7/2020. (VI. 17.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletnek és az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2020. (IV. 21.) IM rendeletnek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosítása

1. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 17/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és az R. a következő 17/K. §-sal egészül ki:

"17/J. § (1) A joggyakorlat számítása során a 2020. március 11. napjától 2020. június 19. napjáig terjedő időszakban, legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartamú részmunkaidőben történő foglalkoztatást napi 8 órás munkaidőként kell figyelembe venni.

(2) A 2020. március 11. napjától 2020. június 19. napjáig terjedő időszak az 5. § (5) bekezdésében és a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőbe nem számít be.

17/K. § (1) 2020. december 31-ig e rendelet rendelkezéseit az e §-ban és a 4. számú melléklet IV. alcímében meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 4. § (5) bekezdését nem kell alkalmazni. Az elfogadott jelentkezésről vagy annak elutasításáról az elutasítás okának megjelölésével a jelölt a jelentkezést követő 8 napon belül elektronikus úton kap értesítést. A jelentkezés elutasításával szemben a jelölt az értesítéstől számított 3 napon belül kifogással élhet.

(3) A miniszter az írásbeli és a szóbeli vizsgák időpontjait a 6. §-ban meghatározottól eltérő időszakra is kitűzheti.

(4) Az írásbeli vizsga lebonyolítása során az egyazon helyiségben egyidejűleg írásbeli vizsgát tevő jelöltek létszámát a hatályos járványügyi intézkedésekre tekintettel kell meghatározni.

(5) Az írásbeli vizsgákat Budapesten kívül más településen is meg lehet szervezni. A Budapesten kívüli helyszínre meghirdetett írásbeli vizsgára akkor lehet a jelöltet beosztani, ha a helyszín az állandó lakóhelyéről vagy tartózkodási helyéről könnyebben megközelíthető és azt a jelölt 3 munkanapon belül nem kifogásolja.

(6) A részvizsga (8) bekezdésben meghatározott módon történő megtartása esetén az írásbeli feladat megoldását és a feladatlapot a vizsgabizottság tagjai - jelöltenként külön elektronikus levélben - kapják meg.

(7) A részvizsga lebonyolítása során egyazon helyiségben egyidejűleg a vizsgabizottság tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül csak a jelölt tartózkodhat.

(8) Ha a részvizsga járványügyi intézkedésre tekintettel a (7) bekezdésben meghatározott módon nem tartható meg, a részvizsga a miniszter által kijelölt háromtagú vizsgabizottság előtt elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján (videókonferencia) is megtartható.

(9) Ha a részvizsgát elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartják, azon a jelölt a minisztérium által kijelölt helyiségben, a minisztérium által meghatározott eszköz és alkalmazás használatával vesz részt.

(10) Ha a részvizsgát elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartják meg, a vizsgabizottság zárt tanácskozásának a részvizsga eredményét megállapító részéről és az eredményhirdetésről felvétel készül, amelyet a jegyzőkönyv elektronikus példányához csatolni kell. Ebben az esetben a jegyzőkönyvet kizárólag a jegyzőkönyvvezető írja alá.

(11) E § rendelkezéseit a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

2. § Az R. 4. számú melléklet IV. alcímének címében az "a veszélyhelyzet ideje alatt" szövegrész helyébe a "2020. december 31-ig" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R. 4. számú melléklet IV. alcím 1. pontjában a "veszélyhelyzet ideje alatt a" szövegrész.

2. Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2020. (IV. 21.) IM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2020. (IV. 21.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése.

5. § Nem lép hatályba az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2020. (IV. 21.) IM rendelet 6. §-a.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére