7/2020. (IV. 30.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) Negyedik Része a következő XVI. Fejezettel egészül ki:

"XVI. FEJEZET

A KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG VESZÉLYHELYZETTEL KAPCSOLATOS SAJÁTOS ELŐÍRÁSAI

77/A. § (1) Veszélyhelyzet ideje alatt szerződéses katonai szolgálatra jelentkezők esetében a szerződéses katonai szolgálati viszony létesítéséről az állományilletékes parancsnok a honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálata által az MH egészségügyi főnökének belső rendelkezésében meghatározottak szerint elvégzett, a jelentkező egészségi, pszichikai állapotára vonatkozó vizsgálatot követően kiállított alkalmassági javaslat alapján dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerint szerződéses állományba vettek esetében a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül a 20. § (1) bekezdése és a 21. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatokat le kell folytatni, a 20. § (2) bekezdése szerinti értékelést el kell végezni, valamint be kell nyújtani a 20. § (3) bekezdés szerinti leleteket, okmányokat, kiegészítő okmányokat. A 6. § szerinti összesített alkalmassági minősítést a 7. §-ban foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.

(3) Veszélyhelyzet ideje alatt önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkezők esetében az 54. § (3) bekezdésétől eltérően, az 54. § (2) bekezdése szerinti alkalmasság-vizsgálat a (4) bekezdés szerinti végleges alkalmasságvizsgálat elvégzéséig érvényes. A veszélyhelyzet ideje alatt az 54. § (4) bekezdés b) pontja szerinti leletek és az 54. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti tájékoztatás szükségességétől el lehet tekinteni.

(4) A (3) bekezdés szerint önkéntes tartalékos állományba vettek esetében az állományilletékes katonai szervezet vezetője a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul kezdeményezi a végleges alkalmasság-vizsgálat elvégzését.

(5) Az (1) bekezdés szerint szerződéses vagy a (3) bekezdés szerint önkéntes tartalékos állományba vettek fegyveres, valamint külföldi szolgálatra nem vezényelhetők, kivéve, ha az állományba vételt követően az e rendeletben, továbbá külön jogszabályokban előírt alkalmassági feltételekkel rendelkeznek.

77/B. § (1) Veszélyhelyzet ideje alatt a 4. § (2) bekezdés g) pontja szerinti esetben a 20. § (3) bekezdés a) pontja szerinti leletek és a 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti Háziorvosi tájékoztatás benyújtásától el lehet tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti leleteket és Háziorvosi tájékoztatást a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül kell benyújtani.

77/C. § (1) Veszélyhelyzet ideje alatt a külföldi szolgálat időtartamára a 34. § (1) bekezdésétől eltérően az 1 éven belül elvégzett "Beosztásában szolgálatra alkalmas" minősítés és a 18. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltése esetén a "Tervezett beosztásra alkalmas" minősítés alkalmasság-vizsgálat elvégzése nélkül kiállítható.

(2) Veszélyhelyzet ideje alatt a 38. § (1) bekezdésétől eltérően a kötelező szolgálatmentesség lejárta után a honvédelmi szervezet orvosa által elvégzett ellenőrző vizsgálatot követően megkezdhető a szolgálatteljesítés, kivéve, ha a honvéd külföldi katonai szolgálata alatt egészségi és pszichés állapotában változás következett be.

77/D. § (1) Veszélyhelyzet ideje alatt a honvéd tisztjelölt, valamint a honvéd altiszt-jelölt esetében a felvételi eljárás során a fizikai alkalmasság vizsgálatától, valamint a 20. § (3) bekezdés a) pontja szerinti leletek és a 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti Háziorvosi tájékoztatás benyújtásától el lehet tekinteni.

(2) A fizikai alkalmasság-vizsgálatot, valamint az (1) bekezdés szerinti leleteket és Háziorvosi tájékoztatást a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül kell végrehajtani, illetve benyújtani."

2. § Az R. a következő 83. §-sal egészül ki:

"83. § E rendeletnek a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 7/2020. (IV. 30.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Benkő Tibor s. k.,

honvédelmi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére