680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § (1) A miniszter az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg azoknak az e rendelet szerinti igénybevételre kötelezett szervezetek és igénybevételre nem kötelezett szervezetek működtetési felelősségébe tartozó informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik, vagy amelyeknek fejlesztésében közreműködik, valamint a rendszerekkel összefüggésben nyújtott közszolgáltatások igénybevételének részletes szabályait.

(2) A központi szolgáltató az e rendeletben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feladatkör szerinti kijelölése alapján kötelezően biztosítandó központosított informatikai közszolgáltatásként nyújtja az (1) bekezdés és a 2. § szerinti informatikai rendszereket érintően az

a) infrastruktúra-üzemeltetési és infrastruktúra-fejlesztési

b) alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási és alkalmazásfejlesztési vagy

c) együttesen az a) és a b) pontban meghatározott

közszolgáltatást."

(2) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § A Kormány a vezető engedély megszerzéséhez előírt elsősegély vizsga eredmények elektronikus nyilvántartása tekintetében az alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási és alkalmazásfejlesztési feladatokra az 1. § szerinti központi szolgáltatóként a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki."

(3) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

"a) a központi szolgáltató által a 2/A. § alapján üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerek körét - az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével -, továbbá a rendszerekkel összefüggésben nyújtott közszolgáltatások igénybevételének részletes szabályait"

(rendeletben állapítsa meg.)

2. § A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ASP Korm. rendelet) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Az ASP Korm. rendelet

a) 1. § 5. pontjában az "(a továbbiakban: NISZ Zrt.) és" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: NISZ Zrt.), a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: KOPINT-DATORG Kft.), valamint" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait - ideértve az alkalmazás üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási feladatellátást is -" szövegrész helyébe az "alkalmazásüzemeltetési - ideértve az alkalmazás üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási feladatellátást is -, alkalmazásüzemeltetés-támogatási és alkalmazásfejlesztési feladatait" szöveg

lép.

3. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAK Korm. rendelet) 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § (2) bekezdése és a 4. melléklet 2021. január 2-án lép hatályba.

(4) Az 1. melléklet 6. pontja 2021. június 30. napján lép hatályba.

7. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az önkormányzati ASP rendszer keretében működő gazdálkodási szakrendszer és naplóelemző rendszer"

2. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A 11. §-ban foglalt kivétellel jogszabályban meghatározott közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (JÁRMŰ, Vezetői engedély /VEN/, Származásellenőrzés /SZENY/, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, eredetiségvizsgálat /KERT/, Útdíj-díjmentes, EUCARIS)"

3. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 63. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások)

"63. Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer Érkeztető Rendszere (KÉR) Robotzsaru modulja"

4. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 104-114. sorokkal egészül ki:

(Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások)

"104. Központi Mutatókarton Nyilvántartás (APDIAL)

105. SPOC (Single Point of Contact) rendszer

106. Hatósági Házi Karantén Rendszer (HKR)

107. Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása (NYENY)

108. eSzemélyiM mobilalkalmazás

109. Lakossági ügyintézést és regisztrációt támogató önkiszolgáló terminál szolgáltatások (KIOSZK ORFK és KIOSZK Kormányablak)

110. NOVA.T-ellátmány rendszer (NOVA.T-ellátmány NVSZ és NOVA.T-ellátmány TEK)

111. Mesterséges Intelligencia Alapú Alkalmazások Szolgáltatása (MIA - MIaaS) Multi Tenant alapon

112. NOVA Voks döntéshozó rendszer

113. Hiteles személyazonosításon alapuló videokonferencia szolgáltatás (ideértve a Videohívással támogatott egészségügyi ellátásokat)

114. A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs ügyeleti központjának munkáját segítő, adatelemzést támogató, tartalommegosztó és koordinációs technikai környezet (OT sharepoint) rendszer"

5. Hatályát veszti a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 43. sora.

6. Hatályát veszti a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 114. sora.

2. melléklet a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak üzemeltetési és rendszertámogatási feladatainak ellátása

ABCDE
szolgáltatási szint
Az önkormányzati ASP
rendszer eleme
ügyféltámogatásalkalmazásüzemeltetésalkalmazásüzemeltetés-
támogatás
alkalmazásfejlesztési
feladatok
1.iratkezelő rendszerKincstárNISZ Zrt.NISZ Zrt.NISZ Zrt.
2.önkormányzati
települési portál
rendszer
KincstárNISZ Zrt.NISZ Zrt.NISZ Zrt
3.elektronikus
ügyintézési portál
rendszer
KincstárNISZ ZrtNISZ Zrt.NISZ Zrt
4.elektronikus
űrlapkezelő rendszer
KincstárNISZ ZrtKOPINT-DATORG Kft.KOPINT-DATORG Kft.
5.gazdálkodási rendszerKincstárIdomSoft Zrt.IdomSoft Zrt.IdomSoft Zrt.
6.önkormányzati
naplóelemző rendszer
KincstárIdomSoft Zrt.IdomSoft Zrt.IdomSoft Zrt.
7.ingatlanvagyon-
kataszter rendszer
KincstárKincstárKincstárKincstár
8.önkormányzati
adórendszer
KincstárKINCSINFO
Nonprofit Kft.
KINCSINFO
Nonprofit Kft.
KINCSINFO
Nonprofit Kft.
9.ipar- és kereskedelmi
rendszer
KincstárKincstárKincstárKincstár
10.támogató rendszerekKincstárKincstárKincstárKincstár
11.önkormányzati
adattárház
KincstárKincstár
(az adatbetöltő és
adatfeldolgozási folyamatok
működtetését is
beleértve)
KincstárKincstár
12.keretrendszerKincstárKincstárKincstárKincstár
13.hagyatéki leltár
rendszer
KincstárKincstárKincstárKincstár

"

3. melléklet a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a KAK Korm. rendelet 2. melléklet 22. sor 22.2. alpontja.

4. melléklet a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a következő 60. sorral egészül ki:

60.Mesterséges Intelligencia Alapú Alkalmazások Szolgáltatása
(MIA - MIaaS) Multi Tenant alapon
szakrendszer
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére