618/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet] 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a műszaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a befogadó és a KÁT termelő vagy premizált termelő a csatlakozási és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttműködni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatározni.

(2) A kötelező átvétel és a pályázati eljárás nélkül kiosztott zöld prémium típusú támogatás megállapítása vagy telephelyének módosítása szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni azokat az e rendelet szerinti kötelező átvételben vagy zöld prémium típusú támogatásban részesülő vagy folyamatban lévő kérelemmel rendelkező, azonos típusú energiaforrást felhasználó erőműegységeket, amelyek hálózati csatlakozási pontjai vagy - magánvezetékre csatlakozó erőműegységek esetén - kapcsolódási pontjai egymáshoz képest 1000 méter távolságon belül helyezkednek el.

(3) A Hivatal honlapján a felhasznált energiaforrás és a villamos teljesítmény feltüntetésével közzéteszi azon erőműegységek csatlakozási pontjainak egységes országos vetületi rendszer (EOV) szerinti koordinátáit, amelyek e rendelet szerinti kötelező átvételben vagy zöld prémium típusú támogatásban részesültek, vagy kérelmük folyamatban van.

(4) A kötelező átvétel vagy pályázati eljárás nélkül kiosztott zöld prémium típusú támogatás megállapítására vagy telephelyének módosítására irányuló kérelmek elbírálásakor az erőműegység összevont teljesítőképességét a (2) és (3) bekezdés szerint kell figyelembe venni."

2. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § E rendeletnek a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 618/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) módosított rendelkezéseit nem kell alkalmazni a MódR2. hatálybalépése előtt kiírt, zöld prémium típusú támogatás kiosztására vonatkozó pályázatok pályázati eljárása során."

3. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 618/2020. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A szabályozási pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok

"

Tartalomjegyzék