309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 15. és 16. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] Ez a rendelet meghatározza

a) az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a rendeletben foglaltak szerint a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DMÜ) útján[2]

aa) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi infrastruktúra és infokommunikációs szolgáltató) útján nyújtott, az 1. mellékletben meghatározott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét,

ab)[3] az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi alkalmazás szolgáltató) [az aa) és ab) alpontban megjelölt szolgáltató a továbbiakban együtt: központi szolgáltató] útján nyújtott központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított, a 3. mellékletben felsorolt alkalmazások körét,

ac)[4]

b) a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére kötelezett szervek körét, valamint

c) azoknak az informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik.

2. §[5] A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét az 1. melléklet, a központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazások körét a 3. melléklet határozza meg. Jogszabály egyéb központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazást is meghatározhat.

2/A. §[6] (1) A miniszter az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg azoknak az e rendelet szerinti igénybevételre kötelezett szervezetek és igénybevételre nem kötelezett szervezetek működtetési felelősségébe tartozó informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi infrastruktúra és infokommunikációs szolgáltató gondoskodik, vagy amelyeknek fejlesztésében közreműködik, valamint a rendszerekkel összefüggésben nyújtott közszolgáltatások igénybevételének részletes szabályait.

(2) A központi szolgáltató az e rendeletben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feladatkör szerinti kijelölése alapján kötelezően biztosítandó központosított közszolgáltatásként nyújtja az (1) bekezdés és a 2. § szerinti informatikai rendszereket és alkalmazásokat érintően az

a) infrastruktúra-üzemeltetési és infrastruktúra-fejlesztési,

b) alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási és alkalmazásfejlesztési vagy

c) együttesen az a) és a b) pontban meghatározott

közszolgáltatást.

2/B. §[7]

3. §[8] A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek és a miniszternek a 12/A. § b) pontja alapján kiadott rendeletében meghatározott szervezetek számára a központi költségvetési forrásból finanszírozott, az ezen szervek és szervezetek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat - a 2/A. mellékletben meghatározott kivételekkel - kizárólag a központi infrastruktúra és infokommunikációs szolgáltató nyújthatja, és e szervek és szervezetek kötelesek e szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól igénybe venni.

3/A. §[9] (1)[10] A Kormány vagy a 2. mellékletben meghatározott szervezetet irányító vagy vezető személy irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv köteles megvizsgálni, hogy az általa ellátott közfeladat biztosítható-e a 3. mellékletben meghatározott, a központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazással.

(2)[11] Ha az (1) bekezdés szerinti szerv közfeladata ellátható a 3. mellékletben meghatározott alkalmazással, akkor azt köteles igénybe venni.

4. §[12] (1) A központi infrastruktúra és infokommunikációs szolgáltató feladatát a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek esetében a DMÜ-vel kötött közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) alapján látja el, amelyben a felek rögzítik az igénybe vevő szervezeteket, az elvárt szolgáltatások körét, azok alapvető szakmai-műszaki tartalmát, valamint a szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának időtartamát. A közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának fedezetét a központi költségvetés terhére a DMÜ biztosítja.

(2) A közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályokról - így különösen, de nem kizárólagosan az igénybe vett központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások keretében átvett eszközök használatára, elszámolására, ellenőrzésére, valamint a kárfelelősség rendezésére vonatkozóan - a központi infrastruktúra és infokommunikációs szolgáltató és a kötelezett külön megállapodást köt.

4/A. §[13] A központi alkalmazás szolgáltató - a 2/A. § (1) bekezdése szerinti rendeletben foglalt eltérésekkel - a központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazásokat a DMÜ-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el. A közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerül az egyéb jogszabályokban meghatározott közfeladatot ellátó állami szervek és a szolgáltatást felhasználók köre, az elvárt szolgáltatások alapvető szakmai-műszaki tartalma, valamint a szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának időtartama. A közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának fedezetét a központi költségvetés terhére a DMÜ biztosítja.

4/B. §[14]

5. §[15]

6. §[16] (1)[17] A DMÜ által a 4. és 4/A. § szerint biztosított finanszírozás kizárólag a közszolgáltatási szerződésben meghatározott a 3/A. §-ban és a 2. mellékletben foglalt költségvetési szervek részére nyújtott szolgáltatásokat fedezi.

(2)[18] Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a közszolgáltatási szerződés által le nem fedett egyedi igényeinek ellátására - az (5) bekezdésben meghatározott, a DMÜ-vel lefolytatott előzetes egyeztetést követően - egyedi megállapodást (a továbbiakban: egyedi szolgáltatási megállapodás) köt a központi szolgáltatóval.

(3) A (2) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás költségvetési fedezetét - a szolgáltatási igény közszolgáltatási szerződésben történő biztosításáig - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv biztosítja.

(4) A központi szolgáltató az egyedi igény szerinti szolgáltatást az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötését követően nyújtja a szolgáltatások igénybevételére kötelezett szerv számára.

(5)[19] Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv az egyedi szolgáltatási megállapodás központi szolgáltatóval történő megkötésének kezdeményezése előtt egyeztet a DMÜ-vel a (2) bekezdés szerinti szolgáltatási igénynek - legkésőbb a felmerülést követő költségvetési év első napjától - közszolgáltatási szerződés keretében történő biztosításáról, és gondoskodik a szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges költségvetési fedezetnek a miniszter által vezetett minisztérium fejezetébe történő átcsoportosításáról.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti egyeztetés alapján a szolgáltatási igény nem közszolgáltatási szerződés keretében kerül biztosításra, az igény szerinti szolgáltatás teljesítésére a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

6/A. §[20] (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a központi szolgáltató az e rendeletben meghatározott rendszerek, alkalmazások adatfeldolgozója, amely jogszabályban meghatározott szolgáltatásait a DMÜ-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el.

(2) A központi szolgáltató számára az e rendeletben meghatározott feladatai ellátását szolgáló felhasználási jogokat biztosítani szükséges.

(3) Az e rendelet alapján ellátott feladatok teljesítése során létrejövő szerzői mű szerzői vagyoni jogai a közszolgáltatást igénybe vevő szervezetet illetik meg.

7. §[21] (1) A miniszter a szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével rendeletben* állapítja meg azon költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaságok körét, amelyek esetében a központi szolgáltató kötelező igénybevétele egyedi szolgáltatási megállapodás útján történik. Az egyedi szolgáltatási megállapodásban foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét az e bekezdés alapján kötelezett szerv biztosítja.[22]

(2) A központi szolgáltató jogosult csökkentett szintű szolgáltatást nyújtani az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodással kötelezett szerv részére, ha

a) a központi szolgáltató a szerv ellátását átmeneti jelleggel az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás megkötését megelőzően megkezdi, és a szolgáltatásnyújtás megkezdését követő 90 napon belül az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás megkötésére a szervnek felróható okból nem kerül sor, vagy

b) az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodásban megállapított díjak fizetésével a szerv 90 napot meghaladó késedelembe esik.

(3) A központi szolgáltató által a (2) bekezdés szerint nyújtott csökkentett szintű szolgáltatás nem veszélyeztetheti a kötelezett szerv jogszabályban meghatározott közfeladatainak ellátását.

(4)[23] A (3) bekezdésben foglaltak sérelme esetén a kötelezett szerv kezdeményezésére a DMÜ - szükség esetén a minimális szolgáltatási szint meghatározásával - utasíthatja a központi szolgáltatót a (2) bekezdés szerinti csökkentett szintű szolgáltatásnak a (3) bekezdés szerinti nyújtására.

8. §[24]

9. §[25]

9/A. §[26] (1) A központi szolgáltató az e rendelet szerinti közszolgáltatási szerződésben és egyedi szolgáltatási megállapodásban, valamint a 2/A. § alapján kötött üzemeltetési vagy fejlesztési tárgyú megállapodásban (a továbbiakban együtt: közszolgáltatási megállapodás) meghatározott közszolgáltatások teljesítése esetén, annak ellentételezéseként, a központosított közszolgáltatások nyújtásával összefüggésben felmerült, objektív módon igazolható, az e rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott szabályok szerint elszámolható, nettó módon számított közvetlen és közvetett költségeinek (a továbbiakban: nettó költség), az állam javára jogszabály alapján fizetendő pénzbeli kötelezettségek (a továbbiakban: adók) összegének, valamint az e rendeletben meghatározott mértékű észszerű nyereség megtérítésére tarthat igényt.

(2) A központi szolgáltató észszerű nyereséget a (4) bekezdésben foglalt mértékben számolhat el

a) üzemeltetési tárgyú közszolgáltatási megállapodások esetén a közszolgáltatási megállapodás keretében nyújtott központosított közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerülő nettó költségek összegére vetítve,

b) fejlesztési tárgyú közszolgáltatási megállapodások esetén a központi szolgáltató által saját teljesítés keretében nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült nettó költségek összegére vetítve,

c) üzemeltetési és fejlesztési feladatokat egyaránt tartalmazó, a 2/A. § alapján kötött üzemeltetési vagy fejlesztési tárgyú egyedi szolgáltatási megállapodásokban az a) és b) pont szerint megállapított nettó költségek összegére vetítve.

(3) A központi szolgáltató - a (2) bekezdésben felsorolt közszolgáltatási, valamint egyedi szolgáltatási megállapodásokra is kiterjedően - nem számolhat el észszerű nyereséget

a) harmadik féltől igénybe vett és a közszolgáltatási, valamint egyedi szolgáltatási megállapodás teljesítése során a központi szolgáltató által hozzáadott - saját teljesítés nélkül továbbszolgáltatott - szolgáltatások értékére,

b) a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése során vagy annak érdekében beszerzett eszközök nettó beszerzési költség összegére vetítve, továbbá

c) azokban a fejlesztési tárgyú közszolgáltatási szerződésekben vagy üzemeltetési és fejlesztési tárgyú egyedi szolgáltatási megállapodásokban - a (2) bekezdés b) és c) pontjai szerinti összegekre vetítve sem -, amelyek esetében a központi szolgáltató a közszolgáltatási megállapodásban meghatározott teljesítési véghatáridő vagy a megrendelő által kötbérmentesen biztosított póthatáridő leteltéig a fejlesztési feladatát nem teljesítette, vagy a megrendelő szerv felé benyújtott határidő-módosítási kérelmét a megrendelő ezzel a feltétellel támogatta.

(4) A központi szolgáltató által felszámolható észszerű nyereség összege nem haladhatja meg az Európai Unió által közzétett, a közszolgáltatási megállapodás megkötésének időpontjában érvényes releváns swapkamatláb 100 bázispontos felárral növelt mértéke (a továbbiakban: észszerű nyereségráta) és a (2) bekezdés szerint megállapított nettó költség szorzataként számított összeget.

(5) A központi szolgáltató a közszolgáltatási megállapodás alapján nyújtott központosított közszolgáltatások ellentételezése összegének megállapítására irányuló előkalkulációja során a tervezett nettó költségek alapján megállapított észszerű nyereség összegéről és annak fizetésére vonatkozó igényéről köteles a megrendelő szervet előzetesen tájékoztatni. A központi szolgáltató nem köteles a közszolgáltatási szerződésben észszerű nyereséget érvényesíteni.

(6) A központi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott ellentételezésre az (5) bekezdés szerinti előkalkulációval azonos szerkezetben, a közszolgáltatási megállapodásban szabályozott követelmények szerint lefolytatott teljesítésigazolási eljárásban benyújtott utókalkuláció alapján tarthat igényt. Az utókalkuláció részeként a központi szolgáltató köteles a központosított közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerült, a számviteli nyilvántartásában szereplő nettó tényköltségeket, a jogszabály alapján fizetendő adókat és az elszámolt tényköltségekre vetítve - az észszerű nyereségráta alkalmazásával - kiszámított és gazdasági számításokkal alátámasztott észszerű nyereség összegét a szolgáltatást igénybe vevő szerv felé teljesítésigazolás és ellentételezés céljából bemutatni.

(7)[27] Az e §-ban foglaltak teljesüléséről a közszolgáltatási szerződések vonatkozásában a DMÜ, az egyedi szolgáltatási megállapodások vonatkozásában a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szerv, a 2/A. § alapján kötött üzemeltetési vagy fejlesztési tárgyú egyedi szolgáltatási megállapodás vonatkozásában az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet gondoskodik.

10. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a kormányzati célú elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult szervek az elkülönült hírközlő hálózattal összefüggő tevékenységek és szolgáltatások körében nem kötelesek a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat igénybe venni.

11. §[28]

12. §[29] A DMÜ egyedi kérelemre felmentést ad a központi szolgáltató kötelező igénybe vétele alól, ha:[30]

a) a kiemelt biztonsági védelmet igénylő informatikai eszközök és alkalmazások beszerzése és üzemeltetése ezt szükségessé teszi, vagy

b) a központi szolgáltató igénybevétele a jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítését veszélyezteti, vagy

c) a központi szolgáltató igénybevétele a rendelkezésre álló erőforrások szűkössége miatt a kötelezett szerv feladatainak teljesítéséhez szükséges fejlesztések határidőben történő megvalósítását veszélyezteti, vagy

d) a kötelezett szerv jogszabályban meghatározott közfeladatának ellátásához szükséges speciális szolgáltatási szintek biztosítása az egyedi esetben más szolgáltató által hatékonyabban megvalósítható.

12/A. §[31] Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a)[32] a központi infrastruktúra és infokommunikációs szolgáltató által a 2/A. § alapján üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerek körét - az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével -, továbbá a rendszerekkel összefüggésben nyújtott közszolgáltatások igénybevételének részletes szabályait,

b) a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybe vételére a 7. § (1) bekezdése szerint egyedi szolgáltatási megállapodás útján kötelezett szervezetek körét - a szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével -

rendeletben állapítsa meg.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő szolgáltatások teljesítése tekintetében is alkalmazni kell.

14/A. §[33] A központi szolgáltató az egyes kormányrendeletek központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról szóló 300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet által megállapított 4. § szerinti közszolgáltatási szerződés első alkalommal történő megkötését követően 90 napon belül köteles a közszolgáltatási szerződésben szereplő szolgáltatások nyújtását megkezdeni.

15. §[34] (1) Ha jogszabály rendelkezése alapján az e rendelet szerinti szolgáltatást kötelezően igénybevevő szervezet egyesül egy másik - ilyen szolgáltatást kötelezően igénybe nem vevő - költségvetési szervvel vagy minisztériumi háttérintézménnyel, akkor az igénybevételre nem kötelezett szerv 1. és a 3. mellékletben meghatározott szolgáltatások tárgyában, azok igénybevételére kötött szerződéseiből származó jogok és kötelezettségek a központi szolgáltatóra szállnak át - a közbeszerzési tárgyú szerződések esetében jogutódként -, az ilyen szerződések esetében a központi szolgáltató az igénybevételre nem kötelezett szerv helyébe lép.

(2) A (1) bekezdés alapján ellátotti körbe kerülő - az igénybevételre korábban nem kötelezett - szervek vagyonkezelésében lévő, a központi szolgáltató az 1. melléklet szerinti feladatkörébe tartozó szolgáltatások nyújtásához szükséges vagyoni elemekre vonatkozó vagyonkezelési jogok és kötelezettségek, valamint e rendeletben foglalt ellátási feladatok teljesítéséhez szükséges jogok és kötelezettségek a központi szolgáltatóra szállnak át.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogutódlás tárgyát nem képezi a folyamatban lévő európai uniós támogatásból megvalósuló informatikai fejlesztésekre vonatkozó szerződések átvétele.

16. §[35] (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2)[36] E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

17. §[37]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások

A) Végfelhasználói infokommunikációs infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése

1. Alapvető informatikai és elektronikus hírközlő eszközökkel, kellékanyagokkal való ellátás (papír kivételével), valamint üzembe helyezés

1.1. Asztali és hordozható munkaállomás biztosítása

1.2. Alap irodai alkalmazások biztosítása, ideértve a levelezés és irodai munkához kapcsolódó dobozos alkalmazásokat, valamint a nyílt forráskódú szoftvereket is[38]

1.3. Felhasználó - munkával kapcsolatos - anyagainak tárolásához központi tárterület biztosítása

1.4. Nyomtatáshoz szükséges eszközök biztosítása

1.5. Mobiltelefon biztosítása

1.6. Helyhez kötött telefon (berendezés) biztosítása

1.7. Helyi informatikai és elektronikus hírközlési hálózat és ezzel kapcsolatos eszközök biztosítása

1.8. Faxoláshoz szükséges eszközök biztosítása (multifunkciós fax készülék vagy fax szerver útján)

1.9. Nyomtatók, multifunkcionális eszközök biztosítása

1.10. Nyomtatók és multifunkcionális berendezések festékkazettával való ellátása

1.11. Egyéb alapvető informatikai és elektronikus hírközlő eszközökkel és kellékekkel való ellátás, üzembe helyezés és telepítés

1.12. Végfelhasználói eszközökön futó vírus- és rosszindulatú kód (malware) elleni védelem biztosítása

2. Alapvető informatikai és elektronikus hírközlő eszközök munkaidőben és a központi, illetve az egyedi szolgáltatási megállapodásban rögzített felhasználói kör munkaidőn túli használatának támogatása, üzemeltetése és karbantartása

2.1. Személyi használatú számítógépek normál és kiemelt szintű helyszíni informatikai támogatása (szoftver és hardver meghibásodások kezelése)

2.2. Helyi informatikai hálózat üzemeltetése, karbantartása

2.3. Internet-hozzáférés működtetése, a központi, illetve az egyedi szolgáltatási megállapodásban rögzített felhasználói kör számára hordozható eszközön is (mobil-internet)

2.4. Levelező rendszer üzemeltetése a kiegészítő biztonsági szolgáltatásokkal

2.5. Piaci (nem kormányzati célú) hírközlési szolgáltatótól igénybe vett standard mobil rádiótelefon előfizetés, valamint internet biztosítása

2.6. Piaci (nem kormányzati célú) hírközlési szolgáltatótól igénybe vett standard helyhez kötött telefon előfizetés biztosítása

2.7. Nyomtatók, multifunkcionális eszközök üzemeltetése

2.8. Elektronikus hírközlő berendezések üzemeltetése (mobil és vezetékes telefonkészülék, fax készülék)

2.9. Központi tárolóhely, nyomtatási várakozási sorok és központi levelezési szolgáltatások üzemeltetése

2.10. Dobozos és egyedi fejlesztésű alkalmazásoknak a központi vagy egyedi szolgáltatási megállapodás szerint történő üzemeltetése.[39]

2.11. Egyéb alapvető informatikai és elektronikus hírközlő eszköz üzemeltetése, karbantartása

3. Informatikai problémák ügyfélszolgálati kezelése

3.1. Végfelhasználói állományok visszaállítása mentésből - igény szerint

3.2. Általános informatikai segítségnyújtás ügyfélszolgálaton keresztül

3.3. Elfelejtett jelszó kezelése

3.4. Felhasználó felvétele, törlése a támogatott rendszerekre és alkalmazásokra

3.5. Felhasználó informatikai jogosultságainak adminisztrálása a támogatott rendszerekre és alkalmazásokra

3.6. Felhasználói, munkacsoport adatok archiválása optikai lemezre igény szerint

3.7. Informatikai ügyelet - munkaidőn kívül

3.8. Költözések során az informatikai eszközök költöztetéshez történő előkészítése, illetve költözést követő installációja - megelőző egyeztetést követően

3.9. Speciális problémák továbbítása szakértői csoportok felé

3.10. Szolgáltatási paraméterek méréséhez szükséges adatok kinyerése az ügyfélszolgálati rendszerből

3.11. Alap irodai alkalmazásokkal kapcsolatos hiba kezelése

3.12. Végfelhasználói használatú számítógépekkel és perifériáikkal kapcsolatos hiba kezelése

3.13. Jogosultsággal kapcsolatos felhasználói incidens kezelése

3.14. Informatikai és elektronikus hírközlési hálózati hibabejelentések kezelése

4. Új igények új technológiai megoldásokkal való kielégítése és a meglévő eszközök technológiai megújítása során a végfelhasználói használatba kerülő eszközökhöz kapcsolódó infokommunikációs szolgáltatások ellátása.

B) Központi infokommunikációs infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése

1. Címtár üzemeltetés

2. Központi szerver infrastruktúra elemek biztosítása

3. Igény szerint alkalmazások karbantartása, támogatása és üzemeltetése

4. Eszköz-nyilvántartási szolgáltatások jellemzően saját tulajdonú eszközök esetében

5. Informatikai raktár és tartalék raktárkészlet biztosítása

6. Informatikai és elektronikus hírközlési beszerzésekről való gondoskodás

7. Az ellátáshoz kapcsolódó informatikai projektek vezetése

8. Az ellátáshoz kapcsolódó informatikai rendszerintegráció új eszközök és alkalmazások telepítéséhez

9. A standard ellátáshoz kapcsolódó IT alkalmazások és licencek biztosítása

10. Az ellátáshoz kapcsolódó IT beszerzések technikai nyilvántartása (hardver és szoftver nyilvántartás) jellemzően saját tulajdonú eszközök esetében

11. Az ellátáshoz kapcsolódó IT eszközök garanciális és garancián túli javítása, javíttatása

12. IT jogosultságok kezelése, adminisztrálása

13. Központi vírusvédelem biztosítása

14. Rendszer monitorozási szolgáltatások

15. Rendszeroptimalizálás, normalizálás

16. Telefonközpont kezelés

17. Elektronikus hírközlési szolgáltatással kapcsolatos számlák feldolgozása

18. Elektronikus hírközlési szolgáltatással kapcsolatos forgalmi és hívásinformációk szolgáltatása

19. Tűzfal biztosítása és üzemeltetése

20. Új igények új technológiai megoldásokkal való kielégítése és a meglévő eszközök technológiai megújítása során a központosított használatú eszközökhöz kapcsolódó infokommunikációs szolgáltatások ellátása

C) Egyéb informatikai igények ellátása

1. Informatikai oktatóteremben informatikai eszközök biztosítása

2. Szabványos IT eszköz kölcsönzése tartalék raktári készletből

3. Egyedileg igényelt perifériákkal való ellátás (szkenner, nyomtató) raktári készletből

4. A lakosság részére készített kormányzati tájékoztató levelekkel, kiadványokkal, illetve kérdőívekkel kapcsolatos adatfeldolgozói és adminisztrációs tevékenység, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 35. pontja szerinti postai küldeménynek minősülő küldemények címzettek részére postai úton történő soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátása a Magyar Posta Zrt. bevonásával.[40]

5. A Nemzeti Konzultációk IT kiszolgáló rendszere[41]

2. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[42]

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kötelezően igénybe vevő központi költségvetési szervek

1. Agrárminisztérium

2. Belügyminisztérium

3. Emberi Erőforrások Minisztériuma

4. Igazságügyi Minisztérium

5. Innovációs és Technológiai Minisztérium

6. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7. Miniszterelnöki Kabinetiroda

8. Miniszterelnökség

9. Pénzügyminisztérium

10. Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint az általa a működésében támogatott[43]

a) Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács

11. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

12. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet[44]

13. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság[45]

14. Védelmi Igazgatási Hivatal[46]

15. Európai Uniós Ügyek Minisztériuma[47]

2/A. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[48]

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kötelezően igénybe vevő központi költségvetési szervekre vonatkozó szolgáltatási kivételek

1. A Miniszterelnökség

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete tekintetében nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet

a) A) alcím 1. pont 1.2-1.6. alpontjában és - a helyi informatikai hálózat és ezzel kapcsolatos eszközök biztosítása kivételével - 1.7. alpontjában, 1.8-1.11. alpontjában, 2. pont 2.1-2.11. alpontjában, 3. pont 3.1-3.14. alpontjában, 4. pontjában,

b) B) alcím 1-3. pontjában, - az informatikai beszerzésekről való gondoskodás kivételével - 6. pontjában, 7-9. pontjában, - az ellátáshoz kapcsolódó IT eszközök garanciális javítása, javíttatása kivételével - 11. pontjában és 12., továbbá 14-19. pontjában, valamint

c) C) alcím 2-3. pontjában

felsorolt szolgáltatásokat.

2. A Külgazdasági és Külügyminisztérium

a Külképviseletek tekintetében nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet

a) A) alcím 1. pont 1.2-1.6. alpontjában és - a helyi informatikai hálózat és ezzel kapcsolatos eszközök biztosítása kivételével - 1.7. alpontjában, 1.8-1.11. alpontjában, 2. pont 2.1-2.11. alpontjában, 3. pont 3.1-3.14. alpontjában, 4. pontjában,

b) B) alcím 1-3. pontjában, - az informatikai beszerzésekről való gondoskodás kivételével - 6. pontjában, 7-9. pontjában, - az ellátáshoz kapcsolódó IT eszközök garanciális javítása, javíttatása kivételével - 11. pontjában és 12., továbbá 14-19. pontjában, valamint

c) C) alcím 2-3. pontjában

felsorolt szolgáltatásokat.

3. A Külgazdasági és Külügyminisztérium[49]

belföldön nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet

a) A) alcím 1. pont 1.2., 1.3. alpontjában, 2. pont 2.4., 2.9-2.10. alpontjában és 3. pont 3.1. alpontjában, valamint

b) B) alcím 1., 3., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 19. pontjában

felsorolt szolgáltatásokat, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai beszerzések kivételével.

4. A 2. és 3. pontban rögzítetteken túlmenően a Külgazdasági és Külügyminisztérium belföldön nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet A) alcím 1. pont 1.5. alpontjában rögzített szolgáltatást, beleértve a szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai beszerzésekről való gondoskodást is.[50]

3. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[51]

Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások

1. Az önkormányzati ASP rendszer keretében működő gazdálkodási szakrendszer és naplóelemző rendszer[52]

2. Jogszabályban meghatározott személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (SZL, SZIG, eSZIG, LIG, cím- és körzetnyilvántartás, TSZR, ESZF, Nemzeti Arcképtár /NAT/)

3. Jogszabályban meghatározott központi címregiszter (KCR)

4. Jogszabályban meghatározott központi idegenrendészeti nyilvántartáshoz kapcsolódó egyes rendszerek (IDR, ISZL, IDEGEN)

5. A 11. §-ban foglalt kivétellel jogszabályban meghatározott közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (JÁRMŰ, Vezetői engedély /VEN/, Származásellenőrzés /SZENY/, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, eredetiségvizsgálat /KERT/, Útdíj-díjmentes, EUCARIS)[53]

6. Jogszabályban meghatározott közlekedési biztonsági kiszolgáló rendszer (KBKR)

7. Jogszabályban meghatározott elektronikus útdíj rendszer gyorsítótár (e-Útdíj)

8. Jogszabályban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszer (IGFB)

9. Jogszabályban meghatározott közúti közlekedési előéleti pontrendszer (Pontrendszer)

10. Jogszabályban meghatározott elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK)

11. Jogszabályban meghatározott arcképelemzési nyilvántartás és arcképelemző rendszer (ÁAAR)

12. Jogszabályban meghatározott egyéni vállalkozó nyilvántartási rendszer (EVNY)

13. Jogszabályban meghatározott szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (SZNYR, STAT-VIR)

14. Jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (HCR-bűnügyi, ERHAB)

15. Jogszabályban meghatározott központi útiokmány nyilvántartási rendszer (EPASS)

16. Jogszabályban meghatározott elektronikus ügyfélazonosítást segítő és elektronikus ügyintézést támogató rendszerek (UKAPU), Összerendelési Nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (ÖNY), Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT), Időszakos Értesítési Szolgáltatás (RÉR), Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA), Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer

17. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer - Webes Ügysegéd (WÜ)

18. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő telefonos szolgáltató rendszer (Effector)

19. Jogszabályban meghatározott Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi informatikai elemei (SIS II NS.CP)

20. Jogszabályban meghatározott nemzeti egységes kártya-kibocsátási keretrendszer (NEK)

21. Jogügyletek biztonságát szolgáló keretrendszer (JÜB)

22. Jogszabályban meghatározott jármű figyelőztetési rendszer üzemeltetése (Figyelőztetés)

23. Jogszabályban meghatározott központi tanúvédelmi rendszer üzemeltetése (KTR, BÁSTYA)

24. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás alapján kialakított szolgálati lőfegyver-nyilvántartás (Fegyver)

25. Jogszabályban meghatározott Magyar igazolvány rendszer (MIG)

26. Jogszabályban nevesített Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY)

27. Szakrendszeri Kódképző és Kapcsolatkezelő Alkalmazások

28. Általános Közigazgatási Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer

29. Elektronikus Felügyeleti és Ellenőrzési Rendszer

30. A központi okmány keretrendszer mellett kialakított Integrált Napló

31. Vezetői Információs Portál

32. Központi Jogosultságkezelő Rendszer

33. Központi Okmánytár Okmányfeldolgozó és Lekérdező Rendszer (KOTAR)

34. Iratérvényességi Nyilvántartás rendszer

35. Központi Közigazgatási Adatszolgáltató és Adatfogadó Rendszer (KAAR)

36. Központi okmánygyártás (SZIG, Útlevél, VEN, Magyar igazolvány) (MOKA)

37. Okmányügyek Intézését Segítő Mobilalkalmazás rendszer (OkmányApp)

38. Okmányok Képfelvételező és adatfeldolgozó rendszere (Fotoshop)

39. Központi Okmány megszemélyesítő Rendszer (Erkölcsi bizonyítvány, Származásellenőrzési határozatok, Gépjármű törzskönyv)

40. Egyéb okmánymegszemélyesítő rendszerek: Szolgálati igazolványok, Diákigazolvány, Vitorlás kártya, Polgárőr kártya

41. Integrált Portál alapú lekérdező rendszer (IPL)

42. Központi Certifikáció és tanúsítvány generáló rendszer

43. az európai segélyhívószámra épülő új Egységes Segélyhívó Rendszer[54]

44. Központi Időpontfoglaló Alkalmazás

45.[55]

46. Központi Közigazgatási Naplórendszer (NLR)

47. A Magyar Nemzeti Public Key Directory

48. Mobil okmányirodai időpontfoglalás

49. Kormányablakok Tudástárát működtető Szerkesztőségi rendszer és Portál

50. Külön jogszabályban meghatározott, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásához kapcsolódó rendszerek (HCR-tagállami)

51. Központi Kormányzati Hírlevélküldő rendszer

52. Jogszabályban meghatározott helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)

53. Központi Médiatár informatikai rendszer

54. Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer

55. Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás)

56. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás

57. Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer

58. Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer

59. Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

60. Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika

61. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

62. Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

63.[56]

64. Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer

65. Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer

66. Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás

67. Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

68. Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer

69. Objektumokba való beléptetést támogató rendszer

70. Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer

71. Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere

72. Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer

73. Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer

74. Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer

75. Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer

76. Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár

77. Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszer

78. Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás

79. Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer

80. Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások

81. Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer

82. Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás

83. Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások

84. Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

85. Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer

86. Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere

87. Sportrendészeti nyilvántartás

88. Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

89. Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer

90. A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer)

91. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer

92. Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer

93. Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer

94. Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer

95. Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer

96. Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere

97. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott Munkafolyamat Kezelő Rendszer (MUKER) Kormányablakok számára[57]

98. Elektronikus ügyintézést támogató IKR rendszer[58]

99. Állami Alkalmazás-katalógus

100. Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet

101. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága működését támogató "Fortuna" szakrendszer[59]

102. Álláshely Nyilvántartó Rendszer (ÁNYR)

103. Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer (NHERR)[60]

104. Központi Mutatókarton Nyilvántartás (APDIAL)[61]

105. SPOC (Single Point of Contact) rendszer[62]

106. Hatósági Házi Karantén Rendszer (HKR)[63]

107. Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása (NYENY)[64]

108. eSzemélyiM mobilalkalmazás[65]

109. Lakossági ügyintézést és regisztrációt támogató önkiszolgáló terminál szolgáltatások (KIOSZK ORFK és KIOSZK Kormányablak)[66]

110. NOVA.T-ellátmány rendszer (NOVA.T-ellátmány NVSZ és NOVA.T-ellátmány TEK)[67]

111. Mesterséges Intelligencia Alapú Alkalmazások Szolgáltatása (MIA - MIaaS) Multi Tenant alapon[68]

112. NOVA Voks döntéshozó rendszer[69]

113. Hiteles személyazonosításon alapuló videokonferencia szolgáltatás (ideértve a Videohívással támogatott egészségügyi ellátásokat)[70]

114. Központi Döntéstámogató Alkalmazás[71]

115. SafeHIR vészhelyzeti hívásfogadó rendszer[72]

116. Szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás[73]

117. Mentességi Igénykezelő Portál[74]

118. Deregulációs Portál[75]

119. a diaszpóra-magyarsággal történő kapcsolattartást támogató informatikai rendszer[76]

120. Árfigyelő rendszer[77]

121. a vezető engedély megszerzéséhez előírt elsősegély vizsga eredmények elektronikus nyilvántartása[78]

122. eHR-iFORM rendszer tekintetében alkalmazás-üzemeltetés támogatási és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások[79]

123. a SZEÜSZ csatlakozásokat támogató alkalmazás (SZEÜSZ REG)[80]

124. Termék Minőségbiztosítási Rendszer (TMR)[81]

125. az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyek tájékoztatását támogató portál[82]

126. Nemzeti Virtuális Térhez kapcsolódó előregisztrációs szolgáltatás[83]

4. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[84]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.23.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[4] Hatályon kívül helyezte a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[5] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[6] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.23.

[7] Hatályon kívül helyezte a 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2017.08.08.

[8] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.23.

[9] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.23.

[10] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[11] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[12] Megállapította a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[13] Módosította a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[15] Hatályon kívül helyezte a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2023.01.01.

[16] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.12.23.

[17] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[18] Módosította a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja, 6. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Módosította a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Megállapította a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[21] Megállapította a 300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2012.11.01.

[22] * Szabályozására lásd 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

[23] Módosította a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatálytalan 2012.11.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2019.04.26.

[26] Megállapította a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.04.26.

[27] Módosította a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2021.12.23.

[29] Megállapította a 300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2012.11.01.

[30] A nyitó szövegrészt módosította a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[31] Beiktatta a 300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2012.11.01.

[32] Módosította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.12.23.

[33] Megállapította a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja. Hatályos 2019.04.26.

[34] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 184. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[35] Beiktatta a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.09.03.

[36] Megállapította a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.04.26.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[38] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 3. melléklet). Hatályos 2021.12.23.

[39] Megállapította a 300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2012.11.01.

[40] Beiktatta a 16/2017. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2017.02.01.

[41] Beiktatta a 72/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.03.11.

[42] Megállapította a 95/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd: 3. melléklet). Hatályos 2018.05.22.

[43] Megállapította a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2019.04.26.

[44] Beiktatta a 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2019.06.01.

[45] Beiktatta a 262/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2019.11.15.

[46] Beiktatta a 337/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet 7. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.10.01.

[47] Beiktatta a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 10. §-a (ld. 5. melléklet). Hatályos 2023.08.01.

[48] Beiktatta a 325/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.11.04.

[49] Beiktatta a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.12.22.

[50] Beiktatta a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.12.22.

[51] Megállapította a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet 5. § b) pontja (lásd 2. melléklet). Hatályos 2019.04.26.

[52] Megállapította a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2020.12.29.

[53] Megállapította a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.01.01.

[54] Beiktatta a 62/2024. (III. 21.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2024.03.22.

[55] Hatályon kívül helyezte a 72/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2023.03.11.

[56] Hatályon kívül helyezte a 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2023.01.01.

[57] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[58] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[59] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.10.01.

[60] Beiktatta a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.06.12.

[61] Beiktatta a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2020.12.29.

[62] Beiktatta a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2020.12.29.

[63] Beiktatta a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2020.12.29.

[64] Beiktatta a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2020.12.29.

[65] Beiktatta a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2020.12.29.

[66] Beiktatta a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2020.12.29.

[67] Beiktatta a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2020.12.29.

[68] Beiktatta a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2020.12.29.

[69] Beiktatta a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2020.12.29.

[70] Beiktatta a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2020.12.29.

[71] Beiktatta a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 12. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2021.07.01.

[72] Beiktatta a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése (ld. 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.12.23.

[73] Beiktatta a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

[74] Beiktatta a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

[75] Beiktatta a 72/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § b) pontja (lásd 2. melléklet). Hatályos 2023.03.11.

[76] Beiktatta a 72/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § b) pontja (lásd 2. melléklet). Hatályos 2023.03.11.

[77] Beiktatta a 163/2023. (V. 8.) Korm. rendelet 23. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.05.09.

[78] Beiktatta a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[79] Beiktatta a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[80] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.12.02.

[81] Beiktatta a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[82] Beiktatta a 372/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.08.08.

[83] Beiktatta az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.12.02.

[84] Hatályon kívül helyezte a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja. Hatálytalan 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

Tartalomjegyzék