660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. §, 5. § és az 1-3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati vagy egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltató a 2020. november 30. napján fennállt lejárt tartozásállománya alapján - ha az meghaladja a 100 000 forintot - működési támogatásban (a továbbiakban: működési támogatás) részesül. A működési támogatás összegét az egészségügyi szolgáltató által az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján teljesített adatszolgáltatás alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: finanszírozó) állapítja meg. A működési támogatás összegét a finanszírozó honlapján közzéteszi.

(2) A működési támogatás összegének megállapítása során nem vehető figyelembe a négyértékű gyógyszerfinanszírozás előirányzat terhére már finanszírozott pénzügyi keretes készítmények finanszírozóra engedményezett összege.

(3) A működési támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatokon belül a Működési támogatás előirányzata szolgál.

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a működési támogatást

a) a 2020. november 30-án 30 napon túl lejárt szállítói tartozásokra,

b) a 2020. november 30-án 30 napon túl lejárt egyéb tartozásokra,

c) a 2020. december 31-ig lejáró szállítói tartozásokra,

d) a 2020. december 31-ig lejáró egyéb tartozásokra,

e) a 2020. december 31-ig le nem járó szállítói tartozásokra,

f) a 2020. december 31-ig le nem járó egyéb tartozásokra

használhatja fel azzal, hogy a sorrendben következő pontban meghatározott célra csak akkor használható fel, ha a sorrendben azt megelőző pont szerinti tartozását a szolgáltató már kiegyenlítette.

(2) A működési támogatás (1) bekezdés szerinti felhasználása során nem számolhatóak el a működési támogatás átutalása előtt kifizetett tartozások.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése során nem számolhatóak el azon költségekből származó tartozások, amelyekre az egészségügyi szolgáltató a Járvány Elleni Védekezési Alapból 2020. december 31-ig támogatást kapott.

(4) A működési támogatás felújításra és beruházásra nem használható fel, ide nem értve az orvostechnikai eszközök beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos (1) bekezdés szerinti tartozásokat.

(5) A finanszírozó a működési támogatást 2020. december 29-ig utalványozza az egészségügyi szolgáltató részére.

(6) A működési támogatás 2020. december 31-ig használható fel.

3. § (1) A működési támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv 2021. szeptember 30-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter). A kormányzati ellenőrzési szerv által az ellenőrzés során feltárt, a működési támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a miniszter állapítja meg.

(2) A visszavonandó összegről és annak időpontjáról az érintett egészségügyi szolgáltatót és a finanszírozót a miniszter értesíti. A finanszírozó jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

4. § (1)[1]

(2)[2]

5. §[3]

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § (2) bekezdése, az 5. §, valamint a 2. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelethez[4]

2. melléklet a 660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére