730/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, a 4. § és az 1. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

"o) eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (10) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott eljárásokban."

2. § Az R. 1. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely]

"n) eljár az R. 2. § (10) bekezdés a) pontjában, valamint az R. 3. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárásokban."

3. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az R.

a) 7. § (1) bekezdésében a "2-9., 13-17., 19-20., 22-26., 31-32. és 38. sorában" szövegrész helyébe a "2-8., 13., 14., 16., 20., 21., 25., 34. és 35. sorában" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a "41. sorában" szövegrészek helyébe a "43. sorában" szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 730/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

ABC
1.A tűzvédelmi szabályszegés megnevezéseA tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke
(Ft)
A tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke
(Ft)
2.tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő10 0001 000 000
3.tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, és
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges
20 0003 000 000
4.tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt
idéztek elő
20 0001 000 000
5.kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása
a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál
40 0001 500000
6.kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró
vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben
30 0001 200 000
7.épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben
szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés
felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre
szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség
mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál
30 0001 000 000
8.épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben
szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés
felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre
szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség
mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb esetben
20 000800 000
9.az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk,
szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség
rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy
a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése
(a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)
20 000500000
10.a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy igazolható
létszám túllépése
30 0003 000 000
11.jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás
megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása
30 000200 000
12.a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület
maradéktalanul nem biztosított
30 0001 000 000
13.szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy
oltóvíz-felhasználás akadályozása
30 0001 000 000
14.a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása20 0002 000 000
15.a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó
jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, felszerelésre,
illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése
50 0002 000 000
16.tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító
járművek kivételével)
20 00050 000
17.tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek
kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén
10 00020 000
18.tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek
kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén
20 00030 000
19.a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó
berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának,
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
legfeljebb 100 m2 alapterületű
50 000400 000
20.a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó
berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának,
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
101-500 m2 alapterületű
100 0001 000 000
21.a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó
berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának,
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
500 m2 feletti alapterületű
200 0002 000 000
22.tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által
előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya
100 0001 500000
23.jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz,
felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének,
vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya,
ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt
50 0001 000 000
24.jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás
létesítésének, készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának,
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt
javításának hiánya, működésének akadályozása, ha az nem tartozik más
tűzvédelmi bírságtétel alá
30 0001 000 000
25.jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben
tartásának elmulasztása
30 0001 000 000
26.tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása
50 000500000
27.hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői
tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként
való közreműködés
50 000500000
28.tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő
végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)
50 0001 000 000
29.tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése50 0001 000 000
30.a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem
a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte
meg az építményt
30 0001 000 000
31.a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott
a tűzvédelmi dokumentáció készítése során
30 0001 000 000
32.a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi
szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről
a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló
belépése óta több mint 15 nap eltelt
30 0001 500000
33.a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által
előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat
megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában,
a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon -
nem gondoskodott, és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt
30 0001 000 000
34.az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva -
megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik
a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja
50 000500000
35.a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi
szabályzatot nem készítik, készíttetik el
50 000250 000
36.a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt
kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást
nem tartalmazza
50 000200 000
37.az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék
mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban
lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt tűzterheléshez
kapcsolódó, a jogszabály által előírt követelményeket nem érvényesítették
30 0002 000 000
38.a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő
iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott -
hibák igazolt megszüntetésének hiánya
40 000300000
39.az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy
egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el
50 000200 000
40.a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások
bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó
hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett
létesítményi tűzoltóság felé
30 0001 000 000
41.a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte
50 0001 000 000
42.a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének,
felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy
a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése,
vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése,
ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá
50 0001 000 000
43.a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai termék
forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét
200 0003 000 000
44.a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb
előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá
20 00060 000
45.a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására,
felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel
összefüggő előírások megszegése
20 0001 000 000
46.az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi
szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének
elmulasztása
30 000100 000
47.ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól
valótlan nyilatkozatot tesz
50 0001 000 000
48.szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és
az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása
20 000400 000
49.eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki
irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül
50 0001 000 000
50.eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól,
kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki
irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák
50 0001 000 000

"

Tartalomjegyzék