699/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Nemzeti Jogszabálytár az önkormányzati rendeleteket kivéve - a Nemzeti Jogszabálytáron történő regisztrációt vagy az ügyfélkapun történő azonosítást követő, a Nemzeti Jogszabálytárba való belépés esetén -

a) tájékoztatást ad a lekérdezés napján hatályos jogszabálynak, valamint az 1990. december 31. napjától a lekérdezés napját megelőző napig terjedő időszakban hatályban volt jogszabálynak a 2. § szerint közzé nem tett valamennyi időállapota egységes szerkezetű szövegéről,

b) biztosítja a jogszabályok témakör alapján történő, valamint élethelyzeteken alapuló keresésének lehetőségét, továbbá a jogszabályokhoz kapcsolódó változásjelzés megküldését."

2. § Az R. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § A jegyző a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által működtetett Integrált Jogalkotási Rendszer igénybevételével gondoskodik

a) az önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül az önkormányzati rendelet és valamennyi időállapot szerinti egységes szerkezetű szöveg,

b) az önkormányzati rendelet helyesbítése esetén legkésőbb a helyesbítés közzétételét követő munkanapon az önkormányzati rendelet helyesbített változatának, valamint a helyesbítésnek megfelelő egységes szerkezetű szöveg

Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételéről."

3. § Az R. a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § Ha az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételére - jogszabályban meghatározottak szerint - sor kerül, a közzétételre a 4/A. § szerinti eljárási szabályokat megfelelően alkalmazni kell."

4. § Az R. 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/A. § (1) A Nemzeti Jogszabálytár önálló felületen biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter, a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint a helyi önkormányzat közötti, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást.

(2) A jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet legkésőbb a kihirdetést követő harmadik munkanapon, a (4) bekezdésben meghatározott módon küldi meg az illetékes kormányhivatalnak.

(3) Ha az önkormányzati rendelet helyesbítésére van szükség, a jegyző legkésőbb a helyesbítés kihirdetését követő munkanapon, a (4) bekezdésben meghatározott módon megküldi a kormányhivatalnak a helyesbítés tényéről történő tájékoztatást és az önkormányzati rendelet helyesbített változatát.

(4) A jegyző a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben az önkormányzati rendeletet, valamint a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást az (1) bekezdés szerinti felület (a továbbiakban: Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul) igénybevételével küldi meg a kormányhivatalnak.

(5) A jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület bizottsága, társulása, valamint a részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő tizenöt napon belül a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul igénybevételével küldi meg a kormányhivatalnak."

5. § Az R.

a) 8. § (1) bekezdésében az "a kormany.hu" szövegrész helyébe az "a www.kormany.hu" szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Jogszabálytár működtetésével, fejlesztésével, üzemeltetésével" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatásával" szöveg,

c) 9. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának vonatkozásában kizárólagosan látja el az alábbi" szövegrész helyébe a "Nemzeti Jogszabálytár, valamint a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul vonatkozásában kizárólagosan látja el a következő" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az R. 4. § (4) és (5) bekezdése.

7. § Hatályát veszti az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet.

8. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök