23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] A jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet a kihirdetést követően a (3) bekezdésben meghatározott módon és időben küldi meg az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal).

(2) Amennyiben az önkormányzati rendelet helyesbítésére van szükség, a jegyző a helyesbítés kihirdetését követően az (1) bekezdésben meghatározott módon legkésőbb a kihirdetést követő munkanapon megküldi a kormányhivatalnak a helyesbítés tényéről történő tájékoztatást és az önkormányzati rendelet helyesbített változatát.

(3)[2] A jegyző - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati rendeletet és annak, valamint - ha az önkormányzati rendelet módosító vagy hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz - az abban foglalt módosítással vagy hatályon kívül helyezéssel érintett önkormányzati rendelet valamennyi jövőbeni időállapota szerinti egységes szerkezetű szövegét, legkésőbb a kihirdetést követő harmadik munkanapon, a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a kormányhivatalnak.

(4)[3] A 2013. július 1. napját megelőzően hatályba lépett és 2013. június 30. napját követően megváltoztatott önkormányzati rendelet esetében a jegyző az első változás hatályba lépése szerinti, továbbá valamennyi jövőbeni időállapota szerinti egységes szerkezetű szöveget küldi meg a kormányhivatalnak.

(5)[4] Önkormányzati rendelet helyesbítése esetén a jegyző a helyesbítés tényéről történő tájékoztatást, az önkormányzati rendelet helyesbített változatát, valamint a (3) bekezdés szerinti egységes szerkezetű szöveget legkésőbb a helyesbítés közzétételét követő munkanapon a (3) bekezdés szerinti módon is megküldi a kormányhivatalnak.

2. §[5] A jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület bizottsága, társulása, valamint a részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a kormányhivatalnak.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 36/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 1. § - a. Hatályos 2014.01.01.

[2] Beiktatta az 51/2012. (XII. 19.) KIM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.07.01.

[3] Beiktatta az 51/2012. (XII. 19.) KIM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.07.01.

[4] Beiktatta az 51/2012. (XII. 19.) KIM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.07.01.

[5] Megállapította a 36/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 2. § - a. Hatályos 2014.01.01.