuló eljárásban az MNV Zrt. képviseletében nem vehet részt

a) a bérleti díj ajánlatot tevő természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója és foglalkoztatója,

b) a bérleti díj ajánlatot tevő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,

c) annak a jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a bérleti díj ajánlatot tevő közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetve amelynek a bérleti díj ajánlatot tevő tulajdonosa, tagja,

d) az a)-c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója,

e) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság).

(3) Az elektronikus bérleti licit eljárást követően a bérleti szerződés megkötésére irányuló eljárásban az MNV Zrt. képviseletében részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármilyen összeférhetetlenségi ok áll fenn.

(4) Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén az MNV Zrt. vezérigazgatója dönt. Ha az összeférhetetlenségi ok az MNV Zrt. vezérigazgatója személyére nézve áll fenn, akkor a vitában a miniszter dönt.

(5) A legmagasabb bérleti díj ajánlatot felajánló licitálót a bérleti szerződés megkötésére irányuló eljárásban az MNV Zrt. által a rendelkezésére bocsátott minden tény, információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorciális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint a licitáló meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve a licitáló által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed. Ha a legmagasabb bérleti díj ajánlatot felajánló licitáló e tilalmat megsértette, az MNV Zrt. az elektronikus bérleti licitet érvénytelennek nyilváníthatja.

Az elektronikus bérleti licit rendszer működésének általános szabályai

12/D. § (1) A bérleti licit hirdetmények elektronikus úton történő közzétételére és a bérleti díj ajánlatok elektronikus úton történő megtételére az MNV Zrt. által működtetett bérleti licit rendszer szolgál.

(2) Az elektronikus bérleti licit lefolytatására a bérleti licit rendszer igénybevételével kerülhet sor.

(3) A bérleti licit rendszer működtetésének felügyeletét a miniszter látja el.

(4) A bérleti licit rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a licitálók bérleti díjajánlatukat licitlépcső alkalmazásával tegyék meg, valamint alkalmasnak kell lennie az elektronikus bérleti licit biztosítékok kezelésére.

(5) A bérleti licit rendszernek nyilvános felülettel kell rendelkeznie az elektronikus bérleti licit hirdetmények közzétételére és a licitálók bérleti díj ajánlatának megtételére.

(6) A bérleti licit rendszernek végrehajtott minden műveletet - ide nem értve az elektronikus bérleti licit hirdetmények nyilvános felületen való megtekintését és az azokban való keresést - naplózni kell, biztosítva a műveletet végrehajtó személy azonosítását.

(7) A bérleti licit rendszert a működtetőnek auditáltatnia kell annak igazolására, hogy az megfelel a jogszabályban és a működtetéssel kapcsolatos szabályzatokban meghatározott feltételeknek, továbbá a rendszer megbízhatóan, ellenőrizhetően működik.

(8) A bérleti licit rendszer üzemeltetése során biztosítani kell a bérleti licit rendszer adatainak megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését. Az üzemeltetést, valamint az elektronikus bérleti licit előkészítését ellátó személyeknek az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell a bérleti licit rendszerben nyilvántartott adatokat kezelniük, a feladataik ellátása során megismert adatokat kizárólag a feladat ellátásának időtartama alatt, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével jogosultak kezelni.

(9) A bérleti licit rendszer fejlesztésével és az informatikai alkalmazás üzemeltetésével megbízottak az e tevékenységük végzése során tudomásukra jutott, az informatikai alkalmazással és az értékesítésekkel kapcsolatos adatok tekintetében titoktartásra kötelesek. A titoktartási kötelezettség nem érinti az ellenőrzésre jogosított szervezetekkel, az auditáló szervezetekkel és jogszabályban meghatározott más szervekkel szemben fennálló együttműködési és tájékoztatási, továbbá a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával kapcsolatos kötelezettséget. A titoktartási kötelezettség az említett tevékenységgel összefüggő jogviszony megszűnését követően is fennmarad.

(10) A bérleti licit rendszer működtetése során biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételeket kell kialakítani és folyamatosan biztosítani, a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibákat haladéktalanul ki kell javítani, az üzemeltetési hibából adódó károkat fel kell mérni, valamint gondoskodni kell a jogszerű állapot helyreállításáról.

(11) A bérleti licit rendszer üzemeltetése során az üzemeltetés vezetője (annak helyettese) és az informatikai biztonságért felelős személy nem lehet ugyanaz a személy, és nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

(12) A bérleti licit rendszer tervezett karbantartási idejéről, valamint az esetleges üzemzavarról az üzemeltető a bérleti licit rendszer honlapján tájékoztatást ad, valamint ezekről az eseményekről elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

12/E. § (1) Az elektronikus bérleti licit jogszabályban nem szabályozott előírásait tartalmazó elektronikus bérleti licit felhasználási szabályzatban rendelkezni kell különösen

a) a licitálói regisztráció feltételeiről és módjáról,

b) a bérleti licit rendszer licitálóként történő használatának feltételeiről és módjáról,

c) a licitnapló tartalmáról és megtekinthetőségéről,

d) az üzemzavar esetére irányadó szabályokról,

e) a felvilágosítás igénylésének és a panasz bejelentésének lehetőségéről, a panasszal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokról.

(2) A bérleti licit rendszer nyilvános felületén bárki számára ingyenesen elérhető tájékoztatást kell közzétenni az elektronikus bérleti licit felhasználási szabályzatról, valamint az elektronikus bérleti licitre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről.

(3) Az elektronikus bérleti licit felhasználási szabályzatot az MNV Zrt. Igazgatósága fogadja el, és a miniszter hagyja jóvá.

12/F. § Az elektronikus bérleti licit eljárásban nem vehet részt, aki

a) az MNV Zrt. részére a licitálók elektronikus nyilvántartásának vezetése vagy az elektronikus bérleti licit eljárás során hamis adatot szolgáltatott, az erre okot adó körülmény megállapításának napjától számított két évig,

b) az MNV Zrt. felé a licitálók elektronikus nyilvántartásának vezetése vagy az elektronikus bérleti licit eljárás során hamis nyilatkozatot tett, az erre okot adó körülmény megállapításának napjától számított két évig,

c) az elektronikus bérleti licit eljárás eredménye alapján keletkező szerződéskötési kötelezettségét elmulasztotta, a mulasztás megállapításának napjától számított egy évig, valamint

d) aki az elektronikus bérleti licit eljárás eredménye alapján keletkező bérleti szerződésből eredő bérleti díj fizetési kötelezettségének vagy a bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására kikötött biztosíték átadására irányuló kötelezettségének a bérleti szerződés megkötését követően nem tesz eleget, a mulasztás megállapításának napjától számított egy évig.

12/G. § (1) Az MNV Zrt. által megállapított bérleti licit biztosíték összegét az elektronikus bérleti licit eljárásban való részvétel feltételeként a licitálónak az MNV Zrt. által megjelölt letéti számlára, az elektronikus bérleti licit hirdetményben meghatározott időpontig kell átutalnia vagy a kiírási feltételek szerinti más módon az MNV Zrt. részére megfizetnie. A bérleti licit biztosíték összege - ha bérleti licit biztosíték kikötésre kerül - az ingatlan havi kezdő bérleti díj ajánlatának legalább 200%-a, de legfeljebb 500%-a.

(2) Ha az MNV Zrt. döntése alapján a bérbeadásra kínált ingatlan esetében a bérleti díjat nem havonta, hanem más időszakra kell megfizetni, a bérleti licit biztosíték összege számításakor azt az összeget kell alapul venni, amely a bérleti díj összege lenne, ha azt havonta kellene megfizetni.

(3) A licitáló a bérleti licit biztosíték megfizetésének MNV Zrt. általi visszaigazolását követően jogosult az ingatlanra bérleti díj ajánlatot tenni az elektronikus bérleti licit során.

(4) Az eredményes elektronikus bérleti licit lezárását követően a bérleti licit biztosítékot a szerződést kötő licitáló esetében a bérleti szerződésben a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségek biztosítására kikötésre kerülő biztosíték összegébe vagy - ha biztosíték a bérleti szerződésben nem kerül kikötésre, vagy a bérleti licit biztosíték összege annak összegét meghaladja, az azt meghaladó rész - a bérleti díj összegébe be kell számítani. A további licitálóknak a bérleti licit biztosítékot az ajánlati kötöttség lejártától számított tizenöt napon belül vissza kell fizetni.

(5) Nem jár vissza a bérleti licit biztosíték, ha a szerződés megkötése a licitálónak felróható vagy az ő érdekkörében felmerült okból hiúsult meg.

12/H. § (1) A bérleti licit rendszer az alábbi főbb részekből épül fel:

a) a licitálók elektronikus nyilvántartása,

b) a bérleti licit hirdetmények nyilvántartása és

c) a bérleti licit licitnaplók nyilvántartása.

(2) Az MNV Zrt. elektronikus nyilvántartást vezet mindazon személyekről, akik az elektronikus bérleti licit eljárásban kívánnak részt venni (a továbbiakban: a licitálók elektronikus nyilvántartása). A nyilvántartás a részt venni kívánó személy képviseletében eljáró természetes személyekre is kiterjed.

(3) A licitálók elektronikus nyilvántartásába az a személy jegyezhető be, aki a Vtv. 24/A. § (3) bekezdésében előírt feltételeknek megfelel, valamint az e rendeletben előírt adatait, valamint - a személyes adatok tekintetében -az azok kezelésére vonatkozó hozzájárulását megadta.

(4) A licitálók elektronikus nyilvántartásába bejegyzett személy köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenteni. Ha a nyilvántartásba bejegyzett személy elektronikus bérleti licit eljárásban vesz részt, akkor ezt arra vonatkozó nyilatkozatnak kell tekinteni, hogy a bejegyzéshez vagy az elektronikus bérleti licit eljárásban történő részvételét megelőző állapothoz képest változás nem történt.

(5) A licitáló az elektronikus bérleti licit eljárásban személyesen, továbbá törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján vehet részt.

(6) Ha a nyilvántartásba vételi kérelemben megadott adatokkal kapcsolatban kétség merül fel, vagy a megadott adatok nem felelnek meg a (3)-(5) bekezdésben előírt feltételeknek, az MNV Zrt. a bejegyzést megtagadja.

(7) Az MNV Zrt. kérelemre törli a regisztrált licitálót a licitálók elektronikus nyilvántartásából azzal, hogy a 12/I. § a)-b) és e) pontja szerinti adatok az e rendelet 12/F. §-a szerinti kizárás hatálya alatt nem törölhetőek.

(8) A licitálók elektronikus nyilvántartásának adatai nem nyilvánosak.

12/I. § A regisztrált licitáló hozzájárulásával a következő adatai kezelhetőek:

a) a természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, állampolgársága, adóazonosító jele,

b) a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezése, székhelye, adószáma, valamint a képviselőjének neve, lakóhelye, adóazonosító jele,

c) a bérleti licit rendszer licitálóként történő használatához szükséges azonosítója,

d) az elektronikus bérleti licit eljárással kapcsolatos iratok kézbesítésére szolgáló elektronikus elérhetősége és

e) az elektronikus bérleti licit eljárásból való kizárás alapjául szolgáló magatartás és az eltiltás hatálya. 12/J. § (1) A bérleti licit hirdetmények nyilvántartását a bérleti licit rendszeren kell közzétenni.

(2) A bérleti licit hirdetményben fel kell tüntetni:

a) az ingatlan ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatait, így különösen az ingatlan címét, helyrajzi számát, nagyságát, megnevezését,

b) az ingatlanon fennálló jogok és terhek, így különösen az előbérleti jog tényét,

c) ha az ingatlan jellege lehetővé teszi, az arról készült képfelvétel(eke)t,

d) ha az ingatlan megtekinthető, a megtekintés helyét és időpontját,

e) az elektronikus bérleti licit szabályaira vonatkozó legfontosabb információkat, így különösen

ea) a kezdő bérleti díj ajánlat összegét, a licitlépcső összegét,

eb) ha kikötésre kerül, a bérleti licit biztosíték összegét és a befizetésére szolgáló letéti számla számát,

ec) az elektronikus bérleti licit kezdetének, valamint lezárásának, továbbá a licitnapló lezárásának időpontját,

ed) a licitálókat terhelő ajánlati kötöttségre vonatkozó tájékoztatást,

ee) ha kikötésre kerül, a bérleti licit biztosítékon felüli a bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására kikötött biztosíték befizetésére szolgáló fizetési bankszámlaszámot, és

f) az eredményes elektronikus bérleti licitet követően megkötésre kerülő bérleti szerződés főbb rendelkezéseit, így különösen

fa) azt, hogy a bérleti szerződés határozott időre vagy határozatlan időre jön létre,

fb) határozott időre létrejövő bérleti szerződés esetén a határozott idő hosszát,

fc) az ingatlan hasznosításának lehetséges módjait.

(3) A bérleti licit hirdetményben az MNV Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy az elektronikus bérleti licit eljárásra bocsátott ingatlanra kizárólag elektronikus bérleti licit eljárás útján lehetséges bérleti díj ajánlatot tenni, továbbá tájékoztatja a licitálókat arról, hogy az MNV Zrt. jogosult az elektronikus bérleti licit eljárást érvényes bérleti díj ajánlat esetén is eredménytelenné nyilvánítani.

(4) A bérleti licit hirdetmény közzétételének legalább tíz munkanappal meg kell előznie az elektronikus bérleti licit eljárás befejezésének a bérleti licit hirdetményben megjelölt időpontját.

(5) A bérleti licit hirdetmények nyilvántartása nyilvános, bárki számára regisztráció nélkül megtekinthető.

12/K. § (1) A bérleti licit rendszer nyilvános licitnaplót rögzít. A licitnapló tartalmazza az elektronikus bérleti licit eljárás megnyitásának és lezárásának időpontját, valamint az összes érvényes bérleti díj ajánlatot.

(2) A licitnapló az érkezés sorrendjében a következő adatokkal tartalmazza az érvényes bérleti díj ajánlatokat:

a) a bérleti díj ajánlat összege,

b) a licitáló azonosítója és

c) a bérleti díj ajánlat közzétételének időpontja.

(3) Az MNV Zrt. a bérleti licit rendszer útján a licitnapló lezárását követően automatikusan archiválja a bérleti licit hirdetmények nyilvántartásában a bérleti licit hirdetményt és a hozzá tartozó licitnaplót.

Az elektronikus bérleti licit eljárás eljárási szabályai

12/L. § (1) A licitálók elektronikus nyilvántartásába bejegyzett licitáló az ingatlanhoz tartozó licitnapló megnyitásától annak lezárásáig azonosítójának, valamint a bérleti díj ajánlat összegének megadásával elektronikus úton bérleti díj ajánlatot tehet a bérbe adni kívánt ingatlanra. Az elektronikus bérleti licit eljárás licitálási szakaszának időtartama legalább 48 óra.

(2) Az elektronikus bérleti licit eljárás során tett bérleti díj ajánlat nem vonható vissza, a licitáló ajánlati kötöttsége a bérleti licit hirdetményben megjelölt időpontig vagy az elektronikus bérleti licit eljárás eredménytelenné nyilvánításáig áll fenn.

(3) Az elektronikus bérleti licit eljárásban a licitálók elektronikus nyilvántartásába bejegyzett, a 12/H. § (3) bekezdésében felsorolt feltételeknek megfelelő személy vehet részt, aki nem áll a 12/F. § szerinti kizárás hatálya alatt.

12/M. § (1) Az elektronikus bérleti licit eljárás során tett bérleti díj ajánlatot a bérleti licit rendszer útján automatikusan rögzíteni kell, és egyidejűleg automatikusan közzé kell tenni az elektronikus bérleti licit eljáráshoz tartozó licitnaplóban. A kezdő bérleti díj ajánlat nem lehet kevesebb a bérbeadásra kerülő ingatlan értékbecslésen alapuló becsült bérleti díjának egységnyi bérleti időszakra vonatkozó összegénél. A bérleti díj ajánlatot nem kell a bérleti licit rendszer útján rögzíteni, ha az nem éri el a kezdő bérleti díj ajánlat összegét, vagy legalább a licitlépcső összegével nem haladja meg a kezdő bérleti díj ajánlat összegét vagy a megelőzően közzétett bérleti díj ajánlat összegét.

(2) Az elektronikus bérleti licit eljárás során a licitálásnál ezer forintra kerekítve kell a bérleti díj ajánlatot megtenni az adott egységnyi bérleti időszakra vonatkozóan. Az aktuális legmagasabb bérleti díj ajánlatnál csak magasabb összegű bérleti díj ajánlatot lehet tenni, a (3) bekezdésben meghatározott licitlépcső szabályai szerint.

(3) A licitálható bérleti díj ajánlat összeget a bérleti licit rendszer legalább a megadott licitlépcső szerint automatikusan emeli.

(4) Az elektronikus bérleti licit eljárás során a licitálásra rendelkezésre álló idő az üzemzavar, illetve rendszerkarbantartás időtartamával meghosszabbodik oly módon, hogy ha annak időtartama több mint 1 óra, vagy az üzemzavar a licitálás határidejének lezárását megelőző 1 órán belül keletkezik, akkor 24 óra a meghosszabbítás időtartama.

(5) Ha az elektronikus bérleti licit eljárás lezárásának időpontja előtti öt percben érkezik érvényes bérleti díj ajánlat, az elektronikus bérleti licit eljárás időtartama automatikusan öt perccel meghosszabbodik, ezt az elektronikus bérleti licit eljárás lezárásának újabb időpontjaira is alkalmazni kell.

(6) Ha azonos időpontban legmagasabb összegű bérleti díj ajánlatként azonos összegű kézi és automatikus ajánlat érkezik, a kézi ajánlat minősül nyertes bérleti díj ajánlatnak. Ha legmagasabb összegű bérleti díj ajánlatként azonos időpontban több azonos összegű automatikus ajánlat érkezik, nyertes ajánlatnak a bérleti licit rendszerben az automatikus licitajánlatot leghamarabb elindító licitáló ajánlata minősül.

(7) A (6) bekezdés alkalmazása tekintetében kézi ajánlattételnek minősül, ha a licitáló a bérleti licit rendszer felületén az erre a célra szolgáló adatbeviteli mezőbe rögzíti a felajánlott bérleti díj összeget. Automatikus ajánlattételnek minősül, ha a bérleti licit rendszer erre szolgáló alkalmazása útján a licitáló nevében automatikusan kerül sor az aktuálisan legmagasabb összegű bérleti díj ajánlathoz képest magasabb bérleti díj ajánlat megtételére. Automatikus ajánlattétel választása esetén a licitáló a bérleti licit rendszer felületén az erre a célra szolgáló mezőbe rögzíti az általa elfogadható legmagasabb bérleti díj összeget. A kézi és az automatikus ajánlattétel részletes szabályait az elektronikus bérleti licit felhasználási szabályzatban kell meghatározni.

(8) Az elektronikus bérleti licit eljárás befejezésekor az MNV Zrt. a bérleti licit rendszer útján a licitnaplót automatikusan lezárja és közzéteszi benne a lezárás időpontját.

(9) Eredményes elektronikus bérleti licit eljárás esetén a legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló a licitnapló lezárását követően elektronikus értesítést kap az elektronikus bérleti licit eljárás eredményéről és a szerződéskötéshez kapcsolódó egyéb releváns információkról.

12/N. § (1) Az elektronikus bérleti licitre kerülő ingatlan esetében a bérleti szerződés megkötésére - a lezárt licitnapló szerint - a legmagasabb bérleti díjat felajánló licitáló jogosult. Ha a legmagasabb bérleti díj ajánlatot tevő licitáló a szerződéskötési kötelezettségét bármely okból nem teljesíti, akkor az MNV Zrt. jogosult a licitnapló szerinti, a második legmagasabb bérleti díj ajánlatot tevő licitálóval - a második legmagasabb bérleti díj ajánlatot tevő licitálóval való szerződéskötés meghiúsulása esetén a harmadik legmagasabb bérleti díj ajánlatot tevő licitálóval -megkötni a bérleti szerződést.

(2) Az MNV Zrt. az elektronikus bérleti licit eljárás befejezését követően felhívja a legmagasabb bérleti díjat felajánló licitálót, hogy a szerződéskötés érdekében a megadott időpontban és helyszínen jelenjen meg, valamint szükség szerint - ha a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségek biztosítására a bérleti szerződésben biztosíték kikötésre kerül - a bérleti díj biztosítékának a bérleti licit biztosítékán felüli részét az elektronikus bérleti hirdetményben foglaltak szerint teljesítse.

(3) Az elektronikus bérleti licit eljárás eredménytelen, ha

a) nem érkezett érvényes bérleti díj ajánlat,

b) az MNV Zrt. az elektronikus bérleti licit eljárás érvénytelenítéséről döntött arra tekintettel, hogy az elektronikus bérleti licit eljárás során az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették vagy valamelyik licitáló az elektronikus bérleti licit tisztaságát vagy a többi licitáló érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el,

c) nem került sor határidőben a szerződés megkötésére,

d) az ingatlan központi költségvetési szerv feladatellátásához vagy elhelyezéséhez vált szükségessé, vagy

e) az elektronikus bérleti licit eljárást lezáró szerződés megkötését megelőzően - az állami vagyon hatékony, költségtakarékos és értékmegőrző felhasználásának biztosítása érdekében - az eljárás tárgyát képező ingatlan eltérő célú hasznosítása vált szükségessé.

(4) Az eredménytelen elektronikus bérleti licit eljárást követően megismételt elektronikus bérleti licit eljárást kell tartani. Ha az elektronikus bérleti licit eljárást az MNV Zrt. azért nyilvánította eredménytelennek, mert az ingatlan központi költségvetési szerv feladatellátásához vagy elhelyezéséhez vált szükségessé, megismételt elektronikus bérleti licit eljárást nem kell tartani.

(5) A (4) bekezdés szerinti megismételt elektronikus bérleti licit eljárások során - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - az első elektronikus bérleti licit eljárásra vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak.

(6) A megismételt elektronikus bérleti licit eljárásokban a kezdő bérleti díj ajánlat legfeljebb 10%-kal csökkenthető."

5. § A Vhr. a következő 14/A-14/I. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) A tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítése, ellenőrzése, az MNV Zrt. és a tulajdonosi joggyakorlók közötti adatkapcsolat, valamint a Vtv. 22/B. § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorlók jegyzékének vezetése a Vtv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, az egységes állami vagyonnyilvántartás vezetéséhez létrehozott informatikai rendszerben, az adatszolgáltatási keretrendszerben valósul meg.

(2) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorló Vtv. 22/C. § (5) bekezdése szerinti megszűnése esetén jogosult a tulajdonosi joggyakorlónak - a megszűnését megelőzően az MNV Zrt. részére átadott - tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatását az adatszolgáltatási időszakban az adatszolgáltatási keretrendszerben rögzíteni.

(3) Az MNV Zrt. jogosult

a) a 14/E. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásra köteles szervezet és

b) a megszűnt tulajdonosi joggyakorló nem tulajdonosi joggyakorló jogutódja

által teljesített - MNV Zrt. részére átadott - tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatását az adatszolgáltatási időszakban az adatszolgáltatási keretrendszerbe rögzíteni.

14/B. § (1) Az MNV Zrt. az egységes állami vagyonnyilvántartás működtetése érdekében a tulajdonosi joggyakorlók számára közzéteszi:

a) az adatszolgáltatási keretrendszer

aa) felhasználási szabályzatát,

ab) használatára vonatkozó információkat, műszaki paramétereket és

ac) üzemszerű karbantartására vonatkozó információkat, továbbá

b) az egységes állami vagyonnyilvántartás

ba) használatára vonatkozó információkat, műszaki paramétereket és

bb) üzemszerű karbantartására vonatkozó információkat.

(2) A tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás jogszabályban nem szabályozott előírásairól, valamint az adatszolgáltatási keretrendszerre vonatkozó jogszabályban nem szabályozott előírásokról az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban rendelkezik.

(3) Az MNV Zrt. - a (2) bekezdésben meghatározottak mellett - az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban határozza meg

a) a tulajdonosi joggyakorló pótlólagos tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásának feltételeit és a pótlólagos tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatással érintett korábbi tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás visszavonásának módját,

b) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítésének módját, abban az esetben, ha az adott vagyoncsoportokra vonatkozó adatokat a vagyonkezelők a tulajdonosi joggyakorló részére összevontan jelentik,

c) az egységes állami vagyonnyilvántartás interneten keresztüli közzétételére vonatkozó előírásokat és

d) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatások MNV Zrt. általi elfogadására vonatkozó szabályokat.

(4) Az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatot az MNV Zrt. Igazgatósága fogadja el.

14/C. § (1) A tulajdonosi joggyakorló az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott módon adatot szolgáltat az MNV Zrt. részére az adatainak a tulajdonosi joggyakorlók jegyzékébe történő rögzítése érdekében. A tulajdonosi joggyakorló az adatszolgáltatási keretrendszer használatára az adatszolgáltatási keretrendszerben történő regisztrációja után jogosult. A tulajdonosi joggyakorló regisztrációja az adatainak a tulajdonosi joggyakorlók jegyzékébe történő rögzítésével valósul meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatrögzítés és regisztráció érdekében az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlót - tulajdonosi joggyakorlóvá történő kijelölését követő 15 napon belül - tájékoztatja a regisztráció menetéről, a regisztrációhoz szükséges adatokról és iratokról.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti adatrögzítés és regisztráció során megadott adat megváltozott, a tulajdonosi joggyakorló az új adatot az MNV Zrt.-nek megküldi, amely alapján az MNV Zrt. végrehajtja az átvezetést a tulajdonosi joggyakorlók jegyzékében.

(4) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban állapítja meg az (1) és (3) bekezdésben előírt adatrögzítéssel, regisztrációval és adatmódosítással, valamint a felhasználói regisztrációval kapcsolatos részletes szabályokat.

14/D. § (1) Az adatszolgáltatási időszak kezdő napja a 13. § (5) bekezdésében meghatározott időpontot megelőző 90. nap, záró napja a 13. § (5) bekezdésében meghatározott időpont. Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó ellenőrzési időszak kezdő napja a 13. § (5) bekezdésében meghatározott időpontot követő nap, záró napja a 13. § (5) bekezdésében meghatározott napot követő 90. nap.

(2) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos szabályokról és eljárásról a tulajdonosi joggyakorlók számára részletes tájékoztatást nyújt, a tájékoztatással kapcsolatos szabályokat az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban határozza meg.

(3) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítésére űrlapot rendszeresít, amelyet a tulajdonosi joggyakorlók számára az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározottak szerint hozzáférhetővé tesz.

(4) Az MNV Zrt. az űrlap kitöltésére kódszótárakat rendszeresíthet.

(5) A tulajdonosi joggyakorlók a (3) bekezdésben meghatározott űrlap és a (4) bekezdésben meghatározott kódszótárak alkalmazásával teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket.

(6) A tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a tulajdonosi joggyakorló azt az MNV Zrt. által rendszeresített űrlap segítségével az adatszolgáltatási keretrendszerben rögzítette, az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott szabályoknak megfelelően.

(7) A tulajdonosi joggyakorlók nevében a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítésére kizárólag a tulajdonosi joggyakorlók által megbízott, az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott módon regisztrált személyek jogosultak.

14/E. § (1) Ha a tulajdonosi joggyakorló jogutód nélküli megszűnésére azt megelőzően kerül sor, hogy a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette volna, a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás elkészítése a megszűnő tulajdonosi joggyakorló zárómérlegének elkészítésére köteles szervezet (a továbbiakban: tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásra köteles szervezet) feladata. A tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásra köteles szervezetnek a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatást az MNV Zrt. által az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott módon kell teljesítenie.

(2) Ha a tulajdonosi joggyakorló jogutódlással történő megszűnésére azt megelőzően kerül sor, hogy a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette volna, és a jogutód szervezet is tulajdonosi joggyakorló, a jogutód tulajdonosi joggyakorlónak a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatást a tulajdonosi joggyakorlókra előírt szabályok szerint kell teljesítenie azzal, hogy az adatszolgáltatás során utalnia kell arra, hogy az adatszolgáltatást jogutódként teljesíti.

(3) Ha a tulajdonosi joggyakorló jogutódlással történő megszűnésére azt megelőzően kerül sor, hogy a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette volna, és a jogutód szervezet nem tulajdonosi joggyakorló, a jogutód szervezetnek a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatást az MNV Zrt. 14/B. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti felhasználási szabályzatában meghatározott módon kell teljesítenie.

(4) Ha a tulajdonosi joggyakorló jogutódlással történő megszűnésére azt megelőzően kerül sor, hogy a tulajdonosi joggyakorló a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette volna, és a tulajdonosi joggyakorlónak több jogutódja van, akkor a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettséget az erre a feladatra kijelölt jogutódnak kell a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazásával teljesítenie.

(5) Ha a tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlói kijelölése azt megelőzően szűnik meg, hogy a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette volna, az adatszolgáltatást a jogutódnak az e rendeletben a tulajdonosi joggyakorlókra előírt adatszolgáltatási szabályok szerint kell teljesítenie.

14/F. § Ha a tulajdonosi joggyakorló az adatszolgáltatási időszakban azért nem tud tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatást teljesíteni, mert részére a Melléklet II. pont 2. alpontja alapján az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig teljesítik, akkor a tulajdonosi joggyakorló a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatást a Melléklet II. pont 2. alpontja szerinti adatszolgáltatást követően pótlólagosan - az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott szabályok szerint - teljesíti.

14/G. § (1) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer útján, automatizáltan Országleltár-azonosítót hoz létre az egységes állami vagyonnyilvántartásban nyilvántartott vagyonelemek azonosítására az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott szabályok szerint.

(2) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlót az Országleltár-azonosító képzését követően tájékoztatja a vagyonelem Országleltár-azonosítójáról a következő adatszolgáltatási időszakot megelőzően, vagy ha a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás során szükséges Országleltár azonosító létrehozása, akkor az adatszolgáltatási időszakban.

(3) A tulajdonosi joggyakorló a vagyonelemre vonatkozó Országleltár-azonosítót az MNV Zrt. (2) bekezdés szerinti tájékoztatását követő tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatások során - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítésére szolgáló űrlapon köteles feltüntetni.

(4) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározza azokat az eseteket - így különösen a vagyonelem szétválása, a vagyonelem másik vagyonelembe történő beolvadása -, amikor a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem Országleltár-azonosítóját - annak alkalmazhatatlansága miatt -a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás során nem köteles feltüntetni.

14/H. § (1) Az MNV Zrt. ellenőrzi a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatások helyességét.

(2) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározott szintaktikai és szemantikai ellenőrzéseket végez.

(3) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban meghatározza azokat a dokumentumokat, amelyeket a tulajdonosi joggyakorlónak a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás részeként az adatszolgáltatás helyességének ellenőrzése érdekében az MNV Zrt. részére meg kell küldenie.

(4) Az MNV Zrt. az adatszolgáltatási keretrendszer felhasználási szabályzatban határozza meg

a) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás ellenőrzésére nyitva álló határidőt,

b) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás ellenőrzése során feltárt hibák tulajdonosi joggyakorlóval történő közlésének módját,

c) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás ellenőrzése során feltárt hiba tulajdonosi joggyakorló által történő javítására nyitva álló határidőt és

d) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás hibás adatainak módosítására vonatkozó szabályokat.

14/I. § Az MNV Zrt. az egységes állami vagyonnyilvántartás adatai közül az Országleltár honlapján nem teszi elérhetővé

a) a nemzetbiztonsági szolgálatok és a nemzetbiztonsági okból nem bemutatható szervezetek által külön jogszabály alapján szolgáltatott adatokat,

b) az immateriális javakat,

c) a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és

d) az állami vagyonba tartozó forgóeszközöket."

6. § A Vhr. 50. § (1)-(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A Vtv. 36. § (2) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést

a) az érintett vagyonelem tulajdonosi joggyakorlójához vagy központi költségvetési szerv vagyonkezelőjéhez, vagy

b) ha az érintett vagyonelem az MNV Zrt. közvetlen kezelésében vagy nem központi költségvetési szerv vagyonkezelésében áll, az MNV Zrt.-hez

kell benyújtani.

(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szerv, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az MNV Zrt. a kérelmet az 51. § (1) bekezdése szerint megvizsgálja, és lefolytatja az 51. § (5)-(7d) bekezdése szerinti eljárást.

(1b) Ha állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szerv - a törvényi feltételeknek való megfelelés megállapítására irányuló, az 51. § (1) bekezdés c)-e) pontja szerinti szempontokat is figyelembe vevő előzetes vizsgálat lefolytatását követően -a Vtv. 36. § (2) bekezdés a), b), e) vagy g) pontja alapján maga kezdeményezi, akkor az ingyenes átruházásra vonatkozó előterjesztést a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó miniszter (a továbbiakban együtt e fejezet alkalmazásában: ágazati miniszter) - a miniszter egyetértésével - terjeszti a Kormány elé.

(1c) Ha az (1b) bekezdés szerint előterjesztett javaslat alapján a Kormány az állami vagyon tulajdonjogának átruházásáról dönt, a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szerv köteles a tulajdonba adás érdekében szükséges eljárások lefolytatására, valamint jogosult - az állam nevében -a tulajdonjog átruházására irányuló megállapodás megkötésére, amelyről a tulajdonba adás megtörténtét tanúsító okiratok 60 napon belül történő megküldésével tájékoztatja az MNV Zrt.-t."

7. § A Vhr. az 50. §-t követően a következő 50/A. §-sal egészül ki:

"50/A. § A Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést az MNV Zrt.-hez, a tulajdonosi joggyakorlóhoz vagy az érintett vagyonelem központi költségvetési szerv vagyonkezelőjéhez kell benyújtani. A tulajdonosi joggyakorló és a központi költségvetési szerv vagyonkezelő a hozzá benyújtott kérelmet a véleményével, javaslatával együtt - a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül - megküldi az MNV Zrt.-nek az 51. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat és az 51. § (5)-(7) és (7b) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása érdekében."

8. § (1) A Vhr. 51. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 50. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés beérkezését követően az MNV Zrt. vagy a tulajdonosi joggyakorló vagy az érintett vagyonelem központi költségvetési szerv vagyonkezelője, vagy az 50/A. § szerinti kezdeményezés beérkezését követően az MNV Zrt. megvizsgálja, hogy az igénylés megfelel-e a törvényi feltételeknek. Ennek keretében

a) ellenőrzi annak alaki megfelelőségét, az előírt mellékletek meglétét,

b) megvizsgálja, hogy az igényelt vagyonelem a Vtv. hatálya szerinti állami tulajdonba tartozik-e,

c) ingatlan esetében megvizsgálja, hogy tulajdoni és vagyonkezelői viszonyai rendezettek-e, és azt az ingatlannyilvántartás a valóságos helyzetnek megfelelően tünteti-e fel,

d) megvizsgálja a kezdeményezésben megjelölt feladat, illetve célkitűzés jogszabályokkal való összhangját,

e) megvizsgálja, hogy nem áll-e fenn valamely, a tulajdonjog átruházását vagy a kérelmező általi megszerzését kizáró vagy korlátozó feltétel."

(2) A Vhr. 51. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha az 50. § (1) bekezdése vagy az 50/A. § szerinti kérelemmel vagy az 50. § (1b) bekezdése szerinti kezdeményezéssel érintett vagyonelem ingatlan, akkor az MNV Zrt. megvizsgálja, hogy az igényelt ingatlan nem szükséges-e valamely közfeladat ellátására, illetve központi költségvetési szerv elhelyezésére. Ha a (7) bekezdés szerinti eljárást nem az MNV Zrt. folytatja le, az ingatlan tulajdonosi joggyakorlója vagy központi költségvetési szerv vagyonkezelője a kérelmet - a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül - megküldi az MNV Zrt.-nek. Az MNV Zrt. 15 napon belül lefolytatja a vizsgálatot, és annak eredményéről tájékoztatja a tulajdonosi joggyakorlót vagy az érintett vagyonelem központi költségvetési szerv vagyonkezelőjét."

(3) A Vhr. 51. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (7a)-(7d) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben a kért ingatlan tulajdonjoga valamely jogszabályi feltétel hiánya miatt - ideértve a (2) bekezdésben foglaltakat is - nem ruházható át, az MNV Zrt., a tulajdonosi joggyakorló vagy a központi költségvetési szerv vagyonkezelő erről az igénylőt legkésőbb a kezdeményezés megérkezését követő hatvan napon belül értesíti.

(6) Amennyiben a kezdeményezés hiányossága orvosolható, az MNV Zrt., a tulajdonosi joggyakorló vagy a központi költségvetési szerv vagyonkezelő annak kiegészítésére hívja fel az igénylőt.

(7) Az 50. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés esetében az MNV Zrt., a tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szerv, az 50/A. § szerinti kezdeményezés esetében az MNV Zrt. a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül folytatja le az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot.

(7a) A tulajdonosi joggyakorló vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szerv a vizsgálat eredményétől függően a tulajdonba adást támogató javaslatát a vizsgálat befejezését követően soron kívül megküldi az ágazati miniszter részére. Az ingyenes átruházásra vonatkozó előterjesztést az ágazati miniszter - a miniszter egyetértésével - terjeszti a Kormány elé.

(7b) Az MNV Zrt. az igényelt "tulajdonba adni javasolt", illetve "a tulajdonba adás valamely okból nem teljesíthető" minősítéssel ellátott vagyonelemeket tartalmazó - az 50/A. §-ban meghatározott esetben a tulajdonosi joggyakorló vagy vagyonkezelő központi költségvetési szerv javaslatát, a felhasználási célra vonatkozó véleményét is tartalmazó - előterjesztését negyedévente összesítve, az adott negyedév utolsó napjáig küldi meg a miniszternek.

(7c) A (7a) és a (7b) bekezdés szerinti eljárás alól kivételt képez, ha az ingyenes vagyonátruházásra a Vtv. 36. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül sor. Ebben az esetben az MNV Zrt. vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorló az ingyenes vagyonátruházásról szóló előterjesztését soron kívül küldi meg az ágazati miniszternek vagy a miniszternek.

(7d) Az MNV Zrt. a Vtv. 36. § (4) bekezdésében foglaltak alapján ellenőrzi, hogy az 50. § (1b) bekezdése, a (7a) és a (7b) bekezdés alapján ingyenes átruházásra javasolt vagyontárgyak összesített értéke évente ne haladja meg az adott évi költségvetési törvényben meghatározott keretösszeget. Ha az ellenőrzés során az MNV Zrt. megállapítja, hogy a javasolt vagyonátadással a Vtv. 36. § (4) bekezdése szerinti keretösszeg túllépésére kerülne sor, arról tájékoztatja a tulajdonosi joggyakorlót vagy a vagyonkezelő központi költségvetési szervet."

(4) A Vhr. 51. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) E fejezet alkalmazásában tulajdonosi joggyakorló: az az MNV Zrt.-től eltérő személy, aki állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult."

9. § A Vhr. IX. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"Elektronikus ügyintézés a központi költségvetési szervek elhelyezése során

53/K. § Ha a központi költségvetési szerv az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással és az ehhez tartozó biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel rendelkezik, az 52. § (1) bekezdése szerinti elhelyezési igényét az MNV Zrt. részére az MNV Zrt. és a központi költségvetési szervek közötti kommunikáció biztosítására kialakított informatikai alkalmazás igénybevételével is megküldheti, ha az MNV Zrt. ennek lehetőségét biztosítja."

10. § A Vhr. 13. § (5) bekezdésében a "(3) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe a "Vtv. 17. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorlói" szöveg és a "napjáig" szövegrész helyébe a "napjáig, a 14/D. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási időszakban" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 13. § (1) és (3) bekezdése és

b) 13. § (2) bekezdésében az "az (1) bekezdés szerinti" szövegrész.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök